വിദ്യാധരൻ 2014-09-30 20:14:10 News
അമ്മിണി കവിതക്ക് നേരെ ഒരു കടന്നാക്രമണം ഉണ്ടാകാതെ വിദഗ്ദമായ രീതിയിൽ ലേഖകൻ ഒരു മുൻ‌കൂർ ജാമ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നു. അമേരിക്ക സാഹിത്യ കൃഷിയും കവിത കൃഷിയും നടത്തുന്നതിനു പറ്റിയ സ്ഥലം അല്ല. ഇത്തരം പരീക്ഷണത്തിന് മുതിരുന്നവർ അത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇറക്കി പരീക്ഷണം നടത്തണ്ടാതാണ്. കാരണം അവിടെ പ്രതികൂലിക്കുന്നവരുടെയും അനുകൂലിക്കുന്നവരുടെയും അനുപാതം ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരനെ സംബന്ധിച്ചു വളരാൻ ഉള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അമേരിക്കയിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവനെ പൊക്കിയെടുത്തു വിദ്യാസമ്പന്നരും സംസ്കാര സമ്പന്നരുമായ സാഹിത്യഗുണ്ടകൾ പീഡിപ്പിക്കും. ഇവിടുത്തെ പല കൃതികളും ശവപ്പെട്ടി കച്ചവടക്കാരെപ്പോലെയാണ്. ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നവൻ ഒട്ടു അറിയുന്നും ഇല്ല . പിന്നെ ഇവിടെ എഴുത്തുകാരെയും കൃതികളെയും താങ്ങി നിറുത്തുന്നത് സംഘടനയും പൊന്നാടയും അവാർഡും നാട്ടിൽ പോയിയുള്ള ചില കളികളും മാധ്യമങ്ങളിൽ അടിക്കടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പടങ്ങളുമാണ്. എന്തായാലും വളരെ പാടുപെട്ടു, പ്രൊഫസർ ആന്റണിയുടെ 'ഒന്ന്' എന്ന കവിത വായിച്ചു. അത് വളരെ താത്വികമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി തോന്നി. പത്തു എന്ന സംഖ്യയിൽ ഒന്നിനും പൂജ്യത്തിനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെയും അവ ഒന്നായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ശക്തിയേയും നിർവ്വീര്യതയേയും എടുത്തു കാണിക്കുന്നു. ഒത്തുപിടിച്ചാൽ മലയും പോരും എന്നൊക്കെയുള്ള ചില വിശ്വാസങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നു ലളിതമായ കവിത സാധാരണക്കാരന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട വക ഒരുക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒന്നും പൂജ്യവുമായുള്ള ഒരു സംവാദത്തിൽ 'പിൻവലിച്ചാൽ ' എന്ന പ്രയോഗത്തെക്കാൾ 'പിൻവലിഞ്ഞാൽ 'എന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. മൂന്നാമതൊരാൾ പിൻവലിക്കാൻ അവിടെയില്ലല്ലോ. പിന്നെ അമ്മിണി കവിത എന്ന പേര് എങ്ങനെ വന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പല ചിന്തകളും വന്നു. സാധാരണ കവികളുടെ ഭാര്യമാരും (ഭാര്യ കവിയിത്രി അല്ലെങ്കിൽ) കവിയും തമ്മിൽ മിക്കവാറും രണ്ടു ധ്രൂവങ്ങളിലായിരിക്കും. കവി ഭാര്യേ പ്രീതിപെടുത്താൻ വേണ്ടി ഭാര്യയുടെ പെരിട്ടതായിരിക്കും. ഒരു പക്ഷെ ഭാര്യ ഈ കവിത കണ്ടുകാണില്ല ആയതുകൊണ്ട് കാമുകിയുടെ പേരിട്ടതാകം. എന്തായാലും ഞാൻ വായിച്ച 'ഒന്ന് 'കവിതയിലൂടെ കവി ശക്തമായ ഒരു ചിന്തയെ വായനക്കാരുടെ മുൻപിൽ അവധരിപ്പിക്കുന്നു. അവർക്ക് കുറച്ചു നേരം ഉള്ളിലിട്ടു പെരുപ്പിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കുന്നു. പക്ഷെ പേരിൽ എന്തോ ദൗർബല്യം വിളയാടുന്നു. കവി എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അനുവാചകനറി യില്ലല്ലോ ? വയലാർ പാടിയതുപോലെ , "എന്റെ ചിത്രത്തിലെ പൂവിനു കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം ദലങ്ങൾ കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത വർണ്ണങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കാമതിനുള്ളിൽ"
Anthappan 2014-09-30 14:45:47 News
Devil recites the scripture!
Aniyankunju 2014-09-30 08:29:03 News
Aryabhata worked on the approximation for pi (\pi), and may have come to the conclusion that \pi is irrational. In the second part of the Aryabhatiyam (gaṇitapāda 10), he writes: caturadhikam śatamaṣṭaguṇam dvāṣaṣṭistathā sahasrāṇām ayutadvayaviṣkambhasyāsanno vṛttapariṇāhaḥ. "Add four to 100, multiply by eight, and then add 62,000. By this rule the circumference of a circle with a diameter of 20,000 can be approached." This implies that the ratio of the circumference to the diameter is ((4 + 100) × 8 + 62000)/20000 = 62832/20000 = 3.1416, which is accurate to five significant figures. It is speculated that Aryabhata used the word āsanna (approaching), to mean that not only is this an approximation but that the value is incommensurable (or irrational). If this is correct, it is quite a sophisticated insight, because the irrationality of pi was proved in Europe only in 1761 by Lambert. After Aryabhatiya was translated into Arabic (c. 820 CE) this approximation was mentioned in Al-Khwarizmi's book on algebra.
Mahesh 2014-09-30 07:26:38 News
We need more associations like this  . Infact for every community one mallu association  will be better . There should be ONAM celebration as well . People should  get fed up with eating the Onam lunches for all these associations.
Optimist 2014-09-30 06:51:54 News
നല്ലൊരു നാടകം കണ്ട പ്രതീതി. എല്ലാ നടന്മാരും അവരുടെ ഭാഗം ഭംഗിയായി നിര്വഹിചിരിക്കുന്നു. ക്രിസ്തുവിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ വന്ന ആൾ ക്രിതുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി മടങ്ങി. നല്ല കവിതകൾ നല്ല ചിന്തയെ ജനിപ്പിക്കുന്നു. മതമേതായാലും മനുഷ്യർ നന്നായാൽ മതി.
vaayanakkaaran 2014-09-29 21:00:13 News
ഏവരെക്കാളും സീനിയറാണുതാ- 
നെന്നുരചെയ്തു നടന്നൊരു വീരൻ 
ഏവെരെക്കാളും വിസ്കിയടിച്ച് 
ശർദ്ദിച്ചയിടം കട്ടിലുമാക്കി.
Anthappan 2014-09-29 18:47:40 News
For you and I there is only one solution and that is unconditional love to fellow beings. I don't know whether Jesus is God or son of god but he showed something which is simple that any body can practice. And, it can be started from the next door neighbor despite their color, creed or race. Love your neighbor as you love yourself.
Christian 2014-09-29 18:10:06 News
Did I say anything wrong? No. Truth hurts, espcially at this time of fanaticism. Athappan has advices for Christians. tell us what we should do? Also try to advice Hindus and Muslims. Then you will know
Brother Peetr 2014-09-29 18:04:50 News
മോനെ ക്രിസ്ത്യാ ഇനി ഇവിടെ നില്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. നമ്മൾക്ക് എവിടെങ്കിലും പോയിരുന്നു ഈ യേശുവിനെ ശരിക്ക് ഒന്ന് മനസിലാക്കിയിട്ടു വരാം. ഇത്രേം അഭിപ്രായം ഇവിടെ എഴുതിയവരുടെ വാക്കുകൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, അവെരെല്ലാം ക്രിസ്തിയാനികൾ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെക്കാളും ഹൃദയ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്നാണ്. അവരുടെ വാക്കുകൾ അതിനു സാക്ഷിയാണ്. അകത്തേക്ക് പോകുന്നതല്ല വായിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് ഒരുവനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാഹായിക്കുന്നത്. നല്ല വൃക്ഷം നല്ല ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും. ഓറഞ്ചു മരത്തിൽ നിന്ന് കാഞ്ഞാര കുരു ഉണ്ടാകുയില്ലല്ലോ? സത്യം മനസിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ടു അടി കിട്ടിയെന്നുവച്ച് അത് കാര്യം ആക്കണ്ട! വാ നമക്ക് പോകാം.
യേശുദാസ് 2014-09-29 17:38:57 News
ക്രിസ്റ്റിയന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് ഇതാണെങ്കിൽ ഇറാക്കല്ല, ഒറീസയല്ല, യേശുവിന്റെ ജന്മനാട്ടിൽ പോയാലും അടി തീർച്ചയ
Anthappan 2014-09-29 17:33:57 News
Christianity is the invention of people like you and it has nothing to do with the great teacher Jesus. If you were truly a follower of Christ, you would never have dared to criticize this poet for what he has written. The poets motif was good but you skewed it because of the darkness in you. Try to learn the teaching of Christ rather than drumming yourself up as Christen. Not only Iraq or Syria but whatever is happening in this world is the twisted view and misinterpretation of the truth by religious leaders and their stooges like you.
Christian 2014-09-29 17:12:20 News
We practiced christianity in Iraq or Orissa. what happened? The fanatics came and attacked us.
Others try to attack using words, as if their religion is some big thing with no faults.
Mohan.P 2014-09-29 16:52:48 News
വല്ലവരുടേം വാലേൽ തൂങ്ങി ഇവിടെവന്നു നേതാവ് കളിച്ചും, സാഹിത്യകാരന്മാര് കളിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതല്ലേ കുഞ്ഞുരാമാ സ്വന്തം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നുത്‌ വിജയിക്കുന്നത്?
Anthappan 2014-09-29 16:47:58 News
Unless and until people like Ninan Matthulla and the so called Christian dispel darkness from their heart and see the truth which Jesus was trying to teach, they will never be able to accept any other fellow beings as the expression of the divinity dwelling in this universe.
Trudy 2014-09-29 16:35:20 News
Hi christian. You have no right to call that name...first try to understand the true meaning of Christian. ..I applaud the poet..he used the word of God...in his poem..
God bless u...