വിദ്യാധരൻ 2013-07-09 08:42:54 News
മഞ്ജരി വൃത്തത്തിൽ താങ്കൾ രചിച്ചതാം 
മഞ്ജു  കവിതക്ക്  അഭിനന്ദനം.
ഇരിക്കുന്ന കൊമ്പ് വെട്ടിമുറിക്കുന്ന 
മുരുടന്മാർ നാട്ടിലേറിടുന്നു 
കാട് മുടിഞ്ഞാലും നാട് മുടിഞ്ഞാലും 
നേടണം ആഗോളവല്ക്കരണം
ഇങ്ങനെ പോകുകിൽ താമസം ഇല്ലാതെ 
മുങ്ങിടും നാശത്തിൻ ഗർത്തത്തിൽനാം 
എന്നാലുമുണ്ടല്ലോ ഇന്നാളിലുമിങ്ങ് 
ഖിന്നരായികേഴും കവികളും  
കേൾക്കാതിരിക്കില്ല ഈശ്വരനാകേഴൽ 
കേൾക്കുംവരെ നമ്മൾക്കർഥിച്ചിടാം 


JOSEPH NAMBIMADAM 2013-07-09 07:57:22 News
Please read as PULLELIKUNJU insted of Pullelikkanavu
കൃഷ്ണ 2013-07-09 07:54:24 News
ഇക പാരതന്ത്ര്യം അല്ല  ഈ  പാരതന്ത്ര്യം ആണ്.
എക്ലാം സഹിച്ചു അല്ല  എല്ലാം സഹിച്ചു ആണ്. 
പല്ലിലല്ലാര്‍ത്തില്‍ അല്ല പച്ചിലച്ചാര്‍ത്തി
ല്‍  ആണ്.
കൃഷ്ണ 2013-07-09 07:44:54 News
iആദ്യത്തെ വരി ഇപ്പോള്‍  ഉണ്ട്.
"പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോമനപ്പുത്രിയായ്" എന്ന  വരി
.
കൃഷ്ണ 2013-07-09 00:25:08 News

"പശ്ചിമഘട്ടത്തിനോമനപ്പുത്രിയായ്‌" എന്നാ ആദ്യത്തെ വരി കാണുന്നില്ല. 

vayanakkaran 2013-07-08 10:59:17 News
കവിതയ്ക്കൊരുവരി നഷ്ടമായപോലെ,
രാഹു ഇതുവഴി വന്നിരുന്നോ?
വിദ്യാധരൻ 2013-07-08 09:48:14 News
നായര് പിടിച്ചൊരു പുലിവാല് പുലിവാല് പിടിച്ചൊരു നായരച്ച്ൻ നായരേം ചാണ്ടിയേം ഒന്നിച്ചു പൂട്ടും സരിതെം ശാലു മേനോനും
KRISHNA 2013-07-08 08:19:20 News
തികച്ചും പഠനയോഗ്യമായ ലേഖനം,
Alex Vilanilam 2013-07-08 08:04:41 News

Heartfelt Condolences to the bereaved family. Let our Allmighty God give them strength to pass through these days of deep sorrow.

All pravasis join the family of KHNA in their grief and prayers for the family of Sainad Kurup.  

Alex Vilanilam 
for IPAC
www.pravasiaction.com 
Sudhir Panikkaveetil 2013-07-08 06:02:08 News
Heartfelt condolences to the bereaved family.
Moncy kodumon 2013-07-07 09:35:03 News

Very good and more expecting

Moncyc. Kodumon 2013-07-06 17:44:17 News
Thanks
Jolly George 2013-07-06 14:04:33 News
മുട്ടത്തു വര്ക്കിയുടെ കൃതികൾ എനിക്ക് ആനംദ്ധം തരുന്നതായിരുന്നു.  അതിലെല്ലാം അദ്ധേഹം മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മനോഹരമായി വരച്ചു കാട്ടി.  എല്ലാവരില്നിന്നും  വ്യത്യസ്തനായി അദ്ധേഹം  ഉയര്ന്നു നിന്നു,  മലയാളികള്ക്കെല്ലാം എന്നും ആസ്വദിക്കാൻ ഒരു വലിയ സാഹിത്യ പൂന്തോട്ടം ഒരുക്കി  അദ്ദേഹം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു. 
Anthappan 2013-07-06 07:41:09 News
To mellow down the pride filled Indian 'dead stars' the immigration officers in Canada and USA are needed. Most of these arrogant people think the doors will automatically open for them because of their status and ego.  I am glad that I am in USA where every human beings are treated with respect and dignity.  It is good for everyone to remember that nobody is above law.
Sadhasivan 2013-07-05 20:30:00 News
തലകെട്ട് മാറ്റണം: ദിലീപ് മഞ്ജു വാര്യര് വിവാഹ മോചനം വിലകുറഞ്ഞ വാണിജ്യ തന്ത്രം