വായനക്കാരൻ 2014-12-20 13:47:16 News
 കപ്പ വെറുമൊരു പൂളയല്ലെന്ന് മലയാളികൾ അറിയണ്ടെ വിദ്യാധരാ.
കള്ളുപാപ്പി 2014-12-20 12:14:48 News
പേരുദൊഷമാ? കള്ളില്ലേൽ എന്നാ കപ്പ? എന്നാ കറി? അപ്പം ഒണ്ടാക്കാനാന്നു പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്ന ആ കള്ളിങ്ങോട്ടെടുക്ക് സ്ത്രീയെ... കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയി തിന്നോ...
Alex Thomas 2014-12-20 12:08:17 News
Athe. urakkam,ellaa prathisandhikalil ninnulla thaalkkaalika viraamam aanallo. pakshe unarumbol veendum ellaam neridukayum venam. Jeevitham. Novel gambheeramaakunnund,Abhinandanangal!! Alex
AROOTTY 2014-12-20 12:05:23 News
ഞമ്മക്കൊരു മയിൽ മാർക്ക് ശുരുട്ടും ശായയും കുണ്ടനൊക്കൊരു ബിരിയാണീം കൊട്...
Vivekan 2014-12-20 11:42:32 News
മാത്തുള്ളയെ ഇനി ബുദ്ധനാരാ എങ്ങനാ എന്താ എന്നും, കോടിക്കണക്കിനു ആള്കാർ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനാന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ എനിക്കു സമയമില്ല. നെറ്റിൽ നോക്കുക ധാരാളമുണ്ട്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ... താങ്കൾ മനസില്ലാക്കിയതെല്ലാമെ സത്യമായിട്ടുള്ളൂ എന്നും, യേശു മാത്രമേ ലോക രക്ഷകൻ ഉള്ളൂ എന്നും വിശ്വസിച്ചോ. ഓക്കേ... ഓക്കേ... അതു കച്ചവടം ചെയ്യാനോ, ചെണ്ടകൊട്ടി പാടാനോ ഇറങ്ങുന്നതിന്റെ സ്വകാര്യം മാത്രം മടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നു. ഭൂമിയിലെ ഏജന്ടായിട്ടു കമ്മീഷൻ അടിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണോ?  ആയിക്കോ... എന്നെ കിട്ടില്ല.  ഞാൻ വായിക്കില്ല. ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ താങ്കളുടെ ഇംഗ്ലീഷു മറുപടി കണ്ടതു തന്നെ.  എനിക്ക് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാനും, പുറകെ സോഴ്സും സോക്കാറയും ആയി വരാനും നേരമില്ല... താങ്ക് യൂ...
Anthappan 2014-12-20 11:20:47 News
Do you believe in God Vayanakkaaran? You have to be on one side. Either with Matthulla, the spokes person for the fraudulent religion or with me who fight to stop the advancement the real Devil.
Tintu's Brother 2014-12-20 11:12:04 News
What Grandma can do Tintu Mon? Grandma many times threw that away thinking it is rotten sausage but Grandpa Pick it up and bring back again.
വിദ്യാധരൻ 2014-12-20 10:59:56 News
വർണ്ണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കാലമാണ് വാർദ്ധക്ക്യം 
മൗനമെന്ന വാത്മീകത്തിൽ 
പിതാമഹനായ മർക്കടത്തെപ്പോൽ 
ചൊറിഞ്ഞും മാന്തിയും 
കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളെ 
ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ 
കാൽ വഴുതി വീഴുകയും 
മക്കളും കൊച്ചു മക്കളും 
ഒരു കട്ടിലിൽ ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയി 
ആ ഗവണ്‍മെന്റ് ആശുപത്രിയുടെ 
വരാന്തയിൽ വച്ച് മടങ്ങി.
മൂളി വരുന്ന കൊതുക് 
എനിക്കായി ഒരു ശോകഗാനം പാടി 
എന്റെ ബാക്കിയിരുന്ന രക്തവും 
കുത്തിയെടുത്ത് ഒരു ഹെലികൊപ്റെർ പോലെ 
പറന്നു പൊന്തി, അവന്റെ ക്രൂരതയെ 
ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു 
ഇനി എല്ലാം ചിക്കൻ ഗുനിയാ നോക്കി കൊള്ളും.
ഇത് കേട്ട് പുന്നെല്ലു തിന്ന എലിയെപ്പോലെ 
ഒരു മൂഷികൻ‌ ദേഹത്തൂടെ പാഞ്ഞു 
'നീ വാരാന്തയിൽ തണുത്തുറഞ്ഞു 
മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ നിനക്കായി 
എലിപ്പനിയും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്" 
ഹാ! അമേരിക്കയുടെ സുഖ സുഷുപ്തിയിൽ 
നിങ്ങൾക്ക് വാർദ്ധക്ക്യം സുവർണ്ണ കാലങ്ങൾ 
സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ, കാലത്തിന്റെ നാഥനായ 
കാലൻ, ഇവിടെ, ഞങ്ങൾക്കായി 
കയറുമായി കാത്തു നില്ക്കുന്നു 
വാർദ്ധക്ക്യമേ നീ ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകു 

Sudhir Panikkaveetil 2014-12-20 08:56:04 News

Emily Dickinson wrote: Tell the truth but tell it slantly. It means –exposing

truth, is like looking at the sun, and must be done indirectly, or it can cause blindness. Mr. Thampi Antony’s poem tell the truth but tell it slantly. The poet states that the old age days are golden days which are going to come and will come but ..?   Golden age denotes a period of peace, harmony and prosperity.  During that period humans need not work to feed themselves as the earth provided it. Now think about the word poet used: Golden days.  And what he describes as a sequel to that expression. Good poem, Congratulations to you poet!

- Sudhir Panikkaveetil

വിദ്യാധരൻ 2014-12-20 08:33:13 News
മത്തുള്ളേം അന്തപ്പനേം ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ വായനക്കാരൻ പ്രതികരണ കോളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ കപ്പ കൃഷി ഇറക്കിയത് ?
Tintu mon 2014-12-20 07:54:59 News
OH! Grandpa it is not lingum; it is link.  How many times did I tell you about this but still you say lingum.  You are always thinking about lingam.  Grandma has to do something about it. 
കുഞ്ഞാപ്പി (94 വയസ്സ് ) 2014-12-19 23:34:02 News
അവനവന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ പാട്പെടുമ്പോളാണ് പത്തു ലിംഗം അയച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് വയാനക്കാരൻ ഓരോത്തരെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നുത്? കലികാലം എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയാൻ
One congress man 2014-12-19 22:34:25 News
ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പറയുമ്പോൾ ചിലര്ക്ക് സഹിക്കില്ല .....ഷോലി  എഴുതിയതിൽ  എന്താണ് ശരിഅല്ലതത് !!!! കാടടച്ചു  വെടിവേക്കല്ലേ !!!!!ome to the point. Mani may also currupted ..
But Ommenn Chandy........ what your opinion about him....how much he might got from this drama !!!!
വായനക്കാരൻ 2014-12-19 21:41:34 News
പത്മരാജന്റെ(പത്മാവതി എന്ന പേരിന്റെ പിന്നിലെ പ്രചോദനം?) രതിനിര്‍വേദത്തില്‍ പപ്പുവിലൂടെ നാം കണ്ടതുപോലെയുള്ള കൗമാരചേതനയുടെ സ്വതന്ത്രമായ യാത്രകളുടെ നല്ല ആവിഷ്കരണം.
Praveen 2014-12-19 20:30:34 News

ASp¯ s_tÃm-Sp-IqSn k¼qÀ® aZy-\n-tcm-[\w F¶ R§-fpsS Cu \mSIw ChnsS Ah-km-\n-¡p-I-bm-Wv. C{X-bpw-\mÄ R§-tfmSv kl-I-cn¨ _lp-am-\-s¸« sslt¡m-S-Xn, anÌÀ _nPp cta-jv, kvt\lw-\n-dª _mÀ DS-a-IÄ, Sqdnkw hIp-¸v, hnhn[ k`-IÄ, _lp-am-\-s¸« amWn kmÀ, kÀtÆm-]cn \½psS FÃm-sa-Ãm-amb kp[o-c-³ Ah-dp-IÄ: FÃm-h-tcmSpw Fsâ  kz´w-t]-cnepw sI.-]n.-kn.kn \mS-I-k-an-Xn-bpsS t]cnepw \µn {]Im-in-¸n-¨-sIm-Åp-¶p.

F¶v \mS-Im-Nm-cy³ Ipªq-ªv, ]pXp-¸-Ån.