P C MATHEWS 2015-12-28 02:40:40 News
നമ്മുടെ കമ്മുനിട്യുടെ പ്രോബ്ലെംസ് തുറുന്നു കാണിക്കുന്നത് മാത്രം പോര അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളും കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയേണം
അപ്പോൾ മാത്രമേ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച്‌ വരുത്താൻകഴികയുള്ളൂ


 


P C MATHEWS 2015-12-28 02:30:24 News
Writing something to get the attention is not enough. Should come up with ideas and
suggestions to prevent those unwanted incidents and follow it up with the community
leaders as well.
Anthappan 2015-12-27 20:34:34 News

What religious freedom you are talking about Rev. Jose Joy?  Religion is a prison where thousands of people are taken as prisoners for life.   And people like you watch and ward them.  There is no escape for them. They are all doomed and leave this planet without knowing what is real freedom.  The real freedom is within and people like you never allow anybody to have it.  Because, that is from where you get you blood to get fattened.  Religion and politics are intertwined.  The leaders are blood suckers.  People like you cannot do damn thing in this blood.  I hope pretty soon people find out the truth and kick you out.  Four or five years you spent in college and come out with a theology degree and try to cheat people.  This has been going on for years.  If you look at the history then it will tell the truth.  Stop cheating people and go out and work hard and make your living.

Many societies in antiquity had imperial cults where heads of state were worshiped as messiahs, demigods or deities. Ancient history is replete with examples of political leaders who derived legitimacy through religious titles. Sargon of Akkad was referred to as the "deputy of Ishtar and many ancient Kings of Judah claimed to rule with a mandate from Heaven. Julius Caesar was elected as Pontifex Maximus, the chief priest of the Roman state religion before he became the consul of Rome. Caligula referred to himself as a god when meeting with politicians and he was referred to as Jupiter on occasion in public documents.

The mixing of religion and state can be seen throughout antiquity, including in the Edict of Thessalonica, whereby Nicene Christianity was made the state religion of the Roman Empire, and in the execution of Socrates, sentenced to death by the Athenian state for among other things, "not believing in the gods of the state

 

reader 2015-12-27 18:09:14 News
what is the difference between cultural christanity and religion christanity.- rev.joy?
dawakins supports christanity?  Ha Ha Ha.
Rev. Jose Joy 2015-12-27 13:49:50 News

Richard Dawkins a famous atheist said atheists don't oppose cultural Christianity. Only, opposing religions do. Richard Dawkins celebrated Christmas, liked  Christmas carols, and did not want Christian countries to change their ways.

Only our atheists want to reject me, eject me and take my religious freedom and glorify themselves in luxury. 

Johny Kutty 2015-12-27 12:14:46 News
Shri Sudhir, nice one as usual. Congratulations. മതം തലക്കു പിടിച്ച എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒന്നാണ് ഞാൻ പണ്ട് ദൈവത്തെ തള്ളി പറയുന്ന ആള് ആയിരുന്നു യുക്തി വാദി ആയിരുന്നു എന്നെല്ലാം. അത് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഒരു നംപർ ആണ്. ശ്രീ മതുള്ളയുടെ ഈ മലയാളി കമന്റ്‌ കൾ വച്ച്  നോക്കുമ്പോൾ അദ്ധേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഏകദേശ രൂപം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് അത് വാങ്ങി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചു പച്ചകറി എങ്ങാനും നടാം എന്ന് കരുതുന്നു. മതുള്ളയുടെ ഭാഷയിൽ ഞാൻ RSS കാരൻ ആണ്. ആ പ്രോപഗണ്ട ആണ് പറയുന്നത് എന്ന് കരുതി മാപ്പ് ആക്കുക. 
Anthappan 2015-12-26 22:22:50 News

If a person needs to have the experience of the pure potential within them then that person must transcend from their belief system.  If a Christian, Hindu or Muslim believes that their faith gives the ultimate answer for the question humankind was searching for then those people are doomed.  And, also they are keeping millions of people in darkness.  

Ninan Mathullah 2015-12-26 18:19:49 News

I felt a little sorry after I posted the comment. I could have used milder language. Then, what I used is the language of debate. Sorry I forgot to appreciate Sudhir for his well written touching article. I do not blame Andrew for the issues he raised. I myself was once an Atheist. But I kept an open mind. I was open to new knowledge and experience and continued with the search. I didn’t consider myself all knowing and that there is nothing more to know. Still I do not have answers to all questions. But your questions based on the Bible text, I can give an explanation. If I do not know the answer, I can find from people who know more than me. God enabled me to write a book to answer your questions- ‘Bibilinte Davikatha- Vimarsananghalkulla Marupadi’ written as reply to ‘Bibilinte Daivikatha- Vimarsananghal Vasthuthakal by M. M. Akbar a Muslim scholar. Akbar’s book is a well written and scholarly work as he based his book on the western Bible critics and their books. He raised many of the Bible difficulties raised by western Bible critics. I am only happy to request a copy of your book. I might not be able to reply in the comment column here. But I can answer any questions not answered in my book, and I will answer in the next edition of my book. You can ask for a copy of five of my books from emalayalee, or Amazon.com or www.bvpublishing.org  (Amazon, search under books, my name Ninan Mathullah). After reading the book, if you still have any questions, you can contact me at bibleversecommunications@aol.com. Thanks. Best wishes.

andrew 2015-12-26 15:05:57 News
It is not easy to explain in detail in the comments. So if Mr. Mathulla wants more detail about my comments : please send me $ 13 and your mailing address.. I will send you the book സുവിശേഷങ്ങളിലെ  അബദ്ധങ്ങളും  കൃത്രിമങ്ങളും. Please contact me  at : gracepub@yahoo.com for my mailing address
George Nadavayal 2015-12-26 11:04:48 News
സുധീരന്റേത് ഹൃദയ നവീകരണ ശേഷി നിറഞ്ഞ ലേഖനം . നന്മ നിറഞ്ഞത്~. അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
Abraham Thomas 2015-12-26 10:47:13 News

I remember attending the press screening of 'Pati Parameshwar' on her invitation. The movie was produced by her and it had Sudha Chandran, Dimple Kapadia and Shekhar Suman in the lead. Sadhana had her own acting style and like most of her contemporary heroines, flaunted her own hair style (suggested by her husband). Here is wishing her soul rest in peace.

Abraham Thomas

Ninan Mathullah 2015-12-26 06:13:24 News

Normally I do not read comments from some of the hypocrites that write with a veil on their face. Reason, it is mostly garbage and propaganda, and no useful information to gain from them. This might brainwash you to agree to their thinking if you are not careful. I respond only to remind them of their folly occasionally.

 

Just because a person has a Christian name doesn’t mean that he is a Christian. Hitler had a Christian name. So we can disregard all the business and selfish acts in the name of Christmas. Also reason to believe that some writing comments here with Christian names are really of other religions. Coming to Andrew’s arguments one by one- The star in the east is the star they saw in the east country from where they came from. The star was going ahead of them leading them to Jerusalem. This star need not be visible to everybody as Apostle Paul saw the light and sound of Jesus at Damascus while others with him didn’t see it. Talk of Mediterranean area literature without naming it. Nobody knows when this literature was really written or who wrote them. The argument about Bethlehem is baseless without giving any proof. Resurrection of Lazarus also is based on his inclinations of mind- the mind of an Atheist. What is written about Herod is baseless. Josephus the Jewish historian gives in detail the activities of Herod and the support he had from Rome. Herod was a descendant of Esau appointed by Romans to keep Jews under control. Because Herod’s children were ruling in Jerusalem and nearby areas Jesus family went and stayed in Nazareth away from their reach until he was ready for his mission. To Andrew Bible is a fiction. It is true that Old Testament and New Testament is fiction to an Atheist. Baseless statements like this make be usually bypass comments from such people as it is pure propaganda.

kep 2015-12-25 14:16:45 News

കാലിക പ്രസക്തി യുള്ള നല്ല ലേഖനം എന്നല്ല  ,നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്കും ,അങ്ങനെ ചമയാൻ പാടുപെടുന്നവര്ക്കും ചിന്തിക്കാൻ ഒരു  അവസരം കൂടി നല്കുന്ന  ഉപദേശം .മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ എല്ലാം നേടി എടുക്കാം എന്ന് സ്വയം കൃതര്തനാകുന്ന  മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിന്റെയ്, ഭിത്തി മുറിച്ചു ആഴങ്ങളിലേക്ക് സന്ദേശം എത്തിയിരുന്നാൽ എത്ര നല്ലതായിരുന്നു  .നന്ദി സുധീർ .

G. Puthenkurish 2015-12-25 13:07:40 News
ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനത്തിന്റെയും, ജീവിതത്തിന്റെയും അർത്ഥത്തെ  ഉൾക്കൊണ്ട ശ്രീ പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ മനോഹരമായ ഒരു ക്രിസ്തുമസ് സ്നേഹോപഹാരം.  അഭിനന്ദനങ്ങൾ 
andrew 2015-12-25 12:25:27 News

പ്രച്ഛന്നവേഷവും, കീശയില്‍ കാശും, കാറില്‍ സാധനങ്ങളുമായി ദൈവസന്നിധി തേടിപോകുന്നവര്‍ ദൈവത്തെ കണ്ടുമുട്ടുന്നില്ല. ഈ ലോകം മനോഹരമാക്കാന്‍ ദൈവവചനങ്ങളെ ശരിയായരീതിയില്‍ മനസ്സിലാക്കുക. ഉദരപൂരണത്തിനുവേണ്ടി ഒരാള്‍ മാറ്റിമറയ്ക്കുന്ന വചനങ്ങള്‍ കേട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ദൈവദൂതനായി കാണുമ്പോള്‍ ദൈവം നമ്മില്‍ നിന്നകലുന്നു. "വായിക്കാന്‍മടിയുള്ളവരേ ദൈവരാജ്യം നിങ്ങള്‍ക്കുള്ളതല്ല.കാരണം നിങ്ങള്‍വേറെ ഒരാള്‍ പറഞ്ഞ്തരുന്നത്‌കേട്ട് അത്ശരിയെന്ന്ധരിച്ച് ഭൂമിയില്‍ അശാന്തിപരക്കുന്നു.'

Excellent message for all the hypocrites.

Thank you Sri. Sudhir and Vidhadharan & Sri Anthappan for bringing out the truth .

Let me add a few thoughts too:

the story of wise men has no historical relation to Jesus birth, view the narration logically.

Wise men from Persia travel in the direction of the star in the east how can they reach Bethlehem in the west?

Mediterranean area literature has several gods born on the beginning of winter. Jesus story has a well mix of the stories of these gods from birth to death.

Bethlehem = house of bred. It is the house of Sun god 'RA' of Egypt. Gospel writers copied a lot of Egyptian legends to make Jesus. The birth and death of Egyptian god Osiris is also copied to make the story of Jesus. The resurrection of Lazarus by Jesus is the story of Horus god resurrecting Osiris from death. The mother god Isis or Miriam became the mother of Jesus.

Herod was a 'name sake king' of Jews put in that position by Romans to keep them under control. Herod had no big army and had no power to kill.

When the gospel according to Mathew has all these fiction along with the holy family fleeing to Egypt; according to the gospel of Luke; Jesus is presented in the temple.

After the death of Herod his sons were appointed as kings. And Jesus lived 30 to 33 years unfounded by them?

Like the old testament, the new testament is also fiction. Read it as collection of novels -you will be fine. But if you regard it as holy and true; you are falling into enslavement. Church and priests will exploit you from birth to death.