Jomon Mananthavadi 2018-01-14 15:39:53 News
FAKE Channel is broadcasting new new stories day and night. And most interesting thing is educated Malayalees fell for it. 

അസൂയാവഹമായ ഭരണമാണ് ട്രംപിൻറെതു! അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര അധികം കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല!!!
Republican 2018-01-14 15:33:25 News
ചന്തിക്കുഴി പ്രസിഡന്റിന്റെ തീട്ടകുഴി ഗ്യാങ്ങ് തല നീട്ടി തുടങ്ങി. ഇത്തവണ ചന്തിക്കുഴിയെക്കുറിച്ച് കാര്യമായി ഒന്നും പറയാതയാണ് അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പ്രശ്നത്തെക്കുറിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.  ചന്തിക്കുഴിയെ തലയിൽ വച്ചുകൊണ്ടു  നടക്കുകയും റിപ്പബ്ലിക്കനാണെന്ന് വീരവാദം മുഴക്കുന്ന ഇവർ ആദ്യമേ ആരാണെന്ന് തീരുമാനിക്കണം.  അവസരവാദികളായ നിങ്ങൾ ഇമിഗ്രന്റ സമൂഹത്തിന്റെ ശാപമാണ്.  ചേട്ടന്മാര് ട്രംപിന്റെ ടാക്സ് ബെനിഫിറ്റും ബോണസും  മേടിച്ചു അയാൾക്ക് ദാസ്യ വൃത്തി ചെയ്യ്.  ചങ്കൂറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുക അയാൾ ഒരു വർഗ്ഗീയവാദിയാണ് റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയുടെ പേരുപറയാനോ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കാനോ യോഗ്യനല്ല എന്ന് -എന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ബാക്കി കാര്യം സംസാരിക്കാം 

True Christan 2018-01-14 14:58:21 News
It is possible that both step-parents of Sherrin will get more or less the same punishment, even death penalty being in TX. Great job and congratulations to the Reporter who went there and complained about the inactivity of the Police, and the activist priest and islamic guy an all those Malayalees in the vigil and e malayalee for keep on reporting their activity. Great job, together, All of you can be proud, you guys helped to put 2 Malayalees to the gallows.
Boby Varghese 2018-01-14 14:50:57 News
Mr. Kunthara, dont use the word illegals. Obama and the Democrats hate that word. They instead use the word undocumented. When you came to this country, you had all the right documents with you. These poor people do not have any documents. That does not make them illegals.
The Malayalees started to come to this country by late 1960's. This country needed more nurses and opened visas. The nurses are educated and are professionals. Their husbands, most of them were educated, joined. We became employed, paid good amount of taxes, invested our money in real estate, automobiles, retirement funds, stock market etc. In short, we  became an asset to America. We contributed to the economy of this great nation. We never became a liability to this country. Today, the democratic party leaders are proposing to bring more immigrants with no education or professional skills. They will become a burden to the country by joining the welfare roles and lining for food-stamps. They will further burden our schools and hospitals. That kind of immigrants are a total, total waste. Thats when Trump got angry and used politically not so correct word. We blame Trump when we think as a foreigner. Think as an American and ask yourself who is better for this nation.
andrew 2018-01-14 13:29:58 News
HOMOSEXUALITY.
'Hey! I am calling sick today because I am gay'- Do you think homosexuality is a disease?
Human sexuality is a very complex phenomenon due to the evolution of human brain. Modern scientific research & study are not ready yet for a conclusion so do not judge some humans different from you in your ignorance. The primitive story of Sodom is still influencing non-thinking religious slaves. The story of Sodom was fabricated by bible scribes to discriminate and keep away different Semitic tribes from the land of Judea. So do not use it as a norm to judge humans.
There is no 'cause' for homosexuality or bisexuality. Modern scientific studies have reached a conclusion that sexuality is not a 'choice'; the vast horizon of sexuality is still not understood. Homosexuality has been observed in animals too.
Doctors 'used to' treat homosexuals and homosexual priests & nuns still give counselling to treat homosexuals; called conversion therapy. There was false propaganda about their change. Conversion Therapy is UN-scientific & is condemned by American Psychiatric Association, American Psychological Association, American Academy of Pediatrics, Royal College of Psychiatrists & Nursing, National Association of Social Workers. Conversion therapy violates the ethics of Healthcare & Human rights. It is wrong to think that there is something 'wrong' with Homosexuals.
Baby, I was born this way,” Lady Gaga sang in a 2011 hit that quickly became a gay anthem. Researchers have turned up considerable evidence that homosexuality isn't a lifestyle choice, but is rooted in a person's biology and at least in part determined by genetics. Homosexuality may be caused by chemical modifications to DNA
Studies by the American Society of Human Genetics (ASHG) in Baltimore, Maryland, finds that epigenetic effects, chemical modifications of the human genome that alter gene activity without changing the DNA sequence, may have a major influence on sexual orientation.'We will not have the potential to manipulate sexual orientation anytime soon,” . And in any case, “we should not restrict research on the origins of sexual orientation on the basis of hypothetical or real implications. 
Scientific has not found a solution or cause, so do not be judgmental, do not mix Science with faith and confuse and misjudge others. Christians are up front in condemning homosexuals. How can they forget 'the universal love or compassion? Even if being homosexual is a choice, yes, leave them alone, they do have the same rights as you have as individuals. You being bi-sexual is just an accidental coincidence. Just remember, homosexuality was there from the beginning of the human race and that of several animal species. Acknowledge the difference in others gracefully, civilization & the root of Ethics. Just be kind to others and yourself, do not get fooled & fall a victim to the counselling given by homosexual priests, preachers &Nun.
Relax! Homosexuality may be Nature's way to control exploding population.
Minority 2018-01-14 13:15:38 News
മോദിയും ഗുജാറാത്തിൽ മഹമദരിയെ ചുട്ടുക്കരിക്കുമ്പോൾ ട്രംപിനെപ്പോലെ മിണ്ടാതിരുന്ന സാക്ഷാൽ വർഗ്ഗീയ വാദി
Madhavan 2018-01-14 11:36:01 News
Well SAID in 3 minutes Time on the Munshi program ( Asianet Today ).
Congrats to Mr. Raju Mylappra on a well written article about Loka Kerala Sabha.
CID Moosa 2018-01-14 11:32:05 News
Trump fan is watching too much FOX News -
Praise The Lord 2018-01-14 11:29:36 News
ട്രമ്പ് മലയാളി ഫാനിന്റേയും, ക്രൈസ്ത്രവരുടെയും എല്ലാ സ്വാഭാവഗുണമുള്ള ഒരു 'ചന്തിക്കുഴി'  പ്രസിഡന്റനിനെ ദൈവം അവസാനം അമേരിക്കയ്ക്ക് നൽകി - ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ആമേൻ -ഹാലേലുയ്യ!

"An adult-film star was paid $130,000 by a lawyer for Donald Trump in the weeks before the 2016 election to not talk publicly about a sexual relationship with the then-Republican candidate, according to a report in the Wall Street Journal.

The lawyer, Michael Cohen, allegedly paid Stephanie Clifford to remain silent about an encounter at Lake Tahoe in 2006, a year after Trump married his third wife, Melania, according to the Journal. The Journal said the payment was made to a client-trust account at City National Bank in Los Angeles.

The Washington Post was not able to independently confirm the payment and was not able to reach the bank. 

“These rumors have circulated time and again since 2011. President Trump once again vehemently denies any such occurrence, as has Ms. Daniels,” Cohen said to The Post. Cohen also issued a statement that he said was from Clifford, whose professional name is Stormy Daniels.

“Rumors that I have received hush money from Donald Trump are completely false,” reads the statement, signed by Stormy Daniels. “If indeed I did have a relationship with Donald Trump, trust me, you wouldn’t be reading about it in the news, you would be reading about it in my book.”

Cohen has called himself Trump’s “fix-it man” and has become part of the investigation into Russian meddling in the 2016 election for his emails to Russian officials about a business project there, including a note to Vladi­mir Putin’s spokesman. "
to christian hippos 2018-01-14 10:46:02 News
Let me get this straight: white evangelical leaders oppose any one who supports two people of same sex marrying each other for life, but embraces someone who cheated on his third wife with a porn star. The sanctity of marriage.
How long you will support your s...hole
Republican of Abraham Lincoln 2018-01-14 10:11:31 News
ഹൈ ട്രമ്പ് ഫാൻ 

താൻ പ്രസിഡന്റ് ചന്തിക്കുഴിക്ക് വിശറി വീശി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഊന്നൽ കൊടുക്കാൻ റിപ്പബ്ലിക്കൻറെ നേതാവായ അബ്രഹാം ലിങ്കണെ തരം താഴ്ത്തി കാണിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരില്ല.  അനേകായിരങ്ങളെ തീട്ടകുഴിയിൽ  അടിമകൾ ആക്കി ഇട്ടു കഷ്ടപ്പെടുത്തിയ വെളുത്ത തീവ്രവാദികളുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടാണ് അബ്രഹാം ലിങ്കൺ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്തത്.  അതുകൊണ്ടാണ് അവർ അവരെ കുലപ്പെടുത്തിയത് .  എബ്രഹാം ലിങ്കൺന്റെ പാർട്ടിയെയാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ചന്തിക്കുഴി തട്ടിയെടൂത്ത് നശിപ്പിക്കാൻ ശര്മയ്ക്കുന്നത്.  തന്റെ കാണപ്പെട്ട ദൈവമായ ചന്തിക്കുഴിക്ക് കാറ്റ് ഇഷ്ടംപ്പോലെ വീശിക്കൊട്. അതിനു വേണ്ടി കള്ളക്കഥകൾ ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് താനോ തന്റെ കൂട്ടുകാരോ തീട്ടക്കുഴിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല.  അയാളും ഡഡേവിഡ് ലൂക്ക് അടക്കമുള്ള തീവ്രവാദികൾക്ക് ഒന്നേ ലക്ഷ്യമുള്ളൂ തന്നെപ്പോലെയുള്ളവരെ ബലിയാടാക്കി ഇവിടെ അവരുടെ രാജ്യം സൃഷ്ടിയ്ക്കു്ക . ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സ്ലേവ് എന്ന ചിത്രം പോയി കാണുക , അടിമത്വം വെളുമ്പർക്ക് കൊടുത്ത ദൈവത്തിന്റെ വരമാണെന്നാണ് അവർ അടിമകളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ തീട്ട ക്കുഴിയിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന തനിക്ക് മനസിലാകില്ല .  പക്ഷെ എബ്രഹാം ലിങ്കന്റെ പാർട്ടിയെ താനും തന്റെ ചന്തിക്കുഴി പ്രസിഡന്റും തീട്ടകുഴിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കില്ല 

Democrat 2018-01-13 22:59:39 News
മതത്തിന്റെ പേരില്‍ ഉണ്ടായ, ഇന്ത്യയെ പലതായി കാണുന്ന നിന്ദ്യമായ ഒരാശയത്തെ ക്രൈസ്തവര്‍ പിന്തൂണക്കില്ല. അതിനു കണ്ണന്താനത്തിനെപ്പോലുള്ള അവസരവാദികള്‍ക്ക് പറ്റും. ചില മെത്രാന്മാരെയും കിട്ടിയെന്നിരിക്കും.
പക്ഷെ സാധാരണ വിശ്വാസിയെ കിട്ടില്ല. കാരണം അവര്‍ക്കു വിവരമുണ്ട്. എന്തായാലും ഷിറ്റ് ഹൊള്‍ ആരാധകര്‍ അമേരിക്കയില്‍ മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഉത്തര്‍ പ്രദേശിലൊക്കെ പോയി താമസിച്ചു നൊക്ക് സവര്‍ണര്‍ ക്രിസ്ത്യാനിയോടു ഏതു രീതിയിലാണു പെരുമാറുന്നതെന്നു.
കേരളത്തില്‍ വെള്ളപ്പളിയേയും ഈഴവരെയും അടുപ്പിച്ചില്ല. പിന്നാ ക്രിസ്ത്യാനി
George Neduvelil, Florida 2018-01-13 22:42:02 News
when pope Francis recently commented that some  of the bishops and priests do not like the smell and voice of the sheep, most probably he had in his mind the syro-Malabar bishops who indulge in luxury and ostentatious living.
Trump fan 2018-01-13 22:23:24 News
How a trump fan see things

SARASOTA, Fl. (WWSB)- President Trump made headlines this week when he referred to some African nations, and Haiti as "s**tholes.

But Mr. Trump is hardly alone when it comes to salty language.   In 2012 Rolling Stone magazine printed a few choice words from former Chief Executives and their Vice Presidents.  Here is a sampling.

Abraham Lincoln: ""There is nothing to make an Englishman s**t quicker than the sight of General George Washington."

Barack Obama: called Mitt Romney a "bulls**tter."

Joe Biden: "This is a big f**king deal."

Dick Cheney: Told Vermont Senator Patrick Leahy to ‘go f**k [himself]"

George W. Bush: "Commented on the presence of New York Times reporter Adam Clymer. Believing he had an audience of one, Bush called Clymer a ‘major-league a***ole.’”

Richard Nixon: "The Watergate tapes put the phrase ‘expletive deleted’ on the map.”

Lyndon Johnson: "I do know the difference between chicken s**t and chicken salad,"

John Kennedy: "This is obviously a f**k-up."

Harry Truman: "In Truman's eyes, General Douglas MacArthur was a "dumb son of a bitch," and Nixon was ‘a shifty-eyed g**damned liar.’”

TRUTH FINDER 2018-01-13 22:16:54 News

Racism has become a part of our culture and is acceptable as long as it is in your favor or faith.

But the irony is 80+% of evangelicals and other Christian denominations support trumpies, but they have nothing to do with christian faith, they are simply white extremists. The same malayalee Christians oppose BJP when they do the same that trumpies do.

The language of Trump that the African continent, Haiti and El Salvador are “shithole countries” is extremely unfortunate. We are certainly not a “shithole country”. We will not accept such insults, even from a leader of a friendly country, no matter how powerful. Nana Akufo Addo- President of the Republic of Ghana.

Working in Haiti, for the U.N. and as a private citizen, is one of the great honors of my life. I have found the people to be creative, hardworking, brave, and persistent...We should do what we can to help them reach their full potential." —President @BillClinton

Bill Clinton

Verified account

 @BillClinton