George TThumpayil 2014-03-01 13:26:07 News
Respected Shebaly Achen,  Our condolences.  Our prayers are with you, your family and the departed soul.  George Thumpayil
Mathew Varghese, Canada 2014-03-01 12:40:13 News
ചുറ്റു പാടുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നാം കാണുന്ന ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ  എല്ലാം  മനുഷ്യ പ്രയന്ത്ത്തിന്റെ ഫലമാണെന്നുള്ളതിനു തെളിവുകളുടെ ആവശ്യമില്ല.  പക്ഷെ ആ പ്രയന്തത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതോ ദേഹം അനങ്ങി പണിയെടുക്കാതെ അന്യന്റെ വിയർപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ആൾ ദൈവങ്ങളും അവരുടെ കാവൽക്കാരായ രാഷ്ട്രീയക്കാരും നിയമ്ഞ്ഞരുമാണ് .  സ്വർഗ്ഗം മറ്റൊരു ദേശത്താണെന്ന്  തെറ്റ് ധരിപ്പിച്ചു വഞ്ചിക്കുന്നവരുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടുപോയവരാണ് നല്ല ശതമാനം ജനങ്ങളും. കാനഡ, അമേരിക്കപോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്ത് വന്നിട്ടും ഇവരുടെ അടിമ നുകങ്ങളിൽ കഴിയുന്ന മലയാളികൾ എഴുതി വിടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവന്റെയൊക്കെ തലമണ്ടയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതു ശതമാനവും ദൈവങ്ങൾ എന്ന ചിതലുകൾ കാർന്നു തിന്നുകഴിഞ്ഞതാ ണെന്ന് മനസിലാക്കാൻ ഏഴാം ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഒരു ആൾ ദൈവ വിശ്വാസി പറഞ്ഞത് അവന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കാൻ കാരണം ആൾ ദൈവം ആണെന്നാണ്‌.  ആർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം പക്ഷെ സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം ബീജ സങ്കലനത്തിലാണ് അധിഷ്ടിധമായിരിക്കുന്നത്.  ചില ആൾ ദൈവങ്ങൾക്ക് നന്നായറിയാം. ഭർത്താവ് ധ്യാനനിരതരനായി ഇരിക്കുമ്പോൾ ആൾ ദൈവങ്ങളാൽ ഭാര്യ ആവേശിക്കപ്പെടുന്നു.  എന്തായാലും പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് . നല്ല നല്ല ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്ന ആണ്ട്രൂസിനും, അതിന്‌ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന വിധ്യാധാരന്റെ കമന്ടിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നാട് ഓടുമ്പോൾ നടുവേ ഒടാത്തവരും ചേരേ തിന്നുന്ന നാട്ടിൽ ചെന്നാൽ അതിന്റെ നടുമുണ്ടം തിന്നാത്തവരും ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ആശ്വാസം തന്നെ 
വിദ്യാധരൻ 2014-03-01 09:29:21 News
ദൈവം മനുഷ്യ സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ ഉരുതിരിഞ്ഞു വന്നതാണ് എന്ന്  ഭയം ഇല്ലാതെ ചിന്തിക്കുന്ന ഏതു വ്യക്തികൾക്കും മനസിലാകുന്ന ഒരു സത്യമാണ്.  ബൈബിളും മഹാഭാരതവും ഒക്കെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ ധന്യമാക്കാൻ ഉതകതക്ക രീതിയിൽ നമ്മളുടെ പൂർവികർ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങലാണ്.  ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദൈവത്താൽ പ്രചോതിതമായി രചിക്കപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ ആ ദൈവം എല്ലാ മനുഷ്യരിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതിനു സംശയം ഇല്ലാ.  ബുദ്ധനും ജീസസും എല്ലാം ആ ദൈവത്തെ അകതാരിൽ കണ്ടെത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തവരാണ്. അവരെ ദൈവമാക്കി തീർത്തു ശിക്ഷിക്കുന്നതും കോല്ലുന്നതും പകയും അസൂയയും ഉള്ള ദൈവമാക്കി ജനങ്ങളുടെ തലയിൽ ആണി പോലെ തറച്ചുകേറ്റി മനുഷ്യരാശിയെ ഒന്നടക്കം തടങ്കലിലാക്കി, അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കിയ വ്യവസ്ഥിതികളേയും, അതിന്റെ ഉപന്ജാതാക്കൾക്കും നേരെയാണ് ആണ്ട്രൂസും അന്തപ്പനുമൊക്കെ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നതു . ഈ നിർഭയരും ധീരരുമായ എഴുത്തുകാർക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. അവരുടെ തൂലികകൾ അഞ്ജതയുടേയും അനീതിയുടെയും ഗളച്ഛെതം വരുത്തുന്ന പടവാളുകളായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഈ ധീരരായ എഴുത്തുകാർക്കായി, ഉച്ഹനീചത്വങ്ങൾക്കും അനീതിക്കുമായി എന്നും തൂലിക ചലിപ്പിച്ചിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രിയ കവി വയലാറിന്റെ കവിത അവർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു . അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കവിതയുടെ അവസാന വരികൾ ഒരു മന്ത്രമായി പരിണമിക്കട്ടെ എന്ന് ധ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു 

"ഈ യുഗം സൃഷ്ടിച്ച മാനവൻ നേടിയ 
മായികാശക്തി നിനക്കു നല്കില്ല ഞാൻ"  

ദൈവം യുഗങ്ങളിലൂടെ 
           വയലാർ 

ആയിരമായിരം ആണ്ടുകൾക്കപ്പുറ-
ത്താരോ വിരചിച്ച മുഗ്ദ്ധസങ്കല്പമേ 
ആ യുഗങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ച 
മായിക ചൈതന്യ മണ്ഡലമാണു നീ 

പണ്ട് ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതിൻ മുൻപ് -
ഉണ്ടായ ജീവിത സ്വപ്നമേ ദൈവമേ 
നിന്നെ അന്വേഷിച്ചലഞ്ഞിരുന്നൂ ചിരം 
നിര്മ്മലാത്മാക്കളാമെൻ പ്രപിതാമഹർ 
കാലഘട്ടങ്ങൾതൻ സംഹാര നിർമ്മാണ 
ലീലകൾക്കുള്ളിൽ വിടർന്ന മൂല്യങ്ങളെ 
നിന്നർച്ചനാപുഷ്പ ഹാരങ്ങളാക്കിയാ 
ധന്യമാം ഭാവനയ്ക്കെൻ കൂപ്പുകൈകൾ
ദേശകാലങ്ങൽക്കനുരൂപമായ്  നിന്റെ 
ഭാഷയും ഭാവവും മാറ്റിക്കുറിക്കവേ 
ധർമ്മപ്രവാചകർ മാനവജീവിത 
കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തവേ 
നീ വളർന്നെത്തി മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാര -
നീതിശബ്ദംപോലെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ 

നിന്നെയിന്നെന്താക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നു -
വെന്നോ, മതങ്ങൾതൻ മാനിഫെസ്റ്റൊകളിൽ ?
കുമ്പയും വീർപ്പിച്ചിറങ്ങുമാ സർക്കസ്സു-
കമ്പനിക്കാർതൻ വിധൂഷകനായി നീ 
കാവിയുടുക്കുന്ന സന്യാസിവീരെന്റെ 
കാളേജുഫണ്ടു പിരിവുലിസ്റ്റായി നീ 
മാനവവർഗ്ഗ വിരുദ്ധരാഷ്ട്രീയത്തെ 
മാനിച്ചിരുത്തുന്ന കത്തനരായി നീ 
ചിന്തതൻ പട്ടടക്കാട്ടിൽ നിന്നെ തല-
പ്പന്തുകളിക്കുന്നു നിന്നനുയായികൾ 

ഞങ്ങൾ നിമിഷപ്പടക്കുതിരപ്പുറ-
ത്തങ്ങനെ വിശ്വം ജയിച്ചു കുതിക്കവേ 
ഭാവിതൻ സാമൂഹ്യതത്വശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 
ജീവിതശൈലി തിരുത്തിക്കുറിക്കവേ,
ഞങ്ങളെപ്പിന്നാം കൊളുത്തിട്ടു നിറുത്തുവാ-
ങ്ങനെ നാളെ പ്രപഞ്ചം ഭരിക്കുവാൻ 
ആരനുവാദം കൊടുത്ത് നിൻപേരിലീ-
ചോരകുടിയർക്കു സംസ്കാരമോതുവാൻ 

ആയിരമായിരം ആണ്ടുകൾക്കപ്പുറ-
ത്താരോ വിരചിച്ച മുഗ്ദ്ധസങ്കല്പമേ 
നിന്നെ നിർമ്മിച്ച പുരുഷാന്തരങ്ങളിൽ-
നിന്നു വളരുമീ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ 
നിന്നെഗ്ഗവേഷണവസ്തുവായി കാണുന്നു 
മുന്നിൽ ചരിത്രവും യുക്തിയും ശാസ്ത്രവും !

ഈ യുഗം സൃഷ്ടിച്ച മാനവൻ നേടിയ 
മായികാശക്തി നിനക്കു നല്കില്ല ഞാൻ  

ajay 2014-03-01 09:01:03 News
Good
Abdul 2014-03-01 07:48:08 News
Dear Elamatha, Happy birth day and many more... Abdul, Detroit
Peter Neendoor 2014-03-01 07:34:05 News
ABHINANDANANGAL.......AASSAMSAKAL.
Sudhir Panikkaveetil 2014-03-01 06:51:21 News
പ്രിയ ജോണി ചേട്ടൻ

ജന്മ ദിനാശംസകൾ.

സ്നേഹപുരസ്സരം, സുധീർ
Blesson houston 2014-03-01 06:27:06 News
Thanks all Blesson
Mathew Oommen 2014-02-28 15:27:57 News
Excellent 
Jack Daniel 2014-02-28 12:38:49 News
,'മലയാളി' കളുടെ തലയിൽ അബദ്ധ ധാരണകൾക്കും മൂഡ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും മതങ്ങൾക്കും തഴച്ചു വളരാൻ ആവശ്യത്തിലധികം കളിമണ്ണ് ഉള്ളപ്പോൾ എങ്ങനെ വെൽ സെഡ എന്ന് പറയാൻ കഴിയും Leave relegion and be spiritual! Keep the pressure up Andrews.
bobby 2014-02-28 09:50:06 News
കലക്കി എന്റെ മാഷെ നാണമുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ അസ്സോസ്സിയേഷനുകളും വായിച്ചു സ്വയം തല കുനിക്കട്ടെ
James 2014-02-28 07:48:28 News
its a very heart touching story congratulations 
Aniyankunju 2014-02-28 06:40:55 News
Well said, Malayalee [....ബൈബിൾ ഒരു അബത്തം ആണെന്ന് കാണിക്കുവാനുള്ള ലേഖകന്റെ വീഗ്രത വായിക്കുന്ന ആര്ക്കും മനസിലാകും , ലേഖകര് ഇങ്ങനെ തരം താണ് പോകരുത് . ഇതൊക്കെ പ്രസിധികരിക്കുന്ന പത്രങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക]
Roy Varghese 2014-02-28 04:41:09 News
My heartfelt condolence to the family.May the soul rest in peace.
Anthappan 2014-02-27 20:37:22 News

The world is full of morons and it is very difficult change them. Some people get enlightened at a very early age and others live fifty or sixty but no avail.   From Andrews writing, I assume that he is a free man within and fearless to express his views.  Some of the comments posted here clearly tell about the rotten condition of their mind.  These people will never see the light and perish darkness guided by blind leaders of religion.  As I understand, Jesus was a bright guy.  All of Jesus teaching was directed to his contemporaries, living in their highly particular social world.  He had no other audience in mind.  In this sense, there is no such thing as the ‘timeless’ teaching of Jesus.  Yet there is timeless quality to much of what he said, simply because the alternative way which he taught not only stood in tension with his social world but also in opposition to the conventional wisdom of any time.   Though he was not a systematic theologian or philosopher who divided his teaching into various topics, his sagely teaching nevertheless revolved around three great themes: an image of reality that challenged the image created by conventional wisdom; a diagnosis of the human condition; and proclamation of a way of transformation.  (Obliged to Dr. Marcus J. Borg).   Good enough interview to stir up the slaves of religion.