കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയും,​ മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും ബി.ജെ.പി തൂത്തുവാരുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ.Can you tolerate??????
കാട് എല്ലാം വെട്ടി മാറ്റ്, മല എല്ലാം ഇടിച്ചു മാറ്റ്, ഓടയില്‍ എല്ലാം ചപ്പും ചവറും വലിച്ചു എറിയു. എന്നിട്ട്, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി, പള്ളി കൃഷി, അമ്പല കൃഷി ഒക്കെ നടത്തി, ബെവരെജില്‍ കു നിന്ന്, ചിക്കനും അടിച്ചു അറുമാധിക്കുക. വെള്ളം വീട്ടില്‍ കയറുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ തെറി വിളിക്കുക.പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധരേ വിളിച്ചു കരയുക. അവര്‍ വെള്ളം വിലക്കട്ടെ!
നാൻസി പെലോസിയുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു , എലൈജ മരിച്ചു അങ്ങനെ ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നവരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മരിക്കും എന്നാണോ താൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നത് . മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് ട്രംപിന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലരുടെ ജന്മം ഹിറ്റ്ലറിൻറെ ജന്മമാണ്, ചിലർ ഗാന്ധിജിയ്പ്പോലെയുള്ളവരുടെ ജന്മം .  തന്റെ നേതാവ് ഒരു ഹീന ജന്മം 
His retirement plan is probably to be Pastor Sreenivasan and prayer healing.
Trump and Russians like her. She would probaby take votes away from the Democratic nominee just like Dr. Jill Stein. She too 1.5 million votes away from Hillary.  Tulasy Gabbard is a Hindu nationalist and have no loyalty to anyone.  She is a Russian asset. 
അയാളെ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നോക്കിയാൽ മതിയെടൊ ജോണി . ഇന്നലെ എന്റെകൂടെയുണ്ടായിരുന്നു . താൻ എന്തഭിപ്രായം വീണെങ്കിലും കീച്ചിക്കോ . 
ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരായ എല്ലാ വാർത്തയും മാധ്യമം പത്രത്തിലാണ് വരുന്നത്. എന്ത് കൊണ്ട്?
കഴുത്തിന് മേൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മാധ്യമക്കാരോട് കയർക്കുന്നവർ , അവർ തെരഞ്ഞടത്തു വിട്ട നേതാക്കടെ അരികിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ , ഓ അത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരൻ . അടുപ്പക്കാരൻ ,ജാതിക്കാരൻ . "എറണാകുളം" എന്ന പേര്  അന്വർത്ഥമാകാൻ പോകുന്ന സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. തോടും , ഓടയും നികത്തി വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ , കൊടി  കാണിച്ചോ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വായുവിലേക്ക് ആക്രോശിച്ചാലോ  , വെള്ളത്തിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല.
ഇ-മലയാളിയുടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ കഴിയുന്നതും ദിവസവും മാറിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളുടെയും ചില സ്ഥിരം കുറ്റികളുടെയും കവികളുടെയും പടങ്ങൾ കണ്ട് വായനക്കാർ മുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ ഈ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ഇ-മലയാളീ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ഇതൊരു നിർദേശം മാത്രം.  
ജോസ് ചെരിപുരം പോയോ? എനിക്ക് ഒരഭിപ്രായം എഴുതാനാ .

കോൺഗ്രസ് തകർന്നടിയും,​ മഹാരാഷ്ട്രയും ഹരിയാനയും ബി.ജെ.പി തൂത്തുവാരുമെന്ന് എക്സിറ്റ് പോൾ പ്രവചനങ്ങൾ.Can you tolerate??????
കാട് എല്ലാം വെട്ടി മാറ്റ്, മല എല്ലാം ഇടിച്ചു മാറ്റ്, ഓടയില്‍ എല്ലാം ചപ്പും ചവറും വലിച്ചു എറിയു. എന്നിട്ട്, രാഷ്ട്രീയ കൃഷി, പള്ളി കൃഷി, അമ്പല കൃഷി ഒക്കെ നടത്തി, ബെവരെജില്‍ കു നിന്ന്, ചിക്കനും അടിച്ചു അറുമാധിക്കുക. വെള്ളം വീട്ടില്‍ കയറുമ്പോള്‍ സര്‍ക്കാരിനെ തെറി വിളിക്കുക.പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയ പരിശുദ്ധരേ വിളിച്ചു കരയുക. അവര്‍ വെള്ളം വിലക്കട്ടെ!
നാൻസി പെലോസിയുടെ സഹോദരൻ മരിച്ചു , എലൈജ മരിച്ചു അങ്ങനെ ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നവരും അവരുടെ ബന്ധുക്കളും മരിക്കും എന്നാണോ താൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വരുന്നത് . മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും എന്ന് ട്രംപിന് പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലരുടെ ജന്മം ഹിറ്റ്ലറിൻറെ ജന്മമാണ്, ചിലർ ഗാന്ധിജിയ്പ്പോലെയുള്ളവരുടെ ജന്മം .  തന്റെ നേതാവ് ഒരു ഹീന ജന്മം 
His retirement plan is probably to be Pastor Sreenivasan and prayer healing.
Trump and Russians like her. She would probaby take votes away from the Democratic nominee just like Dr. Jill Stein. She too 1.5 million votes away from Hillary.  Tulasy Gabbard is a Hindu nationalist and have no loyalty to anyone.  She is a Russian asset. 
അയാളെ ഇനി അടുത്ത ശനിയാഴ്ച നോക്കിയാൽ മതിയെടൊ ജോണി . ഇന്നലെ എന്റെകൂടെയുണ്ടായിരുന്നു . താൻ എന്തഭിപ്രായം വീണെങ്കിലും കീച്ചിക്കോ . 
ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരായ എല്ലാ വാർത്തയും മാധ്യമം പത്രത്തിലാണ് വരുന്നത്. എന്ത് കൊണ്ട്?
കഴുത്തിന് മേൽ വെള്ളം കയറുമ്പോൾ മാധ്യമക്കാരോട് കയർക്കുന്നവർ , അവർ തെരഞ്ഞടത്തു വിട്ട നേതാക്കടെ അരികിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ , ഓ അത് നമ്മുടെ പാർട്ടിക്കാരൻ . അടുപ്പക്കാരൻ ,ജാതിക്കാരൻ . "എറണാകുളം" എന്ന പേര്  അന്വർത്ഥമാകാൻ പോകുന്ന സൂചനകളാണ് ഇതെല്ലാം. തോടും , ഓടയും നികത്തി വെള്ളം പൊങ്ങുമ്പോൾ , കൊടി  കാണിച്ചോ, മുഷ്ടി ചുരുട്ടി വായുവിലേക്ക് ആക്രോശിച്ചാലോ  , വെള്ളത്തിന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഒന്നും ഇല്ല.
ഇ-മലയാളിയുടെ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുന്ന വാർത്തകൾ കഴിയുന്നതും ദിവസവും മാറിയാൽ നന്നായിരിക്കും. അസോസിയേഷൻ നേതാക്കളുടെയും ചില സ്ഥിരം കുറ്റികളുടെയും കവികളുടെയും പടങ്ങൾ കണ്ട് വായനക്കാർ മുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയം, ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം, ശാസ്ത്രീയ ലേഖനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നവർ ഈ പടങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ഇ-മലയാളീ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയില്ല. ഇതൊരു നിർദേശം മാത്രം.  
ജോസ് ചെരിപുരം പോയോ? എനിക്ക് ഒരഭിപ്രായം എഴുതാനാ .