Cherian Thomas 2015-05-01 13:28:42 News

എന്റെ ലേഖനത്തിനു പ്രതികരിച്ച എല്ലാ പ്രതികാരികൾക്കും നന്ദി. പ്രശംസകൾക്കൊപ്പം വിമർശനവും വിലപ്പെട്ടതു തന്നെ. വിമർശിക്കുമ്പോൾ അത് കാര്യമാത്ര പ്രസക്തമായിരുന്നാൽ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക്  ഉപകരിക്കുംഎഴുതി വെച്ചതെല്ലാം ശരിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന പരമ ബോറനൊന്നുമല്ല ഞാൻ.   എനിക്ക് ഇപ്പോൾ തോന്നിയ ശരികളാണത്.   ഞാനെഴുതിയതിൽ എന്താണ് വിമർശിക്കപ്പെടെണ്ടത് എന്ന് ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നതിനു പകരം എൻറെ മാനസികാവസ്ഥയും ഞാനിത് ന്തുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയതെന്നു അവലോകനം ചെയ്യാനുമാണ് രണ്ടുപേരും ശ്രമിച്ചത്.  ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരുമ്പോൾ പറഞ്ഞവനിട്ട് ചെളി വാരിയെരിയുക എന്നത് ഒരു പഴയ ചീഞ്ഞ പ്രയോഗമാണ്.  പിന്നെ സമാജങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പരാമർശിച്ചില്ല എന്നൊരു പരാതിക്ക് മറുപടി ഇതിനു മുന്പ് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. മുസ്ലിം കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് വാർത്ത  വരുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കൾ പരാതിപ്പെടും, "നിങ്ങളെന്തു കൊണ്ട് മുന്പുണ്ടായ  ഹിന്ദു കൂട്ടക്കൊലയെ കുറിച്ച് ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതിയില്ലയെന്ന്."

ഇട്ടി 2015-05-01 11:53:02 News
മുട്ട വച്ചെറിയുവാൻ 
കുട്ടൻ വാങ്ങിയ 
മുട്ട 
കുട്ടയിൽ
തട്ടിവീണ് 
മുട്ട് 
പൊട്ടി 
മുട്ടയായിരുന്നു 
കുട്ടയിൽ 
പൊട്ടി മുഴുവൻ 
മുട്ടയും 
കിട്ടി രണ്ടു
മുട്ട 
പൊട്ടാതെ 
പൊട്ടിച്ചു ചീന 
ചട്ടിയിൽ 
ഇട്ട് പൊരിച്ചു 
തട്ടി ഞാൻ
കിട്ടി രണ്ടു അടി 
കുട്ടനിൽ നിന്നും 

മലയാളം മുൻഷി 2015-05-01 11:09:45 News
ഓണത്തിന്റെ ഇടയിലാണോ ചീമുട്ട എറിയുന്നത് ? കൈ കഴുകിയിട്ട് പോയി സദ്യ കഴിക്കൂ (മലയാളം മുൻഷി)
ശകുനി 2015-05-01 08:55:51 News
ഓണത്തിന്റ്റ് ഇടയിലാ പുട്ട് കച്ചോടം! ഇവിടെ മൊട്ട ഏറു തകൃതിയിൽ നടക്കുമ്പഴാ  അമേരിക്കൻ മൊട്ട ബോർഡിനു മൊട്ട വിൽക്കാൻ കണ്ട സമയം .  
മലയാളം മുൻഷി. 2015-05-01 08:13:27 News
"സദ്യവട്ടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിടത്തെല്ലാം ഈച്ചയെപ്പോലെ അവർ പാറിനടന്നു,അമേദ്യത്തിലിരുന്ന കാലുകളുമായി,വിഭവങ്ങൾക്ക് മുകളിലൂടെ അവർ കൂത്താടി നടന്നു." ഈമലയാളിയും അതിലെ കമന്റ്‌ തൊഴിലാളികളും ജനിക്കും മുൻപേ കവി ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടിരുന്നോ?ഈ കവിത1998ൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതായി അടിക്കുറിപ്പിൽ കാണുന്നു. മലയാളം മുൻഷി.
The American Egg Board 2015-05-01 07:57:25 News
The American Egg Board wants to thank the editor and commentators for the publicity eggs are receiving in this publication. 

We want to remind you that eggs are not just for throwing between readers and critics. They are really good for that purpose, especially if you keep it for a while until they are rotten. 

Eggs are all-natural and packed with a number of nutrients. One egg has 13 essential vitamins and minerals in varying amounts, high-quality protein and antioxidants, all for 70 calories. 
I nampothiri christian 2015-05-01 07:25:20 News
The claim that st Thomas converted Brahmins is against Christianity. Christ was the friend of leper, prostitute and tax collector. His direct disciple coming to Kerala and convert upper caste/class ignoring the downtrodden. What a myth.
കിട്ടുവും കുട്ടിയും 2015-05-01 06:57:13 News
കിട്ടുവും കുട്ടിയും 

കുട്ടിവായിച്ചു 
കിട്ടുമാമൻ കവിത.
കുട്ടി ചോതിച്ചു 
കിട്ടു മാമ
മുട്ടയോ ശരി 
മോട്ടയോ ശരി ?
കിട്ടുമാമൻ ചൊല്ലി 
മൊട്ടയും ശരി 
മുട്ടയും ശരി 
കുട്ടി നീ കേട്ടിടണ്ട 
ചെറ്റകൾ നിരൂപകരെ  
കെട്ടവർ വൃത്തി 
കെട്ടവർ അവർ 
കിട്ടുമാമാമ 
മുട്ട  വന്നുകൊണ്ട് 
പൊട്ടി 
മൊട്ട തലയെന്റെ 
പൊട്ടിയൊഴുകുന്നു ചോരയാൽ. 
കിട്ടിയെല്ലോ ഉത്തരം നിനക്ക് 
കുട്ടി ഇപ്പോൾ 
മൊട്ടയും 
മുട്ടയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ?
കിട്ടുമാമ 
കിട്ടിടുന്നു നിനക്ക് പൊന്നാട 
കിട്ടിടുന്നു എനിക്ക് കല്ലേറും 
കിട്ടുകില്ലിനി എന്നെ 
കിട്ടു മാമന്റെ
പൊട്ട കവിത വയ്ക്കുവാൻ 
മുട്ട വാങ്ങും ഞാൻ ഒരു ഡസൻ 
കിട്ടുമാമന്റെ 
മൊട്ട  തലക്കെറിയുവാൻ 
മുട്ട വാങ്ങും  ഞാനിനി 

Dharsan Albany 2015-05-01 06:16:14 News
Kollam... Adipoli... But UN Secretary General Ban Ki Moon Nepal visit kazhijuvarumpol ithu prasanam akum Pakalomattam, kalli, kaliyakkal karu veruthe vidumo Mr. Raju Mylapraye...let's wait and see...
Tom Abraham 2015-05-01 02:41:03 News
In a world with 7.1 billion population, where love cannot feed all,
In a world with earthquakes killing three thousand suddenly, in a world where terrorists bombard the innocent children, LOVE has lost its ancient glorification. Within families, fight, fight for money.
The plants naturally procreate, through seeds scattered. Platonic love and natural love lead to homosexuality, for which new science has researched genetic reason as well. The Supreme Court exists not simply to please the moral majority but to weigh in all aspects of biological, instinctive or psychological rationality. I submit before the so- called, outdated Catholicism.

കുട്ടപ്പൻ കട്ടപ്പന 2015-04-30 20:42:49 News
കട്ടിടാതെ എഴുതികിൽ 
ചിട്ടയായി എഴുതുകിൽ 
തട്ടുകില്ല നിരൂപകർ 
വട്ടുപോലെ തട്ടുകില്ല 
കിട്ടിടുകില്ലൊരിക്കലും 
മുട്ടകൊണ്ടുള്ളേറും  തീർച്ച
കിട്ടിടും അവാർഡുകൾ 
പട്ടുകൊണ്ട് പൊന്നാടയും  
Madhu Nair 2015-04-30 19:52:54 News
മൊട്ടവാട്ടി 
പട്ടയിൽ അടിച്ചുടൻ 
അടിച്ചിടിൽ 
കിട്ടിടും ശക്തി 
'കട്ടിക്കലിനേം' എതിർത്തിടാൻ 

(അക്ബർ കട്ടിക്കൽ)

വായനക്കാരൻ 2015-04-30 18:02:34 News
Congratulations for your great achievement and best wishes for success at national level.
വായനക്കാരൻ 2015-04-30 13:51:18 News
മുട്ടതൻ രുചിയെപ്പറ്റി  
മിണ്ടാതിരിപ്പൂ, നാരദാ.  
കൊട്ടേഷൻ കൂട്ടരെ കോഴി  
വീട്ടിലേക്കു വിടുമത്രെ.
വൈദ്യൻ മൂസ് 2015-04-30 13:11:54 News
ചീത്തയായെഴുതുകിൽ 
ചവിട്ടിടാം നാട്ടുകാർ 
എട്ടുമോട്ട പാലതിൽ 
അടിച്ചു മോന്തുകിൽ ശുഭം