വിദ്യാധരൻ 2018-04-14 23:58:31 News
മൂന്നാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് 

ഗാഢം കെട്ടിപുണർന്നൊരാളാവു കുചയുഗം  
         താഴ്ന്നു രോമാഞ്ചമുണ്ടായ് 
കൂടും പ്രേമം വളർന്നങ്ങുടുതുകിലരയി-
         ന്നോട്ടൊഴിഞ്ഞംബുജാക്ഷീ 
വേണ്ടാ വേണ്ടാ പതുക്കെ മതി മതി യിതിയ -
          സ്പഷ്ടമായ് ചൊന്നുറക്കം 
പൂണ്ടാളോ മൃത്യുവാർന്നോ മനസി മമ ലയി -
          ച്ചോ മറഞ്ഞോ ന ജാനേ  (പുനം നമ്പൂതിരി ) 

മുറുകെപ്പുണർന്ന നേരം സ്തനങ്ങൾ അമർന്ന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും പ്രേമം വളർന്നു വർദ്ധിച്ചു ഉടുവസ്ത്രം അരയിൽ നിന്ന് ഒട്ടുഭാഗം അഴിയുകയും ചെയ്കവേ ആ സുന്ദരി വേണ്ടാ വേണ്ടാ സാവധാനം മതിയെന്ന് അസ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞു ഉറക്കത്തിലേക്ക് വീഴുകയോ മരിക്കുകയോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ലയിച്ചു മറയുകയോ എന്താണ് സംഭവിച്ചെതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല .

നാലാമത്തെ ഭാര്യക്ക് 

ഗാഢം പാലാഴിമാതിൻ കുളിർമുലതീരുമാ-
             റത്തു ചേർത്താകുലത്വം 
കൂടാതെ ഭോഗിശയ്യാതലഭുവി സുഖമേ 
             യോഗനിദ്രോത്സുകാത്മാ 
പ്രൗഡാഭോഗം കടാക്ഷഞ്ചലപരിചലനം 
             കൊണ്ടു പാരേഴു രണ്ടും 
പാടെ പാലിച്ചുകൊണ്ടപ്പരമപുരുഷന -
             ധ്യാസ്ത ദുഗ്ദ്ധാംബുരാശി  (പുനം നമ്പൂതിരി ) 

ലക്ഷ്മീദേവിയുടെ കുളിർമുലകൾ തിരുമാറിൽ ഗാഢം ചേർത്ത് അനന്തനാകുന്ന മെത്തയിൽ യോഗനിദ്രാതാത്‌പരനായി  മഹാവിഷ്ണു ഗംഭീരവും വിസ്‌തൃതവുമായ കടക്കണ്ണിന്റെ ഇളക്കത്താൽ ഈരേഷു പതിനാലു ലോകവും പരിപാലിച്ചുകൊണ്ട് പാൽക്കടലിൽ വസിച്ചു 

മഹാവിഷ്‌ണുവിന് പോലും ഈരേഷ് പതിനാല് ലോകവും പരിപാലിക്കാൻ ലക്ഷദേവിയുടെ കുളിർമുലകളുടെ അമർത്തൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുള്ളു  ട്രമ്പിനും നിങ്ങളുടെ കഥാനായകനും എന്താണ് പ്രശ്നം എന്ന് ആലോചിട്ട് ഒരെത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല . "സ്ത്രിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല ,സാഹിത്യമില്ല" എന്നൊക്ക ഡോ. ശശിധരൻ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇതായിരിക്കാം 

വിദ്യാധരൻ 2018-04-14 22:02:20 News
മലയാള സാഹിത്യ വിമർശനം ആധുനികയുഗത്തിന്റ സൃഷ്ടാവായ കേരളവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാനിൽ നിന്ന് ആരഭിക്കുന്നു.പിന്നെ അത് വളർന്ന് എ. ബാലകൃഷ്ണപിള്ളയിലൂടെ കരുത്താർജ്ജിച്ചു . "ഒരു കൃതിയിലുള്ള ദോഷത്തെ ഒരാൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അത് വാസ്തവമാണെങ്കിൽ അതിനെ സമ്മതിച്ച് പരിഹരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് " എന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു കേരളവർമ്മ കോയിത്തമ്പുരാൻ. അദ്ദേഹത്തിൻറെ വിമർശന ഭാഷയെക്കുറിച്ച് ഡോക്ർ സുകുമാർ അഴിക്കോട് രേഖപെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്, " കേരളവർമ്മയുടെ സംസ്‌കൃത പാണ്ഡിത്യം എത്ര അഗാധവും സംസ്‌കൃത ശൈലി എത്ര പ്രൗഢസുന്ദരമായിരുന്നുവോ  അത്ര തന്നെ അഗാധവും പ്രൗഢസുന്ദരവുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റ ഇംഗ്ലീഷ് പാണ്ഡിത്യവും ഇംഗ്ളീഷ് ശൈലിയും . സംസ്കൃതവൈദുഷിയും ആംഗല പാണ്ഡിത്യവും കൂടിചേർന്നത്കൊണ്ട് അപൂർവ്വ ഭംഗിയോടെ, മലയാളത്തിലെ ഗദ്യവിമർശനത്തിന് അടിത്തറ പാകി."   ആധുനിക സാഹിത്യത്തിൽ സുകുമാർ അഴിക്കോട് പറയുന്ന അപൂർവ്വ ഭംഗിയും   ഭാഷാശൈലിയും ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനു കാരണം നമ്മളുടെ ചിറ്റമ്മ നയമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 'സാഹിത്യ ശാസ്ത്രത്തിലെ' അലങ്കാരവും ഗുണവും, രസവും പുറംതള്ളി അതിന് അടിത്തറപാകിയവരെ ചീത്ത വിളിച്ചുള്ള  ഒരു പോക്ക് (പ്പോ) ക്ക്

"കോൽത്തേനോലേണമോരോ പദമതിനെ നറും -
                 പാലിൽ നീരെന്നപോലെ 
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിടനൊരല -
                 ങ്കാരമുണ്ടായ് വരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി തോ -
                 ന്നേണമെന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തിടാവ് ശ്ലോകം ......"                     എന്നത് സാഹിത്യത്തിലും, കവിതയിലും, വിമര്ശനത്തിലും വരുമ്പോൾ  

 മലയാളഭാഷയുടെ ശൈലിയും ഭംഗിയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന 'ഓരോ കാവൽക്കാരാ'യിരിപ്പാൻ നമ്മൾക്കേവർക്കും കഴിയും .

രാമൻ കർത്താ 2018-04-14 21:44:02 News
സൈമൺ, പേരില്ലാത്തവർക്ക് മറുപടിയെഴുതിയ താങ്കളാണ് മണ്ടൻ.

അവർ നുണ അല്ലെങ്കിൽ വിവരദോഷമാണ് പറയുന്നത് എന്നവർക്ക് തന്നെയറിയാം.
അതുകൊണ്ടല്ലേ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ അവർ അവരുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്തത്
Thomas Koovalloor 2018-04-14 21:25:30 News
Heartfelt Condolences and Prayers . May his soul Rest In Peace.
Nasraani 2018-04-14 21:12:18 News
നീ തങ്കപ്പൻ അല്ല പൊന്നപ്പൻ ആണ് പൊന്നപ്പൻ എന്ന ഡയലോഗ് ആണ് ഓർമ വരുന്നത് ശ്രി രാജു. ഒരായിരം അഭിനന്ദനം. ഞങ്ങൾ തൊണ്ണൂറു ശതമാനം യാകോബ ഓർത്തഡോൿസ് കാര് മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്ന കാര്യം ഭംഗിയായി താങ്കൾ എഴുതി. ഇത് വായിക്കുന്ന പുരോഹിതർ ഉള്ളുകൊണ്ട് ചിരിക്കും കാരണം ഇത് മൊത്തം ഉടായിപ്പാണ്‌ എന്ന് അവർക്കല്ലേ അറിയൂ. എന്റെ സംശയം ഈ കപ്യാർ ശെമ്മാച്ചൻ കൊച്ചച്ചൻ വല്യച്ചൻ റാംപാച്ചൻ വെരി റബരൻ കോറെപ്പിസ്ക്കോപ്പ വന്ദ്യ പിതാവ് റമ്പാൻ സഹായ മെത്രാൻ മെത്രാൻ കാതോലിക്കാ പാത്രിയര്കീസ് എന്നൊക്കെ പലപേരിൽ ആണല്ലോ ഇവർ തന്നെ പറയുന്നത്. ഇവരൊക്കെ മരിച്ചു നേരെ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലോ. അവിടെയും ഇവരൊക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കുമോ? സ്വന്തം സിംഹാസനവും ഉറപ്പാണല്ലോ.  മുപ്പതു മീറ്റർ കുപ്പായവും ഒരു പോരാത്തതിന് കുറെ ജൂവലറി കള്കക്ഷനുമായിട്ടു ചെല്ലുമ്പോൾ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണി ഇല്ലാത്ത യേശുക്രിസ്തു എവിടെ ഇരിക്കും. ചുമ്മാ ഒന്ന് ആലോചിച്ചതാണ്. അവിടെയും ഇവരുടെ മൂന്നിന്മേൽ ഒമ്പതിന്മേൽ നൂറ്റൊന്നിൻമേൽ തുടങ്ങിയ കുർബാന ഉണ്ടാവുമോ ? പേര് വെക്കാതെ ആണെങ്കിലും ഒരു പുരോഹിതന്റെ മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു           
Simon 2018-04-14 20:53:32 News

ശ്രീ നാരദൻ ലേഖനത്തെപ്പറ്റി മാത്രം അഭിപ്രായം പറയൂ!  താങ്കളുടെ ഈ കുറിപ്പ് എഴുത്തുകാരനെ അപമാനിക്കലാണ്. ഈ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് പത്രാധിപരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽക്കൂടിയെന്നും മനസിലാക്കണം. നാരദനെന്ന പേരിൽ ഒളിച്ചുവന്നു ഒളിയമ്പ് എയ്താൽ താങ്കൾക്കുള്ള നേട്ടം എന്താണ്? മറ്റു ജോലികളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ നാരദന്റെ പണിയായ സംഖ്യയും യോഗയുമൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ശരിയായ അറിവുള്ള നാരദനായി വരൂ.

നാരദന്‍ -from Houston 2018-04-14 18:36:01 News

‘സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം’ എന്നാല്‍ എന്താണ് ?

,യുക്തി,ബുദ്ദി

പക്ഷേ ശാസ്ത്രം എന്ത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാഷ്യം പറയുക. എന്നിട്ട് -സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം എന്ത് എന്ന് കൂടി വിവരിക്കുക.

കാത്തിരിക്കുന്നു.

Shaju J Manimalethu 2018-04-14 18:28:45 News
OUR SINCERE CONDOLENCES

,
SHAJU, SYLVI, LIYA, LEVIN MANIMALETHU
MANIMALETHU FAMILY
CLIFTON,NEWJERSEY
U S A

ഡോ.ശശിധരൻ 2018-04-14 17:19:48 News

ലോകത്തിൽ കാവൽക്കാരന്റെ  മേൽനോട്ടത്തിൽ അല്ലാത്ത ഏറ്റുവും ശുദ്ധമായ ശാസ്ത്രമാണ് സാഹിത്യശാസ്ത്രംഅമേരിക്കയിലെ മലയാള സാഹിത്യ ശാസ്ത്രത്തിനു തല്ക്കാലം ഒരു കാവൽക്കാരന്റെ  ആവശ്യമില്ല .സാഹിത്യ ശാസ്ത്രം വികസ്വരമാണ്. കാലത്തിനും ദേശത്തിനും അനുസരിച്ചു പച്ചയായ ജീവിതത്തിലെ  വ്യവഹാരമൂലമുണ്ടാകുന്ന  സംസാരദുഃഖങ്ങളെ വൈകാരികമായി  മഴവില്ലിന്റെ അൽപ്പായുസുള്ള ചമൽക്കാരപൂർവം പറഞ്ഞു  കോരിത്തരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രം  പോരാ വൈചാരികമായചിന്താപരമായ ,ബുദ്ധിപരമായ ശ്രേഷ്ഠതയും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എഴുത്തിൽ സാഹിത്യമുണ്ടാകുന്നത്. ചൈതന്യം കുടികൊള്ളുന്നതുകൊണ്ടാണ്  വാല്മീകി, വ്യാസൻ ,കാളിദാസൻമുതലായ സാഹിത്യകാരന്മാർ ഇന്നും നമ്മുടെ സാമാജിക ശരീരത്തിൽ പ്രകാശം പ്രസരിപ്പിച്ചിച്ചുകൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് .അവരുടെ അപൂർവ്വ അതിഗമമായ ചാരുത ഇന്നും പ്രശോഭിച്ചു അക്ഷയ കാന്തിയോടെ വിളങ്ങുന്നത്.


മുത്ത് ഗവ്വ്, ഏനുണ്ടോടി താമരച്ചന്തം , അയ്യേ പറ്റിച്ചേ ,നിൻ തുമ്പ് കെട്ടിയിട്ട ചുരുൾ  മുടിയിൽ , കൊതിയോടെ കാത്തിരുപ്പു, കൊഞ്ചാതെടി, കൊഞ്ചാതെടി കുറുമ്പുകാരി ,വളയൊച്ചകൾ ഇതെല്ലാം വായിക്കുമ്പോൾ എഴുത്തുകാരൻ കാല്പനികതയുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ (മനഃപൂർവ്വം )ചാടി അമർന്ന് അമർന്ന് അതിൽനിന്നും രക്ഷപെടാതെ നീന്തി നീന്തി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് . സൃഷ്ടികൾ വായിക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ട് അധുനാ(ഇപ്പോഴും )പ്രവർത്തിതമാണ് .അതായതു ആധുനികമാണ് .അതുകൊണ്ടു കാല്പനികതയും ആധുനികമാണ്. വർത്തമാനകാല  കവിതകളും ആധുനികമാമാണ് എന്നത് മറക്കരുത് .


ലോക സമൂഹത്തിനു ബുദ്ധി പകരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മീമാംസയാണ് സാഹിത്യം എന്നത് നാം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കരുത്  .കാല്പനികത ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല.സ്ത്രിയില്ലെങ്കിൽ ജീവിതമില്ല ,സാഹിത്യമില്ല.കാല്പനികത ജീവിതത്തിന്റെ ഒരംശം മാത്രം .വർത്തമാന കവിതകളിലും പരാവിദ്യയുടെയും അപരാവിദ്യയുടെയും മേളനം ( ശരിയായ സാഹിത്യം )കാണാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് .


വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം ആരോടുമില്ല .മറ്റൊരുതരത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ വാക്കിൽ ശത്രുതയുമില്ല. ആശയത്തെയാണ് ഉയർത്തികാണിക്കുന്നത്‌.വിചാരശീലതയുള്ള വായനക്കാർ യുക്തിപൂർവം കാര്യങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കട്ടെ . എഴുതുന്ന ആളുടെ ശത്രുക്കൾക്കും   സുഹൃത്തുകൾക്കും കൃതജ്ഞത നേരുന്നു.പ്രതികരണകോളത്തിൽ  നിന്നും ഇതോടെ വിരമിക്കുന്നു.

(ഡോ.ശശിധരൻ)

Ninan Mathulla 2018-04-14 17:17:22 News

Reading the article took be to my good old nostalgic memories growing up in Kerala. Good article. Jyothylakshmy identifies with our Indian culture, and we all do. There is something in it better than western culture to us. We see that way because it is common human psychology ( not all). Every culture of the world identifies their own culture as better than other cultures. It is human tendency to close eyes and make it dark when it comes to things one does not identify as one, or things that are foreign, or opposed to his/her principles and believes including religion. Conservative members of any culture will feel insecure or uneasy when a member of their community marries someone of a different culture or religion. This is human psychology of common man. (not educated mind). But God to whom all are His children does not see things this way.

 

Generally we will not give girls from our culture to another culture as we feel insecure about anything different or foreign. So God brings war to mix cultures and through it to uplift cultures. One party looses in the war. The winning party takes woman from the loosing culture and mixing of culture and language and DNA takes place. The culture Jyothylakshmy is proud of is due to the mixing of Aryan blood with Dravidian blood. So we must learn to appreciate the good things in other cultures instead of close eyes and make it dark about the good things in other cultures to avoid conflict. We need to respect and honor all cultures and take good things from other cultures. All the development we see in India today and its education and GDP  is due to the fact that India lost in the conflict with Britain. That is how the invisible hand works in different cultures. Some may be oblivious to this invisible hand. That does not mean that it is not there.

Philip 2018-04-14 13:23:54 News
ചില നഗ്ന സത്യം വിഡ്ഢികൾ ആയ കുഞ്ഞാടുകൾക്കായി തന്റെ സ്വന്ത്വം ശൈലിയിൽ ലേഖകൻ എഴുതി... പക്ഷെ സാത്താൻ കുഞ്ഞാടുകളുടെ ആത്മ കണ്ണുകൾ കുരുടാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്...തുറക്കില്ല..തുറക്കുവാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഇടയന്മാർ ...
നാരദന്‍ 2018-04-14 13:14:12 News
താങ്കളുടെ പല എഴുത്തുകളും മോഷണം ആണ് എന്നതിന് എന്ത്  മറുപടി പറയുന്നു മാഷേ!
P R Girish Nair 2018-04-14 11:49:24 News
ഈ വർഷത്തെ ആദ്യത്തെ വിഷു ആശംസ എന്റേതു തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ .... ഹൃദയപൂർവം സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകള് .....
കൈനീട്ടം പിന്നാലെ....  ലേഖനം നന്നായിട്ടുണ്ട്.....

പണ്ട്, കണികൊന്ന  പറിക്കാൻ  പോകുന്നത് ഞങ്ങൾ കുറേ കുഞ്ഞ് പട്ടാളങ്ങളാണ് .....
ഇന്നതൊക്കെ സ്വദേശത്തായാലും വിദേശത്തായാലും പായ്ക്കറ്റിലും, വഴിയോര വാണിഭങ്ങളുമായി എന്നതാണ് സത്യം. എങ്കിലും "വിഷു" എന്ന നന്മ മനസ്സില് പകരുന്നത് മായാതെ നില നില്ക്കട്ടെ......

കണിക്കൊന്ന മനസ്സിലേക്ക് എന്തൊരു ഉന്മേഷവും ഉല്സാഹവും തരുന്ന ഒന്നാണല്ലേ അതിന്റെ നിറവും , കാഴ്ചയും .. മനസ്സിലേക്ക് വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു മേലങ്കി വന്നു വീഴും ... ഓർമകളുടെ ഉണർത്തുപാട്ടാണ് ഒരൊ വിഷുവും ..
നന്മകളുടെ ഐശ്യര്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായാ ദിനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഈ വര്ഷം നിറയട്ടെ....
ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും നേരുന്നു ഒരു ഇതൾ കണികൊന്നയോടൊപ്പൊം ...!
ശ്രീമതി  ജ്യോതിലക്ഷ്മിക്കും  കുടുബത്തിനും ഹാപ്പി വിഷു …
ഒപ്പം  എല്ലാ  ഈമലയാളീ എഴുത്തുകാർക്കും, വായനക്കാർക്കും.
..


Boby Varghese 2018-04-14 09:01:01 News
Remember the red line drawn by President Obama? Finally when Obama did send some missiles, it hit the ass of some donkeys.
P R Girish Nair 2018-04-14 09:00:15 News
Hearty congratulation to Mr. George Thumpayil  for completing 100 successful episodes, more to go!!!
I hope PAKALKINAKU may touch the stairs of success. Keep it up.