Make it as an international law. Let the people at the Immigration department know this.People 50+ c 2013-04-20 20:11:53 News

വിദ്യാധരൻ 2013-04-20 20:08:47 News
പെണ്ണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും നിയമപാലകന്മാരുടെ അണ്ടർവെയെർ ഊരി പോകുകയും അവർ അവരുടെ അമ്മ പെങ്ങന്മാർ, ഭാര്യ, പെണ്മക്കൾ ഇവെരെയെല്ലാം മറക്കുകയും അടുത്തു നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീയെ ബലാൽ സംഗം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പി ജെ കുരിയ, കുഞ്ഞാലി, ജോസഫ്‌, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ ആഭാസന്മാർ, മാതൃകയായി നിയമത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു, സമൂഹത്തിൽ അഴിഞാടുമ്പോൾ, എങ്ങനെ ഇവിടെ നിയമം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയും. ജോസ് ചെരിപുരം തന്റെ കവിതയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാരതത്തിൽ ഒരു നിർലിംഗ ഗ്രാമം ഉണ്ടാക്കി ബലാൽ സംഗക്കാരെ അവരുടെ ലിംഗം മുറിച്ചു ഇവിടെ കൊണ്ട് താമസിപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം പി ജെ കുരിയൻ, കുഞ്ഞാലി, ജോസഫ്‌, ഗണേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരുടെ ലിംഗവും മുറിക്കണം 

 

soman sunder 2013-04-20 18:29:28 News
"എല്ലാവരും നന്മ പ്രവര്‍ത്തിക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഭൂമിയില്‍ തന്നെ സ്വര്‍ഗ്ഗം അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും. മനുഷ്യര്‍ക്കു ലഭിക്കുന്ന ഏക സ്വര്‍ഗ്ഗവും അതു തന്നെ". Are you not ashamed to say that there is a heaven after death.
Aby Thomas 2013-04-20 17:12:25 News
പരസ്യങ്ങൾ വാർത്തയാക്കി പത്രങ്ങളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ തീര്ച്ചയായും അതിനു ഒരു ചാര്ജ്
വാങ്ങുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. മിക്ക സ്റ്റെജു പരിപാടികളും വാൻ ലാഭ   കച്ചവടമാണ്.

    -ഈ മലയാളി സ്നേഹിതൻ--
Sister. mary 2013-04-20 16:57:07 News
I read your books but I dont agree. Jesus was God. You say he was a human. The moral codes you say is great. But why you are attacking christanity?
Rev.Jon Mathews 2013-04-20 16:22:33 News
I am confused.Do you mean spirituality must be devoid of god element? Explain how and why. I agree with you many ways. I read your books. I dont understand why we have to keep God away
EM Stephen 2013-04-20 16:21:54 News
Very good article
EM Stephen 2013-04-20 16:14:26 News
Very good job
Sudhir Panikkaveetil 2013-04-20 13:15:10 News
, മൊയ്ദീൻ സാർ,ആദ്യമായി ലേഖനങ്ങളൊക്കെ നന്നാവുന്നുണ്ട്.  ഈ ലേഖനത്തെപ്പറ്റി -

പരിഹാരമുണ്ടല്ലൊ? പ്രവാസികളുടെ പൊടി പിടിച്ച് കിടന്ന പാസ്പോര്ടിനു 250 ഡോളർ പിഴയടിപ്പിക്കാൻ എത്ര പെട്ടെന്നു സാധിച്ചു.  അതേപോലെ ഒരു മാലയും കമ്മലുമായി പോകുന്നവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങാനും കസ്റ്റം നീതിക്ക് കഴിഞ്ഞു. 

പെണ്‍കുട്ടികളുടെ കന്യകാത്വത്തിനും  ചാരിത്ര്യത്തിനും ഒരു വിലയും നീതിപീഠം കല്പ്പിക്കുന്നില്ല .  ഇപ്പോൾ ഭാരതത്തിൽ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സകല മുതുകിഴവ്നമാരെയും മാറ്റുക.  എന്നിട്ട്  അവിടെ മിടുക്കുള്ള ചെറു പ്പക്കാരെ അവരോധിക്കുക. അതിനു മാര്ഗ്ഗം എന്ത്. അതെക്കുറിച്ച് സാർ എഴുതുക. അർഹിക്കാത്ത കിഴവന്മാരുടെ കാലും തൊട്ടും വന്ദിച്ച് നടക്കുന്ന കാലം വരെ ഭാരതം നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല.

George Kuttickal 2013-04-20 12:08:10 News
Why don't all these people go back to Kerala . there are many jobs available only willingness is needed. But our people do not want to work in kerala but anywhere else. It is a shame. 
George Kuttickal 2013-04-20 11:55:28 News
Muttathu Varkey was a very good novelist but he was branded by some  jealous idiots as the writer of 'pynkili '( cheap romantic)' novels.
Chemmeen written by Thakazhi   is  also a novel about a love triangle . A poor girl from a fishermen community was loved by a wealthy man from Muslim community. Varkey also wrote novels of the same kind of themes. But Thakazi's Chemmeeen became a classic novel and Varkey's novels are being subdued as cheap romantic novels. Why ? Hypocrisy . What else. 
George Kuttickal 2013-04-20 11:40:49 News
A true Christian has only one religion , that is Christianity.  Not knanaya , jacbobite , marthomite  , penthacost. etc etc.All other denominations which is been created by evil men for some stupid disagreements. It is a shame for all the Christians to to be a denominational Christian. Jesus did not come to this world to form any 
kind of religion. His only intention was to fight against injustice and 
teach people how to love each other.  But now those who follow Jesus simply spoils his name and his teachings by creating  hundreds of denominations and fight  each other just like political parties. It is a shame for all Christians about the fact that a few churches are locked out and awaiting  court order to reopen it. What a shame . All Christians have to be ashamed of themselves. They do not have the right to be called Christians let alone the followers of Jesus. Thank God Jesus is not came back to this world yet. I am wondering what  kind of punishment he would have been giving to these people who spoiled his name. I am sure it would be bigger than the one he did at the church when he found all those people who were trading inside the compound of the church.
George Kuttickal 2013-04-20 11:26:15 News
When a child is born he is forced to accept the religion of the family he or she is born. He may have his own viewpoints about religion once that person is grown up. The person has the right to follow a different viewpoint if wish so.
George Kuttickal 2013-04-20 11:20:46 News
In my opinion ,the police force in India is underpaid and they are tempted to accept bribery . The policemen , not just the police officers , has to be paid a decent salary so that they can live comfortably and take care of their family. Look at American police They cannot be bribed .Can you imagine an American cop takes bribery for traffic violations or any other offenses? No . Why ? Because they are paid decently and they do not need your petty cash. So the law in America is been enforced strictly and people are afraid to violate it. So India needs strict law and non- currupted  police force to enforce it.    
Anthappan 2013-04-20 11:10:57 News
First stop treating women as sexual objects or toys created for men.  Women are part of the formula expressed by the creative force to sustain life on earth. Men and women are created differently to compliment each other. They think differently, act differently, and look differently.  Men India think that they are bread winners and dominate over women and that is absurd in the twenty first century.  There are many women excel in life than men. They play a vital role in bringing up children and keeping the family together in the midst of chaos created by men.  Stop abusing them and love them. Every husband should check and evaluate how they treat their wife.  We should set a good example for others and preach about it.The writer has focused on a social issue which is rampant in India and deserve kudos.