Fokana kumaran 2018-06-13 12:30:55 News
വാക്ക്  കൊടുക്കാൻ ഇതെന്ന കല്യാണമോ.  പൊതു സംഘടനയിൽ വാക്ക് കൊടുക്കാൻ ആർക്കാണധികാരം ?  ഇത് തറവാട്ടിൽ സ്വത്തല്ല . 
പിന്നെ പ്രായത്തിൽ മൂത്തത് ആരാണ്?
എൻ്റെ ജന്മം 2018-06-13 12:18:07 News
മടക്കടയുടെ മുന്നിലിരുന്ന്‌
ബീഡി തെറുത്തു ഞാനന്ന്

ക്യാൻഡിഡേറ്റ് ആയി ഞാൻ നിന്നൂ
മാൻമിഴിയാളവളെന്നെയും കണ്ടൂ

വിസയെനിക്കിങ്ങോട്ടു തന്നു
പിസ്സയുടെ കഷണവും തന്നു

അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ വന്നൂ
പേരില്ലാകുട്ടനായ് വാണൂ 
Boby Varghese 2018-06-13 09:25:47 News
The agreement is for complete, irreversible, and verifiable denuclearization of North Korea. The fake news and the Democrats[they are the same] wouldn't get it.

When Ronald Reagan called the soviet Union " the evil empire", the same fake news were making hell out of it and predicted the third world war and nuclear annihilation. Fake news was wrong at that time and stupid at this time.
Kridarthan 2018-06-13 08:50:14 News

To:  GRACE  SAMUEL

What  nonsense  are  you talking ?  Hilary  got  more  votes  than  Trump

how  can  Russia  influence  American  voters,  are  you still  watching  CNN  news?

The  electoral  votes  system  made  Trump the  president,  all the red  states  voted  for  him

How  Obama win the election?  same  rules  applied  ,  but  it was  a  waste 


Ninan Mathulla 2018-06-13 07:11:58 News

 

A very thought provoking article that expose the weakness in our communal character that we prefer to keep covered up from public view. When it comes to marriage of our children it comes out naked for public view. Race is a reality that we need to address. I would not advice young couple marry irrespective of race for the sake of rewriting race relations. The main question is whether each can accept the other as equal and love and respect their family also as equal. If superiority complex gets into the relationship the marriage can be in trouble.

 

All over the world the downtrodden or Dalit race is the black skinned people or their mix more than any other group. Jewish tradition point fingers to God for this situation as the children of Ham became cursed as he did not respect the privacy of his father Noah. He watched the nakedness of his father and tried to share it with his brothers. We all have nakedness in our character that we like to keep covered from public view. To reveal it to others or to share the nakedness of character of one with another is a curse unless the safety of another person is involved.

 

It is not without the foreknowledge of God that different races are the way it is now. But God is watching how we deal with it. Can we practice what we profess and accept them as equal, and if not equal at least as brothers or sisters or as friends as in the Good Samaritan story? If not we will have to give account for it on the judgement day. Several in the genealogy of Jesus Christ is from the Black or mixed race such as Rahab whom Salmon from the tribe of Juda married who is the father of Boaz who is the great Grandfather of David, and Jesus was born in this line. Several others of mixed race we can see in the genealogy. For God there is no partiality to any particular race. But God presented it in front of our eyes and is watching how we deal with it. It is good for us that we try to uplift the weak and consider them as equal.

 

If God created them with black oil all over them, the same God sent British and the missionaries to uplift them. The improvement in their situation is the after effect of British rule and missionary work. It is not a revolutionary change but a slow change. I do not understand why a person looses his peace because another person changes his religion. Is it because of insecurity that his power will be lost? If that is the case the same Dalits were of a different religion once and they were all changed to a new religion by force. It is easy to find speck in brother’s eye with a log in own eye. Besides we see in history that one religion give way to another religion. Sun will rise again at the same time and life will continue.

Grace Samuel, Chicago. 2018-06-13 05:55:09 News

As the world watched anxiously the summit  Trump and North Korean leader Kim Jong Un that took place over the weekend in Singapore, American legislators and national security officials focused on another nation that poses a threat to global stability: Russia.

The Senate Judiciary Committee convened a hearing Tuesday that focused on the uneasy realization that Russia, emboldened by its ability to alter the results of the 2016 U.S. presidential election, is almost certain to try again in the 2018 midterms.

One of the witnesses, former homeland security adviser Kenneth Wainstein, asked the legislators arrayed before him to put aside their political differences and unify to beat back future Russian intrusions. “We are facing an unprecedented and growing threat to our democratic institutions both here and around the globe,” Wainstein said.

America will never have to suffer all we suffer now if Russia did not alter the results to put putin puppet in WH.

Thomas kalathilparambil 2018-06-13 05:52:54 News
Who is Leela Maret mr. kalathil? Mr. Thampy said the right thing. What have you done for the convention? How many registrations have you mobilized? How much sponsorship did you or so called Leela could raise? What is the meaning of raising fund for many aspects of Fokana activities? Is that her election fund? So far what and how much fund she or her team raised for Fokana? Please don’t disappoint other people by sending such a misleading comments.
We know that Thampy Chacko is trying his very best to raise money for the smooth and successful functioning of Convention activities. What is wrong in his statement. He is impartial and mentioned only those names who put sincere effort into convention.As a president he is impartial and didn’t even mention about any panel or team that he supports. He mentioned about those individuals who help to make the convention successful. That’s all! You may have some other issues with him. Please don’t bring that here. For your information, I am not in any panel or group. I am only with good and efficient candidates!
Take the glass off 2018-06-13 00:05:12 News
The stupid Trump supporters won't get it

"President Donald Trump's reasoning for the United States stopping war games on the Korean Peninsula because of cost is "ridiculous," Republican Sen. Lindsey Graham said Tuesday night.

"It is ridiculous," Graham told CNN's Anderson Cooper.
Graham continued by saying he did support stopping the drills, but in order "to give North Korea some breathing space to see if we can get a deal," noting that "the money we spend training with our allies is money well spent."
"It's not a burden onto the American taxpayer to have a forward deployed force in South Korea. It brings stability. It's a warning to China that you can't just take over the whole region. So I reject that analysis that it costs too much, but I do accept the proposition, let's stand down and see if we can find a better way here," the South Carolina lawmaker said on "Anderson Cooper 360"
The only reliable source CNN
മാർഗ്ഗവാസി അയ്യപ്പൻ ജോൺ 2018-06-13 00:00:52 News
ഞാൻ ഒരു പുലയൻ ആയിരുന്നു ഹിന്ദുക്കൾ എന്നെ അവിടെ അടുപ്പിക്കില്ല ശൂദ്രനായതുകൊണ്ടു . അങ്ങനെ സ്നേഹനിധിയായ ഒരു പാസ്റ്റർ എന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി (പണ്ട് വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാരായം എന്നാണ് തിരിയുന്നത് ഇത് അതല്ല സാക്ഷാൽ പച്ചവെള്ളം ) മാനസാന്തരപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ആയപ്പൻ എന്ന ഞാൻ ജോൺ ആയി. പക്ഷെ എന്തു ചെയ്യാം ഹിന്ദുക്കൾ എന്നെ മാർഗ്ഗവാസി എന്ന് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി . എന്നെ മാനസാന്തരപെടുത്തിയ പാസ്റ്ററെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യമേ കണ്ടിട്ടുള്ളു വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് മുങ്ങിയിട്ട് പൊങ്ങിയപ്പോൾ . പിന്നെ പാസ്റ്ററെ കണ്ടിട്ടില്ല അയാൾ മുങ്ങിയെന്നാ തോന്നുന്നേ .  എന്തായാലും എന്റെ വീട്ടിൽ ബ്രാഹ്മണ പരാമ്പര്യമുള്ള സ്കേദ്യുൽ കാസ്റ്റ് വരെ വരില്ല .  കോരന് കുമ്പിളിൽ എന്ന് പരാജതുപോലെ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ?  അല്ല. ഹിന്ദുവാണോ ? അല്ല  പുളയാനാണോ ? അല്ല . പിന്നെ ഞാൻ ആരാണ് ? മാഗ്ഗവാസി അയ്യപ്പൻ ജോൺ . കർത്താവിന്റെ രണ്ടാവരവ് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ ത്രിശങ്കു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് . എന്നാണോ അദ്ദേഹം തിരികെ വരുന്നത് ?  വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുക . കോരസൻ അങ്ങുന്നു എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്ന് രക്ഷിക്കുമോ ? എഴുത്തു കണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു .  സുധീർ തമ്പുരാനും ജാതി ചിന്ത തീണ്ടാത്ത മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു .  ഒരുത്തനും ഒരിക്കലും മതത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകരുത് അഥവ അബദ്ധത്തിൽ പോയാലും മതം മാറരുത് ആകെ നാറും അത്രയേയുള്ളൂ 

നിങ്ങടെ പ്രിയപ്പെട്ട 
മാർഗ്ഗവാസി അയ്യപ്പൻ ജോൺ
Abraham Kalathil 2018-06-12 23:07:41 News
This is rediculas Mr.Thampi Chacko . How dare you say this ? You and Fokana got most money and support from Leela Marate and everybody knows that and how come you mentioned only the people who just gave somebody's registration money to you. But LM gave you not only registration but also money for different aspects of Fokana activities and convention. You know that and we all know that. But you mentioned only 3 people who dos't gave no contributions to convention and Fokana. This is absolutely unbelievable and you just blink your eyes for couple of hundred dollars and you try to be fair to those who care. This will be an evil wicked thing from your side Mr.Thampi Chacko. 

Sudhir Panikkaveetil 2018-06-12 21:24:29 News
കണ്ണദാസന്റെ ഒരു കവിത (തമിഴ്) പരമശിവന്റെ 
കഴുത്തിലിരുന്ന് പാമ്പ് ഗരുഡനോട്  സൗഖ്യമാണോയെന്നു 
ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഗരുഡൻ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് 
മുഖ്യം. എല്ലാവരും അവരവർ ഇരിക്കേണ്ടടിത്ത് ഇരുന്നാൽ 
എല്ലാം ശുഭം. മതം മാറി ആ മതത്തിലുള്ളവരുടെ 
ഒപ്പമെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തിനു.  ഇപ്പോൾ 
സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. മതം മാറാതെ തന്നെ 
അവരവരുടെ കാര്യങ്ങൾ  നോക്കി ഭംഗിയായി ജീവിക്കാമല്ലോ 
കൃത്യാനികൾ മതം മാറിയവരെ അംഗീകരിക്കാത്തതും 
സവർണ്ണർ അവർണരെ അംഗീകരിക്കാത്തതും 
ഒരു പ്രശ്ന മാക്കാരുത്. എല്ലാവരും അവർക്ക് 
അനുവദിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം 
ഉപയോഗിച്ച് ജീവിക്കുക.  പാമ്പിനെപ്പോലെ ശിവന്റെ കഴുത്തിലിരുന്ന് 
ഗരുഡനെ വെല്ലുവിളിക്കാനൊന്നും പോകരുത്.
എങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. 

ഈശ്വരനെ അറിയാൻ  മതം മാറേണ്ട. ദളിതരും അവരണരുമെന്നു 
ആരാണ് പറഞ്ഞത്. ആരോ പണ്ട് കാലത്ത് 
പറയുകയും ദൈവം അതിനു കൂട്ട് നിന്ന് 
ചിലരെയൊക്കെ കരിയിൽ മുക്കി സൃഷ്ടിച്ച് 
കൂടുതൽ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു.
കൃസ്തീയ കൂട്ടായ്മ നടക്കുന്നുണ്ട്.  അവിടേക്ക് 
പ്രസ്തുത കൂട്ടയ്മക്കാർ കൽപ്പിക്കുന്ന 
മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇല്ലാത്തവർ പോകരുത്. 
അപ്പോൾ എല്ലാം ശാന്തം, സമാധാനം.സമത്വവും സാഹോദര്യവുമൊക്കെ 
പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കാനും പ്രസംഗിക്കാനും കൊള്ളാം. 
ശ്രീ കോര സൺ  ചിന്തോദീപകമായ ഒരു വിഷയമാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കുറച്ച് പേരെങ്കിലും അത് വായിക്കുമല്ലോ. 
സാമോഹ്യ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള എഴുത്തുകാർക്കെ ഇത്തരം 
വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയു. ഇനിയും എഴുതുക. 
Dr. Know 2018-06-12 19:39:50 News
If you cannot understand the philosophy then you are confused and must be a Trump follower 
Warning to all Trump cronies 2018-06-12 19:36:33 News

Trump wanted the following deal to be failed to drive CNN out. But, a judge gave sweeping victory for AT&T. Trump is a crook. He would manipulate things to fulfill his selfish motive just like he did with ZTE china.  With regard to N. Korea, a man without peace in his heart cannot achieve peace for the world. Jesus, Gandhi were all people with peace and love for humanity in their heart. Those who are blindly believing in Trump and Kim Jong Un, they will find a place in hell 

A federal judge handed AT&T a sweeping victory on Tuesday and approved its $85 billion acquisition of Time Warner, a deal that promises to reshape the media industry

 

Mathew Joys 2018-06-12 19:14:50 News
OMG, how did you aquire this much knowledge sir, at this age I cannot comprehend this high level philosophy of taming my consciousness, help me with lighter ones😀Keep it up
ഡിക്ടറ്റീവ് പുഷ്പനാഥ് 2018-06-12 18:28:27 News
എത്ര സത്യം!! 

വിവരം കെട്ടവർ മറ്റുള്ളവരെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.
വിവരമുള്ളവർ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു.

ട്രംപ് അനുകൂലികൾ ഒരാൾ പോലും മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല.
ട്രംപിനെ എതിർക്കുന്നവർ മറ്റു പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവരുടെ കിറി നോക്കി നടക്കുന്നു.

Education is the key.