andrew 2015-02-06 07:17:56 News

Religion is a luxury option for the rich. They practice it hypocritically to fool the poor and devotees. In their privacy they enjoy all the taboos of the religion.
Religion is respected and practiced foolishly and hypocritically by the poor, uneducated,illiterate
devotees. Unfortunately they are always a victim of the corporate setup of the religion.

Religion is dead and gone long time ago. But the skeletons and foul smell still lingerer around.

നാരദർ 2015-02-06 07:15:32 News
മനസ്സിന് ഒരു സുഖോം തോന്നുന്നില്ല. മാത്തുള്ള എവിടെ പോയി 
andrew 2015-02-06 07:06:05 News

Holly Land what a stupid fallacy?-

Every land you stand, every land you tread must be holly . If you think some other land is holy other than the land you stand or live; you have a major psychological problem.

If You don't respect and protect this earth as your Mother you should not be in this earth for any reason.

Respect the land you live and treat it holy. It is the beginning of solutions to the many a problems facing the human race.

Peace must come from every human’s thought and deeds; from with in you.

Make yourself a holy land and let others visit you- the holiness in you.

You are that holy land.

'' the money you spend to tour a fantasy ''holy land''- use it to feed the poor; build homes for the homeless, treat the sick.

Let us all together make a heaven in this small earth.

andrew


Kumar.C 2015-02-06 06:59:49 News
Are Indians responsible for all the following controversies?

Controversies[edit]

  • In September 2009, Tharoor and S M Krishna were accused of staying in luxurious 5-star hotels.[41] Tharoor defended himself, saying that it was because of the delay in his official residence being ready and he only spent from his own pocket for the accommodation.[42] Later on Pranab Mukherjee's request[43] Tharoor and Krishna moved out of the hotels.[44]
  • A controversy erupted when Tharoor, responding to the question as to whether he would travel in "Cattle class", replied that he would do so. This remark on Twitter (@ShashiTharoor), was alleged to equate the travelling public to cattle and taunt his party, the Indian National Congress over their austerity drive.[45]Tharoor's explanation that "cattle class" was a well-established phrase for economy class travel, and that it attacked the airlines and not the passengers, was ignored in the outcry. It was also reported that Congress may take action against him.[46][47] However, this was subsequently resolved when the Prime Minister pointed out to the media that the statement was "a joke".
  • Another controversy erupted on Gandhi Jayanti when he said people should be working rather than staying at home taking a holiday, thereby paying real homage to Mahatma Gandhi.[48]
  • Tharoor was in the news again for publicly criticizing the new visa guidelines adopted by the Indian Government in the wake of the gaps exposed by the arrest of26/11 terror suspects, David Headley and Tahawwur Rana. For this he was criticized for breaking ranks with the official position of the Government. He later metExternal Affairs MinisterSM Krishna and explained his position on the issue. The rules were subsequently partly modified.[49]
  • In January 2010, Tharoor criticized Gandhi and Nehru for their vision on Indian foreign policy by the Indian media. This angered his party, the Indian National Congress. In the wake of this controversy, he held a press conference describing the report as "inaccurate" and "tendentious"."[50]
  • In February 2010 when accompanying[51] the Indian Prime Minister Manmohan Singh on a three-day visit to Saudi Arabia, he said "We feel that Saudi Arabia has a long and close relationship with Pakistan, that makes Saudi Arabia even more a valuable interlocutor for us. When we tell them about our experience, Saudi Arabia listens as somebody who is not in any way an enemy of Pakistan, but a friend of Pakistan and, therefore, will listen with sympathy and concern to a matter of this nature". He was asked whether India expected Saudi Arabia, given their close ties with Islamabad, to help address the terror threat from Pakistan.[52] The remark about Saudi Arabia being a "valuable interlocutor" raised a strong reaction within the Indian political circle.[53] The Pakistani press even went on to report that he had proposed that Saudi Arabia play a mediator's role in improving India's relationship with Pakistan.[54] In response, Tharoor denied that 'interlocutor' meant 'mediator', and tweeted an explanation, saying, "An interlocutor is someone you speak to. If I speak to you, you are my interlocutor. I mentioned the Saudis as our interlocutors, i.e. the people we are here to speak to".[52]
  • In 2014, Tharoor expressed support for Swachh Bharat Abhiyan, a social campaign initiated by Prime Minister Narendra Modi. Following this, the KPCC lodged a complaint against him to the Congress high command for his pro Modi stand. Following this, Tharoor was dropped as the official spokesperson for the party.[55]
andrew 2015-02-06 06:43:22 News

A well transliterated treasure. You have been missing from the stage and lime light and so foxes and field rats took over. Thank you Mr.Puthenkurise for turning the lights again on the stage. Let your light lead the ignorant and confused to wisdom.

Any idiot or impotent can run away from the misery and responsibilities of day to day life and take refuge or shelter in a monastry and later come out as a saint. But a true saint is one who work hard and feed the family.

Impotency is not a virtue. It is a deficiency. Sex is not a sin. It is the act and intention of nature. If impotency is a virtue and sex is a sin the creator would have created all living things without sexuality.

Sex is inevitable and essential like food, water and air. It is a natural craving and is divine. In fact it is divinity in action.

Those who work hard to earn their daily bread are divine and saints.

Anthappan 2015-02-06 04:59:21 News

I don’t think Indian’s are jealous of Sasi Tharoor.   If that was the case he would not have been elected twice from Thiruvanadhpuram as Member of Parliament.

വായനക്കാരൻ 2015-02-05 21:41:32 News
എന്തോന്നു സംശയം? പാസ്റ്റർ വിശുദ്ധ നാട്ടീന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹം വാങ്ങി പാഴ്സലായി അയച്ചുകൊടുത്തത് ഭാര്യക്ക് കിട്ടാൻ രണ്ടു മാസം എടുത്തു, അത്രതന്നെ.
ശകുനി 2015-02-05 20:49:00 News
'സംശയം' ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസത്തിന്റെ നേരെയാണ് !
സംശയം 2015-02-05 19:03:15 News
അദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഇദ്ദേഹം എന്ന് ആർക്കറിയാം അമേരിക്കൻ മലയാളി? ഇവിടെ വരുന്ന ഒരുത്തനും  ശരിയല്ല. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരും അദ്ദേഹത്തിൻറെ ഫോട്ടോയും ആകാം. അദ്ദേഹത്തിൻറെ പേരും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയും ആകാം . രണ്ടു പേർക്കും കഷണ്ടി ഉള്ളതുകൊണ്ടും പ്രായം ഏതാണ്ട് എഴുപതിനു മേളിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഒരു പക്ഷെ ഇരട്ടകളും ആകാം.

Sreela Sasi 2015-02-05 19:01:02 News
Dr. Tharoor:
I knew much about your skills and knowledge from media. The real problem in India is that people are so much jealous towards smart people. Instead of trying to sharpen one's own skills they will try to throw mud on smart people. It is a short cut way to find some happiness in demoralizing smart people. As you have mentioned one will live happily as long as they behold their values in life. It is good to ignore the rest. Wish you all the best!!

Sreela
സംശയം 2015-02-05 18:47:27 News
പാസ്റ്റർ മത്തായിക്ക് എന്തോ കണക്കു കൂട്ടലുകൾ തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്.  ഒരു വർഷം പാസ്റ്റർ വിശുദ്ധ നാട്ടിൽ പിന്നെ ഭാര്യ എങ്ങനെ പ്രസവിച്ചു ?
നാരദർ 2015-02-05 18:41:40 News
അമേരിക്കയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരല്ലേ അനിയൻകുഞ്ഞേ അത്രേം ഒക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള എടാകൂടങ്ങൾ ഇതേൽ കേ റിപ്പിടിക്കുമെന്നു അവരറിഞ്ഞോ ?  നിങ്ങളും അക്ബർ കക്കട്ടിലെനെപ്പോലെ ഒരു സാറാണോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം. ഒരു പക്ഷെ കക്കട്ടിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല .

മണ്ടൻ പാപ്പച്ചൻ 2015-02-05 17:23:47 News
ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കളികളെ?
Aniyankunju 2015-02-05 16:44:52 News
There are factual mistakes in the Kerala History quoted in this article. Given below is excerpts from authentic History of Travancore. For example, Marthanda Varma ruled during 1729-1758, and Velu Thampi was Divan during 1799-1809. ".......The history of Travancore begins with Marthanda Varma who inherited the kingdom of Venad, and expanded it into Travancore during his reign 1729– 1758. The rulers of Travancore were Malayala Kshatriyas belonging to Samanthan Nair caste. The Samanthan Nairs (Nambiars, Adiyodees, Pillai, Kurups etc.) followed a matrilineal system of inheritance known as "Marumakkathayam". Marthanda Varma was a powerful ruler who expanded Venad from Kanyakumari in the south to Idappally in the north during his 29 year rule. He signed a treaty with the British East India Company and with their help destroyed the power of the eight feudal land lords called Ettuveetil Pillamar and "Ettara Yogam" who supported the Thampi sons of the previous king of Venad, Rajah Rama Varma. In successive battles, Marthanda Varma defeated and absorbed the kingdoms right up to Cochin kingdom including Attingal, Kollam, Kayamkulam, Kottarakara, Kottayam, Pandalam, Poonjar and Chempakassery. He succeeded in defeating the Dutch East India Company during the Travancore-Dutch War (1739–1753), the most decisive engagement of which was the Battle of Colachel (10 August, 1741) in which the Dutch Admiral Eustachius De Lannoy was captured. On January 3, 1750, (5 Makaram, 925 Kollavarsham), Marthanda Varma virtually "dedicated" Travancore to his tutelary deity Padmanabha of Padmanabhaswamy Temple (the Trippadidaanam) and from then on the rulers of Travancore ruled as the "servants of Padmanabha" (the Padmnabha-dasans). In 1753, the Dutch signed a peace treaty with Marthanda Varma. With Battle of Ambalapuzha (3 January, 1754) in which he defeated the union of the deposed Kings and the king of Cochin kingdom, Marthanda Varma crushed all opposition to his rule. In 1757, after the Cochin Travancore War (1755–1756), a treaty was concluded between Travancore and Cochin kingdom, ensuring stability on the northern border. Marthanda Varma organised the tax system and constructed many irrigation works in his kingdom. Admiral Eustachius De Lannoy, who was captured as a prisoner of war in the famous Battle of Colachel was appointed as the Senior Admiral ("Valiya kappittan") and he modernised the Travancore army by introducing firearms and artillery. Ayyappan Marthanda Pillai served as the "Sarvadi Karykar" (Head of the Army). Marthanda Varma introduced titles such as Chempaka Raman and honours such as Ettarayum Koppum to honour the lords and his relatives who had remained faithful to him during his internal problems with the Ettuveetil Pillamar. His able Prime Minister during his entire military career was Ramayyan Dalawa. Marthanda Varma's successor Karthika Thirunal Rama Varma (1758-1798) who was popularly known as Dharma Raja, shifted the capital in 1795 from Padmanabhapuram to Thiruvananthapuram. Dharma Raja's period is considered as a Golden Age in the history of Travancore. He not only retained the territorial gains of his predecessor Marthanda Varma, but also improved and encouraged social developments. He was greatly assisted by a very efficient administrator, Raja Kesavadas, who was the Diwan of Travancore. Maharajah Karthika Thirunal Dharma Raja: During Dharma Raja's reign, Tipu Sultan, the de facto ruler of Mysore and the son of Hyder Ali attacked Travancore in 1789 as a part of Mysore invasion of Kerala. Dharma Raja had earlier refused to hand over the Hindu political refugees from the Mysore occupation of Malabar, who had been given asylum in Travancore. The Mysore army entered Cochin kingdom from Coimbatore in November 1789 and reached Trichur in December. On December 20, 1789 Tipu Sultan attacked the Nedunkotta from north, starting the army movement called Battle of the Nedumkotta (1789). But, before completing the battle Tipu was forced to retreat due simultaneous attacks of English at Mysore and the damp weather. Virtually, Battle of the Nedumkotta (1789) was the event lead to the Third Anglo-Mysore War. On Dharma Raja's death in 1798, Balarama Varma (1798-1810) took over crown at the age of sixteen. The Prime Ministers (Dalawas or Dewans) started taking control of the kingdom beginning with Velu Thampi Dalawa (1799-1809) who was appointed as the divan following the dismissal of Jayanthan Sankaran Nampoothiri (1798-1799). Initially, Velayudhan Chempakaraman Thampi and the English East India Company got along very well. A section of the Travancore army mutinied in 1805 against Velu Thampi Dalawa and he sought refuge with the British Resident and later used English East India Company troops to crush the mutiny. Velu Thampi also played a key role in renegotiating a new treaty between Travancore and the English East India Company. However, the demands by the East India Company for the payment of compensation for their involvement in the Travancore-Mysore War (1791) on behalf of Travancore, led to tension between the Diwan and the East India Company Resident. Velu Thampi Dalawa and the diwan of Cochin kingdom, Paliath Achan Govindan Menon, declared "war" on the East India Company. The kingdoms of both kingdoms, Travancore and Cochin kingdom, did not support the Prime Ministers openly. Initially, the rebel forces of Velu Thampi Dalawa and Paliath Achan Govindan Menon were successful and on December 18, 1808, they stormed the Residents house in Cochin. The situation changed when an assault on Cochin itself by the rebels on January 19, 1809 was forced back with heavy losses. Col. Leger led an army of the East India Company's soldiers through the Aramboli Ghat and occupied the forts of Udayagiri and Padmanabhapuram on February 19, 1809. Following this development, the king of Travancore who till then had refused to take any open part in the civil war, turned against his Prime Minister. The East India Company forces defeated Paliath Achan in Cochin on February 27, 1809. Paliath Achan surrendered to the East India Company and was exiled to Madras and later to Benaras. The Company defeated forces under Velu Thampi Dalawa at battles near Nagercoil and Kollam and inflicted heavy casualties on the rebels, following which many of his supporters deserted and went back to their homes. The allied East India Company army and the Travancore soldiers camped in Pappanamcode, just outside Trivandrum. Velu Thampi Dalawa now organised a guerilla struggle against the Company, but committed suicide to avoid capture by the Travancore army. After the mutiny of 1805 against Velu Thampi Dalawa, most of the Nair battalions of Travancore had been disbanded, and after Velu Thampi Dalawa's uprising, almost all of the remaining Travancore forces were also disbanded, with the East India Company undertaking to serve the king in cases of external and internal aggression.........."
american malayalee 2015-02-05 14:56:27 News
Sreeman m.t. anthony ithe pole oru vishayam avatharippichchirunnu emalayaliyil. mumpe gamicheetina govu thante pimpe gamikkum bahu gokkaLellam., bahu gokkal ennath bahu malayaalikalellam ennu maattavunnathaanu.