നാരദർ 2016-01-11 12:57:36 News
വായനക്കാരൻ ഓരോത്തരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിച്ചു രസിചിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം . എപ്പഴാണോ അങ്ങയുടെ എഴുന്നള്ളത്ത്? ജോർജ്ജു നടവയലും വന്നിട്ടുണ്ട്.
വെളിച്ചപ്പാട് 2016-01-11 12:32:14 News
മരിച്ചു പോയ എം. കൃഷ്ണൻനായരെ പുനർ ജനിപ്പിച്ചു ഈ മലയാളി നിരൂപകനാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാനും ആഗ്രഹിച്ചു പോകയാണ്?  

Vayanakkaran 2016-01-11 12:25:23 News
I do not know about Vidhyadharan Sir. But Agree with his opinion. Allmost every thing he write is in line with my thinking and opinion. He is great and knowledgable. Here I read a comment by George Nadayal. For the past or present I did not see much writings in the credits of Dr. M V Pillai. Yeraly one or two colums also I saw in his credits. I am a reader here in USA since 1970s. But I have seen many articles in George Nadaval's credits and Dr. NP Sheelas's credits.
ശകുനി 2016-01-11 12:05:24 News
മുത്തുകൾ എറിയുന്നത് പന്നികളാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും തോമസേ?
George Nadavayal 2016-01-11 12:04:56 News
ബഹുമാന്യയായ അദ്ധ്യാപിക ശ്രീമതി ഷീല എൻ പി യുടെ ഭാഷയും ശൈലിയും ലേഖന പൊരുളും മനോഹരം. ബഹുമാന്യയായ അദ്ധ്യാപിക ശ്രീമതി ഷീല എൻ പി  ഈ മലയാളിയിലെ സാഹിത്യ  നിരൂപകയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന~ ആശിക്കുന്നൂ ഈയുള്ളവൻ . ഡോകടർ . എം. വി. പിള്ളയും അത്തരം ഒരു ദൌത്യം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ  നന്നായിരുന്നൂ.

ജോർജ്ജ്‌ നടവയൽ 
വിദ്യാധരൻ 2016-01-11 11:20:13 News
'മാത്യുസാറിന്റെ '  ഈ മലയാളിയിൽ പുനർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മുഖപ്രസംഗത്തോട് പ്രതികരിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പത്രങ്ങളുടെ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കം.  ഇവ ആരംഭിച്ചവരിൽ പലരും അതിനു വേണ്ട യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവരായിരുന്നു.  ഏതൊരു തൊഴിലിനു പോകുന്നവനും ആ തൊഴിലിനു ചേര്ന്ന യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കണം.  അതൊന്നും ഇല്ലാതെ മാതൃഭൂമിയിലും മനോരമയിലും ഏജെന്റ്മായിരുന്നവരും പത്രം വിധരണം നടത്തിയിരുന്നവരും ഇവിടെ പത്രാധിപന്മാരായി 'ഒട്ടിപ്പ് തട്ടിപ്പ്' പത്രങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നവർ ഉണ്ട് അവരിൽ ചിലർ ഇന്ന് സാഹിത്യകാരന്മാരായിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പത്ര സമതികളുടെ നേതാക്കന്മാരായിട്ടും വിലസുന്നുണ്ട്.  ഒരു പത്രത്തിന്റെ ധർമ്മം മതപരമായ വാര്ത്തകളും, സംഘടനകളുടെ വാർത്തകളും സൂകരപ്രസവത്തിൽ പ്രസവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ പോലെ വന്നു പിറക്കുന്ന കവികളേയും സാഹിത്യകാരന്മാരെയും -കാരികളെയും വളർത്തി,  ഇവിടെ അപരിഷ്‌കൃതമായ ഒരു സമൂഹത്തെ കെട്ടിപ്പെടുക്കുക മാത്രമല്ല നേരെമറിച്ച് അവർ താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിലെ പങ്കാളികൾ ആക്കതക്കരീതിയിൽ ഒരുക്കുക കൂടി ചെയ്യണം.  ആരോടും കടപ്പാടില്ലാതെ, വര്ഷങ്ങളോളമായി ജനങ്ങളെ ചതിച്ചും വഞ്ചിച്ചും ഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ചു സുഖിച്ചു ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ കുറെ കണ്ണട്ടകളുടെ മോഷണ കഥകളും വ്യഭിചാര കഥകളും കൊണ്ടും പിന്നെ മതകഥകളുംകൊണ്ട്  മിക്ക പത്രങ്ങളും തുളുമ്പുകയാണ്.   ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റങ്ങളിലോ അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ചോ വിപത്തുകളെക്കുറിച്ചോ മലയാളി പത്രങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഒരു താത്പര്യവും ഇല്ല.  പൊതുവെ കേരള രാഷ്ട്രീയവും മതവും സംഘടനകളിലും മാത്രം താത്പര്യമുള്ള മലയാളിക്ക് വേണ്ടി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അതേപടി കേറ്റി അയച്ചു നാറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.  ആദർശ ധീരനും പത്രധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അവകാശ പ്പെടുന്ന മ്യാതുസ് സാറും ഒരു നിമിഷം 'അജ്ഞാത നാമത്തിൽ ' അഭിപ്രായം എഴുതുന്നവരുടെ ഊരും പേരും അന്വേഷിച്ചു അലയന്നവരുടെ താത്പര്യത്തിന് വഴങ്ങി ' ഭദ്രകാളി,  അറുകൊല വാസു എന്നിങ്ങനെയുള്ള' വരുടെ പേര് ഉദ്ധരിചെഴുതിയപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയത്, മാത്യുസ് സാറിനും ചൂരവടികൊണ്ട് രണ്ടടികൊടുക്കണം എന്ന്.  അദ്ദേഹത്തിൻറെ മുഖപ്രസംഗത്തെ പിന്താങ്ങി പ്രോഫസ്സർ. കുഞ്ഞാപ്പുവും അഭിപ്രായം എഴുതിയപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലും പണ്ടാരോ പറഞ്ഞുകേട്ട കഥ ഓർമ വന്നു 

ദേവാലയത്തിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന വൈധികൻ പത്തു കല്പനകളിൽ ഒന്നായ, 'നിങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു വിദ്വാൻ എഴുനേറ്റു നിന്ന്, അടുത്ത കല്പ്പനയായ 'നിങ്ങൾ വ്യഭിച്ചരിക്കരുത്' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്നു.  പ്രസംഗ കഴിഞ്ഞു,  ഞാൻ മോഷ്ടിക്കരുത് ' എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ എഴുനേറ്റു നിന്ന് വ്യഭിച്ചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ ഇരുന്നു എന്താണ് ഇതിന്റെ അർഥം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇടവകക്കാരൻ പറഞ്ഞു അതോ അച്ചോ മോഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനാ കുടയുടെ കാര്യം ഓർത്ത്‌ വ്യഭിചരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് എവിടെ വച്ച് മറന്നു എന്ന് എനിക്ക് മനസിലായി. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് പ്രൊഫ്‌. കുഞ്ഞാപ്പുവും, മാതുള്ളയും  ചാടി എഴുനേറ്റ് മാത്യുസ് സാർ എഴുതിയത് വള്ളിപുള്ളിതെറ്റാതെ ശരിയെന്നു പറഞ്ഞു.  ജനനിയുടെ ആമുഖം എഴുതിയ അനുഭവസംമ്പന്നായ മാത്യുസ് സാർ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മുൻക്കൂട്ടി കണ്ടു ഒഴിവാക്കണ്ടാതായിരുന്നു.  അമേരിക്കയിലെ ഏതു പത്രങ്ങളിൽ നോക്കിയാലും അജ്ഞാതനാമത്തിൽ എഴുതുന്നവരെ കാണം അവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല.  അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അതിര് വിടുമ്പോൾ അതിനെ ചവറ്റുകോട്ടയിൽ തള്ളാനുള്ള അവകാശം എന്നും പത്രാധിപർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതെ മാത്യുസ് സാർ താത്പര കക്ഷികളുടെ കൂട്ടുകൂടി ഭദ്രകാളിയും അറുകൊലവാസുവിനെയും അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു .  

ഭാഷയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാനും തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു.  ഭാഷയുടെ വർണ്ണവിഭാഗം, സ്വരങ്ങൾ, വ്യഞ്ജനങ്ങൾ. വർണ്ണവികാരങ്ങൾ , ശബ്ദവിഭാഗം  തുടങ്ങി നീണ്ടുകിടക്കുന്ന വ്യാകരണങ്ങൾ അധ്യാപകർ പടിപ്പിചെങ്കിലും അവയൊന്നും ഇല്ലാതെ മലയാള ഭാഷ പുഷ്ക്കലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഞാനും, വെള്ളംക്കുടിച്ചാൽ ഭ്രാന്തനാകും എന്നുപറഞ്ഞ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിച്ചു വെള്ളം കുടിച്ചു ഭ്രാന്ത്രരായ നാട്ടുക്കാരുടെ കൂടെ നിവർത്തിയില്ലാതെ അവര് കുടിച്ച വെള്ളം കുടിച്ച ഭ്രാന്തനായ ഗുരുവിനെപ്പോലെ ഞാനും ആയിതീർന്നിരിക്കുന്നു 

'ജ്ഞാനശൂന്യനെയെളുപ്പമായതിലു-
          മെത്രയും പരമെളുപ്പമായ്
ജ്ഞാനമേറ്റമകതാരിലുള്ളവനെയും 
         പറഞ്ഞു വഴിയാക്കിടാം 
ജ്ഞാനമലപ്മുളവായ്പ്പരം  നിജസമാന
            നിലുകലിലെങ്കിലോ 
താനുറച്ച് മരുവുന്ന മർത്ത്യനെ വിരി-
            ഞ്ചനും വഴിയിലാക്കിടാ '     (വിരിഞ്ചൻ -ശിവൻ, വിഷ്ണു, ബ്രഹ്മാവ്‌ )

നാരദന്‍ 2016-01-11 09:48:25 News
'' ഗീത '' പുസ്തകം  മാത്രം  കൊടുത്താല്‍  പോര . അതിലെ  അര്‍ത്ഥം കൂടി  വിവരിച്ചു  കൊടുക്കണം .
അല്ല എങ്കില്‍  5 പേര്‍ക്  ഒരു സ്ത്രി  ok  എന്നും , 5 കടമുട്ടന്മാര്‍  ഭര്‍ത്താക്കന്മാര്‍  ഉണ്ടായിട്ടും  ഒരു സ്ത്രിയെ  വിവസ്ത്ര  ആക്കിയതും ഒക്കെ   യുവ തലമുറ തെറ്റി ധരികകുുഉം.
Thomas. P 2016-01-11 09:43:28 News
എന്തിനാണ് ക്രിസ്ത്യനും മാത്തുള്ളയും 'മുത്തുകൾ പന്നിക്കൂട്ടത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് എറിയുന്നത് '?
Ninan Mathullah 2016-01-11 09:42:24 News
These people posted many times stating that there is no God. Such people are called atheists. When you say all God in religious books are man made Gods I consider them atheists as to me God revealed through different religions under different names. They never protested for calling them atheists. The word is just an English word we use to identify people groups or individuals as we all have names. I do not limit my search to Christian religious books. My book is covering all the major religions, and I had to do research on each religion. Vidhyadharan is judging others based on his knowledge more than trying to find the truth in different religions. This judgement need not be true always. At least this is not true about me. Self interest is in all. We all do in our self interest. Many are selfish the extreme degree of it. Most are not aware of it. Most of what we do others look at it as in self interest. I only know my motive. Jesus said not to judge others as your knowledge is limited. Best is to talk for myself. To many they are saints and others are selfish.
christian 2016-01-11 09:41:02 News
Vidyadharan's view is his own view. Not mine. I have the same opinion about some other religion too! Outsiders look and see each religion differently. They have enough explanations for that too.
andrew 2016-01-11 09:34:48 News
Very interesting and bold article. But may not reach those whom you intent.
Yes ! it is a common style among Malayalees  to comment on any and everything of which they have no clue. The tendency is very prominent among Males. It a way of expressing their ego to escape from the inferiority they have or suffer in day to day life. Know many men who has no voice at home. But their women are smart, they know he is a pressure cooker, a walking volcano. So the women let their men out clad in a suit to associations, clubs and churches to air out or vent. E malayalee is also helping them a lot to vent through the comments. In fact it is the life of media. Print media, radio, TV, any media with one way communication is already in Museum. People want interaction like Facebook, Twitter, WhatsApp etc. So once e malayalee control comment section, readers will fall out. So let them write comments and vent out. Many families will enjoy peace at home when the '' Man of the house'' write a comment and pace around with the impression - i gave it to him
. So e malayalee is doing a wonderful social service. Let them write comments.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-11 09:23:24 News
ക്രിസ്ത്യന് 

'നിങ്ങൾ മരിച്ചാലും ജീവിക്കും' എന്ന യേശുവിന്റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവമായി കാണുന്നു എന്ന് അർഥമില്ല.  ഗാന്ധിജിയെകുറിച്ചും മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ്ങിനെക്കുറിച്ചും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മരിച്ചിട്ടും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം.  പ്രതീകാത്മകമായി യേശു പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളേയും നിങ്ങൾ തെറ്റായി മനസിലാക്കിയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. അല്ല, അതിനു നിങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കി തീർത്തവരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാൽ മതി!  നിങ്ങൾ ഇത്രയേ പറഞ്ഞുള്ളല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് സമാധാനിക്കുന്നു. 
Vayanakaran 2016-01-11 09:11:38 News
I read comments from the above 3 people always. Never saw them claiming as atheists. They said all the gods presented to us by religions and priests are man made gods. Majority of the world people agree to that. When you call someone by  a made up name you are abusing them or bullying them.
വിദ്യാധരൻ 2016-01-11 09:06:31 News
"എന്റെ ഹൈന്ദവ ജ്ഞാനവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള എന്റ വിസമ്മതവും  നിങ്ങളുടെ ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവും അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ വിസമ്മതവും നമ്മൾക്ക്  യഥാർത്ഥ അറിവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിചെല്ലുവാനും അതിന്റെ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. "  ഇതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത്.  അതിന്റെ അർഥം മാത്തുള്ള മനസ്സിലാക്കിയത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നാം വിശ്വസിക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരുന്നാൽ അതിനപ്പുറത്തുള്ള വിശാലമായ ലോകം കാണാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണു.  അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ല.  എന്റെ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാനും നിങ്ങളുടെ യേശുവിനെ മനസിലാക്കാനുമുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നത്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയടത്തോളം യേശു എന്ന ആചാര്യൻ കാണിച്ചു തന്നതും പഠിപ്പിചതുമായ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക ക്രിസ്ത്യാനികളും.  അവരുടെ നിത്യജീവിതത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, വസ്തുവകകളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, അപകടത്തിൽ നിന്ന് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നിങ്ങനെ ചില യോഗ്യതകൾ ഒക്കെ നല്കി എവിടെയോ ഇരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോൾ ആ ദൈവം നമ്മളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക്  തുള്ളാതെവരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ദൈവത്തെ ചീത്ത വിളിക്കും.  എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും പറ്റിയിരിക്കുന്ന പരാജയം അതാണ്‌.   ഇത്തരം ദൈവങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ യേശുവിനെപ്പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞ, 'നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയല്ക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന മൗലികമായ് ആശയത്തെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും.  ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. യേശുവിന്റെ പഠനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു കുറവും ഇല്ല. അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് ഏതുകാലത്തും പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാവുന്ന  ചിന്തകളുമാണ്.  അതിനെ യേശുവിന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും, അതുപോലെ  ബുദ്ധന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവരും, ഹിന്ദു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവരും ദുർവ്യഖ്യാനം ചെയ്ത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് മനുഷ്യരാശിയുടെ  നിലനില്പ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ  ആയിത്തീരുന്നു   ഇന്ന് പലപ്പോഴും നാം മുറിയടച്ചിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അതാണ്‌ ലോകം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിനു കാരണം ഒരു പരിതിവരെ മതവും (എല്ലാ മതവും) അതിന്റെ വക്താക്കളും സ്വാർതമായ ചില ലക്ഷ്യത്തോടെ സമൂഹത്തിന്റെമേൽ . അന്തപ്പനും അന്ദ്രയോസും ഒക്കെ സ്വതന്ത്ര ചിന്താഗതിക്കാരായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്.   അവരെ നിരീശ്വരവാദികളല്ല  സത്യത്തെ (സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന സത്യത്തെ) അന്വേഷിക്കുന്നവരാണ് (അവർക്ക് എന്റെ അഭിവാദനം)   അവരെപോല്ലുള്ളവർ അനേകായിരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാ
Ninan Mathullah 2016-01-11 06:39:49 News

Anthappan and Andrews are atheists. They are proud of being addressed atheist as they profess it. Such people only I called atheists.  Personally I try not to call names or attack another person. I question their ideas only. Some take this as personal attack and respond.  We all have different understanding about different subjects. Our opinions are based on these understandings. Most believe what they believe is true until proved otherwise. Then some keep blind faiths. I question such blind faiths. Science has not proved that there is no God. Atheists still profess it. I call it blind faith. While science is still continuing with the search, atheists blindly believe so. It is more objective to say ‘I do not know’. Vidhyadharan agree that you do not go beyond what your Hinduism teaches you. Then based on what you heard about Christianity you make statements. I have objection to that. Taking verses from here and there from Bible out of context can mislead you. I believe major religions are from God. But the revelations in them are not the same. Without searching for truth in other religions blindly believing that your religion is the only truth is not objective. Without doing that study, making statements about God and other religion can lead to debate and arguments.  A newspaper in Kerala last week published a review of my book. You can refer it at this link https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153317550113176&set=a.10150198406458176.305319.719738175&type=3&theater .The book covers the underlying unity in the worship methods in different religion. They think the book is useful for society. This is another link to a Youtube video about the truth in different religion and atheism. https://www.youtube.com/watch?v=aeoLjKwak8Q