വിട്യാധരൻ 2014-03-26 08:51:32 News
കടം മേടിച്ചു ചായ കുടിച്ചിട്ട് കാശ് കൊടുക്കാത്ത മലയാളികളെ തല്ലികൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയിട്ട് അവിടെ ചായക്കട തുടങ്ങിയതായിർക്കും. ഇന്ന് രൊക്കം നാളെ മരണം! വിട്യാധരൻ
Johny Walker 2014-03-26 08:42:22 News
If he starts selling alcohol then there will be a spiritual encouter!
Jack Daniel 2014-03-26 08:16:05 News
Why can't he start selling alcohol too?
Anthappan 2014-03-26 08:14:18 News
Please avoid all the Bishops, Bavas and achen who are lost in the Kingdom of Power, money, corruption, and comfort from this noble cause. It took the Bishop to get Prof. Joseph’s wife to commit suicide to reinstate him in his job. It is amazing to see some of American ,so called Malayalee leaders write garbage and publish it in E-malayaalee to promote these crooks . And, even they are planning to find a crooked Bava from USA (LOL). It is really disgusting to see these morons also taking advantage of the lost sheep with brain differences.
care a day usa 2014-03-26 07:45:32 News
Thank you for great support.Capt. Raju Philip, Care A Day USA
josecheripuram 2014-03-26 05:48:17 News
Who knows the Spirits may join you for a cup of tea or coffee.
andrews-Millennium bible 2014-03-26 05:47:39 News
Thank you E- MALAYALEE for this  noble effort. Hope all these people fighting for church and political power will learn from you and help people in need.
Gino Kurian 2014-03-26 05:46:51 News
Nice article that shown our people's hypocrisy.
Ajith 2014-03-26 04:35:22 News
We Indian have the tendency to critize our own country when anything bad happens. See the cruelty meted out this young Indian girl in US and how pathetically it is handled. If it had happened to a an American citizen in India what would have been the situation. I was really shocked to read the well written thought provoking article by Jojo of a girls ill fated death. Jojo hats off to you for making it aware to pravasi Indians.
Rama Varma K 2014-03-26 03:32:17 News
Read the beautifully written article. Was shocked to note the attitude of the authorities. I feel "iniyengilum" the malayalees should unite and be - "ONE FOR ALL AND ALL FOR ONE"
KVRG 2014-03-25 23:39:42 News
About twenty five years back when there was a organization called dot busters popped up , as a writer i wrote a similar article in a local publication. The title was " aarkkanithinikke samayam " ( who has time for this kind of activities ) . I selected this title as a person responded to me of my opinion about getting together to fight against organized criminal activities like dots busters. At the same time , i have to tell you guys that this country is far far better than our country India , especially Kerala , the   so called nick named  Gods Own Counrtry, and in reality , it is Ghosts own Country  I hate that stupid guy who gave this name gods own country to kerala..   So first clean your own house before telling others to clean thiers..   
B Cherian 2014-03-25 19:57:42 News
News media is the common stage to bring the current issues to the public. All news may or may not influence everyone, if someone not interested the matter just ignore it... But they have no right to ask for put a stop on it, please don't be selfish or narrow minded. There are thousands of faithfuls belongs to Malankara Orthodox Church. I appreciate Mr Philips efforts in bringing a social issue of their community for the awareness of the public . May God bless you
thomas koovalloor 2014-03-25 19:54:51 News
JoJo Thomas is the Vice Chairman of JFA. Nice article, JoJo.
Thomas Koovalloor
Sunny Thomas-Boston 2014-03-25 18:15:23 News

Well written Article…!!!

 Jojo, Thanks for sending this message to our community.

 Hope this message is a ‘Wake up Call” to all of us..!

 It's about time to wake up as Jojo mentioned in this 'Eye Opening Article..!

 Where are ALL our Community Leaders..?

 What they are waiting for…?

 “Help Each Other", Work as a TEAM "......

 "One life to live",

  “God Bless Malayalees”

Our Prayers for Jasmine's Soul and & Condolence to Jasmine's Parents and Family.

Anthappan 2014-03-25 17:47:18 News
I don't think any Malayalee organization can take leadership to get everyone organized because they don't have the balls to inspire others and overcome the hurdles.  The clergies are in the business of dividing the people and securing their position by telling lies and jargon .  Look at the black clergies how they lead the civil right movement to achieve their goal for the people.  A major reason for the black movement’s success was its religious leadership. The Reverends Martin Luther King Jr., Andrew Young, Fred Shuttles worth, Wyatt T. Walker, Joseph Lowery, and Jesse Jackson were just a few of the gifted religious figures who played a national leadership role in the movement. In many instances black clergy became the spokespeople for campaigns articulating the grievances of black people, and they became the strategists who shaped the objectives and methods of the movement that sought to redress those grievances. Furthermore, they were able to win the allegiance of a large number of people and convince them to make great sacrifices for racial justice. Do we have any leaders out their to unite the people under the same umbrella? I don't think so and all these hullabaloo is going to die down