നാരദർ 2014-10-01 19:59:24 News
വിവരം ഉള്ള ആസ്വാദകൻ നിരൂപണത്തെക്കുറിച്ചെന്തെങ്കിലും എഴുതു. ഞങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു പഠിക്കാമെല്ലോ? അറിയാവുന്നവർ ഇങ്ങനെ പാത്തും പതുങ്ങി എഴുതാതെ എന്താ വേണ്ടതെന്നു വ്യക്തമായി പറയുക. ആ വിദ്യാധരനെപ്പോലെയുള്ളവരെ തിരക്കുള്ളവരാക്കി നിറുത്തുക
Anthappan 2014-10-01 19:53:19 News
I am sorry Matthulla. I won’t be guarding the heaven where you intend to go. Those are for people like you Bishops, priests and so forth and so on. I will be experiencing heaven on earth with prostitutes, gluttons, tax collectors, and rejected and oppressed by the elite. FYI BIBLE=Basic Instruction Based on Life Experience. Jesus clearly tells in John 5, 39-40 that, “You diligently learn scripture and think there is eternal life in it. But, it is only a witness about me. In order to have life you fail to come to me.” Meditate on it and your inner eyes bill be opened up. With love. Anthappan
Aswaadhakan 2014-10-01 18:26:30 News
നിരൂപണത്തെപ്പറ്റി വായനക്കാര്ക്ക് വലിയ
വിവരമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു
 ആരോ അസൂയ കൊണ്ട് നിരൂപണത്തെ പറ്റി
പറഞ്ഞ വിവരകേട് ഇന്നും വായ്നകാർ
ആവർത്തിക്കുന്നു. കഷ്ടം !
vaayanakkaaran 2014-10-01 17:58:11 News

സഹസ്രശീർഷാ പുരുഷഃ എന്ന് പുരുഷസൂക്തം 

സഹസ്രാ ശീർഷം ദേവം എന്ന് നാരായണസൂക്തം 

ജാതവേദസേ സുനവാമ എന്ന് ദുർഗ്ഗാസൂക്തം 
വിഷ്ണോർന്നുകം വീര്യാണി പ്രവോചം എന്ന് വിഷ്ണുസൂക്തം 
അഴിമതിമന്നരെ തോളിലേറ്റാൻ വായോ 
അഴിമതി പുണ്യനാറികളെ ചുമന്നാലുംസുഗന്ധം‘ 
അഴിമതി സൂക്തങ്ങളങ്ങനെയങ്ങനെ 
'ഈയുഗം കലിയുഗം ഇവിടെയെല്ലാം പൊയ്മുഖം/ എന്ന് വയലാർ.
critic 2014-10-01 14:13:32 News
ഈ സംഘടനയിലും എല്ലാവരും ഭാരവാഹികളും ഡയറക്ടര്‍മാരുമാണോ? അനുയായികളൊന്നുമുണ്ടാവില്ലെ?
അടുത്ത കാലത്തെ ചില അവതാരങ്ങള്‍ കണ്ടു ചോദിച്ചു പോയതാണു.
Ninan mathulla 2014-10-01 13:58:06 News
I am standing on the promises of God, and my authority is the Bible. Not I alone. Many are standing on this rock. If men like Anthappan are guarding the entrance to the Heaven, it will be empty.
Anthappan 2014-10-01 13:25:11 News
Claiming that you are a sinner every time is an excuse to continue sinning. If something you are doing wrong and hurting others stop it and get out of the sinning cycle. In order to do that you have to detoxify your brain through thinking process (repent) then you will be able to reach the level of Jesus’s thinking.
Ninan Mathullah 2014-10-01 10:10:48 News
Jesus is God, and nobody can think like Jesus. It ia only my desire to think like Jesus. I have my fair share of faults. Naturally I need to be careful not to judge people. My information about others is limited. Jesus could read the hearts of people we stamp as sinners, and save them of their sins. Jesus could see the hypocrisy in others that we judge from their outward appearances.
Anthappan 2014-10-01 10:01:25 News
And, I hope Matthulla you come out of the box one day and think along the line of Jesus thinking.
Anthappan 2014-10-01 09:47:34 News
A brilliant writing: This tells how our rotten leaders take advantage of illiterate and non-thinking people. India’s poverty and issues can be easily handled if we had honest leaders at the helm. We have bunch of manipulators and crooks that deceive people with their, beauty, charm, education and loot them. Kerala is not different from it. She is going to come out of this so long her counterparts are working hard to get her out of the Jail. But, we need to get some leaders like her exposed for their corruption. I feel sorry for the families of the morons who commit suicide for these thugs.
Ninan Mathulla 2014-10-01 09:42:27 News
Anthappan, we all have our own prejudices. Most people consider their race, religious faith or family traditions better than neighbors, and take pride in it. I am only concerned about your prejudices when you single out Christians for it. Do you expect all Christians to be like angels? Even if they act like angels, still you might not be satisfied. We all are human beings, and we all make mistakes. What keep Christianity apart from other religion is the hope people have in Christ. The price to be paid for our sin is death. Since Jesus paid that price, and took victory over death we have hope. We do not pay a price for our sins. We only need to have faith in Jesus and repent about our sins. It is your choice to accept it or not. Hope your perceptions about different religions will change with time.
Anthappan 2014-10-01 09:09:45 News
Dear Mr. Matthulla. Greetings in the name of My Guru Jesus and I want to let you know that I love you in that spirit. Jesus was bold and he was not a crook like many Christians we come across in our life journey. I don’t know who you are but that doesn’t bother me. But when you constantly hammer to find out my full name, faith, religion, race, color, I can understand what your intentions are. First you want to tear my veil, reveal my identity and then attack me. This is what exactly the Pharisees wanted to do with Jesus. “Are you the king of Jews? Are you the son of God? Have you seen the father in heaven?’’ are some of the questions they raised to him. When they did not get the answer, they were so frustrated and plotted against him and finally crucified him. If they could do that to him and I am not surprised to see some of the modern Christian spending so much time to identify a person like me and deal with them. No one believes that they can do everything so perfectly and be perfectionist but people can set a goal and strive to achieve it. About Nishkaama Karma I find the same meaning in the Bible statement, “you are in the world but off the world.” I give much credit for this poem for triggering this discussion and bringing out the prejudice harbored in the mind of the so called Christians.
vaayanakkaaran 2014-10-01 07:40:40 News
ഒരു കണ്ണാടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ലേഖനത്തിന്റെ ഒടുവിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അമ്മിണിക്കവിതകൾ വായിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അമ്മിണിക്കവിതകൾ ഇതിനുമുൻപ് കണ്ട ഓർമ്മയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു പുതിയ കാവ്യപ്രസ്ഥനമാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതോ എഴുതപ്പെടുന്നവയെയൊക്കെ പുകഴ്തി ‘സിനിമാറ്റിക് കവിത’ പ്രസ്ഥാനം, എന്നും ‘അമ്മിണി കവിത‘ പ്രസ്ഥാനം എന്നുമൊക്കെ നാമകരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു പുതിയ പ്രസ്ഥാനമാണോ?
Maliakel Sunny 2014-10-01 07:33:58 News
proud of you , all the best . 
Ninan Mathulla 2014-10-01 06:43:15 News
Jesus will never hide behind a veil, and use this forum for propaganda and racial hatred. They are not held accountable for their posts. Many have misunderstood Jesus. They depict Jesus as a person who chew water and eat it. Jesus is a strong character. Many teachers of the day couldn’t stand before him. He shut their mouth with bold replies. He could make a whip and chase the crooks and thieves and hypocrites away. Before advising another person to love his neighbor as himself, Anthappan needs to demonstrate it. Since he is hiding behind a veil, nobody knows if he is showing a fraction of the love he professes. When you advise others what you do not practice, you deserve double dose of punishment (Bible - Book of James). Bible is easier to practice than Bhaghavad Gita. There are people who died for others (out of love). I found it harder to practice ‘Nishkama karma’ as advised by Arjuna to Krishna. I couldn’t find a single person, who practiced among all the people I knew. Gandhiji didn’t claim he practiced it, but was only trying to practice it. Anthappan might ask his friends to practice ‘Nishkama Karma. Then this world will be heaven. In love there is always discipline there. We love our children, and so we discipline them. Bible says to rebuke your brother earnestly lest his sin fall on your head. Bible also gives permission to “Answer a fool according to his folly, lest he be wise in his own conceit (Proverbs 26:5)