വിദ്യാധരൻ 2015-09-12 08:43:39 News
ഡോ . കുഞ്ഞാപ്പു കവിതയുടെ തടികുറച്ച് ചടുലമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കവിത സ്ത്രീയെപ്പോലെ ദുരൂഹമാക്കി മാറ്റുകയാണ് 
Biju Cherian 2015-09-11 13:56:33 News
Ecumenical Fellowship is very good and we need the ecumenical relationship for the existance of all the religious groups in our American Malayali Society. There are few incidences that happend in our society that no one can tolerate or accept. The Religious leaders should understand the call and teachings of Jesus Christ and act in that way. If any of our leaders moving  against this the faithfuls must act and avoid them. Peace on Earth.......if we fight against each other on the basis of religious belief or teachings ,the society will not exist in this great country of opportunity.
Anthappan 2015-09-11 13:07:36 News

What is the purpose of religion?

Throughout the history of man, religion has been present. Religious beliefs have affected everything from personal ethics to national politics. It has been an integral part of many societies in our past and present. However the question remains: 

What is the purpose of religion?

Religion has been presented to explain unknown intellectual problems (Comte, Taylor), to explain strong and abstract emotional feelings (Marett, Malinowski, Freud), to oppress social groups (Marx), to connect society (Durkheim), to explain arbitrary suffering (Weber), etc. 
Many other purposes for religion have been theorized but no universal answer has been found.
Will a single answer ever be found? Is there only one answer? 

In modern time, religion is nothing other than a business organization in the name of a God which is created by men to rule over the laymen and loot from their pan.  Jesus has nothing to do with the Christian religions.  Hinduism is not a religion but it is a way of life.   Buddha never established any religion.  Look around what religion did to humanity other than dividing and make people to kill each other.   People looking for other alternative for religion and sustain peace on earth is not that far.  How long religion can hide under false pretext?  The name ‘SchCast’ is the aftermath of religious oppression and slavery. It doesn’t matter how wise questions he pauses, the name SchCast tells his dilemma.  


Thanks to the author for a thought provoking article.

Dr.Sasi 2015-09-11 12:50:23 News
It is highly pertinent to seek  attention  of readers about the shameful  act of the  Press Club to accept donation  from FOMA in the name of journalists !!Whoever wrote this report is so unprofessional and belittling the status of Press Club!Please think about favoritism , Nepotism  and   Moralistic journalism!! You manipulate your readers  with the experience they  desire  and an outcome you can predict !Please do not report the irrelevant as relevant!!
Remember always  you have a social commitment to fulfill!!
(Dr.Sasi)
SchCast 2015-09-11 11:00:29 News
Why did the religions come into existence in the first place? Common sense tells us it is to maintain the spirit essence (the truth that human beings are not soulless) and order in the society. If there are 10 people in a religion and 1 person did something out of hate (remember all religions propound love), will you call that religion evil? What is the magic percentage you will use? It looks like you are far away from the essentials.
Thampy Antony Thekkek 2015-09-10 18:26:38 News
ഒരു പ്രധാനപെട്ട വിഷയം പരാമർശിക്കുബോൾ വാസു കാടു കയറി രഷപെടുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. ആദ്യം സ്വന്തം റിയൽ പേരു വെളിപ്പെടുത്തൂ വാസൂ .വീടു പണിയാത്ത പ്രവാസി സാഹിത്യകാരന്മാരോ . അവരെപറ്റി എന്തുപറയുന്നു .  
ഗുരുജി 2015-09-10 16:40:30 News
കതിരെ കൊണ്ടുചെന്ന് വളം വച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം ?
Zach Thomas 2015-09-10 16:39:28 News
You are very correct,India is one of the best tourism place but no one takes care including  our ministry in India or the state like Kerala.
My tourism company promote more in China,Europe,America,and other major countries.
 Kerala hotel rates are too high compare to any other states in India.
There is no law and order or safety .
 
Jack Daniel 2015-09-10 13:31:25 News
For spiritual up lift contact 

1-800 Jack Daniel  
vmisahac 2015-09-10 13:23:12 News
തിരുനാൾ ലളിത സുന്ദരമാക്കാം, പോപ് ഫ്രാൻസീസിന്റെ ഇക്കാലത്ത്~.എം വി എബ്രാഹമിന്റെ ജാർഗണ്‍ മറ്റൊരാളുടെ ജാർഗണാകണമെന്നില്ല.
TK 2015-09-10 12:30:17 News
കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സ്ഥിതി മെച്ചമാണ് എന്നറിയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് . ഇന്ത്യയിൽ       ജനസംഖ്യ 2.3 % ആയി , കേരളത്തിൽ 18.2% ആയി കുറഞ്ഞു.  ഉയർന്ന മുല്ല്യങ്ങലുള്ള കറൻസി എവിടെയുണ്ടോ  അവിടമാണ് ദൈവരാജ്യം. അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കു അറിവുണ്ട്, പക്ഷെ  തിരിച്ചരിവുണ്ടോ എന്ന് സംശയികുന്നു.  ഒരു വിശ്വാസി . 
mvabraham 2015-09-10 12:21:39 News
Great article Kairali. Your editorials are always to the point and with a message.
mvabraham 2015-09-10 12:18:20 News
Too much of jargons in reports from Philadelphia. How can a perunal be lelitha sundaram? Let it be a blessed one.
Thomas Mathews 2015-09-10 11:49:03 News
എല്ലാരും തമ്മിൽ ഭയങ്കര എകുമെനിസം ആണ് എന്നാൽ ഒരേ വിശ്വാസം പിന്തുടരുന്ന തന്റെ സഹോദരന്റെ പള്ളി എങ്ങനെ പിടിച്ചടകാം എന്നാണ് ഉള്ളിൽ ചിന്തികുന്നെ. കർത്താവെ നീ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ. 
വായനക്കാരൻ 2015-09-10 11:31:41 News
ഭവന സന്ദർശനം ഒക്ടോബർ 31 ഹാലൊവീൻ ദിനത്തിലാക്കുന്നതാവും നല്ലത്.