Sangeethasnehi 2014-04-29 10:22:57 News
ഞാനും ഇ മലയാളീ യുടെ സ്ഥിരം വായനക്കാരി ആണ്. തീര്ച്ചയായും വിമർശകർ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന കര്മം ശ്ലാഘനീയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാധരൻ എന്നാ പേരില് എഴുതുന്ന ധിഷണാ ശാലിയെ പ്രശംസിക്കാതെ വയ്യ . കൃഷ്ണൻ നായര സർ ടെ പംക്തിയുടെ സ്ഥിരം വായനക്കാരിയായിരുന്ന ഞാൻ ഇന്ന് വിദ്യാധരനെ മനസാ പൂജിക്കുകയാണ്. ഇ മലയാളീ യുടെ പുണ്യം.
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2014-04-29 10:09:08 News
Good decision.  All the best.
Joseph Parayil 2014-04-29 10:06:14 News
Chicago Leaders and community members set the stardard for other cities in USA. I think we all should follow them when a crisis like this happen. Great Job oganizing this event by Relegios leaders, Gladson, Mariyamma, Chreyan and others. I think it is time for Malayalees to unite for our issues.
A.C.George 2014-04-29 09:57:09 News
Very good points, Jose Kadappuram. Most of the time our so called politicians support "Ambalam Vizungigal and Aldaviyamgal (Godmen & Godwomen).
We have to be careful, otherwise they will swallow us also. Be vigilant against these "Ambalamvizungkal".
Mathew Varghese, Canada 2014-04-29 09:20:30 News
ഞാൻ ഈ-മലയാളിയുടെ ഒരു സ്ഥിരം വായനക്കാരനാണ്. ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും വായിക്കുന്നതിനോടോപ്പം അഭിപ്രായ കോളവും വായിക്കും.എഴുത്തികാരെ പോലെ കഴിവും ഭാവനകളും ഉള്ളവരാണ് വായനക്കാരും. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ അതിൻറെ പ്രമേയത്തെ വിലയിരുത്തി അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അത് എഴുത്തുകാർക്കും മറ്റു വായനക്കാര്ക്കും പ്രയോചനം ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത ചില വീഷണ കോണുകളിൽ നിന്ന് മറ്റു പലര്ക്കും കാണാൻ കഴിയും എന്നത് കൊണ്ടാണ്. വിമർശകർ ചിലപ്പോൾ വളരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലൂടെ എഴുത്തുകാരെ പ്രകോപിക്കുകയും അവരുടെ പ്രതികരണം ആരായുകയും ചെയ്യും. പഴയ വായനക്കാർക്ക് എം. കൃഷ്ണൻനായർ എന്ന വ്യക്തിയെ വിസ്മരിക്കാനാവില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻറെ വാരഫലം വായിക്കാത്തവർ ചുരുക്കം ആണ്. വിമർശനത്തിലൂടെ പലരുടെയും എഴുത്തിന്റെ കൂമ്പു വാദിക്കുകയും തളിർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. കേരളത്തിലെ നല്ല എഴുത്തുകാർ വളരെ അദികം വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിടെയപെട്ടിട്ടുല്ലവരാണ്. അവെരെല്ലാം വിമർശനങ്ങളുടെ ചൂടിൽ സ്ഫുടം ചെയ്യപെട്ടവരാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരനും യദാർത്ഥ വിമർശകനും വായനയിലൂടെയും എഴുത്തിലൂടെയും നേടിയ ആത്മ വിശ്വാസവും മന കരുത്തും വേണം. ഇ-മലയാളിയിൽ വരാറുള്ള രണ്ടു വിമർശകരെ ഞാൻ ശ്രെദ്ധിക്കാരുണ്ട്. വിദ്യാധരനും വായനക്കാരനും. അവരുടെ വിമർശനങ്ങളിൽ വായിച്ചു നേടിയ അറിവിന്റെ സ്ഫുലിംഗങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. പരിഹാസം, ഹാസ്യം, രൗദ്രം ഭയാനകം എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ നവരസങ്ങളുടെ ഭാവഹാവങ്ങളും കാണാൻ കഴിയും. ശരിക്ക് ശ്രേദ്ധിച്ചാൽ അവർ വിമർശനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൗശലങ്ങളും ഒളിയമ്പുകളും എഴുത്തുകാരെയും അതിലൂടെ ഭാഷയെയും വളര്ത്താൻ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളൂ. സൃഷ്ടിപരമായ വിമർശനം പുതിയതായി നട്ട ചെടിയുടെ ചുവടു ഇളക്കി വളം ഇടുന്നതുപോലെയാണ്. ആവശ്യംമുള്ള വളം വലിച്ചെടുക്കുക അതെല്ലെങ്കിൽ വാടിപോകും. അത് ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നവരും പാകത്തിന് ഇട്ടുകൊടുക്കുക. വിമർശനം ഇല്ലാതെ അവാർഡുകൾകൊണ്ട് മാത്രം ഭാഷയോ എഴുത്തുകാരനോ വളരുകയില്ല.
Aniyankunju 2014-04-29 07:52:20 News
Execution of Ettuveettil PiLLamaar: click this link https://youtube.googleapis.com/v/LP0fzH8v18w
Truth man 2014-04-29 07:38:44 News
This poem is good but the picture is an important to make more effective so appreciate  who select that picture.And thanks  Thelma
Roy Chengannur 2014-04-29 04:37:08 News
Congratulation and good luck
bibin 2014-04-28 23:27:47 News
I would like to get the books writen by C.R.R Verma,
please reply me in the above mail with details.

Thanks
Jacko Mattukalayil 2014-04-28 18:58:04 News
കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞ്. സമ്പന്ന രാഷ്ട്രമായ അമേരിക്കയിലെ വെള്ളക്കാരനും കുടുംബവും പട്ടിണിയിൽപ്പെടുന്നതു അപൂർവ്വമായ സംഭവമാണ്. അവൻ സ്വയം വരുത്തിവെക്കുന്ന ഒരു വിനയെന്നു വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാരണം എല്ലാ വിധത്തിലും മുൻഗണന നല്കി സുഖമായും സുഭിക്ഷമായും അവനു കഴിയാൻ ഈ സിസ്റ്റം പ്രത്യേകം ശ്രമിക്കുന്നത് അനേക തലങ്ങളിൽ തുറന്നു കാണാം. ഗവർമെന്ടു ജോലികൾ, ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള ജോലികൾ, സൌകര്യപ്രദമായ ജോലികൾ എല്ലാം അവനുള്ളതു തന്നല്ലോ? അതിനു ശേഷം മറ്റനേകം 'കളർ' കുറഞ്ഞ 'വെള്ള'കൾക്കും ദേശി-വിദേശികൾക്കും ഒരു വീതം നല്കാൻ അമേരിക്കയ്ക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നതും സത്യം. എന്നാൽ അതവരുടെ ചുമതലയായിപ്പറയാനാവില്ല. കാരണം കാക്കയ്ക്ക് തൻകുഞ്ഞു പൊൻകുഞ്ഞു തന്നെ! എല്ലാ വെള്ളയും ഒരുപോലല്ല. കത്തോലിക്കനോ ജൂതനോ വെളുത്തിട്ടാണെങ്കിൽത്തന്നെ, കഥ വളരെ വെത്യാസമുള്ളതാണ് എന്ന പരസ്യമായ രഹസ്യം ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നവർക്ക് നിരീക്ഷിച്ചാൽ അറിയാനുള്ളതെയുള്ളൂ.
കവിതയിൽപ്പറയുന്നത് അക്കാര്യമല്ല എങ്കിലും പട്ടിണിയുടെ ഉടമയുടെ സൃഷ്ട്ടിയിൽ തൻകുഞ്ഞു പോൻകുഞ്ഞു മനോഭാവം ഇന്ത്യയിലും (വളരെക്കൂടുതൽ) കാണാനുണ്ട്.  അതു മാറ്റാനാവില്ലായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു, വേണ്ടതു തികഞ്ഞുപറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ. അത്തരമൊരു സാഹചര്യം തന്നെ മേല്പ്പറഞ്ഞ മനോഭാവക്കാരന്റെ കുത്സിതമായ പ്രവർത്തിയിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്നു എന്നതാണ്‌ കഷ്ടം. ജീവിക്കാൻ നിർവ്വാഹമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് അതിനു കഴിയാതെ പട്ടിണി നേരിടുക അതിന്റെ ഫലമല്ലേ? കവിതയിൽ അത് നേരിടുന്നവന്റെ ഗതിയെ കൂടുതൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നവർ കാണുന്ന കഥകൾ മറ്റുപലതാണ്. അഭിനന്ദനം!

വിദ്യാധരൻ 2014-04-28 10:14:07 News
ലോകെത്തമ്പാടും നടമാടുന്ന വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്ക്കരിക്കാൻ കവിയിത്രിക്ക് ഈ ചെറിയ കവിതയിലൂടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ സംശയം ഇല്ല. എണ്ണൂറ് മില്ലിയനിൽ ഏറെ ജനങ്ങളാണ് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് അഞ്ഞൂറ് മില്ലിയൻ ജനങ്ങളും അവികസിത രാജ്യങ്ങളായ ഏഷ്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമ്പന്ന രാജ്യമായ അമേരിക്കയിൽതന്നെ പതിനഞ്ചു മില്ലിയനിൽ ഏറെ ജനങ്ങള് ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ പല വയറു നിരഞ്ഞിരിക്കുന്നവരുപോലും പുറകിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിഎന്നിരിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ചീര്ത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ അവരുടെ ആഹാരത്തോടുള്ള ഒടുങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം കുറച്ചാൽ അവര്ക്ക് അവരെയും രക്ഷിക്കാം മറ്റൊരു രാജ്യത്തെയും രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞത് ഓർത്ത്‌ പോകുന്നു. ഇന്ന് ലോകത്ത് നടമാടുന്ന ഈ പട്ടിണിക്ക് കാരണം മറ്റുള്ള സഹജീവികലോടുള്ള അനുകമ്പ ഇല്ലായിമയാണ്. അമേരിക്കയിലെ ഫുഡ്‌ സ്റ്റാമ്പു വെട്ടികുരച്ചു ഇവിടത്തെ പട്ടിക്കാരന്റെ ചട്ടിയിൽ കല്ല്‌ വാരിയിടുന്നവരിൽ പ്രധാനമായും മുൻകയ്യ് എടുക്കുന്നവരിൽ പലരും തിന്നു കുടിച്ചു ചീർത്ത സമ്പന്നരാണ്. അമേരിക്കയിലെ അലസന്മാരെ പനിയിപ്പിക്കാൻ അവർ കണ്ടെത്തിയ മാർഗ്ഗം അവരെ പട്ടിണിക്കിടുക എന്നതാണ്. എലിയെ തോല്പ്പിച്ചു ഇല്ലം ചുടുന്ന പരിപാടി തന്നെ! സ്വന്തം അധികാരത്തെ നില നിറുത്താനായി കുറെ അശരണരെ ചവിട്ടി മെതിക്കുന്ന സ്വഭാവം ലോകത്തിലെ മനുഷ്യ വര്ഗ്ഗത്തിന്റെ രക്ഷകർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ രാഷ്ട്രീയ രക്ത അട്ടകളുടെ ഒരു വൃത്തികെട്ട പ്രത്യേകതയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ പ്രേഷനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു എഴുത്തുകാർ കഥയും കവിതയും രചിക്കുമ്പോൾ അത് വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധപിടിച്ചുപ്പറ്റുന്നു . കവിയിത്രി ആ കാര്യത്തിൽ വിചയിച്ചിരിക്കുന്നു.
Deepa Trivandrum n 2014-04-28 09:01:24 News
Americayil ellaavarudeyum vayar niranjirikkave, naattile pattini paavangalekkurichorth oru kavitha ezuthaan sanmanassu kaattiyaval valiyal thanne. Valiya manassinte udamakke oru Hearty Congratulations.
Mary Mathew 2014-04-28 07:51:29 News
Dear Thelma, It was an eye opening kavitha. Congratulations. Mary mathew   - Marium
Marium 2014-04-28 07:46:21 News
Dear Thelma, It was an eye opening kavitha. Congratulations. Mary mathew
വിദ്യാധരൻ 2014-04-28 06:55:47 News
സാം നിലംബള്ളിലിന്റെ ലേഖനത്തോടു യോചിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കഥയും കവിതയും എഴുതി കുത്തി തിരുകി കയറ്റി മലയാള സാഹിത്യലോകം മലിമാസമാക്കുകയാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം അമേരിക്കാൻ എഴുത്തുകാരും ചെയൂന്നതു. അവരുടെ കൃതികൾ ആരും വിമർശനം ചെയ്യണം എന്ന് അവർക്ക് നിർബന്ധം ഇല്ല. ഫൊക്കാന ഫോമാ ലാന എന്നിവരാണ് അമേരിക്കാൻ മലയാള സാഹിത്യ ലോകത്തിന്റെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുന്നവർ. അവരുടെ വാക്കുകൾക്കു എതിർ വാക്കില്ല. കഴിവുകൾ ഉള്ള എഴുത്തുകാർ, സാം പറഞ്ഞത് പോലെ, ആർക്കും മനിസിലാകാത്ത കഥയും കവിതയും 'പുലംബുകയാണ്'. അത് ആർക്കും മനസിലാകണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല. കാരണം ഇന്ന് ആർക്കും മന്സിലാകാത്തതതാണ് സാഹിത്യം എന്ന ധാരണ അവരുടെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ മനസ്സിൽ രൂഡമൂലമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെ മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങൾ? അതെവിടെ? അതെന്നെ ശി ഥിലമായിരിക്കുന്നു! ആഗോളവത്ക്കരനത്തിന്റെ പിടിയിൽ, പണത്തിന്റെയും പ്രതാപത്തിന്റെയും പിന്നാലെയുള്ള പരക്കം പാച്ചിലിൽ, സ്വന്തമായി അസ്തിത്വവും മാനവും സൃഷിടിക്കാനുള്ള എല്ലാം മറന്നു അവർ ഓടുമ്പോൾ വഴിയിൽ വീണു കിടക്കുന്ന സഹജീവികളെ കാണാൻ അവരുടെ ജീവിത കഥകളെ തൂലികയിൽ ഒപ്പി എടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും അരെങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ സ്ഥാനഭ്രംശം വന്നുപോയ അമ്മമാരുടെ, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഥ പറയാൻ ഇവർക്കെവിടെ സമയം? രണ്ടു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഒരു ഒക്സിജെനും ചേർന്നാൽ പച്ചവെള്ളം ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി തരാൻ കഴിവുള്ള രസതന്ത്ര ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർ, രസതന്ത്ര സമവാക്ക്യം പോലെ ആർക്കും മനസിലാകാത്ത കവിത സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മളുടെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് തള്ളികയറ്റുമ്പോൾ, വയലിലേക്കു കാളയെ വിലക്കാൻ പോകുന്നവർ കാളയുടെ വായു ബലമായി തുറന്നു പിടിച്ചു കാടി കുടിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുന്നു. മൗസിന്റെ കവിത, വൈകൃതങ്ങളായ രതി വൈകൃതങ്ങളുടെ കവിത, എന്നുവേണ്ട അകത്തേക്ക് ചെന്നാൽ ഉടൻ പുറത്തേക്ക് ശർദ്ദിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും എഴുതി പിടിപ്പിച്ചു അതിനു അവാർഡുകൾ വാങ്ങി, സാഹിത്യ മണ്ഡലത്തെ ധുഷിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എതിരെ ശക്തമായി തൂലിക ചലിപ്പിച്ചു ശ്രി സാം നിലംബള്ളിൽ എന്ന ചുണകുട്ടന് ലാൽ സലാം. മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ദുരവസ്ഥ ഓർത്തു ഞാന് രണ്ടു തുള്ളി കണ്ണ്നീർ പൊഴിക്കുന്നു.