CID Moosa 2015-10-28 18:56:23 News
വിചാര വേദി പല ഡോക്ടറിന്മാരെയും ചുറ്റിലും നിർത്തി വിദ്യാധരനെ ചുട്ടതാണ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ഫലം? അയാൾ ഇ-മലയാളിയിൽ വിളയാടുകയല്ലേ?  ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസിലാകുന്നില്ല.  വാസുദേവ് പുളിക്കലിന്റെ ശത്രുവായിരുന്ന വിദ്യാധരൻ ഇപ്പോൾ അയാളുടെ ലേഖനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് എഴുതുന്നു. ഇതിൽ എന്തോ പന്തികേടുണ്ട്.  ജസ്റ്റിസ് കഴിഞ്ഞ  ആഴ്ചയാണ് പറഞ്ഞത്, വിചാരവേദി ഉറക്കെ ചിന്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ആ വിവരം വിദ്യാധരനറിയാം കഴിയുമെന്നു.  അന്ന് ജുസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞതും ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാധരന്റെ വാസുദേവ് പുളിക്കലിനു അനുകൂലമായ കമന്റും വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 'കപ്പലിൽ തന്നെയാണ് കള്ളൻ' എന്ന ഊഹം പ്രബലപ്പെടുകയാണ്. ജുസ്റ്റിസിനെ കേരള പോലീസിന്റെ രീതിയിൽ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയാൽ കുറച്ചു കൂടി സത്യം പിടികിട്ടും.  
Varsha Thomas 2015-10-28 18:07:20 News
Malayalee Nurses of USA face two obstacles in their career
1- Hospitals place double load of duty on nurses while reduced the number of nurses. & Household works without any limit.
2- Nurses do not find time to get acquainted with community matters by involving in social activities, reading news papers or emalayalee etc, but overloaded with church activities only
Noel Joseph 2015-10-28 16:51:39 News
Congrats Herold! keep up the good job We are proud of you Cheers
Justice 2015-10-28 15:35:46 News
Vicharavedi try many times to kill vidyadharan
Binto B Zacharias 2015-10-28 15:31:49 News
This is inaccurate.... Pilots who got hired during 70's and 80's in US (after Vietnam war ) were 18 and above. And that was the time United/Eastern Airlines was advertising "If you have a private pilot license, come join us. We will make you a professional pilot." The reason for saying this is my ground school instructor was a retired eastern/United airlines captain who became a flight engineer (727) at the age of 18 and a first officer in 737-Classic at 22. He used to talk about a lot of his friends who became 737 pilots at the age of 21 when there were no age restriction of 23 and no Airline transport license  required back in those days. In fact there are a ton of old 737-100/ classic pilots who got hired at the age of 21 and  moved on to NWA and then furloughed who moved  on to Emirates after their merger with Delta.
geo john 2015-10-28 15:00:41 News

congratulations Harold

geo & siji  

വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 11:57:05 News
സൃഷ്ടിയുടെ ചൈ തന്യം ഉള്ളിൽ വിളങ്ങിയിട്ടും അത് തിരിച്ചറിയാത്ത ജനം, ചൈതന്യം പുറത്തെവിടെയോ  ആണെന്നും ഭൗതികമായതാണ് സത്യമെന്നു  നിരന്തരം പഠിപ്പിക്കുന്ന മതം, ഇതെല്ലാം മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്തു പിടിപ്പിക്കുന്നു . അവന് വസ്തുവകളോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത അഭിനിവേശം.  അത് ഈശ്വര്ന്ന്റെ ധാനമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരുടെ തോളത്തു കയറി നിന്ന് അത് എത്രമാത്രം സമാഹരിക്കാൻ കഴിയുമോ അത്രക്ക്  ഈശ്വരസാഷാത്ക്കാരം ലഭിക്കുമെന്നുള്ള തെറ്റായ ധാരണ.  ഈ ധാരണകളെ മാറ്റി  സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ,  ' നിഷ്ക്കാമ കർമ്മ ' എന്നും, ' നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെതല്ല ' (ജീസസ്)  എന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചത്.  സൃഷ്ടിയുടെയും നാശത്തിന്റെയും പ്രഭവ സ്ഥാനമായ ആത്മാവൊഴിച്ച്  ശ്വാശതമായതോന്നും ഇല്ല.  അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ആശാൻ എഴുതിയത്,

"ഒന്നിനും ഇല്ല നില ഉന്നതമായ 
കുന്നുമെന്നല്ലാഴിയും നശിക്കും ഓർത്താൽ "  നാശം ഭൗതികവസ്തുക്കളിൽ നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന സത്യം നാം മനസിലാക്കി ജീവിക്കുമെങ്കിൽ  നിഷ്ക്കാമ കർമ്മത്തിന്റെയും  നിങ്ങൾ ലോകത്തിലാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെതല്ല ' എന്നൊക്കെയുള്ള മഹത് വച നങ്ങളുടെ അർഥം മനസിലാക്കി ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും.  ശ്രീ കൃഷ്ണനും ക്രിസ്തു ദേവനും നാം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുന്ന ആദ്ധ്യാത്മികതയുടെ പ്രകട ഭാവമാണ്. അവര് ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മളെ ബോധവാന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്.  പലപ്പോഴും ഈ ഗുരുക്കന്മാർ പ്രതീകാത്മകമായി നമ്മോളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അതിന്റ പൊരുൾ മനസിലാക്കാതെ ഇരുട്ടിൽ തപ്പി തടയുകയാണ്.  അർജ്ജുനനും പട്ടിയതതാണ്.  ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗുരുക്കന്മാരും ബന്ധുക്കളുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുമ്പോൾ,  മതത്തിന്റെയും അതിന്റ കാവൽക്കാരുടെയും തെറ്റായ പഠനങ്ങളിലൂടെ ആശയ കുഴപ്പം സംഭവിച്ച അർജ്ജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ മടികാട്ടുന്നത്.  നാമും അർജ്ജുനനിൽ നിന്ന് വ്യതസ്ഥരല്ല  നൈമഷികമായ ജീവിതത്തെ ഭൗധികമായ ഊന്നുകൾ കൊടുത്ത് അനശ്വരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, ആതമാവ് ഉറപ്പു നല്കുന്ന ഭൗതിക സ്വാതന്ത്രിയത്തിന്റ്റ് മത് നുകരാൻ കഴിയാതെ മൃതി യടയുന്നു .  ശ്രീയേശുവിന്റെ ' സത്യത്തിലും ആത്മാവിലും എന്നെ ആരാധിക്കുക എന്ന' വചസ്സും  ' ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ അദ്വയിത വാദവുംമൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരെപ്പോലെ മരിച്ചാലും ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ, എത്തിക്കുന്നു.  സാഹിത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയിലെ നാഴിക കല്ലുകളാണ് വേദങ്ങൾ.  സാഹിത്യത്തിന്റെയും കാവ്യ സൃഷ്ടികളുടെയും  അടിവേരുകൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് അതിരുകളില്ലാത്തതും മരണമില്ലാത്തതുമായ ഈ ചൈതന്യത്തിന്റെ മഹാ സമുദ്രങ്ങളിലേക്കാണ്. അതിൽ മുങ്ങിക്കുളികുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതഗാന്ധികളായ സാഹിത്യ കൃതികളും കവിതകളും പിറക്കുകയുള്ളൂ.  നല്ല ഒരു ലേഖനത്തിനു ശ്രീ. വാസുദേവ് പുളിക്കലിനു അഭിനന്ദനം 
വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 10:42:04 News
ഇനി ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടായിട്ടു എന്തു കാര്യം?  ഇനിയുള്ള കാലം പറയുന്നത് ബോധാത്തോടെയാണോ എന്ന് ആർക്കറിയാം ?  പരസ്പര വിരുദ്ധമായതും മനുഷ്യർക്ക് മൻസിലാകാത്തതുമായ പലതും എഴുതി വിട്റെന്നിരിക്കും. എന്തായാലും ആകാംഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു.
Johny Walker 2015-10-28 09:10:26 News
അതെന്താ ജാക്ക് ഡാനിയെലെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടുകൂടി സംസാരിക്കുന്നത്? കൂട്ട് കാരായിരിക്കും?
Jack Daniel 2015-10-28 07:24:07 News
പഴയകാലത്തെ പടങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിച്ച്  എങ്ങനെങ്കിലും കഴിഞ്ഞു പൊക്കോട്ടെ മണിമലെ?  പാവങ്ങളാ! വലിയ ഉപദ്രവം ഒന്നും ഇല്ല 
Mathai Manimala 2015-10-28 06:34:54 News
This is all just propaganda. These people can't do any thing for American malayalees. Making news and appearing pictures will satisfy them. But American malayalees know very well them and about their intention.
വിദ്യാധരൻ 2015-10-28 06:34:18 News
അതെന്താ വായനക്കാരാ  വെണ്മണി കവിതയുടെ ഒരു നല്ല ഭാഗവും വിട്ടു കളഞ്ഞത് 

‘പൊട്ടിക്കാം തേങ്ങ ഭൂതേശാ
മുട്ടിക്കാതെയൊരാണ്ടു ഞാൻ;
പൊട്ടക്കാവ്യങ്ങളുണ്ടാക്കും
ദുഷ്ടക്കൂട്ടം നശിക്കണേ.
പൊട്ടിക്കണം ഇക്കൂട്ടരെ 
കെട്ടിയിട്ട് നല്ലത് രണ്ടു,  
ഇഷ്ടികകൊണ്ട് ഇടിക്കണം 
പൃഷ്‌ഠം നോക്കി  ചവുട്ടണം 
ദൃഷ്‌ടി ചൂഴ്ന്നെടുക്കണം 
കഷ്ടം കാവ്യദേവതയെ 
കഷ്ടപ്പെടുത്തും ദുഷ്ടവർഗ്ഗത്തിൻ '  
Thomachen 2015-10-28 06:20:03 News
ബനിയാമിന്റെ ആടിന്റെ പുറത്തു വച്ച് നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന കഥയും കവിതയും നിങ്ങളുടെതായിരിക്കും. അതെനിക്ക് വേണ്ട 
ആട് തോമാ 2015-10-28 06:12:47 News
മെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തോമാച്ചാ.  ഒരു ആടിന്റെ പുറത്തു വച്ച് കെട്ടി അങ്ങോട്ട്‌ വിട്ടേക്കാം 
ശകുനി 2015-10-28 06:09:26 News
രന്ജനി ഹരിദാസ് കൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടാതാണോ?  ഈ പടത്തിൽ എങ്ങാനും ഉണ്ടോ?