andrews millennium bible 2013-09-17 18:11:11 News
ഒന്നാം ഓണം പൊന്നോണം
രണ്ടാം ഓണം പുല്ലോണം
മുന്നം ഓണം പട്ടിണി ഓണം
നാലാം ഓണം പട്ടി ഓണം


Sunny Kottayam 2013-09-17 17:09:38 News
 lake shore harbour മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണമെന്നു പറയുന്നത്‌ തന്നെ വള്ളം കളിയാണ്‌ ...മാവേലി തമ്പുരാനേ എഴുന്നെള്ളിച്ചു വള്ളങ്ങള്‍ നിര നിരയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ജലഘോഷയാത്ര ഒന്ന്‌ കാണേണ്ടതുതന്നെ ...ഇ വര്‍ഷവും അതിന്റെ മേന്മ്‌മ കൂടട്ടെ .....അതാണ്‌ ഓണം ..എന്റെ ഓണം ..സാധാരണക്കാരന്റെ ഓണം.
തോമാ-അച്ഛൻ 2013-09-17 06:51:28 News
രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാല ഉത്തരം പറയാം. ഒരു നാഴി വേറൊരു നാഴിക്കത്ത് കേറുമോ ചേട്ടാ?
Peter Neendoor 2013-09-16 05:10:51 News
Nannayittundu.   Asamsakal.
andrews millennium bible 2013-09-15 20:45:40 News

MILLENNIUM THOUGHTS-10  Freedom from knowledge.

Freedom from ignorance may be wisdom. Freedom from knowledge is Bliss. This type of bliss is Divine. It will humble you to prepare your mind and intellect and above all attitude to  be empty or void. If you are full or filled with “I” you don’t have the humility to receive the divine bliss that flows like a mighty river. The river is naturally powerful to carve its way through hard and stubborn obstacles and create miraculous and awe inspiring creations like Grand Canyon. Some times the river think why bother and goes around the obstacles curling like a giant snake but in deep embrace with the Mother Earth. Ah! what a beauty.

Modern humans are suffocating under the huge waste of  No, No and Taboos dumped on them by 10 to 12 thousand years of human civilization. Knowledge of the primitive man is still the norm. 21st century religions still worship the barbarian gods. The bondage to this slavery is tightened more and more by power politics. The knowledge given by religion and politics is useless and its leaders and gods are the biggest sinners of the world. They know what they preach is not true. But they hide it from the ignorant public to exploit them for a luxurious life style. Freedom from this type of knowledge is essential for the human mind to think properly.

On Highways and Parks we see the sign-COMFORT STATION- what kind of comfort they give, you may wonder. Instead of wondering go and empty your bladder and belly there, ah ! what a relief. Life is a pilgrimage or must be a pilgrimage to the void, the emptiness. So empty your brain & mind. Then only the divine can flow into it. You empty more and more. Then the Divine will gushes into you.

A human, even before conception is programmed to the  “cultural values” of the community he or she is born. Parents, neighbors, friends, relatives, teachers and above all religion load the human with useless bricks of false knowledge. Human grows carrying this waste, puffing and panting and wondering “why? Why? I was born”. Advice is free so there is so may to give it. But they themselves are ignorant. It is blind leading stubborn mule, but to where.? Why  some are eager to give advice even though recipient  may not need  it. That what is called Ego. The ego of the power hungry. The one who gives advice feels he has a control on you or is powerful than you. Plus the same people who is exploiting you with sweet words of promised heaven and if you don’t listen they threaten you with hell and eternal torture is giving you the advice. That is not only a sin but a big problem, an ancient problem.

So you have to find a way out of this mess and slavery by yourself. You have to seek emancipation, there is no Redeemer, it is a myth. So from the pupa like a butterfly you free yourself. Stop for a moment and look at you, ah! what a beautiful creature you have evolved to be. No more useless bundles of culture, taboos, religion and NO; No. regulations. Instead  you have beautiful wings, you are free. Now you see other human beings as brothers and sisters. No reason to kill and rape and wage wars. You feel so proud about your Mother Earth. You want to embrace her, because that from Her we all came from. So embrace Her, you feel like electricity flowing through your veins, don’t panic. It is Love sprouting in you. Love is not greedy, cruel, selfish, or  proud. Love is devoid of  I  and Mine attitude. Love is like thrilling fragrance of beautiful flowers. It is blooming in you and is spreading  from you to others. Love will flow in and replace the lust and greed in others and will keep on spreading until there is no cruel human in this world. Then only there will be peace. A heaven in this earth. Each and all must strive for it. A heaven after life ? don’t worry about it now. When you are dead and lie in the bowels of Mother Earth, you have nothing to do, so think about heaven then. But create a heaven in you and enjoy it and live in it every day, every moment and get used to it. Then only you may be able to recognize and enjoy the heaven after death if there is one!

Remember you only need one man to create hell in this Earth. Especially if he is a political or religious leader. Both are from the same mold. You may wonder why they are clad in several layers of gold and purple and red clothing while a gang raped little girl stand naked in the 21st century crying for justice!. Justice what is it, is there one?

Hitler made a hell and killed millions, it is still happening!!!!!!!!!!!!

Where is the god who created humans in his own image? Where is he when girls like her are raped and thrown to dust? Where is he when little girls are sold to be prostitutes & slaves?. God ? was it created by a male human. God ? he or she why there is no action ?

Rich is rich and poor is starving!

Are  you  hiding  some where in a far remote Milky way?  Come down and straighten the barbaric mess created by  your own creation the MAN.

andrews

ONNAM IS FOR THE RICH,HOW ABOUT THE POOR

AFTER THOUGHTS: Vamana avathar came after  Parasurama. According to the Brahmin legend, kerala was not there during  Vamana time ?

Sudhir Panikkaveetil 2013-09-15 04:46:25 News
ഇ-മലയാളിക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ! ശ്രീ മണ്ണിക്കരോട്ടിന്റെ
ഈ കുറിപ്പ് ഹ്രുദ്യവും മനോഹരവുമാണ്.
ഇ-മലയാളിക്കും ലേഖകനും  ഓണാശംസകൾ !

LASAR MULAKKAL 2013-09-14 03:46:32 News
thanks for publish peom
Kuthikaalu vetti 2013-09-13 12:43:43 News
He was probably searching for the key board
john mathew 2013-09-13 12:06:02 News
Welcome to States Mr. President.
Basheer Vellarakad 2013-09-13 09:14:33 News
നന്നായിരിക്കുന്നു.  ആശംസകളോടെ..
kootathil chavitti 2013-09-13 08:48:20 News

Indian techie Srinivasa Erramilli sentenced to nine months jail in US for groping women inside planes

anil 2013-09-13 03:07:38 News
ഇത് ഷീല മോന്സിന്റെ "മലയാള മലരുകൾ" പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ ഭാഗവത പ്രേമി മള്ളിയൂർ പ്രൊഫ .ഗോവിന്ദൻ നമ്പൂതിരി പറഞ്ഞ കഥയല്ലേ .സണ്ണി സ്റീഫൻ ആയിരുന്നു ആ പരുപാടിയിൽ അധ്യക്ഷൻ ..ഞാനും ആ പരുപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ..
Sudhir Panikkaveetil 2013-09-13 02:41:32 News
Short and sweet!
Sudhir Panikkaveetil 2013-09-12 19:21:19 News
പാതാളത്തിലിരിക്കും ഞങ്ങടെ പ്രിയങ്കരനായ മഹാബലിയെ.. അവിടത്തെ രാജ്യം വീണ്ടും  വരേണമേ...
ആമേൻ...ശ്രീ ജോർജിന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിച്ച്
മാവേലി വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ജോർജ് സാറെ കൊള്ളാം.-

Christian Brothers 2013-09-12 17:27:34 News
We are all one in spirit Jack!