വിദ്യാധരൻ 2014-07-29 11:08:02 News
ക്രിസ്തിയനു- ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിക്ക് മനസിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന് ഇവിടെ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് ചോതിച്ച നിങ്ങലെപ്പോള്ളവരാണ് ഇന്നത്ത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സർവ്വ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാള് മൈക്ക് കായിൽ എടുത്തു നേതാവാകും. അന്ധനെ അന്ധൻ നയിക്കുന്നു. ഇവരെ കുറിച്ചാണ് യേശു ദേവൻ പറഞ്ഞത്, ' കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടു ഇവർ കാണുന്നില്ല ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല, മനസുണ്ടായിട്ടു ഇവർ ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല" ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോചിക്കുന്നു. "എനിക്ക് എശുവിനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ക്രിസ്ഥിയാനികൾ?"
Christian 2014-07-29 10:45:02 News
This is an issue of Christian genocide in Middle East. The Muslims are killing Christians in Iraq and other places or driving them out from their homes. Rathen than condeming it, why speak of Christ's message? What is the use of speaking peace to those do these crimes? If Israel attacks Palestinians, it is equally bad. Nobody agrees to that.
I dont know what Vidyadharan is saying. Christians should suffer without protesting? The so called Christian countries in the West and America do not do anything for fellow Christians
വിദ്യാധരൻ 2014-07-29 10:21:15 News
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തിയാനികൾ മാത്രം എന്ന ഒരു ധാരണയാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് യേശുദേവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും മനുഷ്യജാതിയായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിന്ഗാമികളകാൻ അത്യുത്സാഹം കാണിച്ചവരുടെ ഹൃദയവും ഉള്ളിലിരിപ്പും എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. അത്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോതിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കപ്പിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും. ക്രിസ്തിയാനി ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും, ശ്രി. നാരായണഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരെ ഒരു ജാതിയായി കാണാത്തടത്തോളം കാലം, യേശുപോലും ഇവരുടെ ഈ പൊള്ളയായ വേഷം കേട്ടലുകൾ കണ്ടു തലകുനിച്ചു കടന്നു പോകും. എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതവും വിലപ്പെട്ടതാണ്‌. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ എല്ലാവര്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. മതവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഇന്ന് വികലമാക്കപെട്ട ചിന്തകളാൽ വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും അവരുടെ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കുകയുമാനു. മതത്തിനും, രാഷ്ട്രീയത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും, നെതൃത്ത്വത്തിനുമൊക്കെ പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ ഉരുതിരിയുകയാണ്. വയലാര് പാടിയതുപോലെ നമ്മള്ക്കും പാടാം, "മാനിക്കയില്ല ഞാൻ മനുഷ്യ വര്ഗ്ഗത്തെ അവഗണിക്കുന്നൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും
From Catholic League 2014-07-29 10:12:44 News

Obama Praises Muslims For Human Rights


July 29, 2014

Bill Donohue comments on President Obama's remarks last night at the White House honoring Eid-al-Fitr, marking the end of Ramadan:
 
Last night the president said that Eid "reminds us of the many achievements and contributions of Muslim Americans to building the very fabric of our nation and strengthening the core of our democracy." He would have done us a service had he enumerated them. "That is why we stand with people of all faiths," he continued, "here at home and around the world, to protect and advance their rights to prosper, and we welcome their commitment to giving back to their communities."
 
No, Mr. President, you do not stand with "people of all faiths" in protecting and advancing human rights. As you speak, Christians are being beheaded all over the Middle East because they are Christians, and those carrying out this mass murder are doing so in the name of Islam. Yet you continue to say and do absolutely nothing about these unspeakable crimes. Do Christian lives mean so little to you?
 
When I type "President Obama Speaks Out," or "Speaks Against," in the search engines of Bing, Google, and Yahoo, the sentence automatically closes with such objects as "Trayvon Martin," "Kanye West," "Fox News," and "Bullying." I can search in vain to find you condemning the genocidal slaughter of Christians by Muslims.
 
Ditto for Jews. Muslim terrorists are killing Jews in Israel and their representatives have pledged to wipe Jews off the face of the earth. Yet your administration spends most of its time lecturing Israelis to be patient. About what? Being bombed because they are Jews? Do Jewish lives mean so little to you?
 
No one wants you to insult Muslim Americans in the White House, but you had an opportunity to at least call on them to speak out about what their people are doing in the Middle East, and you blew it. Instead, you decided to patronize them for all their contributions to human rights. 

Sreekumar Purushothaman 2014-07-29 10:10:49 News
മീനു ... അഭിനന്ദനങ്ങൾ .. ഇനിയും കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ ..
new yorker 2014-07-29 09:46:28 News
How about the Muslim children getting killed by Israel's army ? Why dont voice on that issue.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 20:30:22 News
വായനക്കാരൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാനും ഭയപ്പെടുന്നു. സദ്യകൊടുത്തും കാശുകൊടുത്തും വലിയ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ ആരെങ്കിലും സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡു കരസ്ഥമാക്കുമെന്നതിനു സംശയം ഇല്ല. വളരെ വയ്കാതെ വിത്തപ്രതാപത്തിനുമുന്നിൽ സാഹി ത്യ അക്കാഡമി തലകുനിക്കും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. അതിനു വേണ്ടി ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കേരളത്തിൽ വച്ചായിരിക്കും. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, " ധനവാനെങ്കിലകത്തു കരേറ്റി, പനിനീർകൊണ്ടവൾ കാൽ കഴുകിക്കും" . എന്റെ സരസ്വതി ദേവിയെക്കൊണ്ട്, എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ പോയവന്മാർ കാലുകഴുകിക്കുമോ എന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. "വിത്തമെന്തിനു മർത്ത്യന് വിദ്യകൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ' എന്നത് ഇനിമുതൽ, "വിദ്യയെന്തിനു കൈവശം വിത്തമുണ്ട് ആവശ്യത്തിലതികമെങ്കിൽ' എന്ന് 'ചൊറിച്ചു മല്ലാം' ഇത് തലതിരിച്ചിലിന്റെ കാലമാണെല്ലോ?
vayanakaran 2014-07-28 18:11:29 News
വിദ്യാധരൻ മാഷിനു നമസ്കാരം,.മാഷറിയാത്ത
ഒരു കാര്യം.

 ലാനയുടെപരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുക്കാർ  തത്തയെ കാഞ്ചന കൂട്ടിൽ
അടച്ച്  മടങ്ങിയാപ്പോൾ  ഇനിയും കേരള സാഹിത്യ അകാദമി അവാര്ഡ്
കിട്ടാത്ത നാട്ടിലെ എഴുത്തുക്കാർ പരിഭ്രാന്തയിലാണെന്ന് കേട്ടു. ഡോളർ
കയ്യിലുള്ള അമേരിക്കൻ മലയാളി
എഴുത്തുക്കാർ അക്കദമി അവാര്ഡ്
ഡോളർ കൊടുത്ത് വാങ്ങി കളയുമോ
എന്ന പേടിയിലാണ് ആ പാവങ്ങൾ. അമ്പത് വര്ഷം
മുമ്പ് എഴുതിയ കൃതികൾ പൊടി തട്ടി
നാട്ടിലെ ചില പാവം പട്ടിണി എഴുത്തുകാർ
തങ്ങളുടെ കൃതികൾ പരിഗണിക്കുമോ എന്ന്
അന്വേഷിച്ച് വന്നു
 വെറുതെ സദ്യ
ഉണ്ടു പോയി. പാവങ്ങൾ കയ്യിൽ ചിക്കിലി
ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഡോളർ കയ്യിലുള്ള
മലയാളി ഇനിയങ്ങോട്ട് കേരള സാഹിത്യ
അക്കദമി അവാര്ഡ് ജേതാവാകും.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 17:19:59 News
തുഞ്ചൻ പറമ്പിലെ തത്തയെ കണ്ടതുകൊണ്ടു കാര്യം ആയില്ല. പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാരുടെ കൂടെ നിന്ന് പടം എടുക്കാനുള്ള ധൃതിയിലും, പുസ്തകം പ്രകാശിപ്പികാനുള്ള തിടുക്കത്തിലും, ആ തത്തയുടെ കിളിപ്പാട്ട് നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. എങ്കിലും ഞങ്ങൾ വായനക്കാർ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതിവിടെ കുറിക്കുന്നു. അമേരിക്കയിൽ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തത്ത എന്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചോതിച്ചാൽ പറയാനായെങ്കിലും ഉപകരിക്കും. "വാണീടുക അനാരതമെന്നുടെ നാവുതന്മേൽ വാണീമാതാവേ, വർണ്ണ വിഗ്രഹെ വേദാത്മികെ, നാണമെന്നിയെ മുദാ നാവിന്മേൽ നടനം ചെയ്കേണാങ്കനനേ യഥാ കാനനേ ദിഗംബരൻ " ഈ പ്രാർത്ഥന വാണിമാതാവ് സർവഥാ ചെവികൊണ്ടു. അദ്ദേഹത്തിൻറെ നാവിന്മേൽ നിന്ന് സരസകോമളപദാവലികൾ പൊഴിയാനും കാരണമായി. ഇത് തന്നെയാണ് സതീഷുബാബു പയ്യന്നൂർ പറഞ്ഞതും. ധ്യാനത്തോടെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടാൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ "വാരിധി തന്നിൽ തിരമാലകൾ എന്നതുപോലെ" പദാവലി നാവിന്റെ തുമ്പിൽ 'കാലേ കാലേ' വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. മോസസ്സ് യഗവിനെ കണ്ടിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നതുപോലെ തുഞ്ചന്റെ പറമ്പിൽ മടങ്ങുന്ന നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി നേരെ പ്രവർത്തിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ തൂലികയിൽ നിന്ന് അടരുന്ന ആശയങ്ങളാലും പദാവലിയാലും മലയാള ഭാഷ ധന്യമായി തീരട്ടെ.
Hari Pillai 2014-07-28 13:17:16 News
Great and very informational article
Viswasi 2014-07-28 11:25:40 News
The funy thing is an aal deivvam makes bilions claiming to be god. Noone speaks a word against. why? Is aldeivam ok? or is it true? Vidyadhram criticises Christian religion. what about his religion?
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 09:48:49 News
വിശുദ്ധ അല്ഫോന്സാ പള്ളിയും വയനാടാൻ വികാരിയും എന്ന ലേഖനം വായിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മയിൽ വന്നത് നാല്പ്പത് വര്ക്ഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പിൽ വായിച്ച ഒരു കഥയാണ്. അതിന്റെ പേര്,. പത്രോസ് എന്ന പാറയും സാറാ എന്ന മഞ്ഞുകട്ടയും എന്നാണു. മേരി, ഏശു, കത്തോലിക്ക സഭ കുഞ്ഞാടുകൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ ആരാധന നടത്തികൊണ്ടിരുന്ന പുരോഹിതൻ, സാറ എന്ന വിശ്വാസിയായ സുന്ദരിയിൽ അനുരക്തനാവുകയും,ആരാധന സാറാ, മേരി, യേശു, കത്തോലിക്ക സഭ എന്ന ക്രമത്തിൽ ആകുകയും ഒടുവില ഒരു ദിവസം സാറയും കത്തനാരും അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും ചെയ്യുത്. സാഹിത്യം എന്നത് മതവും രാഷ്ട്രീയവും ഒക്കെ അടങ്ങിയ സമൂഹത്തിന്റെ കഥയാണ്, കവിതയാണ് ആ സമൂഹത്തിൽ എല്ലാ ജാതി മതസ്ഥരും ഉൾപ്പെടും. ഇതുപോലെയുള്ള ലേഖനങ്ങൾ എഴുതണം എങ്കിൽ സാധാരണ അമേരിക്കൻ എഴുത്തുകാർക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം മിക്കാവാറും എഴുത്തുകാർ നിങ്ങളെപ്പോലെ മതത്തിന്റെയും, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും, സംഘടനകളുടെയും അടിമകളാണ്. അവർ നൽകുന്ന അവാർഡുകളുടെ അപ്പകഷണം വാങ്ങി ഭക്ഷിച്ചു മിണ്ടാതെ ഇരിക്കുന്നവർ. പക്ഷെ ജോസഫു എന്ന വ്യക്തി അവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനായി കാണുന്നു. അങ്ങനെയുല്ലവ്ർ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രത്യാശയാണ്. വിശ്വാസിയുടെ തലമണ്ട കത്തോലിക്കസഭ ശൂന്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു . മതം നിങ്ങളുടെ തലയിൽ അവരുടെ കാപട്യത്തിന്റെ വിത്ത്‌ വിതക്കാൻ പറ്റിയസ്ഥലം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു. രക്ഷപ്പെടാൻ ഇനിയും അവസരം ഇനിയും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടൊക്കെ കാണും. ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന എന്റെ ആന്തരിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എടുത്തുകളയുന്ന ഒരു മതരാഷ്ട്രീയ ത്വത്ത്വസംഹിതകളുടെ മുന്നിൽ തല കുനിക്കാതെ.
kuran,new york 2014-07-28 09:43:36 News
There you go self proclaimed thinkers /writers ....shedding their so called world renowned free world philosophies ....trying to the footsteps of Saul turned St. Paul....some skills in literacy and quote some parables from bible is not deemed you as the final think-tank...consider yourself and sell all your fortune wealth to poor as Jesus said to the youth who obeyed all of god\\\'s law....rather than impose blame to catholic hierarchy/money /priests... like communists does against so called American world police/economic freedom theologies....yes.. you stated elementary kids know more philosophies and theology than some priests..then I am young 37 years born and brought-up in India known 9 languages, married to second generation girl from new York and having three kids...Graduate of philosophe ,theology and pharmacy...now having life lessons not much like you think-thinkers.. but from young Jesus ... god given tests to testify myself in frond of St. alphonsa church Atlanta ...a miracle child born by prayers ..like your thoughts doctors of Jews faith said this so called saints are fake and catholic money making machines...at the end... the child ...my second son ..doctors said to 20% chance to born not only born but tumor in his lung disappeared by St. alphonsa ...so when you have nothing ...plain ...no touch of god in your life...then you will blame others...let the spirit of divine mercy purifies your thought...AND ..all you said about priests pedophiles and popes history may be true to catholic church but not in syro-Malabar church and go and study history rather than rely on pope benedicts and see the history of evolution of marthoma cross rather than rely on cult manikins theology...evolved by St. Thomas followers in Iraq ...eccentric history of St. Thomas converted Jews in Kerala and St. Thomas not came to Kerala and Brahmins not exciting in AD 52...you and some ...so called think-tankers are the pagan philosophers ...not us rest of the world...please see the world without these ....and read bible and follow the divine god ...then you will get the peace ...Jesus peace ...peace to you ...AND ...peace to all..
Viswasi 2014-07-28 08:40:37 News
Thekkan says the priests grab money from church construction. not that easy as the lay people are there. also, how much can they make? not making billions claiming god. take it easy
Thomas Thekkan 2014-07-28 08:34:42 News
അറ്റ്ലാന്റായിലെ ഈ വിശ്വാസി ഒരേ കാര്യം രണ്ടു പ്രാവിശ്യം പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരിക്കുന്നു.ക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തവർ പോകുന്നതിന് അജ്ഞാപിക്കാൻ ഇദ്ദേഹമാര്? പൂർവികരുടെ വിയർപ്പുകൊണ്ട് പണുത സഭ പുരോഹിതന്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നതല്ല. ആർക്കും തീറ് എഴുതികൊടുത്തിട്ടുമില്ല. വിമശകർ സഭയിൽ നിന്ന് പോവുന്നത് കള്ളന്മാരായ പുരോഹിതർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. ചോദിക്കാൻ ആരുമില്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ സ്വത്തുക്കൾ അടിച്ചുമാറ്റാൻ എളുപ്പമാകും. നൂറ്റാണ്ടുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പീഡിപ്പിച്ചത് ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാതെ സഭയിൽ ഒളിച്ചു വെച്ചു. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ വേദപാഠം ക്ലാസ്സിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിടുന്നതും പേടിച്ചാണ്. കുറ്റവാളികളായ ഇവരുടെ പ്രവർത്തികളെ വിമർശിക്കുന്നവർ സഭ വിട്ടാൽ ചോദിക്കാനും പറയാനും ആളുണ്ടാവില്ലല്ലോ. പള്ളി പണികളിലും മരാമത്തു ജോലികളിലും ഇടലാഭം കൊയ്ത് പുരോഹിതർക്ക് ആഡംബരം തുടരുകയും ചെയ്യാം. സഭയിലെ കള്ളന്മാരോട് യോജിക്കാത്തവർ സഭ വിടാനും ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.