shaji 2014-02-02 17:48:09 News
Thank you Mr. Joy Ittan .
shaji melethil 2014-02-02 14:14:17 News
Hi Mr. Korason,
It is a very excellent article,and a very good observation of all the facts. Please be aware and very vigilant what is going on around us. Stop and think before take sides. Thank you.
വിദ്യാധരൻ 2014-02-02 14:11:15 News
കീര്‍ത്തനമങ്ങു രചിച്ചതല്ലേ!

ഭക്തിയായ്‌ ജീവിപ്പാനാഹ്വാനമേകുന്ന 
ഭക്തികീർത്തനം രചിച്ചവനെ 

എന്ന് എഴുതിയാൽ ദിദ്വീയാക്ഷര പ്രാസം നില നിറുത്താം.  സംകീർത്തനം രചിച്ചത് ദാവീദു രാജാവാണെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. ഇതൊക്കെ എഴുതുന്നത്‌ കവിയിത്രി വളരെ നല്ലതായി രചന നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് വായനക്കാരനായ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം മാത്രം.  ആധുനികത കൊണ്ടും അത്യന്താധുനികത കൊണ്ടും വായിച്ചാൽ മനസിലാകാത്ത കവിതകൾ എഴുതി കാവ്യാ ലോകത്തെ മലീമസമാക്കാനും അത് വായനക്കാരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെയ്ക്കാനും ചില അമേരിക്കൻ സാഹിത്യ 'തിലകന്മാർ' (തിലകം =പൊട്ടു ) ശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിലൊന്നും ഇളകാതെ നല്ല ഭാഷയിലും വൃത്തത്തിലും കവിത എഴുതുന്ന കവയിത്രി തീർച്ചയായും അഭിനന്ദനം അര്ഹിക്കുന്നു 


വിദ്യാധരൻ 2014-02-02 13:53:19 News
അധർമ്മത്തിനെതിരെയുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലും കൊലയും എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിഷേധിക്കാനാവാത്ത സത്യമാണ്.  പക്ഷെ ഇന്ന് മതങ്ങൾ കുലപാതകങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കനല്ല എന്നത് പകല് പോലത്തെ സത്യമാണ്.  കൃഷ്ണൻ അർജുനനോടു യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അത്' അധർമ്മത്തെ ചെറുത്തു ധർമ്മം പുനസ്ഥാപിക്കനുമാണെന്ന്‌  ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് മനസിലാക്കവുന്നതെയുള്ളൂ 

"ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് 
നായം ഭുത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭുയ:
അജോ നിത്യ :ശ്വാതോതയം പുരാണ:
ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ " (സാംഖ്യായോഗം -20)

ആത്മാവ് ഒരിക്കലും ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല ഒരിക്കൽ ഉണ്ടായിട്ടു പിന്നെ ഇല്ലാതാവുകയോ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ട് പിന്നെ ഉണ്ടാവുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. ജന്മരഹിതനും എന്നും ഒരേ രൂപത്തിലിരിക്കുന്നവനും പണ്ട് പണ്ടെയുള്ളവനുമായ ഈ ആത്മാവ് ശരീരം നശിക്കുമ്പോഴും നശിക്കുന്നില്ല. ഇതേ സത്യം തന്നെയാണ് യേശു ഭഗവാൻ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഉപദേശിച്ചത് . അബ്രാഹാമിന് മുൻപ് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ചും മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ യേശു ഭഗവാൻ പറയുമ്പോഴും ചമ്മട്ടി കൊണ്ട് കള്ളന്മാരെ ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിലോ, ഹെരൊദാവിനെ കുറുക്കൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലോ, കള്ളനെയും ഗണികകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലും അധർമ്മമായി ഒന്നും ഇല്ലെന്നും അത് ധർമ്മം പുനസ്ഥാപനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ജനങ്ങൾക്ക് കാട്ടികൊടുക്കുന്നു.
കൃഷണനും യേശുവും മരണം ഇല്ലാത്ത ആത്മാവിൽ അധിഷ്ടിതമായാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. ഇവെരെല്ലാം മരണ ഭയം ഇല്ലാത്തവരും മരണമില്ലാത്ത ചൈതന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഉറപ്പുള്ളവരും ആയിരുന്നു 
       ജനനത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ഇടയില്ലുള്ള ജീവിതത്തിൽ മരണത്തെ ഭയന്ന്  ദുരിയൊധനനെപ്പൊലെ അവാർഡു പൊന്നാട (നേട്ടം) ഇവയിലൊക്കെ കണ്ണ്നട്ടു, ഭൂമിയിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കാം എന്ന് ദിവാസ്വപ്നം കണ്ടു  സാഹിത്യ മണ്ഡലം കലക്കി അധർമ്മം നില നിറുത്താൻ ശ്രമിക്കും.  അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യ സല്ലാപത്തിലേക്കുള്ള ക്ഷണത്തിന്റെ പിന്നിലെ 'തന്ത്രം' മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലത് . നല്ലൊരു ലേഖനത്തിനു നന്ദി 

anil pennukkara 2014-02-02 10:45:28 News
heart felt condolences
benny kurian, new jersey 2014-02-02 08:39:11 News
Thank you for inroducing this book and the reality of life... I am right away ordering a copy. Thank you

One True Believer 2014-02-02 08:35:53 News

Thank you Mr. Joy Ittan for writing this. The Indian Orthodox wing have been humiliating us by writing articles with false statements and lies before also. At that time no one responded with any comments or articles with the truth. Please continue to write and show the reader community with Truth in the future also or promote someone else from the Malankara Archdiocesan Council to do this.        

vaayanakkaaran 2014-02-02 07:34:50 News

നല്ല കവിത!

അതിസൂക്ഷ്മമായ പരമാണുവിലും അതിമഹത്തായ പ്രപഞ്ചത്തിലും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചൈതന്യം പൂർണമാണ്.
ഈ പൂർണത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്നതും ഉത്ഭവിക്കുന്നതും പൂർണ്ണമാകുന്നു.
ഈ പൂർണ്ണ ചൈതന്യത്തിൽ,പൂർണ്ണം ഉത്ഭവിച്ചതിനുശേഷം അവശേഷിക്കുന്നതും പൂർണം തന്നെ.
ഓം! ശാന്തി! ശാന്തി! ശാന്തിഃ!

ബൃഹദാരണ്യകോപനിഷത്ത്

abdul punnayurkulam 2014-02-02 07:08:05 News
Very informative. confusing. clarification helps.
SatheeshBabu 2014-02-01 21:12:23 News
മനോഹരമായ ബാല്യം ...സുഗന്ധമുള്ള ഓർമ്മകൾ..സുന്ദരമായ ആഖ്യാനം..ആ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വിട്ടതെത്ര നന്നായി..ഇല്ലെങ്കിൽ പയറുതൊരന്റെ സ്വാദ് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെട്ടേനെ..
വിദ്യാധരൻ 2014-02-01 21:10:12 News
യേഷാം ന വിദ്യ ന തപോ ന ധാനം 
ജഞാനം ന ശീലം ന ഗുണോ ന ധർമ്മ 
തേ മർത്ത്യ ലോകേ ഭൂവി ഭാരഭൂതാ 
മനുഷ്യ രൂപേണ മൃഗശ്ചരന്തി  (ഭർത്തൃഹരി )

ആർക്കാണ് വിധ്യയില്ലാത്തത്, തപസ്സില്ലാത്തത് ധാനമില്ലാത്തത് അറിവും സൽസ്വാഭാവും ഗുണങ്ങളും ധർമ്മവുമില്ലാത്തതു, അവർ മനുഷ്യലോകത്ത് ഭൂമിക്കു ഭാരവുമായി മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളാണ് .


വിദ്യാധരൻ 2014-02-01 20:55:47 News
വാങ്ങുന്നില്ല പശുക്കളെ വിലകൊടു -
     ത്തൊന്നെങ്കിലും സ്വന്തമാ -
യങ്ങുന്നീ വിഷയത്തിലെ ശ്രമമറി -
     ഞ്ഞിടാറുമില്ലൊട്ടുമെ;
എങ്ങും തന്നെ സുഭിക്ഷമാണ് തൈരും  
    പാലും നറും വെണ്ണയും 
ചങ്ങാതിക്ക് വിലാള പുംഗവ, മഹാ 
     ഭാഗ്യം ഭവൽ ഭാഗ്യമേ ! (അന്യാപദേശമാല)

അല്ലയോ മാർജ്ജാര പുംഗവാ, പശുക്കളെ ഒന്നിനെയും അങ്ങ് വില കൊടുത്ത് സ്വന്തമായി വാങ്ങുന്നില്ല. ഇവറ്റകളെ പരിപാലിച്ചു പോരുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ തെല്ലുപോലും അറിയുന്നുമില്ല. പക്ഷെ തൈരും പാലും വെണ്ണയും പൂച്ച മോഷ്ടിച്ചടിക്കുന്നു . പൂച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗ്യം നോക്കണേ  (വിലാളം -ബിഡാലം =പൂച്ച). 


PPM Ali 2014-02-01 20:03:07 News
   lets enjoy-ad,match or snacks!
NG Jerome 2014-02-01 18:47:18 News
Sorry to hear the sad news....
Iextend my heart felt condolences
NG Jerome
Tom abraham 2014-02-01 16:52:46 News
Very informative, argumentative, and constructive thinking.
Eager to read the next .. 
Will you participate in today s American malayali sayithya sallapam ? At 8 pm ?