philip Cherian (SAM) 2013-12-14 08:38:13 News
Well done and well said. thanks. Where are these self proclaimed leaders????
MAGH member 2013-12-14 08:35:17 News
അസോസിയേഷനെ കുളമാക്കുന്നതിൽ ഹ്യുസ്റ്റനിലെ കച്ചവടക്കാർക്കും അവരുടെ ശിങ്കിടികൾക്കും വലിയ ഒരു പങ്കുണ്ട് 
Sankarathil 2013-12-14 08:15:50 News
നല്ല ഒരു അസോസിയേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾ കുളമാക്കി .എന്ത് നേടാന ?
Pat 2013-12-14 08:07:41 News

കാരണങ്ങൾ തേടുന്ന വേഴാമ്പലുകൾ ! അഗ്നിയെ  പുല്കാൻ വെമ്പുന്ന  ഇങ്ങയുള്ള  ഇയാൻ പാറ്റകൾ ,

ഇവയെ വിഴുങ്ങി അവ വീണ്ടും ശക്തി പ്രാപിക്കും .

അതാണ് അവരുടേ ശക്തി.

Shadow of cuffs looms on US posts 2013-12-14 07:53:44 News

http://www.telegraphindia.com/1131214/jsp/nation/story_17679941.jsp

Shadow of cuffs looms on US posts

KP NAYAR

Washington, Dec. 13: Indo-US relations, already on a plateau on account of policy paralysis in New Delhi and a crisis of confidence in economic decision-making in India, is certain to suffer an operational setback with the arrest of Devyani Khobragade, deputy consul-general in New York yesterday.

For several years now, smooth-running the embassy in Washington and five consulates in the US has been a challenge for the external affairs ministry because there are no takers for diplomatic posts in America except at the senior-most levels.

Vacancies in the mission and in the five consular posts in the US — as in other foreign locations — are circulated by the foreign secretary’s office several months before they fall vacant and well in time before meetings of the Foreign Service Board (FSB) which fills these slots.

Because of repeated incidents similar to what Khobragade faced yesterday and legal activism in cities like New York, there are few takers for these American posts.

The arrest and public humiliation of the deputy consul-general yesterday — she was handcuffed and her daughter was left to fend for herself after she was taken away from their school — will ensure that even fewer Indian Foreign Service (IFS) officers will apply to go to the US.

This will mean the mission and posts will face a staffing crisis. At worst, it will be staffed with personnel with lower mettle who might otherwise not have been considered by the FSB for an important country like the US, where the demands of a vibrant bilateral relationship requires bright officers.

The IFS has in recent years viewed repeated American infractions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations that governs relations between countries as coming in the way of the work of their members.

In addition, the Americans have progressively been putting new restrictions on visas, making it difficult for diplomats from developing countries to bring maids to the US during their assignments here.

For someone like Khobragade with two children, meeting the pressures of work in a post like New York is difficult without domestic help. Bright career-minded officers, therefore, increasingly opt for posts in countries that are not so restrictive.

For their part, the Americans insist that they are left with no choice with more and more cases of diplomats not paying minimum wages for their maids and houseboys, and in some cases, mistreating them.

An American legal luminary who talked to this newspaper on background used a popular baseball term to speculate on why Preet Bharara, the attorney for the Southern District of New York, took the action he did yesterday. That baseball term is “three strikes, you are out”.

The implication is that because this was the third incident of the same kind in a row at the Indian consulate-general in New York, the prosecutors lost their patience and decided that those in New Delhi who have not ensured that their house in Manhattan is in order — as they see it — ought to be told that wrongdoing has limits and will not be tolerated.

Ravi Batra, a prominent New York lawyer, suggested that a long-term solution for this problem was for the US state department to sit down with its counterpart organisations in other countries to work towards the creation of a new legal category for diplomatic foreign domestic workers in America, which exempts them from US labour laws, including, wages and working hours. Otherwise such incidents will recur or increase.

Batra has represented the Indian consulate in New York in several legal matters. His most recent success in court was in securing the dismissal of criminal charges against Krittika Biswas, the school-going daughter of an Indian diplomat in the Big Apple, who was arrested, handcuffed and thrown in a lock up despite holding an Indian diplomatic passport.

Batra has just won a second victory in a federal court which upheld Biswas’s right to sue New York city, her school and Manhattan’s police department for civil damages emanating from the incident. That case is pending.

Batra pointed out that “foreign diplomats here who pay their workers at or near US labour rates are free from risk. However, many nations are below in US-mandated hours and wage standards. Their diplomatic corps remain at high risk to be in the cross-hairs of illegality and their reputation is at risk.”

For the Indian embassy in Washington and the consulate in New York, the immediate priority has been to get Khobragade out on bail and ensure the welfare of her two children, for whom their mother’s arrest was a traumatic experience.

After that, the embassy “conveyed its strong concern to the US government over the action taken against Khobragade”. According to a media release, the Americans have “been urged to resolve the matter with due sensitivity, taking into account the existing court case in India that has already been brought to their attention”.

The reference to the court case is to a Delhi High Court injunction in September to restrain the absconding maid, Sangeeta Richards, from instituting any actions or proceedings against Khobragade outside India according to the terms or conditions of her employment.

varughese Philip 2013-12-14 07:39:07 News
Raju, well done. Thank you for this courageous message. The self styled leaders must stop their policy of stepping on two boats on same time. Please respect the law of this land.
bijuny 2013-12-14 07:29:25 News
I congratulate US attorney's office. Let India be forced to send diplomats to here who has the mindset of any American working here ( no servants at home ) and who understands the struggles of common man ( Indians) who work and live here. These diplomats are just self serving and only for serving their class ( ministers, bureaucrats, business community )
The way they arrested her is to make a good example case and I hope they succeeded in that.
J Panicker 2013-12-14 07:22:35 News
Excellent !  Very well said, Raju ! When these idiot politicians visit U S, these so called local leaders are anxious to take pictures with them and use it for self promotion, and do nothing else. These leaders or the politicians do nothing useful or helpful to the NRIs. The Indian consulate is no exception - very rude, very inconsiderate and all the staff still have a colonial mindset. What is wrong in arresting anybody even if that person is Indian ? Many Indians continue to think and live like in India even after coming to this great country ! Judicial system and law & order situation in India is a joke ! This arrest will very well serve as a reminder that this is U S and not India !  When we support India, we end up supporting these idiots, and they continue to torture us and plunder the country. We should n't let that happen ! 
Your perspectives are so accurate. Keep writing and all my sincere best wishes ! 
J Panicker


p t paulose 2013-12-14 06:40:39 News
sworgakavadangal ivalkai thurakkatte...
benny 2013-12-14 06:32:42 News

A new Gandhi!... a new Mandela... see this New York Times article by Thomas Freidman...http://www.nytimes.com/2013/12/11/opinion/friedman-why-mandela-was-unique.html?_r=0
Yes, let us ask this question -- "Why Barnabas Thirumani is Unique?"!!!!.... He graciously forgave powerful people who humiliated him -- like Manadela, like Gandhi!... and moved on... Remember the farewell party we all hosted honoring His Grace’s departure to Kerala.. Thirumani left the podium like an Emperor who conquered the world just with love and simplicity! Compare this with the day thirumani first landed in New York in 1992!...
Yes, uniqueness!.. but, the very simple tools were unconditional love and forgiveness!....  Hope this be an inspiration and model to all of us, especially all the dioceses in North America..... CHARUMMOOD JOSE 2013-12-14 06:31:40 News
RAJU ARTICULATED A SERIOUS ISSUE HERE WHICH IS TRUE .MOST OF THE LEADERS BLAME CONSULATE AND OTHER MISSIONS HERE IN THE USA,IN MY OPINION 75 % OF THE DIPLOMATIC TEAMS ARE GOVERNMENTAL WASTE.SIMPLY THEY DON'T WORK,TYPICAL BEUROCRATS,. WE MUST CONTINUE FIGHT AGIANST THEIR BAD ATTITUDE AGAINST THE INDIANS AT THE INDIAN MISSIONS.EVERYTHING TRHEY OUT SOURCE AND GIVING FAVORS FOR FEW PREVILAGED SECTOR PEOPLE FROM INDIA.
SECONDLY WE DID THE RIGHT THING TO PROTEST THE ARREST OF A DIPLOMAT.
WE ONLY QUSTIONED THE PROCEDURE FOR ARRESTING ,WHICH RESUTED IN TARNIISHING THE IMAGE OF A LARGE DEMOCRATIC COUNTRY. WE CAN'T TOLERATE THAT .
I FULLY AGREE WITH RAJU THIS TIME COMMUNITY MUST THINK IN TERMS OF STAGING A PROTEST IN FRONT OF US ATTORNEY'S ATTORNY GENERAL'S OFFICE.
TALKING IS CHEAP WE HAVE TO FOLLOW THE PROCEDURES TO GET PERMISSION FROM MANY PRECINTS AND TOWN HALLS.

WE MUST MAKE AWARENESS TO AVOID THE REPEAT OFFENCES FROM INDIAN DIPLOMATS.THERE ARE 100 PLUS  MAIDS BROUGHT TO NEW YORK ALONE WITH SIMULAR FAKE CONTRACT SITUATION. WE STRUGGLE HERE TO MEET OUR ENDS
THESE DIPLOMAT STAFF HOLDS A FLOOR  EACH WITH SERVANT QUARTERS MOSTLY IN PENTHOUSE TYPE SUITES.
എസ്കെ 2013-12-14 06:28:12 News
ഇതുപോലെ കുറെ നയ തന്ത്രക്കാരും ഇന്ത്യന്‍ കാശുകാരും ഇവിടെയുണ്ട്. പാവപ്പെട്ടവരെ നാട്ടില്‍ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് അടിമപ്പണി ചെയ്യിക്കുക. വാ തുറന്നാല്‍ പറയുന്നത്  പതിനായിരം വര്‍ഷം പഴയ ആര്ഷസംക്കാരം കാണിക്കുന്നത് ചെറ്റത്തരം. 
kootathil chavitti 2013-12-14 06:28:08 News
വിവരം ഉള്ള ഒരുതനെങ്ങിലും ഉണ്ടല്ലോ സന്തോഷം.. Why the hell we protest against the arrest what about the human rights of the woman who was tortured, she is not indian?
benny 2013-12-14 06:14:29 News
Dear Jose, our native land needs the energy of creative and potential people like you. I have some ethical problem with Britass. Yes, hope hsi new "vebture" is good for the Keala people. 
 
An NRI 2013-12-14 05:46:17 News
Why do these diplomats even have to bring servants from India?. Is it because they used to it?. They should stop doing this and live like most of the people here. Use the maid services over here. If they can not afford it aor don't want to do this go back to India or choose another country where they can live with 10 or 20 servants. Yes, the way the arrest was made is not the right thing and it should have been avoided. The strange thing is the consulate people does not share any of our concern but the pravasi' do the other way.