Johny Kutty 2014-12-03 10:53:24 News
നല്ല ഒരു ലേഖനം. യേശു 13 വയസ്സിനും 30 വയസ്സിനും ഇടയില്ൽ എവിടെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കള്ക് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ? ബൈബിൾ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അച്ഛന്മ്മാരും തിരുമേനിമാരും എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നു കണ്ണ് പൊട്ടാൻ ആനയെക്കണ്ടാപോലെ. ചരിത്രം എന്താണ് എന്നറിയാൽ കൌതുകം ഉണ്ട്
Reader 2014-12-03 10:42:58 News
Who is Anthappan to criticize Tom Mathews, who has every right to express his opinion. He said it using his name, while Anthappan spoke hiding. It is no good.
വായനക്കാരൻ 2014-12-03 10:39:05 News
മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന ഗോവുതന്റെ 
പിമ്പേ മുക്രയിടുന്ന മൂരി 
മുമ്പേ ഗമിക്കുന്ന മൂരികളെ 
അമ്പേ, കണ്ടഭാവമില്ല.
Anthappan 2014-12-03 09:05:48 News

Dear Editor

I agree with Mr. Vidyadharan.   Mr. Tom Mathew is trying to influence the Editor of E-Malayalee and making some campaigning for Ms. Jane Joseph by referring some of her achievements in the past.    She may be a good writer but Mr. Tom’s writing is not going to help her or anyone.    Malayalee Organizations in USA are notorious for their nepotism in the selection process of good writing and award distribution.    E-Malayaalee doesn’t have to follow suit.   Hope E-malayaalee editorial board will keep the opinions of the readers a secret until the selection process is completed and publish the name of the winners on the due date.  (we readers trust you)   E-Malayaalee’s honest effort to choose the best Malayalam writers based on the opinion of the readers will definitely be bring integrity in the loose process of award selections employed now by many Malayaale organizations in USA. 

വിദ്യാധരൻ 2014-12-03 08:30:17 News
രചനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പരസ്യമായി പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ രീതിയാണോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു.  എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കിട്ടിയതിനു ശേഷം, ഇ-മലയാളിയിലെ വിധികർത്താക്കൾ നീതിപൂർവ്വമായ  ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.   ചിലർ വ്യക്തികളോടുള്ള താത്പര്യം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പല മാർഗ്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കും.  ഈ-മലയാളിക്ക് അത്തരക്കാരുടെ ഒരു സന്ദേശവാഹകർ ആകണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലല്ലോ?  അതുകൂടാതെ അനാവശ്യ്മായി എഴുത്തുകാരിൽ പരസ്പര സ്പർദ്ധ വളർത്താനും ഇത് കാരണമായി തീരും.  ചിലർക്ക് ചിലരോടുള്ള പ്രത്യേക മമത വായനക്കാർക്ക്, അവരുടെ ശരീര ഭാഷയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാണ്.  കാള വാല് പൊക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താണെന്ന് .
baj 2014-12-03 08:26:29 News
ചാവറഅച്ഛൻ വിശുത്താൻ ആയപോൾ, അതേഹം ചെയത പൊതു  പ്രവര്ത്തനം  വളരെ സ്ലാഹാനിയം ആണ് ,  ഇതു തുറന്ന കാട്ടിയ തങ്ങൽകൂ ഒരു ആയിരം നന്ദി  

വളരെ നല്ല ആശയം,  മിസ്റ്റർ മോന്സി കൊടുമണ്‍ , എല്ലാ വിത ഭാവങ്ങൾ നേരുന്നു  ചാ
Tom Mathews 2014-12-03 07:13:46 News
Dear Editor: I recognize Ms. Jane joseph of Texas to be my favorite writer in 'emalayalee ' columns. She is a high-caliber writer of poems and serialized novel (as in the 'poem, 'Amma' which won the best poem entry award of Malayalee Association of America's contest of 2014. and 'Chackos' appearing in 'Emalayalee' now. Jane is an unpretentious talent with a vivid imagination and creative energy in literary compositions. I would certainly recommend her for any national recognition. Thanks, Tom Mathews New Jersey
വായനക്കാരൻ 2014-12-03 06:15:08 News
ഇവിടെയുണ്ടു ഞാനെന്നറിയിക്കുവാന്‍
മധുരമാം ഒരു കൂവല്‍ മാത്രം മതി
ഇവിടെയുണ്ടായിരുന്നു ഞാനെന്നതിന്നൊരു 
വെറും തൂവല്‍ താഴെയിട്ടാല്‍ മതി
ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നതിന്‍ സാക്ഷ്യമായ്
അടയിരുന്നതിന്‍ ചൂടുമാത്രം മതി 
(ലളിതം: പി. പി. രാമചന്ദ്രൻ)
വിക്രമൻ 2014-12-02 20:39:00 News
മാമുനി ബുദ്ധിമാനാണ്.  ഗാനഗന്ധർവ്വനെപ്പോലെ ചുമ്മാ കമന്റടിച്ചു നാറാതെ ജീനസ് ഇട്ടു വരുന്ന ശകുന്തളയെക്കണ്ട്  പർണ്ണശാലയിലേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു.  അതും ഇത്തിരിയില്ലാത്ത കോണകമുടുത്തു നില്ക്കുന്ന മുനിക്കറിയാം സംഗതി ശരിയാകില്ലെന്നു  
Chandran. 2014-12-02 20:19:47 News
മാമുനി മരവുരി ആയിരിന്നിരിക്കണം ഉടുത്തിരുന്നത്, കോണകം ആകുമ്പോൾ വലിയ ചൊറിച്ചിൽ കാണില്ല. എന്തായാലും കവിത രസാത്മകം. 
നാരദർ 2014-12-02 20:11:08 News
വാസുദേവ് പുളിക്കലും മോൻസി കൊടുമണ്ണും എന്ത് ചീത്തയാണ്‌ ഇവിടെ എഴുതി പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ?
Ponmelil Abraham 2014-12-02 19:49:50 News
What an act of infiltration or planned disappearance under the shadow of a great world event. 
VASUDEV PULICKAL & SAMCY KODUMON 2014-12-02 15:28:25 News

Fgp¯pImsc A`n\µn¡mëÅ kwcw`¯n\v Cuaebmfn¡v A`n\µ\§Ä. Atacn¡³ aebmf kmlnXy¯nsâ hnImkhpw Fgp¯pImêsS t{]mÕml\hpw e£yam¡n {]hÀ¯nç¶ hnNmcthZn, Cuaebmfn {]Jym]nç¶ Fgp¯pIm À¡v ^eI§Ä \ÂIn BZcnç¶XmWv.

വിദ്യാധരൻ 2014-12-02 12:07:38 News
കോണകം ഉടുത്തിട്ടു മാമുനി നില്ക്കും നേരം 
ദൂരെ നിന്ന് വരവായി ശകുന്തള ഹീൽസുമ്മിട്ടു 
ജീൻസിനുള്ളിൽ ശ്വാസംമുട്ടും ജഘനങ്ങൾ കണ്ടുമുനി 
ഓടിതന്റെ ജീവനുമായി പർണ്ണശാലക്കുള്ളിലേക്ക് 
ഗാനഗന്ധർവ്വൻ തന്റെ സ രി ഗ മ യ്ക്കൊത്തു ശകു   (ശകുന്തളയുടെ ലോഭം )
ആട്ടി നന്നായവളുടെ മതയാന ചന്തി രണ്ടും.
ആട്ടി അട്ടി അവളുടെ ബാലൻസും  തെറ്റിപ്പോയി 
ഹീൽസിന്റെ വാറുകളും പറിഞ്ഞുപോയി 
പാദം മെല്ലെ പൊക്കിയവൾ ചുറ്റുപാടും ഗൗനിക്കാതെ 
പറിഞ്ഞു പോയ പാദുക അണിഞ്ഞു കാലിൽ 
ഇതുകണ്ട് രസിച്ചവൻ രവിവർമ്മ ചേട്ടൻ ദൂരെ 
പകർത്തിയാ രംഗം ബ്രഷാൽ   ക്യാൻവാസിൽ അതിവേഗം
പാവമാ ശകുന്തളേ സഹായിക്കാൻ തുനിയാതെ 
കാട്ടിയവൻ 'ദുഷ്യന്തന്റെ' തനിനിറം അപ്പോൾ തന്നെ.
കളിപ്പാവപ്പോലെ സ്ത്രീയെ കരുതുന്ന പുരുഷരാൽ 
നിറയുന്നു കാലം കലികാലംതാൻ 

വായനക്കാരൻ 2014-12-02 10:13:08 News

ദുഷ്യന്തനെയൊന്നിമ്പ്രസുചെയ്യുവാൻ
ഉപ്പൂറ്റിപൊങ്ങിയ പാദുകത്തിൽ കേറി
ചന്തി കുലുക്കി നടന്നു ഞാൻ നീങ്ങവേ
(
ഗാനഗന്ധർവൻ പറഞ്ഞതാൽ മാമുനി
ബ്ലൂജീൻസ് കല്ലിനടിയിലൊളിപ്പിച്ചോ
?)
പ്രാക്ടീസ് തെല്ലുമില്ലാത്തതുകൊണ്ടെന്റെ
പാദുക വാറിന്റെ കെട്ടഴിഞ്ഞിട്ടു കാൽ
ഹൈഹെത്സിൽനിന്നൂരി മുള്ളിൽ ചവിട്ടവെ
കാല്പൊക്കി നിന്നുഞാൻ മുള്ളൂരുമ്പോൾ പിന്നിൽ
 മണ്ടനാം രാജാവു കൂകുന്നു
,
മുന്നിലായ്
കോന്തിയാം എൻ‌സഖിതൻ സാരോപ്ദേശവും
-
മുള്ളിലമേൽ വീണാലും ഇല മുള്ളേൽ വീണാലും”

 ഹീത്സില്ലാചിത്രം വരച്ചു വിറ്റതിന്
 നന്ദിയുണ്ട് രാജാ രവിവർമ്മ സാറിന്
.