Sunil M S 2013-12-30 00:26:29 News

ദൂതരെപ്പിടിച്ചു കുറ്റം ചുമത്തി ജയിലിലടയ്ക്കുക ഏതു രാജ്യത്തിനും എളുപ്പമാണ്. പക്ഷേ, ദൂതരെ ബഹുമാനിയ്ക്കുകയും സംരക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്തേ തീരൂ. രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. എന്നിരുന്നാലും ശത്രുരാജ്യത്തിന്റെ ദൂതരെ സ്പർശിയ്ക്കാൻ പോലും പാടില്ല.

അന്യരാജ്യത്തിന്റെ ദൂതരെ ഒരു രാജ്യം സാധാരണ പൌരന്മാരായി കണക്കാക്കാൻ പാടില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ ദൂതർ, അതായത് ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളും ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര‌ഉദ്യോഗസ്ഥരും അമേരിക്കൻ പൌരന്മാരല്ല. അതുകൊണ്ടവർക്ക് അമേരിക്കയിലെ നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല.

ഒരു രാജ്യത്തു താമസിയ്ക്കുന്ന അന്യരാജ്യദൂതർക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളാണു ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികൾക്കും നയതന്ത്രകാര്യാലയങ്ങളിലെ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അമേരിക്കൻ നിയമങ്ങളല്ല, അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളാണു ബാധകം.

ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളോ നയതന്ത്രകാര്യാലയങ്ങളിലെ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അന്താരാഷ്ട്രനിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ, അമേരിയ്ക്കയ്ക്ക് ആകെക്കൂടി ചെയ്യാവുന്നത് ആ വ്യക്തികളെ പുറത്താക്കുക മാത്രമാണ്.

ഒരമേരിക്കൻ പൌരൻ സ്വന്തം രാജ്യമായ അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ചാരപ്പണി നടത്തുന്നെന്നു കരുതുക. അമേരിക്കയ്ക്ക് അയാളെ വിചാരണ ചെയ്ത്, അയാൾക്ക് വധശിക്ഷ പോലും നൽകാൻ സാധിയ്ക്കും. അമേരിക്കയ്ക്കെതിരെ ചാരപ്പണി നടത്തുന്നത് അവിടുത്തെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയോ നയതന്ത്രകാര്യാലയത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആണെന്നു കരുതുക. എങ്കിൽ‌പ്പോലും അയാളെപ്പിടിച്ച് ജയിലിലിടാൻ അമേരിക്കയ്ക്കാവില്ല; അമേരിക്കയ്ക്ക് അയാളെ പുറത്താക്കാൻ മാത്രമേ കഴിയൂ, പുറത്താക്കാനേ പാടുള്ളൂ.

നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയോ നയതന്ത്ര‌ഉദ്യോഗസ്ഥനോ കൊലപാതകം, ബലാൽക്കാരം, മോഷണം, എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഗുരുതരമായ ക്രിമിനൽക്കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്താലും അയാളെ അനഭിമതനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അയാളെ പുറത്താക്കാൻ മാത്രമേ പാടുള്ളു.

നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളേയും നയതന്ത്ര‌ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും അറസ്റ്റുചെയ്ത് തടങ്കലിലിടുകയും ശിക്ഷിയ്ക്കുകയും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളും നയതന്ത്ര‌ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഭയഭീതരാകുകയും, അത് അവർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനവുമാകും.

ദേവയാനി ഖോബ്രഗഡെ ഇന്ത്യൻ നയതന്ത്ര‌ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അവർ ക്രിമിനൽക്കുറ്റം ചെയ്തെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്ക ദേവയാനിയെ അനഭിമതയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു, വേണ്ടിയിരുന്നത്. ദേവയാനിയെ അറസ്റ്റു ചെയ്തത് നയതന്ത്രബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനതത്വങ്ങളുടെ ലംഘനമായിരുന്നു.

JOSEPH NAMBIMADAM 2013-12-29 22:04:01 News
Congratulations Vasudev
Thelma 2013-12-29 20:49:13 News
Valare nannaittundu. Be blessed. Congratulations.!!
J Antony 2013-12-29 20:26:35 News
The above article is excellant. the following was written by the writer B Ananya in NT

One segment of the Indian population routinely exploits another, and the country’s labor laws allow gross mistreatment of domestic workers.

Notwithstanding legitimate Indian concerns about whether American marshals used correct protocol in the way they treated a diplomat, the truth is that India is party to an exploitative system that needs to be scrutinized.

In urban India, revolution of any kind in favor of the rights of the underclass has been largely absent. The feudal mind-set of otherwise educated people and their lack of qualms about underpaying the poor and disadvantaged are alive and well.
vayanakkaran 2013-12-29 19:59:38 News
കഴിവുള്ളവരെ  തിരിച്ചറിയാൻ കഴിവുള്ളവർ
വേണമല്ലോ? നാട്ടിലെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ
വരുന്നതാണ് കഴിവിന്റെ മാനദണ്ഡം ആയി അമേരിക്കൻ
മലയാളികൾ കരുതുന്നത്. വായനക്കാരും ചുരുക്കം.
പിന്നെ സ്ത്രീകൾ എഴുതിയാൽ എന്തായാലും അതിനെ പ്രശംസിക്കാൻ ഓരോ തോമാച്ചന്മാരുമുണ്ട്. അത് കണ്ട് സഹിക്കെട്ട്  ശ്രീ ജോസ് ചെരിപുരം "മുക്രയിടുന്ന മൂരികൾ"
എന്നൊരു കവിത വരെ എഴുതി. ഒരു ;പഴയ പാട്ട് ഓര്മ്മ വരുന്നു. സുന്ദരിമാരെ കണ്ടാലെന്നുടെ
കണ്ണിനകത്തൊരു ചുടുവാതം, ഒരു പെണ്മണി
വഴിയെ നടന്ന് പോയാൽ ഇടക്കഴുത്തിനു പിടിവാതം"

എസ്കെ 2013-12-29 18:33:48 News
കഴിവുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. എഴുതാന്‍ കഴിവുlള്ള വളരെപ്പേര്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. അതിലധികം പേര്‍ എഴുത്തുകാരെന്ന് സ്വയം വിചാരിച്ച് ഭയജനകമായ രചനകള്‍ നടത്തുന്നവരാണ്. 
john George 2013-12-29 15:23:43 News
A very good article presented neatly with a lot for thinking and act as the author said rather than creating some forms of associations with the intend to get cheap publicity. I really appreciate the contents of the article which every Indian especially keralites should go through and do something that you can do.
വിദ്യാധരൻ 2013-12-29 14:44:41 News
മുഗ്ദമോഹിനിയാമവൾ 
അരകല്ലിൽ വച്ച് 
അമ്മിക്കടിയിലിട്ടിരുട്ടിയ 
നല്ല ചമ്മന്തി കൂട്ടി 
ഭക്ഷണം രുചിച്ചശിക്കുമ്പോൾ 
അംഗനയുടെ അംഗോപാംഗ 
ചലനം എന്റെ ദൃഷ്ടിപദത്തിലങ്ങനെ 
ഓർമയായി വന്നു 
നൃത്തമാടുന്നത് 
മറക്കാവതല്ലഹോ!
ചന്തമേറിയ കരങ്ങളാൽ തീർത്ത 
ചമ്മന്തിയിൻ ഗുണം 
ഹന്ത വർണ്ണിപ്പാനും  എളുതല്ല കൂട്ടരേ! 


JAMES THUNDATHIL 2013-12-29 14:21:27 News
GOOD TO HEAR JOYFUL NEWS
George nadavayal 2013-12-29 12:22:43 News
We have to repeat as famous novelist Alan Paton cried: “ Cry, The Beloved Country”:( A Novel by Alan Paton ) We have to quote as our own great poet Tagore prayed: “Where the mind is without fear and the head is held high Where knowledge is free Where the world has not been broken up into fragments By narrow domestic walls Where words come out from the depth of truth Where tireless striving stretches its arms towards perfection Where the clear stream of reason has not lost its way Into the dreary desert sand of dead habit Where the mind is led forward by thee Into ever-widening thought and action Into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. “ Tagore. Modern technology and communication advancement made it easier for very rich people of the world to control the whole distribution of any good facilities of the world in a profit gaining parasitic manner to exploit common and poor peoples and countries. Church, Religion, UN, Labour parties , Liberation Theology all failed to promote the cause of poor people. Truth and inventions are always being manipulated in favor of the most wealthy people (less than 1% of the total population of world). These people can do whatever they want. The same principles of invasion, intrusion, colonization, media propaganda, posh, style, dramas everything they will utilize to achieve their amassing the wealth. These affluent people will preach good sermons and violate it always. That is a truth we can learn from history. It is continuing. India suffered a lot from the hands of these affluent sector. Still they haunt us and other poor countries. Deavayani episode should stimulate in us the feeling that Rabindra Natha Tagore dreamt. “Saayippine kaaNumpOL kavaaththu maRakkuka”
joseph 2013-12-29 10:14:46 News

Looks like America is favoring India and China. Indian labor is cheap, that’s why they prefer Indian IT consultant. If they find cheaper labor any part of the world, they will go for there. US already started exploring other countries like Philippians.  Why they go for Chinese product? Because its cheap and no other manufacturing in US expect cars.  I respect this article (with author’s name).  I agree the some part of the article.   But couple of questions.  Will US behave like this to Israel or Britain if similar allegation occurs about their delegates?  

George Parnel 2013-12-29 09:33:33 News
I wish someone will translate this well written article to the new Indian ambassador. India' s reaction has been disproportionate. According to US legal system, a defendant is innocent until proven guilty. If the prosecutor finds no merit, he will recommend dismissal. But it is not easy for Obama to force the prosecutor to dismiss this high visibility case at this time; it will infuriate the Republicans so much with all its negative consequences for India
Ponmelil Abraham 2013-12-29 08:22:37 News
Very nice commentory and message.
P.S. Nair 2013-12-29 05:01:24 News
Very well written.
vaayanakkaaran 2013-12-28 20:09:46 News
എന്താ മോനേ ചന്തു,നീ
ചന്തേൽ പോകാറായില്ലേ?
ചന്തേൽ പോയിട്ടിന്നു ഞാൻ
എന്തു കുന്തംവാങ്ങാനാ?
എടാ പൊട്ടാ ചന്തൂ നീ
ചന്തേൽ വേഗം പോയില്ലേൽ
ചമ്മന്തി അരക്കുവാൻ
പുളിയൻ നാടൻ മാങ്ങായും
തേങ്ങാമുറിയും കാന്താരീം
വാളൻ പുളിയും ഇഞ്ചിയും
വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നില്ലേൽ
അന്തിമോന്തി മയങ്ങി
തന്ത വന്നു കേറുമ്പോൾ
ചന്തിക്കിട്ടുകിട്ടുമേ!