Thomas Varghese 2017-09-22 23:53:07 News
beautiful and simple.  I like it.
Christian 2017-09-22 23:43:03 News
ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന സങ്കല്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ കാല ശേഷം ഉണ്ടായതാണോ? ക്രിസ്തു ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നെറ്റു എന്നാണു സുവിശേഷകര്‍ എല്ലാവരും പറയുന്നത്. ക്രിസ്തു ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേറ്റിലെങ്കില്‍ നമ്മുടെ വിശ്വാസം വ്യര്‍ഥമെന്നു സെന്റ് പോളും പറയുന്നു.ഉയിര്‍ത്തേഴുന്നേറ്റു എന്നതാണു ക്രിസ്തുവിലെ ദൈവികത്വത്തിന്റെ തെളിവ്‌ 
ബ്രഹ്മാവ് 2017-09-22 23:24:58 News
ഈഴവർ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു, ക്രിസ്ത്യാനികൾ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിൻ സൃഷ്ടികൾ എല്ലാം ബ്രാഹ്മണരല്ലേ ആവൂ.
Joseph 2017-09-22 21:24:29 News
നല്ല അർത്ഥമുള്ള കവിത. കള്ളു കേറുമ്പോൾ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കൂടുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അനേകരെ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കള്ളും പെണ്ണുമായി നല്ല ഭാവനകൾ കോർത്തിണക്കി സുന്ദരമായ മലയാളം അക്ഷരങ്ങൾ പെറുക്കിവെച്ച് കവിത എഴുതിയ മീനുവിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ.

'കള്ള്' എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുരുഷന്റെ ശത്രുവാണ്. ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാനാണ്. ബഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്കലിന്റെ വാക്കുകളും ഓർത്തുപോവുന്നു, "വീഞ്ഞിനുള്ളിൽ വിവേകമുണ്ട്. ബീയറിനുള്ളതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ ബോധവും. എന്നാൽ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ ബാക്ടീരിയ വസിക്കുന്നു." കഴ്‌സൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 'സംഗീതം കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ലഹരിയുള്ള ബീയറെന്നാണ്'. 

അതുകൊണ്ട് കള്ളുകുടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് മീനുവിന്റെ ഈ കവിത ഒരു സിദ്ധൗഷധം ആയിരിക്കും.  
Nair 2017-09-22 19:45:36 News
Texan-2 ഈഴവർ ബ്രാഹ്മണരായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വിശദീകരണം തരാമോ? ഈഴവർ പന്നിയിറച്ചി, കാളയിറച്ചി, മാട്ടിറച്ചി എല്ലാ ഇറച്ചി വർഗ്ഗങ്ങളും കഴിക്കും. ഈഴവ ബ്രാഹ്മണർ എന്നുമുതലാണ് ഈ തീറ്റി തുടങ്ങിയത്? ബ്രാഹ്മണരും തെങ്ങും പനയും ചെത്തുമായിരുന്നോ? എന്നുമുതലാണ് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഈഴവ ബ്രാഹ്മണരോട് തീണ്ടൽ  തുടങ്ങിയത്? പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇല്ലം വിട്ടുപോയ മൂന്നു നാല് ബ്രാഹ്മണർക്ക് എട്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് എൺപതു ലക്ഷം ജന സംഖ്യയുണ്ടായോ?   
andrew 2017-09-22 19:32:14 News

For all the Scholars out there

Joseph Sir ! awaiting another article from you on this.


“The Jews are only interested in themselves, and nobody else. They somehow contrive to have the rulers in their pocket, participate in governance and conspire to torture and suck the lives out of other citizens in order that they live (in comfort).” These blatantly anti-semitic lines were penned on March 20, 1938, when Hitler’s flag was flying high. If you had read them in isolation and if you were familiar with the history of the Nazis, it is likely that you would think they must have been fished out of some sordid pro-Nazi tabloid.

These are the next lines: “Are they not comparable to the Brahmins who too have no responsibility but have the rulers in their pocket, have entered the ruling dispensation and been lording over (all of us)?” 

This is Periyar E.V. Ramasamy writing in his magazine Kudiyarasu, and he is being unusually mild here. (Naan Sonnal Unakku Yen Kopam Vara Vendum, vol. 4, p. 532, compiled by Pasu. Gowthaman)

Periyar was a selfless and incorruptible man of considerable personal charm. He spent his long life tirelessly working in support of what he believed in and against what he detested. What he believed in were self-respect, rationalism, gender equality and his own version of social justice. What he detested were caste discrimination, Gandhi, god, religion, Brahmins and the then-prevailing idea of India. Unlike B.R. Ambedkar, who was a prodigious scholar, Periyar was a street-fighter, and the things he said in anger are largely unprintable (though it is available in print in Tamil). What he said in cooler moments – rare though they were – are also available.

The Periyar that the non-Tamil intellectuals know is a sanitised version of his real personality, lovingly packaged and offered by his admirers.

Against the Brahmin

It is almost axiomatic in Tamil Nadu, and constantly parroted by non-Tamils too, that it was thanks only to Periyar that reservations in jobs and education came into being in the state. But as Granville Austin writes in his seminal book, Working a Democratic Constitution (1999), “After the Congress eclipsed the Justice party in the 1937 elections and later, it made ‘compulsory discrimination’ very much its own policy even while led by Tamil Brahmins like [Chakravarti] Rajagopalachari.”

In fact, reservations were first introduced in Tamil Nadu in 1927, when P. Subbarayan was the chief minister and had the support of the Swarajya Party, and when Periyar was just leaving the Congress. It was expanded in 1947 by the then-ruling Congress party, and when Periyar was busy demanding a separate ‘Dravida Nadu’. Similarly, while it is true that Periyar did agitate in 1951 when the Madras high court struck down the orders on reservation – and the Government of Madras subsequently lost its appeal with the Supreme Court – it was on the recommendations of the Congress Government of Madras and on consideration of the need for ‘removing man-made equalities’ (in Granville Austin’s words) that the Nehru dispensation brought in the First Amendment to the Indian Constitution.

Bear in mind that Periyar in the 1950s did not have the larger than life image that he has now. Though he was personally liked by almost all political leaders, almost all of them considered him to be maverick, unrestrained and irresponsible. Between 1949 and 1967, the former being the year his disciple Annadurai broke away from him and formed his own party and the latter being the year he formed the first non-Congress government, Periyar’s harshest abuses were reserved for his former disciples.

In all his agitations – and he had many – the lowest common denominator was the Brahmin. Even while criticising non-Brahmin national leaders like Gandhi, Subhash Chandra Bose and Sardar Vallabhai Patel, Periyar said that they were all victims of a Brahmin conspiracy.  He said, without so much as a pause, that Gandhi was killed by Brahmins because Gandhi was turning into a Periyar himself!

Periyar was clear that he was against Brahmins, not Brahminism. However, this seems confused in hindsight. In his last ever speech, on December 19, 1973, he spoke that he had been striving for long to annihilate god, religion, the Congress, Gandhi and the Brahmin. One might think that by Brahmin he meant Brahminism. However, he stated the opposite in an earlier meeting on August 31, 1959:

Who do you hate? The Brahmin or Brahminism? What is Brahminism?’ – for questions such as these, my reply is Brahminism came from Brahmins and hence it is the Brahmins who should be annihilated. It is like asking whether you hate thievery or the thief. It is because one is a thief, one indulges in thievery. When someone says he hates thievery, it means he hates the thief, too, doesn’t it? Thus, [my stand is] Brahminism grew out of the Brahmin and I am striving to annihilate the root.

What is the reality? Was the Brahmin the bogeyman, the Baba Yaga of the Tamil country?

Brahmins in colleges and government jobs

There is no doubt that in the late 19th century and early 20th century, Brahmins dominated the educational scene in the state. Colleges swarmed with them. As a result, most of coveted government jobs went to the Brahmins. But statistically they were not very significant. The total number of students in both the arts and professional colleges was around 3,000 in 1890 (The Politics of South India, C.J. Baker, 1976, p. 46). Fewer than 1,000 students would have had to be passing out every year in the 1890s.

This number increased to around 14,000 in 1936. This would mean that around 4,500 students would have had to be passing out every year in the 1930s. The population of the presidency of Madras (a.k.a. Tamil Nadu today) in 1931 was around 46 million.

Thus, less than 1% of 1% of the population were graduating from these colleges. Also, by the 1930s, the majority of students in both arts and professional colleges were not Brahmins. On the employment front, the total number of Brahmin gazetted officers were 620 in 1928. Overall, there were about 15,000 Brahmins out of about 80,000 government employees (Political Career of E.V. Ramaswamy Naicker,  E. Sa. Viswanathan, 1983, p. 126).

(Baker points out in his book that there were 10,237 students in first grade colleges in 1931; the number of available government posts carrying a salary of Rs 35 per month were 29,081. He adds that in 1927, a ‘Staff Selection Board’ had to select 467 persons. Even if it had chosen every non-Brahmin applicant who possessed the barest qualification, it could not have met the stated quota.)

Even then it was clear that the trend was changing. The Tamil Brahmins started migrating to cities both within the Tamil land and without – whereas an overwhelming majority of them had been living in villages at the dawn of the 20th century. In 2001, about a hundred years later, around 4.3% of them resided in villages – the figure would be 5.6% if the non-Tamil Brahmins were also added.   (Tamil Brahmans: The Making of a Middle Class, Fuller and Narasimhan, 2014, appendix). Their land holdings dwindled to almost nothing as they had to sell them off to get higher quality education.

In short, while Tamil Brahmins used the opportunities that the British Government provided, it was not that they arm-twisted anybody to get where they did. The Justice Party came to power in 1920 and the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) in 1967. In the intervening years, Madras had a Brahmin chief minister for only four years (including the uncertain years between 1952 and 1954). The British had no love lost for them because most of the intellectual leaders of the Brahmin community were with the Congress.

A bias against Brahmins

Unfortunately, Periyar and his disciples could not look at the problem from this perspective. They attributed – exactly like Hitler did with the German Jews – grand conspiracies and clever manipulations by Brahmins for the plight of the non-Brahmins. It did not ever occur to Periyar that independence would open the sluice gates of education and other opportunities. He wanted the British to continue to remain in power – while simultaneously complaining that they were succumbing to the machinations of the Brahmins.

At times, Periyar issued blood-curdling threats to Brahmins, but in action he did not believe in violence. Many of his black-shirted followers were fine individuals personally. At the same time, Periyar was also paranoid that democracy would result in Brahmins completely taking over the reins of the government. His words: “India should never go anywhere near democratic principles. The reason is 90% of our population are fools and 97% of them are persons of low birth. How will their rule set right our country?” (Periyar’s writings compiled by Pasu. Gowthaman, vol. 4, 2017, p. 432)

Another case in point followed in 1968, when, in Tanjore district, 44 Dalits were butchered by the goons of a landlord. Periyar commented on the murders thus: “So long as democracy exists, the honest will have no other option except to fade away, giving the dishonest room to dance around. The people of India are barbarians. The dharma of India is the dharma of criminal tribes. As long as the ones who follow Manu dharma exist, the nation will never have discipline, integrity, honesty and justice. India has gone into the hands of scoundrels after the departure of the British.”

There is no doubt that Periyar genuinely wanted the Dalits to break out of the shackles of caste oppression but his approach was more paternalistic than what Gandhi was being accused of. He was miffed that the Constitution did not provide reservations for non-Brahmins. He accused Ambedkar for selling himself to the Brahmins: “The Brahmins had paid him a price. The price is this: he asked for 10% reservation and they gave him 15%. They knew that even if they gave him 25%, not even three or four percent of qualified people would be available [among the Dalits]. He accepted the Constitution written by the Brahmins and signed on the dotted lines. He did not think about others.” (Periyar E.V.R. Chintanaikal, Anaimuthu, 1974, p. 1,860)

It is nobody’s case that the Brahmins were angels. They were arrogant, casteist and possessed a general contempt for the ‘unwashed’ millions, and even the washed others. Then again, they were not alone. The problem with Periyar was that he used his bludgeon only against the Brahmins while the oppressing classes belonged to a wider spectrum. He either ignored the prejudices of others or simply admonished them to behave well in the future. He did so because he considered all the upper caste non-brahmins, many of whom were landlords, money lenders, traders and merchants, to be victims – when the reality was that they, too, were part of the machinery of oppression.

Periyar’s atheism was crude and obnoxious. His so-called research on the Ramayana dwelled on such grave issues as whether Sita slept with Valmiki. His rationalism was hollow and lacked any useful content. Though his love for science was childlike, he did not have the intellectual rigour to understand what the scientific enterprise was all about. He once said that the white people who lived in the temperate regions were less brainy than the ones who lived in Tamil Nadu. The reason? Their flowers were less fragrant than the flowers of Tamil Nadu. Their snakes don’t have venom but the Tamil snakes do.

Given all this, why is he being heralded as a great thinker by the Dravidian intellectuals?

The reason is simple. The national landscape is verdant. It has such giant trees as Gandhi, Nehru, Rabindranath Tagore, Ambedkar, Ram Manohar Lohia, Jaiprakash Narayan and a score others. The Dravidian landscape, on the other hand, is an arid desert. Periyar was the only cactus plant to have bloomed in it. And prickly though he was, he did have a few beautiful flowers. The only flowers.

Note: This article was corrected on September 22, 2017, to state that reservations were first introduced in Tamil Nadu in 1927 with the support of the Swarajya Party, not the Justice Party as was stated earlier. In 1927, the Justice Party had been in the opposition.

J. Jojnes 2017-09-22 15:48:31 News
Congrats... 
Commissioner of Structural Engineers ? www.idfpr.com/profs/boards/se.asp 
It's a commission (a panel of 7 Structural Engineers) NOT Commissioner. Big difference !  Not a bad honor to achieve. But provide facts when you publish.  It's a pure political appointment.  
James Mathew, Chicago 2017-09-22 15:47:23 News
നല്ല വിവരണം ശ്രീ മുരളി നായർ. സിംഹത്തിനൊപ്പം എടുത്ത ഫോട്ടോ കൂടി കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ടൂറിസ്റ്റുകളെ കണ്ട് മടുത്ത സിംഹത്തിന്റെ കോട്ടുവായ് താങ്കൾ പ്രത്യേകം ശ്രധ്ധിച്ചത് വായിച്ചു. ടൂറിസ്റ്റിൽ നിന്നും താന്കൾ  അന്നേരം ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആകുന്നതായും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ആർക്കൊക്കെ മനസ്സിലാകും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മനസ്സിലാക്കൽ തെറ്റാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ. ഞാൻ വേറൊരു ലേഖനത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ട പോലെ ഇവിടത്തെ വായനക്കാർക്ക് സാഹിത്യമല്ല താൽപ്പര്യമെന്ന് തോന്നുന്നു  കെനിയയിലെ പെണ്ണുങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർ ഭാര്തതാക്കന്മാരെ എങ്ങനെ കരുതുന്നു, അവിടെ വേശ്യകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നെകിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ സന്തോഷിച്ചെനെ. അത് വേണ്ട താങ്കൾ താങ്കളുടെ ശൈലിയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുക.
Joseph 2017-09-22 15:35:13 News
ശ്രീ ജോർജിന്റെ കമന്റുകൾ വളരെ താല്പര്യപൂർവം വായിക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം വളരെ യുക്തിപൂർവമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മതാന്ധത നിറഞ്ഞ വിശ്വാസം മാറ്റിവെച്ചാലേ മാനുഷികമായി  ചിന്തിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഒരു സമുദായ പരിഷ്കർത്താവായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മതത്തിനു ഭീഷണി വരുമ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻറെ കടമയാണ്.  

സ്വാമി ഒരു പുരോഹിതനൊപ്പവും ഒരു മുസ്ലിം പണ്ഡിതനൊപ്പവും ഒന്നിച്ചു താമസിച്ചു മതങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിച്ച ഒരു പണ്ഡിതനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിസ്‌തുവിൽ ദൈവികത്വം കാണുവാൻ സാധിച്ചില്ല. യേശു ദൈവമെന്നു ബൈബിളിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. താൻ മനുഷ്യ പുത്രനെന്നാണ് യേശു പറഞ്ഞത്. ക്രിസ്തു ദൈവമെന്ന സങ്കല്പം ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണ ശേഷം ഉണ്ടായതാണ്. ബൈബിൾ നിഷ്പക്ഷമായി പഠിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതന് ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം തെളിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനന മരണങ്ങളെപ്പറ്റിയും വിലയിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല. മുസ്ലിമുകളും ക്രിസ്ത്യാനികളും യേശു കന്യകയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ഹിന്ദുവിനോ യഹൂദനോ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 

ചട്ടമ്പി സ്വാമിയുടെ പേരിലുള്ള വാഴൂർ ശ്രീ വിദ്യാദി രാജ വിലാസം സ്‌കൂളിലാണ് എന്റെ സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയത്. അക്കാലങ്ങളിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമി എഴുതിയ 'ക്രിസ്തുമത ഛേദനം' സ്‌കൂൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായി ഒന്നും മനസിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന മഠവും സ്വാമിമാരും ഞങ്ങൾ അന്ന് കുട്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പലപ്പോഴും ആശ്രമത്തിൽ പോയി കൂട്ടുകാരുമൊത്ത് പ്രഭാഷണങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം ഭക്ഷണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ആശ്രമം പരിസരങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാന സ്വാമി തരുന്ന വിശിഷ്ട മധുര പലഹാരങ്ങളായിരുന്നു കൂലി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന സ്വാമിമാർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികളെ വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അദ്ധ്യാപകർക്കും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പ്രിയമായിരുന്നു. വർഗീയത പിന്നീട് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനുവേണ്ടി ചിലരുടെ മനസ്സിൽ വന്നെത്തിയതാണ്. 
texan2 2017-09-22 14:15:36 News
ഒരു ചരിത്ര പഠനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളെപ്പറ്റി എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ,  ആ " പഠന " ത്തിന്റെ പല തലങ്ങൾ ലേഖനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റണം.  അതില്ല
1   ജോസഫിന് ഒരു പത്തു നായർ മാരെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇന്റർവ്യൂ  ചെയ്തു ഒറിജിനൽ ഇൻഫർമേഷൻ എഴുതാമായിരുന്നു . 
2  ഏതോ ഒരു നായർ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞ ഒരു തമാശയാണ് താങ്കൾ കമന്റ് ആയി എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വളരെ മോശം.
3  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാതി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സംവരണം കൊണ്ട് വന്നതിനു ശേഷമാണ് "നായർ" എന്ന consolidated ആയ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപം കൊണ്ടത്. വടക്കുള്ള നമ്പ്യാരും തെക്കുള്ള പിള്ളയും തമ്മിൽ യാതൊരു സാമ്യവും ഇല്ല  other than today they both are legally Nairs.  രണ്ടു കൂട്ടർക്കും രണ്ടു ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും ആണ്.
4 തെക്കൻ കേരളത്തിലെ നായന്മാരുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ശക്തമായ വകതിരിവുകളും ഒരു തരം   internal  ജാതി വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ട്.
5 സത്യത്തിൽ നായർ എന്നത് ഇന്നു ഒരു legal term മാത്രം ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അവകാശങ്ങൾ പിടിച്ചു പറ്റാനും ആൾബലം കാണിക്കാനും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അത്ര തന്നെ.

?  സസ്നേഹം റ്റെക്സൺ 2
GEORGE V 2017-09-22 12:46:30 News
ഹിന്ദുക്കളുടെ അനാചാരങ്ങളെ തുറന്നു കാണിക്കയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ. എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുമത ഛേദനം എഴുതേണ്ടി വന്നു എന്ന്  വളരെ വ്യക്തമായി  ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അക്കാലത്തു  അത് വളരെ ശരിയും ആയിരുന്നിരിക്കാം 
Christian 2017-09-22 12:22:11 News
It is easy to criticise another religiin.  Any religion.  Why Chattampy swamikal did that? When a hindu reads the criticism of christianity he will feel it ok.  When a christian sees it he will shrug it of.  so criticism has no meaa ning
GEORGE V 2017-09-22 11:57:14 News
ശ്രീ ജോസഫ്,  താങ്ങളുടെ  ചരിത്ര ലേഖനങ്ങൾ എല്ലാം വളരെ വിലപ്പെട്ട അറിവ് നൽകുന്നതാണ്. തുടരുക എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും. അതോടൊപ്പം ശ്രീ ആൻഡ്രൂസ് ശ്രീ ജെയിംസ് മാത്യു എന്നിവരുടെ കമ്മന്റുകളോടും യോജിക്കുന്നു.
ശ്രീ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ബൈബിളിൽ നല്ല അറിവുള്ള വ്യക്തികൂടി ആയിരുന്നു എന്നാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 130 വര്ഷം മുൻപ് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ക്രിസ്തുമത ഛേദനം എന്ന പുസ്തകം വായിക്കാൻ താല്പര്യം ഉള്ളവർക്ക് ഓൺലൈൻ സാധ്യമാണ്. അന്ന് 200 കോപ്പി മാത്രം ആണ് അച്ചടിച്ചത് . അതിൽ വിരലിലെണ്ണാവുന്ന കോപ്പികൾ മാത്രമേ   ഇന്ന് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളു.  ക്രിസ്തു മത ഛേദനം (kristhumatha chedanam) എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്‌താൽ ലഭ്യമാണ്. ബൈബിൾ ശരിക്കും വായിച്ചിട്ടുള്ളവരും വിമർശനങ്ങൾ സഹിഷ്ണതയോടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നവരും മാത്രം വായിക്കുക
നാരദന്‍ 2017-09-22 11:55:55 News
എന്തിനു വേണ്ടി ആണ് അടുത്ത തവണ സ്ഥാനാര്‍ഥി  എനൂ കൂടി  ചേര്‍ത്താല്‍ ഒരു വാര്‍ത്ത കുറയ്ക്കാം .
ഫോമ ,ഫോക്കാന ,ലാന , ഉമ്മ , പ്രസ്സ് ക്ലബ്‌ - ഏതിന്‍  പ്രസിഡന്റ്‌  ആണ് നോട്ടം 
Mathew V. Zacharia, Varikalam. Edathua. 2017-09-22 10:34:33 News
Pastor, E M kuruvilla: Babychayan ,my Sunday School Teacher, A devout Brother and a pillar of Powathikunnel branches ( Varikalam, Manayil, Moonhuthaikal, Vazhappt and Poikail )is in the presence of God.  Great man and leader.
Mathew V. Zacharia, Varikalam, Edathua