GEORGE 2015-01-30 10:35:46 News
താങ്കളെ അഭിനന്ദിക്കാൻ വാക്കുകളില്ല. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം പക്ഷെ അത് വിളിച്ചു പറയാൻ താങ്കൾ കാണിക്കുന്ന ഈ ആർജവം സ്ലാഹനീയം. ഈ തലമുറയോടും അടുത്ത തലമുറയോടും ശ്രീ അന്ദ്രുസ് ചെയ്യുന്ന സേവനം തീര്ച്ചയായം അന്ഗീകരിക്കപെടെണ്ടത് തന്നെ. തോമയോടു യേശു പറഞ്ഞ പോലെ "ചെവിയുള്ളവൻ കേള്കട്ടെ"
ശകുനി 2015-01-30 08:15:42 News
എല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തം ആയിരുന്നു.  ആ വൃത്തികെട്ട നാരദരാണ് അന്തപ്പനേം മാത്തുള്ളേം  ഇളക്കുന്നത് 

Anthappan 2015-01-30 08:07:31 News

Religion is the illegitimate child of god and devil.  And, there are some cherubim and seraphim   flying around doing their dirty work.  Abolish religion and bring a new world order with love as the binding force.  Let the priests and bishops go out to the field and sweat for their daily bread rather than looting the poor and needy and living in mansions, vining, dining, and womanizing.   Thanks Andrews for standing up for the truth.   Those who are living in the ditches of the darkness may not understand what you are saying but still we need to drop the rope of hope into the ditch. 

This poem is dedicated to Matthulla

The Coming of Light

        Mark Strand, 1934 - 2014

 

Even this late it happens:

The coming of love, the coming of light.

You wake and the candles are lit as if by themselves,

Stars gather, dreams pour into your pillows,

Sending up warm bouquets of air.

Even this late the bones of the body shine

And tomorrow’s dust flares into breath.

Ninan Mathullah 2015-01-30 07:44:27 News
Very good move. Hope this will help to organize the Indian community here. In unity there is strength. The editorial team with younsters in it well represented must be able to cater to the tastes and interests of the American Indians, to understand the two different cultures and bridge the gap.
Sudhir Panikkaveetil 2015-01-30 07:10:03 News
Congratulations and best wishes !
Ninan Mathullah 2015-01-30 04:34:40 News
Some posts do not deserve reply as they do not know what they are talking about.
Mani N Mani ( Roy) Brother. 2015-01-30 03:56:42 News
My loving sister now she is with our parents in the Heven. 
Mathew Chamakkala 2015-01-29 20:42:42 News
Well written!!

നാരദർ 2015-01-29 20:02:32 News
ഒരു മറുപടികൊണ്ട് ഇവന്മാര് ഒതുങ്ങും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല മാത്തുള്ളേ.
c. george 2015-01-29 20:00:25 News
ഒരു സാധാരണ മലയാളിയുടെ വികാരം അതുപോലെ തന്നെ പകര്ത്തിയ ലേഖകനെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പലരും തുറന്നു പറയാൻ മടിക്കുന്ന സത്യങ്ങൾ ഇത്രയും തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ലേഖകൻ  ഇനിയും ഇത്തരം ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരികാൻ അവസരം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.
baj 2015-01-29 19:41:56 News
എല്ലാ മലയാളം ചാനൽ മാണി , പിള്ള , ബാർ , ഇവരുടെ  പിറകായ , പാവം പ്രിയ നടനെ തങ്ങൾ എങ്കെലും  ഒന്നൂ  ഓർത്താലോ 
andrews millennium bible 2015-01-29 19:14:27 News
Where ever god thoughts evolved, terror followed it and devil too incarnated in the form of religion. Both evils must wither away, then only there will be peace on earth..
andrews millennium bible 2015-01-29 19:11:39 News
മതം കറുപ്പ് മാത്രം അല്ല, എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍, പരാമര്‍, സൈനിട്  മുതലായ മാരക വിഷതേകള്‍ പൈസാചികം ആണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും മത വട്ടന്‍ മാരും ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മാത്രമേ ഭുമി നില നില്ക്കു.
andrews millennium bible 2015-01-29 18:59:01 News

Where ever god thoughts evolved, terror followed it and devil too incarnated in the form of religion. Both evils must wither away, then only there will be peace on earth..

andrews millennium bible 2015-01-29 18:55:15 News

Most humans think they know it all. Some think they know a lot and that lot is better than most know. These people want to control and advice others. Unfortunate fact is they are all pretenders. They are ignorant. So it is better to ignore them. But pretend you are listening to them. Their ignorance is a killer. So be aware.