Obama one of the best presidents 2019-08-09 16:49:53 News
ഉടക്ക് 2019-08-09 16:15:49 News
എന്താണ് എല്ലാവന്മാരും തലകുത്തി നിന്നൊരു പടം എടുത്തത് ?  ക്യാമറാമാൻ കിടന്നോണ്ട് എടുത്തതായിരിക്കും ? എവിടെപ്പോയി എയർപോർട്ടിൽ പോയവന്മാരുടെ ഒക്കെ ഭാര്യമാർ ?

 
നാണംകെട്ട മലയാളി! 2019-08-09 16:08:45 News

The FBI intelligence bulletin from the bureau’s Phoenix field office, dated May 30, 2019, describes “conspiracy theory-driven domestic extremists,” as a growing threat, and notes that it is the first such report to do so. It lists a number of arrests, including some that haven’t been publicized, related to violent incidents motivated by fringe beliefs.

The document specifically mentions QAnon, a shadowy network that believes in a deep state conspiracy against President Trump, and Pizzagate, the theory that a pedophile ring including Clinton associates was being run out of the basement of a Washington, D.C., pizza restaurant (which didn’t actually have a basement). ട്രുംപ് എന്ന വ്ര്തികെട്ട വര്‍ഗീയനെ പൊക്കികൊണ്ട് നടക്കുന്ന മലയാളിയെ അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും ചൂല്‍ കൊണ്ട് അടിച്ചു ഓടിക്കണം 


Go back to where you came from 2019-08-09 08:56:37 News
Go back to where you came from and leave this country alone 
വൺ .. ടു .. ത്രീ 2019-08-09 08:55:04 News
മന്ത്രി മണിയെ എവിടെങ്കിലും പൂട്ടി ഇടാൻ മറക്കരുത് 
Solution 2019-08-09 00:01:12 News
അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ചു വളർന്നവർക്ക് രക്ഷയില്ല . അവരോട് നാട് വിടാൻ പറയുകായാണ് . അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ജനിക്കാത്തവർ അമേരിക്കൻ പൗരനായിട്ടെന്തു കാര്യം . വെളുത്തരാജ്യം വരേണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവർ അവരുടെ രാജ്യം പണിയാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്   ഇല്ലാത്ത ചരിത്രം പഠിപ്പിച്ച് അതിന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറയുന്നത്.  ട്രംപിനെയും. വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കുടിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റീഫൻ മില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന വർഗ്ഗീയവാദിയെയും പുകച്ചു പുറത്ത് ചാടിച്ചിട്ട് ഒരു ശുദ്ധികലശവും പിന്നെ ചാണക വെള്ളം ഒഴിച് ഒരു അടിച്ചു തളിക്കലും നടത്തണം 

Houston Achans 2019-08-08 21:04:34 News
We are Houston Achans  and we was strong supporter of Dallas team .But we all disappointed the performance of the elected DallAs team 
At least get a quote from and Resort in the Dalas and see how much cost the land convention.We did a big mistake we apologize to Newyork supporters .We learn from our mistake .When you say Land convention on a city we need lot of local support from that city .Thats fact and it’s missing support from local .Learning lesson :..............  
Hope delegates will think better coming years please don’t believe the false statement   Making on election time 
Houston Achans really upset 😡 
Anthappan 2019-08-08 20:07:55 News
Obama is one of the most admired Presidents in USA and abroad.  Historians had ranked Franklin D. Roosevelt, Theodore Roosevelt, Lyndon B. Johnson, Woodrow Wilson, Harry Truman, John F. Kennedy, Dwight D. Eisenhower, Bill Clinton, Ronald Reagan and Barack Obama as the best presidents so far.  The only hope for America is a moderate like Biden. He can attract white voters , Black (Majority of the  blacks support him), Independent, and other voters.  This White Supremacist we have, now,  in Oval office must go otherwise we will be making another Hitler out of him.  Biden has committed forgivable things as opposed to what Trump has done to America.  He is full of hatred and no empathy to anyone. No narcissists or racist never succeeded in history but they will become instrumental for genocides.  I hope everyone will go out and vote for Biden     
An observation 2019-08-08 17:43:09 News
Trump will be vanished in 2020 and you go to some White Supremacist camp and find refuge  by then. They will teat you like a slave 
Between the devil and ocean 2019-08-08 16:30:05 News
"Ivanka Trump, the president's daughter and senior adviser, said white supremacy was “an evil that must be destroyed.” ->
Prudent 2019-08-08 16:23:56 News
Why can't you  give name for  65 million  people  voted for democratic party?  Time and again you are proving that you are also a 'dumb'  
CID Moosa 2019-08-08 15:43:54 News
Trump supporters don't want Trump to approve universal background check because most them may not be then eligible to buy guns . How some Malayalees  ended up in his base ?  It is very interesting thing to know.   
Newyork well wisher 2019-08-08 14:54:15 News
Dear President ,Vice President,Secretary 
What happened to your Land convention at Dallas.With all respect you guys need to keep up your election promise 
There is more than 5000 Malayalee families in Dallas , going to be one of the cheapest convention history of FOMAA , $ 250 000 .00 already promised from sponsor,President & VP millionaire.Where all this Dallas team .If you disagree above I am going to do press conference with all these press cutting .
Boby Varghese 2019-08-08 12:49:36 News
Beto is a buffoon. Castro belongs to Cuba. Biden is brain dead. Bernie is crazy. Warren is a fake American Indian.
Pennamma chacko Simpson 2019-08-08 11:04:30 News