നാരദർ 2015-08-02 17:00:43 News
ആശയപരമായി ജോണ്‍ മാത്യുവിനോട് അന്തപ്പൻ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ട്  മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. മാത്തുള്ളയായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു കളി 
പാഷാണം 2015-08-02 16:59:09 News
പ്രിയ സകുനി  താങ്കള്‍ പറഞ്ഞപോള്‍ ആണ് പെട്ടെന്ന് ഓര്‍മ വന്നത്. സൂര്യ നെല്ലിയിലെ  പെണ്‍കുട്ടി  ഇവന്‍റെ ഒക്കെ അമ്മയോ പെങ്ങളോ ഭാരിയയെ  ആയിരുന്നു എങ്കില്‍  ഇവനൊക്കെ  സ്റ്റേജില്‍ കേറി ഇരിക്കുമോ . മലയാളി എന്നാല്‍ ഇതു തരം ജീവി  എന്നത്  ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല . അമ്മയെ തല്ലാന്‍ ആളു കൂടിയാല്‍ ഇവനൊക്കെ കൂടെ കൂടും
വായനക്കാരൻ 2015-08-02 16:21:31 News
നല്ലൊരുകാലം കവിയുടെയുള്ളിൽ     
മങ്ങാതിന്നും മേവുന്നു. 
കവിത്വമിയലും വരികളികളുകൊണ്ടതിൻ  
വർണ്ണചിത്രമെഴുതുന്നു.  
മുന്നിൽകാണും യാഥാർത്ഥ്യത്താൽ 
ഹൃദയത്തിൽ  മുറിവേൽക്കാതെ   
കണ്ണുകൾ പൂട്ടി മനസ്സിനുള്ളിലെ 
ചിത്രത്തിനെ താലോലിക്കാം.
നാരദര് 2015-08-02 13:12:44 News
രണ്ടും രണ്ടു പാത്രമാക്കി തന്നതിന് നന്ദി!
ശകുനി 2015-08-02 12:50:39 News
ഏതു വൃത്തികെട്ടവനെ കിട്ടിയാലും അമേരിക്കൻ മലയാളി തലേൽ കേറ്റി ഇരുത്തും. പാവം ആ സൂര്യനെല്ലിക്കാരിയുടെ കാര്യം എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നിട്ടാണ് നാരദരെ ഇവർ ഓരോത്തോരെ  പുണ്യാളൻ ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുനന്തു 
Anthappan 2015-08-02 12:45:16 News

A person who born in America can only be run for American Presidency according to the constitution.   If Jindal is born in America why he cannot be called American?  I don’t hear any one saying that President Obama is an African American while addressing him.   If someone addressing someone as American, it is not based on that persons color rather based on his birth in this country.  A naturalized citizen from different countries is called with the prefix of that person’s country of origin and American added to it. 

For e.g.:   Indian American, African American, or Mexican American

But if someone calls someone American Indian, then that person’s country of origin is America and there is only one group of people qualified for that and that is the Red Indians born here.   There is a misconception among the people from Asia and other part of the world that the people with white skin t are all American’s.  If you drill down then you will understand that this country is an Immigrant nation and whoever born here has a right to call themselves as American without adding their parents country of origin to it.   President Bush was never called that he is British American though his forefathers are from England.   President JFK never was called that he is an Irish American.   I don’t think it is appropriate to demoralize our next generation born here by injecting such complex and inferior ideas such as ‘Kakka kulichaal kokkaagumo’ or whatever it may be.   If a person like Obama can become President of this country any person with resolve can pursue that path. Jindal, Nicki Hailey, and many Indians are role models and showing the next generation that the sky is the limit in America.   FOKKAN and FOAMMA are shitty organization still living with the dead in Kerala.    

Tom Abraham 2015-08-02 12:01:32 News

Death penalty where there is 100 percent evidence in a criminal case, must continue to be a deterrant. Crime must be addressed without any compassion.

Anthappan 2015-08-02 08:59:01 News
"You can do any evil and find justification in the Bible', Quran, and  Mahabharata and that is what all the religion and there crooked Gurus are doing.  There are thousands of slaves slaughtered through out the world, everyday,  in the name of religion and God.   
Kuriakose 2015-08-02 07:39:29 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കു നാണമില്ലേ ?
andrew 2015-08-02 07:32:12 News

Slave owners were Christian fundamentalists. They got the inspiration to hold a human under bondage was from the Christian Bible. They claimed all the privileges and godly rights to own a slave by the authority of “Letter to Philemon” by Paul. Philo = to love, he was a Christian but loved to own slaves. One of his slaves, Onesimus [ means useful] ran away and took refuge under Paul. Poor Onesimus might have taken Paul's words, Galatians 3:28 as honest and sincere. Now Paul has to Tiger tails in his hand. As per the Roman law, the run away slave will be punished with death if caught and the person who give refuge will also get punishment. Paul was an expert Politician. He was able to twist and turn his words to fool others. The end of the story is, Onesimus was send back to Philemon with soothing words- “ once you are in Christ there is no slave.....”. Yes Onesimus was converted to a christian but was as a slave until death.

Believe it or not, you can do any evil and find justification in the bible. And that is what the slave owners in America did.

നാരദന്‍ 2015-08-02 06:49:55 News
എന്നിട്ട് വേണം കുറെ കൂടി കൈ  ഇട്ടു വാരാന്‍
Sudhir Panikkaveetil 2015-08-02 05:37:23 News
കുറിപ്പ് നന്നായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ആഘോഷമാക്കി ജീവിതം മനോഹരമാക്കണം മനുഷ്യർ. ജിന്ദകി ഈക് സഫര് ഹേ സുഹാന... യെഹാം കൽ ക്യാ ഹോ കിസ്നെ ജാനാ..
thomas koovalloor 2015-08-02 04:29:18 News
Interesting subject, but there are complications too.In the U.S. when some one come from another country his  last name comes first and first name become last. So, in my opinion, we can compromise.
liju rajan 2015-08-02 00:03:54 News
2015 ലെ ആളോഹരി കടം എത്രയാണ് ??
Anthappan 2015-08-01 21:12:48 News

The cruelty of slavery is vividly portrayed in the movie, Twelve years a slave.

Plot[edit]

In 1841, Solomon Northup is a free African-American man working as a violinist, who lives with his wife, Anne Hampton, and two children, Margaret and Alonzo, in Saratoga Springs, New York. Two men, Brown and Hamilton, offer him a two-week job as a musician if he will travel to Washington, D.C., with them. Once there, they drug Northup and deliver him to a slave pen owned by James Burch.

Northup is shipped to New Orleans along with others who have been captured. A slave trader named Freeman gives Northup the identity of "Platt", a runaway slave from Georgia, and sells him to plantation owner William Ford. Northup impresses Ford when he engineers a waterway for transporting logs swiftly and cost-effectively across a swamp, and Ford presents him with a violin in gratitude. Northup carves the names of his wife and children into the violin.

Ford's carpenter John Tibeats resents Northup, and the tensions between them escalate. Tibeats attacks Northup, but Northup overpowers him and beats him. In retaliation, Tibeats and his friends attempt to lynch Northup, but they are prevented by Ford's overseer, Chapin, though Northup is left in the noose standing on tiptoe for many hours. Ford finally cuts Northup down, but chooses to sell him to planter Edwin Epps to protect him from Tibeats. Northup attempts to explain that he is actually a free man, but Ford states that he "cannot hear this" and responds "he has a debt to pay" on Northup's purchase price.

In contrast to the relatively benevolent Ford, Epps is a sadist who believes he has a biblically sanctioned right to abuse his slaves. Epps beats his slaves if they fail to pick at least 200 pounds (91 kg) of cotton every day. Epps is attracted to Patsey, a young female slave who picks more than 500 pounds (230 kg) daily, and repeatedly rapes her. Epps' wife becomes jealous and frequently humiliates and degrades Patsey. Patsey's only comfort is visiting Mistress Shaw, a former slave whose owner fell in love with her and elevated her to Mistress. Patsey begs Northup to kill her, but he refuses.

Some time later, an outbreak of cotton worm befalls Epps' plantation. Unable to work his fields, he leases his slaves to a neighboring plantation for the season. While there, Northup gains the favor of the plantation's owner, Judge Turner, who allows him to play the fiddle at a neighbor's wedding anniversary celebration, and to keep his earnings. When Northup returns to Epps, he attempts to use the money to pay a white field hand and former overseer, Armsby, to mail a letter to Northup's friends in New York state. Armsby agrees to deliver the letter, and accepts all Northup's saved money, but betrays him to Epps. Northup is narrowly able to convince Epps that Armsby is lying and avoids punishment. Northup tearfully burns the letter, his only hope of freedom.

Northup begins working on the construction of a gazebo with a Canadian laborer named Bass. Bass is unsettled by the brutal way that Epps treats his slaves and expresses his opposition to slavery, earning Epps's enmity. One day, Epps becomes enraged after discovering Patsey missing from the plantation. When she returns, she reveals she was gone to get a bar of soap from Mistress Shaw. Epps does not believe her and orders her flogged. Encouraged by his wife, Epps forces Northup to flog Patsey to avoid doing it himself. Northup reluctantly obeys, but Epps eventually takes the whip away from Northup, savagely lashing Patsey.

Northup purposely destroys his violin, and while continuing to work on the gazebo, Northup confides his kidnapping to Bass. Once again, Northup asks for help in getting a letter to Saratoga Springs. Bass, risking his life, agrees to send it.

One day, Northup is called over by the local sheriff, who arrives in a carriage with another man. The sheriff asks Northup a series of questions to confirm his answers match the facts of his life in New York. Northup recognizes the sheriff's companion as C. Parker, a shopkeeper he knew in Saratoga. Parker has come to free him, and the two embrace, though an enraged Epps furiously protests the circumstances and tries to prevent him from leaving. Before Northup can board the coach to leave, Patsey cries out to him, and they embrace in a bittersweet farewell. Knowing that he is in potential danger, Northup leaves the plantation.

After being enslaved for 12 years, Northup is restored to freedom and returned to his family. As he walks into his home, he sees Anne, Alonzo, Margaret and her husband, who present him with his grandson and namesake, Solomon Northup Staunton. Concluding credits recount Northup's unsuccessful suits against Brown, Hamilton and Burch, the 1853 publication of Northup's slave narrative memoir, Twelve Years a Slave, and the mystery surrounding details of his death and burial