Sudhir Panikkaveetil 2013-09-22 06:09:24 News
നിലാവിന്റെ നാട്ടിൽ നിശാഗന്ധി പൂക്കുമ്പോൾ കടപ്പുറത്തിരുന്നു പാടുന്ന നിത്യ പ്രണയ നായകൻ പിറന്നാളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ വയസ്സനാക്കുന്നില്ല. ജന്മദിന ആശംസകൾ !
PKB 2013-09-21 22:33:19 News
You took me back to 1973-1977 my life in Thrissur Govt. Engineering clloege and we use to spent days with my friends in the at same place (Tekkinkadu Mydanam).expecting more and more in your free time and ALL WISHES.
Sudhir Panikkaveetil 2013-09-20 19:29:24 News
ഓണത്തിന്റെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരു
ആമ്പുലൻസ് കൂടെ ചേർക്കപ്പെടുന്നു.പണ്ട്
ഓണതല്ലുണ്ടായിരുന്നു. തല്ലു ഗുരുതരമായാൽ
ആമ്പുലൻസ് വേണ്ടി വരും. ശ്രീ ജോർജ്
നേരിൽ കണ്ട കാര്യമായത്കൊണ്ട് ഐതിഹ്യമാകുന്നുമില്ല. അമേരിക്കൻ മലയാളികള്
ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗുലുമാലുകൾ.
Jack Daniel 2013-09-20 11:41:13 News
അമേരിക്കയിൽ അഭ്യസിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിദ്യയും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. നല്ല മലയാള ഭാഷ (ജാക്ക് ദാനിയെലുമായി കൂട്ട് കൂടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഭാഷ മാറുകയുള്ളൂ) ഭാഷ, തരികട, എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ കുതന്ത്രങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സംഘടനകളും നേതാക്കളും അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് മലയാളികളുടെ 'പലവിധ യുനിവേര്സിടിയിൽ നിന്നും ഡിഗ്രീ എടുത്തു കേരളത്തിൽ പോകുന്നവര്ക്ക് വിജയം സുനിച്ചിതം ആണ്. ഇവിടെ വന്നു തോട്ടതു രണ്ജനി മാത്രമേയുള്ളൂ. കൂടുതൽ വിവരങ്ങള്ക്ക് call 1-800- Jackdan
ROY 2013-09-20 09:52:06 News
നല്ല കഥ ..അവതരണം .ഭംഗിയായി 
Gopinath muthukad 2013-09-20 08:12:17 News
Thanks for your loving words and blessing. I have written this words in the bottom of my heart.... Muthukad
josecheripuram 2013-09-20 06:08:14 News
What is right?What is wrong? It depents on the situations.Church has some fundamental principals which canot be changed to suit the public.As Christ said "Do not judge others, so you will not be judged as well."
Christian 2013-09-19 18:25:36 News
Is the Pope behaving like Gorbachev, who destroyed communism in Russia? Gorbachev reached the top and removed the edifice of the party. Now communism is past ideology. Will it happen in Catholic Church too?
murali 2013-09-19 10:06:23 News
Urvashiyuda vazhi aakumoo...
Anthappan 2013-09-18 07:47:48 News
Compassion doesn’t have boarders. Congratulations for the noble action!!
andrews millennium bible 2013-09-17 18:11:11 News
ഒന്നാം ഓണം പൊന്നോണം
രണ്ടാം ഓണം പുല്ലോണം
മുന്നം ഓണം പട്ടിണി ഓണം
നാലാം ഓണം പട്ടി ഓണം


Sunny Kottayam 2013-09-17 17:09:38 News
 lake shore harbour മലയാളികള്‍ക്ക് ഓണമെന്നു പറയുന്നത്‌ തന്നെ വള്ളം കളിയാണ്‌ ...മാവേലി തമ്പുരാനേ എഴുന്നെള്ളിച്ചു വള്ളങ്ങള്‍ നിര നിരയായി പങ്കെടുക്കുന്ന ജലഘോഷയാത്ര ഒന്ന്‌ കാണേണ്ടതുതന്നെ ...ഇ വര്‍ഷവും അതിന്റെ മേന്മ്‌മ കൂടട്ടെ .....അതാണ്‌ ഓണം ..എന്റെ ഓണം ..സാധാരണക്കാരന്റെ ഓണം.
തോമാ-അച്ഛൻ 2013-09-17 06:51:28 News
രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാല ഉത്തരം പറയാം. ഒരു നാഴി വേറൊരു നാഴിക്കത്ത് കേറുമോ ചേട്ടാ?
Peter Neendoor 2013-09-16 05:10:51 News
Nannayittundu.   Asamsakal.
andrews millennium bible 2013-09-15 20:45:40 News

MILLENNIUM THOUGHTS-10  Freedom from knowledge.

Freedom from ignorance may be wisdom. Freedom from knowledge is Bliss. This type of bliss is Divine. It will humble you to prepare your mind and intellect and above all attitude to  be empty or void. If you are full or filled with “I” you don’t have the humility to receive the divine bliss that flows like a mighty river. The river is naturally powerful to carve its way through hard and stubborn obstacles and create miraculous and awe inspiring creations like Grand Canyon. Some times the river think why bother and goes around the obstacles curling like a giant snake but in deep embrace with the Mother Earth. Ah! what a beauty.

Modern humans are suffocating under the huge waste of  No, No and Taboos dumped on them by 10 to 12 thousand years of human civilization. Knowledge of the primitive man is still the norm. 21st century religions still worship the barbarian gods. The bondage to this slavery is tightened more and more by power politics. The knowledge given by religion and politics is useless and its leaders and gods are the biggest sinners of the world. They know what they preach is not true. But they hide it from the ignorant public to exploit them for a luxurious life style. Freedom from this type of knowledge is essential for the human mind to think properly.

On Highways and Parks we see the sign-COMFORT STATION- what kind of comfort they give, you may wonder. Instead of wondering go and empty your bladder and belly there, ah ! what a relief. Life is a pilgrimage or must be a pilgrimage to the void, the emptiness. So empty your brain & mind. Then only the divine can flow into it. You empty more and more. Then the Divine will gushes into you.

A human, even before conception is programmed to the  “cultural values” of the community he or she is born. Parents, neighbors, friends, relatives, teachers and above all religion load the human with useless bricks of false knowledge. Human grows carrying this waste, puffing and panting and wondering “why? Why? I was born”. Advice is free so there is so may to give it. But they themselves are ignorant. It is blind leading stubborn mule, but to where.? Why  some are eager to give advice even though recipient  may not need  it. That what is called Ego. The ego of the power hungry. The one who gives advice feels he has a control on you or is powerful than you. Plus the same people who is exploiting you with sweet words of promised heaven and if you don’t listen they threaten you with hell and eternal torture is giving you the advice. That is not only a sin but a big problem, an ancient problem.

So you have to find a way out of this mess and slavery by yourself. You have to seek emancipation, there is no Redeemer, it is a myth. So from the pupa like a butterfly you free yourself. Stop for a moment and look at you, ah! what a beautiful creature you have evolved to be. No more useless bundles of culture, taboos, religion and NO; No. regulations. Instead  you have beautiful wings, you are free. Now you see other human beings as brothers and sisters. No reason to kill and rape and wage wars. You feel so proud about your Mother Earth. You want to embrace her, because that from Her we all came from. So embrace Her, you feel like electricity flowing through your veins, don’t panic. It is Love sprouting in you. Love is not greedy, cruel, selfish, or  proud. Love is devoid of  I  and Mine attitude. Love is like thrilling fragrance of beautiful flowers. It is blooming in you and is spreading  from you to others. Love will flow in and replace the lust and greed in others and will keep on spreading until there is no cruel human in this world. Then only there will be peace. A heaven in this earth. Each and all must strive for it. A heaven after life ? don’t worry about it now. When you are dead and lie in the bowels of Mother Earth, you have nothing to do, so think about heaven then. But create a heaven in you and enjoy it and live in it every day, every moment and get used to it. Then only you may be able to recognize and enjoy the heaven after death if there is one!

Remember you only need one man to create hell in this Earth. Especially if he is a political or religious leader. Both are from the same mold. You may wonder why they are clad in several layers of gold and purple and red clothing while a gang raped little girl stand naked in the 21st century crying for justice!. Justice what is it, is there one?

Hitler made a hell and killed millions, it is still happening!!!!!!!!!!!!

Where is the god who created humans in his own image? Where is he when girls like her are raped and thrown to dust? Where is he when little girls are sold to be prostitutes & slaves?. God ? was it created by a male human. God ? he or she why there is no action ?

Rich is rich and poor is starving!

Are  you  hiding  some where in a far remote Milky way?  Come down and straighten the barbaric mess created by  your own creation the MAN.

andrews

ONNAM IS FOR THE RICH,HOW ABOUT THE POOR

AFTER THOUGHTS: Vamana avathar came after  Parasurama. According to the Brahmin legend, kerala was not there during  Vamana time ?