Thomas T Oommen 2014-06-12 07:31:20 News
Please contact me at ttoindia@gmail.com 
Jose Abraham 2014-06-12 07:24:57 News
Is this a regional meeting or national meeting. I haven't seen the names of any regional leaders who currently holding various regional positions in FOMAA.
വിദ്യാധരൻ 2014-06-12 07:24:54 News
ജോസഫ് മുണ്ടശ്ശേരിക്ക് ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. വള്ളത്തോളിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തെറ്റാണെന്നുള്ളതു ഖേദ പൂർവ്വം സമ്മതിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രഞ്ജന്മാർക്ക് കവിത എഴുതികൂടാ എന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ മഴവിൽ കോടിയുടെ ശാസ്ത്രപരമായ വിശകലനം എടുത്തു കാട്ടി ഒരു കവി മാരിവില്ലിൽ കാണുന്ന സൌന്ദര്യത്തെ ശ്രീധരനുണ്ണി കീഴോട്ടു നോക്കിയിരുന്നു കവിത എഴുതിയിട്ട് കാര്യം ഇല്ല മേല്പ്പോട്ട് നോക്കി സംഗതികളുടെ നിജാവസ്ഥ അറിയണം എന്ന് നിന്ദാപരമായി പറഞ്ഞപ്പോൾ, അത് ലോക പ്രശസ്ത ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ശാസ്ത്രഞ്ജനായ ഐൻസ്റ്റയിനെപ്പോലും വെല്ലു വിളിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിയുടെ രഹസ്യം പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയാതതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം മിസ്ടറി എന്ന കവിത എഴുതിയത്. "രണ്ടു മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നയിച്ചിടാം ജീവിതം ഒന്ന് അതുഭുതത്തിൻ വഴിയും മറ്റൊന്ന് അതുഭുതങ്ങളില്ലാത്ത വഴിയും രണ്ടിലും ദര്ശിച്ചിടാം ദുർഗ്രഹവും നിഗൂഡവും ഗുപ്തവുമാം രഹസ്യത്തിന് സൗന്ദര്യം ഇവിടയല്ലോ എല്ലാ സാഹിത്യ കാവ്യ കലയുടെ , ശാസ്ത്രത്തിൻ പ്രഭവ സ്ഥാനം ബുധുക്കളെ " (ഐൻസ്റ്റയിൻ ) (പരിഭാഷ -വിദ്യാധരൻ ) ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ ശ്രിനാരായണഗുരുവിന്റെ മനോഹരമായ കവിത ഓർമ്മയിൽ വരുന്നു നേരല്ല ദൃക്കിനെ നീക്കി നോക്കിൽ, വേറല്ല വിശ്വം അറിവിൻമരുവാം പ്രവാഹം കാര്യത്തിൽ നില്പ്പിതിഹ കാരണസതയെന്യേ വേറല്ല വാരിയിൽ നില്പതു വീചിയത്രേ ഇവിടെ അതാര്യമായ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെ സുധാര്യമാക്കി തരുന്ന ശ്രീനാരായണഗുരുവും ഐൻസ്റ്റിനും ഋഷി തുല്യന്മാരായ കവികളാണ്. ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ധത്തെ ക്കുറിച്ച് എൻസ്റ്റീൻ എഴുതിയ കവിത എന്റെ എളിയ ഭാഷയിൽ, കുമാരാനാശാന്റെ കരുണ എന്ന കവിതയുടെ ഈണം പിടിച്ചു ഇവിടെ എഴുതുന്നു. "മാൻമിഴിയാളുമൊത്തു കഴിക്കും വിനാഴിക, മാനിനെപോലെ ഓടും തോന്നിടാം നിമിഷമായി ഇരിക്കൂ ചുട്ടുപൊള്ളും തവയിൽ നിമിഷങ്ങൾ ഇരുന്നതായി തോന്നാം നാഴികപ്പോലെ അപ്പോൾ ഇതുതാൻ ആപേക്ഷിക സിദ്ധാന്ത പൊരുൾ കേൾപ്പൂ ഇതിൽ നാം ദർശിപ്പതോ കാവ്യത്തിൻ സൗന്ദര്യവും" പരിഭാഷക്കായി ഉപയോഗിച്ച ഐൻസ്റ്റിനിന്റെ കവിത താഴെ ചേർക്കുന്നു Mystery There are two ways to live your life— one is as though nothing is a miracle, the other is as though everything is a miracle. The most beautiful thing we can experience is the mysterious: it is the source of all true art and all science. He to whom this emotion is a stranger, who can no longer pause to wonder and stand rapt in awe, is as good as dead: his eyes are closed. Relativity and the "Physics" of Love Sit next to a pretty girl for an hour, it seems like a minute. Sit on a red-hot stove for a minute, it seems like an hour. That's relativity!
Jacob Joseph 2014-06-12 06:48:36 News
Mr. Thomas Oommen , hope one day your effort and the community efforts and wishes will fullfill. Please try to continue to get the basic needs of the oversees Indan community, that is the travel hurdles OCI restrictions etc. may be the nee govt.may have some more visions and comon sense. A posditive sign I see is both potfolio is hanfling by the same minister ( extrrnal affairs and Overseed Indians) At least we don't have to deal with cromees like Vaylar Ravi. My family and me have the OCI Card and life visa in the us passport, will expire in 2018, will it needs the entire proceds from begining when it expires ? Can you hive me an if idea? Thank you very much. Jacob joseph new york. 
Jacob varghese 2014-06-12 00:04:46 News
Congratulations to all the supporters on blood donation campaign.keep up your good work.
vayanakaran 2014-06-11 19:38:00 News
സി.എം.സി. എഴുതിയപോലെ ദിലീപ് വീണ്ടും
കല്യാണം കഴിക്കുമോ, സുധീറിനെ ബാങ്കുകാർ
അവഗണിച്ചു ഇതൊക്കെ എന്തിനു ഇ മലയാളി
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. 
Truth man 2014-06-11 17:54:34 News
Thanks ..I am very exited ...keep going
Truth man 2014-06-11 16:30:31 News
Mr. Vidyadharan , you are talking about joy.c. Kunjappu .
What he did wrong .He written modern poem or not
I don,t have much knowledge about poem .
Truth man 2014-06-11 16:08:46 News
Cmc you are correct
cmc 2014-06-11 14:07:50 News
do you think the public is worried about what dilip does with his life? find better things to publish in the media.
Regi Cherian 2014-06-11 11:14:13 News
He is the best. Good luck Mr.Johnson
George kutty(punalur ,plywood) and family 2014-06-11 10:56:57 News
Hearty condolence...our prayers with your family
Ammini 2014-06-11 10:26:21 News
TVM Peroorkada Devi Nagar - 11 cents - walled residential plot. PWD road on front and corporation road on the side. Two large trees at the corners will enhance beauty of the house/building to be built. Price Rs.1.75 Crore. Contact aniyank@aol.com
John Varughese 2014-06-11 09:42:01 News
പ്രിയ സ്നേഹിതരെ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കവിതയും കഥയും അജ്ഞാതമായ പേരുകൾ നൽകി പ്രസിദ്ധികരിച്ചാൽ പലർക്കും സൃഷ്ടിപരമായി വിമർശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും വിദ്യാധരനെപ്പോലയും വായനക്കരനെപ്പോലെയുള്ളവരും അടങ്ങി ഇരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവര് ഒന്ന് പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കൂടെ. ഈ മലയാളി ഒത്തിരിയാളുകൾ വായിക്കുന്ന പത്രം ആണെല്ലോ?
Anthappan 2014-06-11 09:25:10 News
Scientists and poets are old enemies. Read the article below. But the beauty definitely will be enhanced if the scientist chooses their words correctly, dress up properly, and present to the readers. Vidyaadharan is really good in engaging readers into conversation through e-malayalee. He is really a pain in the neck for the rotten writers but an inspiration for the learners. “They are old enemies, or else they are old lovers. The poet Albert Goldbarth writes, “Perhaps the arts and the sciences have never slept together without one eye kept warily open.” However warily, though, they have slept together. There are points of connection, even intimacy. Science and poetry embrace a stance of doubt, of keeping the mind open, of eschewing dogma. Not to say that dogma has departed the premises. New scientific ideas often meet resistance from the Old Guard. And I once met an English graduate-student poet who fervently insisted that no great poem has appeared since the 17th century. But doubt and an open mind serve both enterprises. “I believe,” wrote the physicist Richard Feynman, “that to solve any problem that has never been solved before, you have to leave the door to the unknown ajar.” And again, “[A]ll of the things we say in science, all of the conclusions, are uncertain, because they are only conclusions.” In science, hypotheses are put forth and evidence is collected, for and against. Experiments are set up; their results can be reproduced or not. Meanwhile the instruments that extend our human senses keep improving, providing new evidence. Poet Alice Hawthorne Demming, whose poems engage with science at every turn, writes, “[S]cientists, in their unflagging attraction to the unknown, love what they don’t know. It guides and motivates their work; it keeps them up late at night; and it makes that work poetic.” (Demming’s essay “Science and Poetry” appears in The Measured Word: On Poetry and Science edited by Kurt Brown.) Each time a poet sets out to write a poem, he or she launches into unknown territory, a landscape that opens with image, word, or story. The poet can acquire skill in shaping lines, can develop a good ear for the music inherent in language, can become adept at metaphor, and so on. But the poet can never know whether this poem is going to become good or great or a wrestling match requiring rounds lasting for days, weeks, or years.”