chacko 2014-01-10 09:12:50 News
Jest wait  and see  How A A P will be   now it is starting only   They will end up with  other  parties

ഉടക്ക് വാസു 2014-01-10 07:30:42 News
രണ്ടു സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഏടാകൂടം!
Uthaman CPA 2014-01-10 07:30:06 News
സീതി ഹാജിയെ പറ്റി പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കഥയ്ണ്ട്. നിയമസഭയിൽ "സിലബസ്" നെ പറ്റി ചര്ച്ച നടക്കുന്നു. കാര്യം മനസിലാക്കാതെ , സീതിഹാജി " ആ ബസ് രണ്ടു എണ്ണം കൊണ്ടോട്ടിയിലും വേണം" . അതുപോലെ യാണ് അമേരിക്കയിലെ ചില നേതാക്കൾ, കാര്യം മനസിലാക്കാതെ എന്തിന്റെയും പുറകെ ചാടും . "ആം ആദ്മി യിൽ മാത്രമല്ല , ചെകുത്താൻ സേവ തുടങ്ങിയാലും മലയാളി അതിലും ചേരും, പത്രത്തില ഫോട്ടോ വരുമെങ്കിൽ . ഇപ്പിൽ ഇവര പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന കാക്ക തൊള്ളായിരം സംഘടനകളെ ഒന്ന് നന്നാക്കു, എന്നിട്ട് പോരെ പുതിയത് ?????
വിദ്യാധരൻ 2014-01-10 07:01:24 News
കഥ വായിച്ചപ്പോൾ അത് സ്ത്രീയുടെ അധപതനമായി തോന്നിയില്ല നേരെമറിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുംപോളുള്ള ഒരു മലയിൽ പുർഷന്റെ അടക്കി വച്ച മാനസീക സംഘര്ഷങ്ങളുടെ ആവിഷ്ക്കാരമായി തോന്നി. ജീവനുള്ള കഥാപാത്രം
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-10 06:36:21 News
MANMOHAN DID RIGHT TO SAVE INDIAN ECONOMY FROM CRISIS ! OF COURSE, COAL DEAL, EVEN IF THE INTENTION WAS RIGHT, THE CORRUPT PEOPLE TOOK ADVANTAGE OF,  CONGRESS, BJP, COMMUNISTS AND ALL...EVEN KERALA GOT IT WHEN LDF WAS RULING, AND INCLUDING UDF CANNOT TAKE ADVANTAGE OF, NOBODY KNOWS WHY!!!  
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-01-10 06:26:32 News
 
'അരിയുടെ വില 45 ആയി. ഗ്യാസിന് 1250 ആയി.'  അമേരിക്കയിലോ ? 

ഇറക്കുമതി ചെയുന്ന CRUDE ഓയിൽ വില കൂടുബോൾ നാട്ടിലും വില കൂടില്ലേ ? ആയിരം രൂപ വരെ SUBSIDY കൊടുത്താൽ കടം കൂടി രാജ്യം കുത്തുപാള എടുക്കില്ലേ ? MANMOHANSINGHINEPPOLE ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി അത് ചെയില്ല ! 650 രൂപ ദിവസക്കൂലി കൊടുത്തു അരി ഉല്പാദിപ്പിച്ചാൽ, എത്ര രൂപ കിട്ടിയാൽ കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാതിരിക്കും 
Benny, New Jersey 2014-01-10 05:45:10 News
Anil, you have a point. You know both sides of the game... Hope Kejrival could fullfil his ambitous promises.. Go back to Gandhiji.. that is the only solution....
Dr.Kurian Mathai 2014-01-09 23:14:44 News
Thanks God,finally somebody got sense.  I am.was and educator and I am against the imitation educational s=curriculum in our state by the in experience Educational authorities including the minister.
As in other countries,we should go back to the time tested educational curiculum. We should go back to the fundemental and the Old  "R " s. Stop the stupid imitation for ever, Go back to the educational testing too no the multiple stupidity. Compare  our parents education and our kids. Stop the whole imitation stupidiy altogether. Let the kids think about it.  We are following the computer oriented exam for theast 30 years.
   Let us have our own Indian sysystem and select the best for the future generation.

I want to add more and I am glad to see the conversion.Thanks every one
Dr. Kurian Mathai  (Old kerala university product)
Thampy Antony Thekkek 2014-01-09 22:31:25 News
പെണ്ണ്‌.. 
എന്തൊരുഅധ:പതനമാണത്‌.. Great george N
വിദ്യാധരൻ 2014-01-09 18:51:24 News
മനോഹരമായ കവിത വായിച്ചപ്പോൾ പ്രണയ കവിതകൾ കൊണ്ട് മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഓളം സൃഷ്ടിച്ച ചങ്ങമ്പുഴയെ ഓർത്തുപോയി. അഭിനന്ദനം 

"പറവതെന്തിനു പലതും തോഴിയി -
         ക്കപട ലോകത്തിലുണ്ടോ 
പരമ പാവന പ്രണയ മന്ദാര -
          ലതികയ്ക്കുത്തമ സ്ഥാനം?

അതു വളരുവാൻ, മലരണിയുവാ-
          നനുവദിക്കുകയില്ലീ-
ച്ചതിയും, മീർഷ്യയും, ദുരയും, മാമൂലും 
          പുലർത്തിടുന്നതാം ലോകം 

പ്രണയം! ആത്മാവിൻ പ്രണവം! ശാശ്വത-
           നിരഘനിർവ്വാണകേന്ദ്രം
ഗുണികളില്ല തിൻ മഹിമ കാണുവാൻ-
           നുലകിലിപ്പൊഴെൻ തോഴി! ......(ചങ്ങമ്പുഴ) 
Pious 2014-01-09 15:36:14 News
Why India wants to protect public ally currupted lady . Is this a role model for Indians .
George Parnel 2014-01-09 15:05:17 News
Devyani was indicted today and has left US. She will face trial when she returns without immunity. The saga is closed; thank goodness. A big lesson to learn from this:- The risk in creating two sets of labor contracts - one for getting visa and another for the personal use. Devyani's first labor contract said she will pay the housekeeper $9.75 an hour in addition to room, board, medical care, travel etc. This was required by State Department to get the visa for the housekeeper. Second labor contract stated Indian rupees of 30,000 per month. This was the actual payment and it is what got her in trouble with law because the housekeeper complained. Most people do these deals, but be careful.
Aniyankunju 2014-01-09 13:51:26 News
'Indian Express' dated 1/9/14 reports that Devyani is willing to accept plea bargain, contrary to Indian Govt's stand that US has no jurisdiction in the case.
sujan m kakkanatt 2014-01-09 05:19:20 News
aasamsakal.....
Tom Mathews 2014-01-09 05:11:03 News
Farewell to a friend! John, I have known you as an outspoken person with strength of character to back it up. Also I admired your commercial skills in establishing restaurants and being the chairman of Kerala Cultural Forum.(in Teaneck). You belong to the class of late Mr.Vaughese Chandy of Teaneck, New Jersey Tom Mathews, Parsippany, New Jersey