Anil 2014-09-03 06:47:53 News
Varughese N Mathew 2014-09-02 23:19:37 News
Yes, that is right. Dr Idiculla Cor-Episcopa was one of the pioneers in the Malankara Orthodox church. He has migrated to USA in 1957, completed his higher studies, served as a professor and at the same time served as the vicar of many churches in USA and Canada.
He was a peacemaker and liked to serve the community and family.Remembering this great person always will be great.

Varughese N Mathew, US Tribune News Paper.
വിദ്യാധരൻ 2014-09-02 19:59:37 News
കള്ള് കുടിക്കാൻ കാരണം തിരയുന്ന മദ്യാസക്തി മനസിലാക്കാം പക്ഷേ ആന്തരിക സമ്മർദ്ധം പരിസര്ത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ ശരീരം നിയന്ത്രണം വിട്ടു സ്ത്രീകളുടെമേൽ ചാടി വീഴുന്നത് മനസിലാകുന്നില്ല. ചെങ്കുത്തായ മലകയറ്റത്തിൽ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഉത്സവം ആണെങ്കിൽ, വഴിവാണിഭക്കാരന് വിശ്രമം നല്കുന്നവൾക്ക് കൈവള വാങ്ങാനും, ശരീരത്തിന്റെ സമ്മർദ്ധം പരിസരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ, ഉത്സവങ്ങളിൽ ആനയുടെ ചന്തിക്കു സൂചിവച്ച് ഇളക്കി വിട്ടു വഴിതേടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരും പ്രമാണികളും ഓരോ ഉത്സവങ്ങളും ഓരോ വര്ഷവും ഏറ്റു എടുത്തു നല്കുകയല്ലേ? പിന്നെ അതെങ്ങനെ പാഴ്ചിലവാകും "ഒന്നിനും ഇല്ല നില ഉന്നതമായ കുന്നുമെന്നല്ല ആഴിയും നശിക്കുമോർത്താൽ". മരണം അനിവാര്യമാണ്. തുടക്കവും ഒടുക്കവും ഇല്ലാത്ത പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നും ആരംഭിക്കുന്നില്ല. തിരുവോണം ആഗമ സന്ധിയാനെങ്കിൽ, തിരുവോണം കഴിഞ്ഞുള്ള സന്ധിവേദനയാണ് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത്. മലയാളിക്ക് ഓണമെന്നതു ഇന്ന് ഒരു അധമവികാരമാണ്, അതിനെ ഉണർത്താൻ, പരിസരങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുക്കാൻ എല്ലാ വർഷവും മാവേലിയെ കാത്തിരിക്കുന്നു, സങ്കൽപ്പങ്ങളിൽ മെനെഞ്ഞെടുത്ത 'ബിയർ ബെല്ലിയുള്ള' മഹാബലിയെ .
Not that truthful 2014-09-02 19:26:17 News
Where were you Truth Man? I thought you were dead. I am glad that you are alive.
വിദ്യാധരൻ 2014-09-02 19:19:48 News
"മനുഷ്യ ഹൃദയത്തിൽ തുളുമ്പുന്ന മൃദുലങ്ങളായ വികാരങ്ങളെയും, പ്രകൃതിയിൽ പ്രതിഭാസിക്കുന്ന മനോഹരങ്ങളായ കാഴച്കളെയും വർണ്ണിക്കുന്നതിൽ കാളിദാസനെ കവിഞ്ഞു നില്ക്കുവാൻ മറ്റൊരു കവിക്കും സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാളിദാസന്റെ കാല്പനിക ശക്തി കാമിനികാമുകന്മാരുടെ മനോമണ്ഡലത്തിലും മഹർഷിമാരുടെ പുണ്യാശ്രമങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാരുടെ രാജധാനികളിലും ഒരുപോലെ ചതുരമായി ചരിക്കുന്നു. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ പ്രണയ സൗഭാഗ്യത്തെയും പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യവിലാസത്തെയും പറ്റി ഇത്ര മധുരമായി ഗാനം ചെയ്യിതിട്ടുള്ള ഒരു കവി ഒരു രാജ്യത്തുമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണു കാളിദാസ കൃതികളെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത ആർതർ റൈഡർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പ്രേമത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന അതിസൂക്ഷമമായ അതിർത്തി രേഖയെ കാളിദാസൻ വ്യക്തമായി വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ പുംസ പ്രേമത്തിനു ഭോഗം കൊണ്ടല്ലെന്നും ത്യാഗം കൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ കൃതികളിൽ സ്പഷ്ടമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു".( വിദ്വാൻ . സി. സ് . നായർ ). ശ്രി. കൃഷ്ണ തന്റെ കവിതയിലൂടെ ദുഷ്യന്തനെ തേടി പോകുന്ന ശകുന്തളയെ അവതരിക്കുമ്പോൾ, മിക്ക പുരുഷ മനസുകൾക്കും, ' പ്രേമത്തിന്റെയും കാമത്തിന്റെയും മധ്യത്തിൽ കാളിദാസൻ വരച്ചിട്ട അതിസൂക്ഷമമായ അതിർത്തി രേഖയെ കാണാൻ കഴിയില്ല നേരെ മറിച്ചു ഓണത്തിന്റെ മറവിൽ അകത്താക്കിയാ മദ്യം ഇളക്കി വിടുന്ന വികാരങ്ങളുടെ തീനാളങ്ങൾക്ക് കയ്യും കാലും വ്യ്യുക്കകയും, അവളുടെമേൽ ചാടി വീഴുകയും മൃഗീയമായി കൂട്ട ബലാൽസംഘത്തിനു വിധേയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. കാളിദാസന്റെ നാടിനു വന്ന ദുർഗതി? പണ്ടുള്ള മുനിമാർ ഒരുശാപം കൊണ്ട് അവരുടെ കാമാസക്തിക്കു ശമനം വരുത്തുമെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ മുനിമാരും പതിരികളും സൗകര്യം പോലെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും അവരുടെ കാമ വൈകൃതങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുത്തി, രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും മതാചാര്യന്മാരുടെയും അനുഗ്രഹാശസുകളോടെ സസുഖം തങ്ങളുടെ പരിപാടി തുടരുന്നു. " പാവമോ ഈ പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം തുലെഞ്ഞെങ്കിൽ ആയതിനു കാരണം മുനിയല്ലേ?" എന്ന് കവി ചോതിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും അരെങ്ങെറുന്ന നാടകങ്ങൾക്ക് തിരിശീല ഉയരുന്നു. ചിന്തൊദീപകമായ കവിത. അഭിനന്ദനം.
Truth man 2014-09-02 12:24:46 News
All American malayali like hot drinks. Wedding without drinks
We can,t even think .Any way last mylapra written something in 
Emalayali  ,when chandy touch his weakness  .  Thanks
vaayanakkaaran 2014-09-02 12:13:05 News
Very creative comments, Thelma.
Dr.Agnes 2014-09-02 10:23:23 News
Very good. Well written. Precise but everything included. Only you could do it. Congratulations, Dr.Agnes Nazareth
Parameswaran 2014-09-02 10:08:37 News
ഇപ്പോൾ വിദ്യാധരനെ പിടികിട്ടി! വിദ്യാധരൻ ഭാഗവതത്തിലും രാമായണത്തിലും തപ്പിത്തടഞ്ഞു കാളിദാസ കവിതകളും സംസ്കൃത വാക്യങ്ങളും പെറുക്കി സാധാരണ എഴുത്തുകാരെ കടത്തിവെട്ടാൻ, അമേരിക്കയിൽ ഉള്ള മലയാളി എഴുത്തുകാരെ പഴിപറഞ്ഞു സ്വയമൊരു ഭാഷാജ്ഞാനി കളിക്കയാണ് ചെയ്തുപോരുന്നത്. ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന 'കോപ്പിയടിച്ച' വാക്യങ്ങൾ ചേർത്തു എഴുത്തുകാരെ പൊതുവേ ആക്ഷേപിച്ചു പരിഹസിക്കുക! എഴുത്തുകാർ അമേരിക്കയിലും കേരളത്തിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ഒരുപോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എംടി- യെപ്പോലെ എഴുതാനാവില്ല. പോരായ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷെ ഇതുപോലെ നിരന്തരം സംസ്കൃത വരികൾ തപ്പിയെടുത്തു സാഹിത്യകാരനും വിമർശകനും കളിക്കുന്നത് അരോചകം തന്നെ.  ഒരു പരിധിവരെ രസിക്കാം. പിന്നെ തികച്ചും ബോറാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് കാലുവെക്കുന്ന ചിലർ വഴിയെ പോവുന്നവരെ പിടിച്ചു നിറുത്തി തന്റെ പുതിയ അറിവുകൾ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാറുണ്ട്.  "എങ്ങോട്ട്‌ പോവുന്നു", എന്നൊന്നു ചോദിച്ചു പോയാൽ, "സർവം സർവ നജാ..., അങ്ങോട്ട്‌ വരികയായിരുന്നുവല്ലോ?", എന്നാവും മറുപടി. "എഴുത്തു പോസ്റ്റാഫീസിൽ ഇട്ടോടാ", എന്നു ചോദിച്ചാൽ, "മാ ലിഖ! മാ ലിഖ... കിന്നുരചിതം...ഡഗ... ഡഗാ.., രാവിലെ ഇട്ടായിരുന്നുവല്ലോ..." എന്നേ ഉത്തരം പറയൂ! ഇതു പൂച്ച-സാഹിത്യമായി നാട്ടിൽ പലയിടത്തും പറയുക കേട്ടിട്ടില്ലേ?  എന്നെപ്പോലെ അക്കാര്യം തുറന്നു പറയാൻ ആരും തുനിഞ്ഞില്ല. ഞാനിതു കണ്ടു മടുത്തപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി. നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമാണെങ്കിൽ വെച്ചോളൂ, ഞാൻ ഇനി എതിർക്കില്ല.

Anthappan 2014-09-02 10:03:27 News
Ms. Mittu Rahmatthu kalaam knows the art of writing. Her comparison with old and new Onam brings out the truth. And, she substantiates it with reasoning. Though Onam is to keep up the spirit of caring and sharing, the true spirit is fading away in the midst of modernization and hypocrisy. In United States parents have failed to instill the value of Onem to the next generation because of their hypocritical life style. Kudos to the writer. I also take this opportunity to commend on Mr. vidyadharan because I see some comments posted here about him. Mr. Vidyaadharan is a brilliant commentator in E-Malayaalee. He keeps many people on their toe. Some people are putting out a worthless fight with their flimsy arguments.
Mathew Varghese, Canada 2014-09-02 08:30:37 News
പ്രിയ പത്രാധിപർ, വളരെ നാളായി വിദ്യാധരന്റെ കമന്റുകൾ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും. അതിനെ വളിപ്പെന്നു വിളിക്കാൻ ഞാൻ തയാറല്ല. ഞാൻ കേട്ട് മറന്നിട്ടുള്ളതും, കെട്ടിട്ടില്ലാത്തതുമായ കവിത ശകലങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്റെ വാദമുഖങ്ങളെ സ്മ്മർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ്‌ തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. വായിക്കാതയും പഠിക്കാതെയും എന്തും എഴുതി വിടുന്ന പലരും ചേർന്ന് അമേരിക്കയിലെ സാഹിത്യ ലോകം കയ്യടക്കി വാഴുമ്പോലാണ് ഈ അജ്ഞാത വിമർശകൻ പലരുടേയും നാഡിഞരമ്പുകളിലൂടെ കയറി പലർക്കും ഒരു തലവേദനയാകുന്നത്. വായിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് വിദ്യാധരനെപ്പോലെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും? ഇദ്ദേഹം മലയാള ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയും, അവാർഡുകളുടെയും ഭംഗി വാക്കുകളുടെയും കെണിയിൽ വീഴാത്ത തികച്ചും പാക്വതയാർന്ന ഒരു വിമർശകൻ ആണെന്ന് പലതവണ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് വിദ്യാധരൻ. പരിഹാസം, നിന്ദ, എന്ന് വേണ്ട വിമർശനത്തിന്റെ പല ആയുധങ്ങളും മലയാള സാതിത്യത്തിലെ, പ്രത്യേകിച്ചു, കള്ളകമ്മട്ടങ്ങൾക്ക് നേരെ പ്രയോഗിക്കുമ്പോഴും, നല്ലതിനെ നല്ലത് എന്ന് പറയാൻ മടി കാണിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തികൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം. ഡോക്ടർ. കുഞ്ഞാപ്പു പോലും വിദ്യാധരനെ വിമർശിച്ചപ്പോൾ തന്റെ വിമർശനത്തെ ന്യായികരിക്കുന്നതിൽ മിതത്വം കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് പരമേശ്വരനെപ്പോലെ പൂച്ച പൂച്ച സാഹിത്യം എന്നൊക്കെ എഴുതി വിടുന്നവർ, വിദ്യധരനെ എതിർക്കുന്നു എങ്കിൽ ശതമായ ന്യായികരണം കൊണ്ട് സാധൂകരിച്ചാൽ വായനക്കാരായ ഞങ്ങൾക്കും ആസ്വതിക്കാൻ കഴിയും.
Parameswaran 2014-09-02 07:44:36 News
പ്രിയ പത്രാധിപർ,
കമൻറുകൾ പരസ്പരമാവുമ്പോൾ പത്രാധിപർ പക്ഷം ചേരരുത്. വിദ്യാധരന്റെ വളിപ്പു മോശമായിട്ടും നല്ല ഭാഷയിൽ ഞാൻ പ്രതീകരിച്ചതു നിങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി. തുടർന്നയച്ചതു ഇട്ടുമില്ല. ന്യായമായി നിങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരുന്നു  നിങ്ങളുടെ പത്രം ഞാൻ വായിക്കുകയും പങ്കുചേരുകയും ചെയ്തതു. എന്നെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ എനിക്കവസരം തരാതിരിക്കുന്നതു തീർച്ചയായും ശരിയല്ലാ.

പനമേൽ പരമു 2014-09-02 06:38:25 News
എങ്ങനെ മൂല്യങ്ങൾ കൈമാറാനാ പെങ്ങളെ? കൈ വിറയക്കുകയല്ലേ. മാവേലിപോലും വെള്ളത്തിലാ. പിന്നെ മാവേലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവന്മാരും കള്ളിന്റെ പുറത്തു. പണ്ട് കാണം വിട്ടായിരുന്നു ഓണം. കള്ളുല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഓണം?
JOSEPH NAMBIMADAM 2014-09-01 22:05:10 News
വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് മുരളി ജെ നായർ. അഭിനന്ദനങ്ങൾ. എഴുതിയ ശൈലിയും രീതിയും കൊള്ളാം.ചുരുക്കി പറയട്ടെ നല്ല കഥ. അമേരിക്കൻ പാശ്ചാത്തലതിലുള്ള കൂടുതൽ കഥകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Teresa antony 2014-09-01 20:11:29 News
Growing up in trichur,I have heard fr vadakan atnthekinkad maiden. I was agreat admirer offer V. I wish the Catholic Church of Kerala willrecognizethe valuable contribution of Fr V and give him a place of honor in the church.even if the Kerala Catholic Church don't recognize his contribution,in the minds of the catholic community he is considered a great reformer and a real community server . May his soul rest in Peace
Dr.teresa Antony