Tom Abraham 2017-05-07 08:40:23 News
Stem cell intervention fixes damaged heart muscle. Stem cell taken from umbilical cord, cures diabetes by fixing pancreas partially. God is Master of all masters, defeating Satan ad Death, prolonging your and my life.
Truth 2017-05-07 07:12:51 News
എത്ര മഹാന്മാർ മരിച്ചാലും യേശു മാത്രമേ മരണമെന്ന പ്രതിഭാസത്തെ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളു വിദ്യാധരാ
വിദ്യാധരൻ 2017-05-06 21:45:53 News
ചുമ്മാ മറിച്ചൊന്നു നോക്കിയത
അപ്പോൾ നിൽക്കുന്നു മുന്നിൽ വന്ന്
മരണ മണിയും മുഴക്കി നിങ്ങൾ 
മനുഷ്യനെ ഭ്രാന്ത് പിടിപ്പിക്കാനായ് .
അല്ല ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം 
മണ്ണിൽ ജനിച്ചാൽ മരിച്ചിടേണം
എത്രെത്ര കേമന്മാർ വന്നുപോയി 
എത്ര ഗർവ്വിഷ്ഠർ മറഞ്ഞുപോയ് 
മരണവും നാശവും ഒന്നുതന്നെ 
നശിക്കണം സർവ്വതും സൃഷിടിച്ചട്ടം.
പറയുവാൻ എല്ലാം എളുപ്പമാണ് 
മരണംവരുമ്പോഴോ  മുട്ട്കൂട്ടിമുട്ടും
ഓർത്തുപോയി ഞാൻ ഇടപ്പള്ളിയെ 
മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് 
*'വിസ്‌മൃതമാകാൻ' കൊതിച്ച വ്യക്തി
ധരണി അയാൾക്കിരുൾ കുണ്ടായ്‌ മാറി 
മരണത്തെ ശരണമാക്കി അയാൾ 
എന്നാൽ വയലാറോ ഭൂമിയിലൊന്നുകൂടി 
ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ  കൊതിച്ചയാൾ'
മരണം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു യേശു 
മരണത്തെ കണ്ട്  രാമനെ വിളിച്ചു  ഗാന്ധി
മരണത്തിൻ മുന്നിൽ കയ്യ് മലർത്തി 
മഹാനായ അലക്‌സാണ്ടർപോലും
ഇന്നലെ കണ്ടവർ ആരുമില്ല 
നാളത്തെ കുറിച്ചൊട്ടുറപ്പുമില്ല 
കൂരിരുൾ എങ്ങും പരന്നു പോയി 
പാതിരാ കോഴിയും കൂവിടുന്നു 
എവിടയോ കൂമനും  മൂളിടുന്നു
ജീവിക്കാൻ കൊതി ഉള്ളതിനാൽ 
കൂടുതൽ ഒന്നും കുറിക്കുന്നില്ല 
മരണം പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ നമ്മൾ 
എല്ലാരും ഇന്നല്ലേ നാളെ കടന്നുപോവും 
അതുകൊണ്ടു ശുഭരാത്രി നേർന്നിടുന്നു 
ഞാനും ഉറങ്ങാൻ പോയിടുന്നു 

*'വിസ്‌മൃതമാകണം' -ഇടപ്പള്ളിയുടെ മണിനാദത്തിൽ നിന്ന് 

George Thomas 2017-05-06 13:07:15 News
Another best drama by Fine Arts team.  I am a regular attendee at Fine Arts program.  One thing I have to say is their timing.  Once can correct their watch based on their show timing.  Great drama, theme and excellent presentation.  Lighting can be better though.  All the best in staging at other venues.
PHILIP 2017-05-06 08:31:54 News
ഒരു ദൈവം ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു . സത്യം ജയിച്ചു . മറ്റു സത്യസന്നദ്ധരായ പൊലിസുകാർക്കു ഒരു നല്ല മാതൃക. സര്ക്കാര് വെറുതെ ചുണ്ണാമ്പ് വച്ച് പൊള്ളിച്ചു...ഈ സർക്കാരിന് ഉപദേശകർ ഒരുപാടുണ്ട് . അതാ പ്രശ്നം . 
comment 2017-05-06 05:26:15 News
comment
Thomas Paul 2017-05-06 01:01:29 News
Our sincere condolences Dr. Narendrakumar family. Please find out how this happened.

നമ്പൂതിരി 2017-05-05 13:00:00 News

പല പെയ്ഡ് പ്രതികരണങ്ങളും നോം കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇത്ര ഭയാനകമായ വേർഷൻ ആദ്യയാ...


സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കണൂ, ഒരു കൊച്ചു കള്ളൻ തന്നെ

Observer 2017-05-05 12:41:43 News
It is head that one more person died. Is it true?
കാഴ്ചക്കാരൻ 2017-05-05 11:15:59 News
Skyline-ന്റെ ‘ആകാശക്കാഴ്ച’എന്ന പരിഭാഷയിലെ ‘സാഹിത്യം’ കണ്ട് മഹേഷും ബോബിയും അന്തം വിട്ടുപോയെന്നു തോന്നുന്നു.
വിദ്യാധരൻ 2017-05-05 10:32:18 News
ഹഡ്സൺ നദിയെന്റെ ഓർമ്മകളിൽ
അത്ഭുത കാഴ്ച്ച ഉണർത്തിയിടുന്നു
ആകാശം മുകിലിനാൽ മൂടി നിന്ന്
അതിലൂടെയാ വിമാനം പറന്നു വന്നു
പെടുന്നു ശബ്ദം നിലച്ചപ്പോലെ
പെട്ടെന്ന് വിമാനം താഴേക്ക് തെന്നി വന്നു
ഹഡ്‌സൺ നദിയുടെ നെഞ്ചിലൂടെ
വഴുതിത്തെന്നി യൊഴുകി നിന്നു
പിന്നെത്തെ കാഴ്‌ച അവർണ്ണനിയം 
വാക്കുകൾ ഇല്ലാതെ ഞാൻ  സ്തബ്ധനായി.
ഓർക്കുന്നാ വൈമാനികൻ സള്ളിവനെ
അനേക ജീവനെ കാത്തു രക്ഷിച്ചോനെ
ഹഡ്‌സൺ നദിക്കെന്റെ കൂപ്പുകൈകൾ
അനേക ജീവനെ നീ തിരികെ തന്നതിനാൽ

വിദ്യാധരൻ 2017-05-05 09:55:57 News

"നരർക്കീധരയിൽ വസിക്കുവാ-
നേകമതം" മതിയെന്നോതിയേലും
നരദൈവങ്ങൾ  അതിനെ പിരിച്ചെടുത്ത്
അനേക മതമാക്കി ധര ചീത്തയാക്കി
ഉടയോന്റെ ഭാവത്തിൽ വന്നിട്ടിവർ  
മറുതുണിയില്ലാതുടുതുണി പറിച്ചിടുന്നു 
കാഷായവസ്ത്രം ളോഹ വെള്ളവസ്ത്രം
രുദ്രാക്ഷ മാല സ്വർണ്ണത്തിൽ തീർത്ത കുരിശ്
കൂടാതെ താടി മീശ കേശങ്ങളും
കയ്യിൽ കമണ്ഡലു കിണ്ടി കണ്ടാലോ
വിണ്ണീന്ന് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നപോലെ
ജനത്തിന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിവിതറി
ഇരുട്ടാക്കിയിവർ കൊള്ള ചെയ്തിടുംമ്പോൾ
വരിക കവി നീ മൺചരാതുമായി
തരികിറ്റു വെളിച്ചം തമസ്സിൽ നിന്നും

വാനേകമതം (വാൻ+ഏകമതം) = വ+ അനേകമതം    

Anthappan 2017-05-05 09:06:08 News

In ‘Screw tape’ (Senior Demon) C.S, Lewis imagines that hell is a gruesome bureaucracy with Senior Demon in charge.   We don’t have to go to hell for this experience.  Trump (Senior Demon) administration, Steve Bannon, Sessions and other little demon Republicans are creating a gruesome Bureaucracy in USA where the life for colored people and other races are going to be hell.  By passing the Trump care, they will take away the benefits of millions of people and older people,  Their intentions is to kill as many as people in this process and save millions of dollars for 2% of wealthiest people in America.   800 million dollar will be taken out of Medicaid and that   means many old people benefited out it will have slow death.  In addition to many demonic clauses, the waiver program for the state will kick the patients with pre-condition out and send them directly to hell.  80 % of the followers of Christ voted this Demon Trump into power and it is a violation of the cardinal principal of Jesus’s teaching.

Jesus said, “I was naked you clothed me; I was hungry you fed me, I was sick you visited me; I was thirsty you gave me drunk “

And all the Christians said, “Jesus we never have seen you naked, hungry, and in jail”

Here the Christians did not understand what Jesus meant with it.  Most of the modern Christians are like the characters in the aforesaid conversation.   Christians measure their blessing from God by looking at their wealth, positions in society (President, Senator, etc.) and many mundane things.   Now Trump is allowing the religions to get into politics by undermining the Church and Politics separation clauses. 

People have a choice on earth and that is either Hell on Earth or Heaven on Earth.  If you chose Hell, you can enjoy life with the modern Screw Tape. 


ബോബി 2017-05-05 08:27:38 News
ഇതാവണം ന്യൂസ് , ഇങ്ങനെയാവണം ന്യൂസ്!! വാർത്തയുടെയും സാഹിത്യത്തിന്റെയും അപൂർവ്വസംഗമം....
mathew v zacharia 2017-05-05 07:56:14 News
I encourage people to read " Screw Tape Letters " by C.S.Lewis.
Mathew V. Zacharia, New York