cmc 2014-06-11 14:07:50 News
do you think the public is worried about what dilip does with his life? find better things to publish in the media.
Regi Cherian 2014-06-11 11:14:13 News
He is the best. Good luck Mr.Johnson
George kutty(punalur ,plywood) and family 2014-06-11 10:56:57 News
Hearty condolence...our prayers with your family
Ammini 2014-06-11 10:26:21 News
TVM Peroorkada Devi Nagar - 11 cents - walled residential plot. PWD road on front and corporation road on the side. Two large trees at the corners will enhance beauty of the house/building to be built. Price Rs.1.75 Crore. Contact aniyank@aol.com
John Varughese 2014-06-11 09:42:01 News
പ്രിയ സ്നേഹിതരെ. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കവിതയും കഥയും അജ്ഞാതമായ പേരുകൾ നൽകി പ്രസിദ്ധികരിച്ചാൽ പലർക്കും സൃഷ്ടിപരമായി വിമർശിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടും വിദ്യാധരനെപ്പോലയും വായനക്കരനെപ്പോലെയുള്ളവരും അടങ്ങി ഇരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അവര് ഒന്ന് പൊരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കി കൂടെ. ഈ മലയാളി ഒത്തിരിയാളുകൾ വായിക്കുന്ന പത്രം ആണെല്ലോ?
Anthappan 2014-06-11 09:25:10 News
Scientists and poets are old enemies. Read the article below. But the beauty definitely will be enhanced if the scientist chooses their words correctly, dress up properly, and present to the readers. Vidyaadharan is really good in engaging readers into conversation through e-malayalee. He is really a pain in the neck for the rotten writers but an inspiration for the learners. “They are old enemies, or else they are old lovers. The poet Albert Goldbarth writes, “Perhaps the arts and the sciences have never slept together without one eye kept warily open.” However warily, though, they have slept together. There are points of connection, even intimacy. Science and poetry embrace a stance of doubt, of keeping the mind open, of eschewing dogma. Not to say that dogma has departed the premises. New scientific ideas often meet resistance from the Old Guard. And I once met an English graduate-student poet who fervently insisted that no great poem has appeared since the 17th century. But doubt and an open mind serve both enterprises. “I believe,” wrote the physicist Richard Feynman, “that to solve any problem that has never been solved before, you have to leave the door to the unknown ajar.” And again, “[A]ll of the things we say in science, all of the conclusions, are uncertain, because they are only conclusions.” In science, hypotheses are put forth and evidence is collected, for and against. Experiments are set up; their results can be reproduced or not. Meanwhile the instruments that extend our human senses keep improving, providing new evidence. Poet Alice Hawthorne Demming, whose poems engage with science at every turn, writes, “[S]cientists, in their unflagging attraction to the unknown, love what they don’t know. It guides and motivates their work; it keeps them up late at night; and it makes that work poetic.” (Demming’s essay “Science and Poetry” appears in The Measured Word: On Poetry and Science edited by Kurt Brown.) Each time a poet sets out to write a poem, he or she launches into unknown territory, a landscape that opens with image, word, or story. The poet can acquire skill in shaping lines, can develop a good ear for the music inherent in language, can become adept at metaphor, and so on. But the poet can never know whether this poem is going to become good or great or a wrestling match requiring rounds lasting for days, weeks, or years.”
വിദ്യാധരൻ 2014-06-11 07:44:18 News
ശാസ്ത്രീയമായ ലേഖനങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ജല കണികയിൽ തട്ടി അപഭ്രംശം സംഭവിക്കുന്ന പ്രകാശതരംഗത്തിന്റെ നീളവും വീതിയും കൂട്ടിയും കിഴിച്ച് നീലാകാശത്ത്‌ താള വൃത്ത ലയങ്ങളോടെ വെളിപ്പെടുന്ന മഴവിൽ കോടിയുടെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. പക്ഷെ അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ വർണ്ണിക്കാൻ ഒരു ശാസ്ത്രന്ജന്റെ തൂലികക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം 'സൗന്ദര്യം' എന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രന്ജന്റെ പരീക്ഷണശാലയിൽ കണ്ടെത്താവുന്നതല്ല. അത് കാണെണമെങ്കിൽ മേല്പ്പോട്ടോ കീഴോട്ടോ നോക്കാതെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ അടക്കി ഒരു ഋഷി (കവി) ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. വള്ളത്തോളും മുണ്ടശ്ശേരിയും ഊര്ജ്ജതന്ത്ര ആദ്യപകരായിരുന്നു മേലോട്ട് നോക്കി മാത്രം സമയകളയാതെ പ്രകൃതിയുടെ രസമായരാജ്യ സീമകൾ കാണാൻ തുനിഞ്ഞത് കൊണ്ട് കാല സമയ പരിതികളെ (നൂറ്റാണ്ടുകളെ) അതിജീവിക്കുന്ന സാഹിത്യകൃതികൾ നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമായി. "സജ്ജനാൻ കവിരസൗ നയാചതേ, ഹ്ലാദ്നായ ശശഭ്രിത് കിമർത്ഥിത നാപി നിന്ദതി ഖലാൻ മുഹർമ്മുഹു ധിക്കൃതോപി നഹി ശീതളോനല " സജ്ജനങ്ങളോട് എന്റെ കാവ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് കവി പറയേണ്ട. ചന്ദ്രനോട് ആഹ്ലാദിപ്പിക്കാൻ പറയണോ? ദുഷ്ടന്മാരെ നിന്ദിച്ചെട്ടു എന്നത് ഫലം? അഗ്ന്നിയെ ശകാരിച്ചാൽ തണുപ്പാകുമോ?
Dr.Sasi 2014-06-10 20:29:53 News
Dear Sreedharanunni,
We are living in the twenty first century!! If you  really want to see a rainbow, please look up and  not down!! Please understand the importance of scientific literature !!
(Dr.Sasi)
ഊരമന കേശവൻ നമ്പൂതിരി 2014-06-10 12:56:17 News
കള്ളിയ്ങ്കാവ് നീലിയെ അന്നനട വൃത്തത്തിൽ ഇറക്കി i വിട്ടാൽ ഒരു പക്ഷെ ഈ കഥാകവിതാധുനിക ശല്യം കുറുഞ്ഞു കിട്ടിയേക്കും. ഇവന്മാരെ എല്ലാം കൂട്ടി പനയുടെ മുകളിൽ കൊണ്ടുപോയി തിന്നു ശരിയാക്കി കയ്യിൽ തരും. എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചാൽ മതി ആണിയടിച്ചു ഞാൻ അവളെ കൂട്ടികൊണ്ട് പോരാം. എന്റെ അന്നനട ഇപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ വേണം
Anthappan 2014-06-10 12:44:14 News
I like the onslaught by Vidyaadharan on the writers of North America those who compromises with the integrity of writing. Go Vidyaadharan go!
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-06-10 12:17:41 News
പണത്തിനുവേണ്ടി കൊലക്കു  ജാക്കോ, വളരെ ദയനീയമായിപ്പൊയീ ...ഏതെഗ്ഗിലും ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ ഇതു നടന്നിട്ടുണ്ടെഗ്ഗിൽ പേര് പറ..
വിദ്യാധരൻ 2014-06-10 11:24:30 News
അമേരിക്കാൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിലെ നാട്ടുരാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ കയറി രാജാവ് നഗ്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കവി ശ്രി. ശ്രീധരനുണ്ണിക്ക് എന്റെ പ്രണാമം. നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ നമ്മളുടെ പൂർവ്വികർ സംസ്ക്കരിച്ചെടുത്ത മലയാളഭാഷ, അതിന്റെ അടിത്തറ തോണ്ടി ചിലർ, ഗദ്ധ്യ കവിത ഉണ്ടായിട്ടും, കഥാകവിതയാക്കിയും, കവിതകഥ യാക്കിയും നശിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് വളരെ ഖേദത്തോടെ പറയട്ടെ. ഇതിൽ പ്രധാനികൾ, സൃഷ്ട്ടിക്കപെട്ട എല്ലാത്തിനും, സൂക്ഷ്മായി പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു താള-ലയ-ശ്രുതി ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ഉറപ്പുള്ളവരിൽ ചിലരാണ്. ഭാഷയ്ക്ക് വ്യാകരണം വേണം എന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഇവർക്ക് "കനക ചിലങ്ക കിലുക്കി കിലുക്കി" വരുന്ന കാവ്യ സുന്ദരിയെ കാണുമ്പോൾ എന്തോ തീപന്തം കണ്ട പെരുച്ചാഴിയെപ്പോലെ ഒരു ബഹളം ആണ്. അമേരിക്കയിലെ മടാലസക ളായ ദമയന്തിമാരുദെ മദചന്തിക്കണ്ട് 'ആധുനികം ആധുനികം എന്ന് ഒച്ച വച്ച് വൃത്ത താള ശ്രുതി ലയങ്ങളിൽ നെയ്യെതെടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ വലിച്ചു കീറി സുന്ദരിയായ കാവ്യസുന്ദരിയെ ഔര് അഭിസാരികയാക്കി നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുകയാണ് സുന്ദരിമാരായ എത്ര എത്ര ഭാഷാ വൃത്തങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്? കാകളി, കളകാഞ്ചി, പര്യസ്തകാഞ്ചി, മണികാഞ്ചി, മിശ്രകാകളി ഊനകാകളി, ദ്രുതകാകളി, സർപ്പിണി, ഉപസർപ്പിണി, കേക, ഹാ ഹാ എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ള അന്നനട, മഞ്ജരി, ശ്ലഥകാകളി, നതോന്നത, തരംഗിണി, ഊനതരംഗണി , സ്തിമിത എന്നിങ്ങനെ പതിനേഴു സുന്ദരിമാരുണ്ടായിട്ടും, നായ് എവിടെപോയാലും നക്കിയേ കുടിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചിലര് ആധുനികതയും അത്യന്താധുനികതയും പൊക്കി കാണിച്ചു മലയാള കാവ്യ മണ്ഡലത്തെ ഒരു ചുവന്ന തെരുവാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്.ആയതുകൊണ്ട് " ഇനിയെന്ത് പാർത്ഥ പതുക്കെ നില്ക്കുന്നു ഇനിതനയനെ വധിക്ക വൈകാതെ" (അന്നനട) എന്ന് പറഞ്ഞപോലെ മലയാള സാഹിത്യലോകത്തെ ദുഷിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചണ്ഡാളന്മാരെ വധിക്കാൻ സമയം ആയിരിക്കുന്നു "കോൽതേനോലേണമോരോ പദമതിനെ നറും- പാലിൽ നീരെന്നപോലെ, ചേർത്തീടെണം, വിശേഷിച്ചതിൽ ഉടൻ ഒരലങ്കാരം ഉണ്ടായി വരേണം, പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി തോന്നേണം എന്നിത്ര വന്നെ തീർത്തീടാവു ശ്ലോകം" അല്ലാതെ കയ്യ് നനയാതെ മീൻപ്പിടിക്കാൻ നോക്കല്ലേ അലസരായാ പണ്ഡിതന്മാരെ!
Jacko Mattukalayil 2014-06-10 10:17:56 News
ടാക്സ് കൊടുത്ത, വളരെ കുറച്ചു മാത്രം വരുന്ന, തുകയുടെ കണക്കാണ് 18-കോടി. യഥാർത്ഥ വരവ് അതിന്റെ എത്രയോ മടങ്ങാണ് എന്നൂഹിക്കാനെ യുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ ഇതു നേടുന്നവർ ആരെന്നും എല്ലാവർക്കുമറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ്. ലീഗുകാർ സഭകളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചും അന്വേഷിക്കണമെന്ന തുറുപ്പു വെച്ചടിച്ചു ഉമ്മച്ചനെ വെട്ടിലാക്കിയത്. അപ്പോൾ മുതലാണ്‌, "കുട്ടികളെ കടത്തിയതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷണമുണ്ടാവും, നിയമം അതിന്റെ വഴി നോക്കും", എന്നൊക്കെ ഉമ്മച്ചൻ മുരടാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടർന്ന് അന്വേഷണങ്ങളുടെ കഥകൾ പറയുകയല്ലാതെ അറസ്റ്റോ നടപടികളോ ആര്ക്കും എതിരായി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ, വൻപിച്ച രീതിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുന്ന കേസ് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടും. ഗവര്മെന്റിന്റെ അനാസ്ഥ കോടതി പോലും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 

അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും കിഡ്നി, കരൾ, കണ്ണ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ രണ്ടും, മൂന്നും ലക്ഷം ഡോളർ വെച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ടു അക്ഷമരായി രോഗികൾ കിടക്കുന്നു. ഇവരെ ഫീഡു ചെയ്യാൻ തന്നെ ബോഡി പാർട്ട്സുകൾ മറ്റെവിടെ നിന്ന് കിട്ടും?  അതു കൊണ്ടാണ് വൻപിച്ച രീതിയിൽ 'കോടികളുടെ സദ്യ' മത സംഘടനകൾ വഴിയും, രാഷ്ട്രീയക്കാർ വഴിയും നല്കി യൂറോപ്പും അമേരിക്കയും അനാഥാലയങ്ങളും ആശുപത്രികളും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത്‌. കേസുകൾ എല്ലാം വെറും നിസ്സാരമെന്ന നിലയിൽ അവരുടെ പത്രങ്ങളും എഴുത്തുകാരും വരുത്തുന്നുമുണ്ട്. പക്ഷെ പാവപ്പെട്ട ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പണത്തിനു വേണ്ടി കൊലക്കു നല്കുന്നത് എത്ര കടുത്ത അന്യായമെന്നു ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ?

Ninan Mathullah 2014-06-10 07:01:22 News
Infrastructure development is very important in the larger development of any state or country. It is pure politics when the opposition bring issues of paddy filed against the airport as excuses. Opposition do not want govornment to do any development project as they are afraid that the govornment will come to power again. In the past the issue was the 'Singhavalan Monkey'. It is important to defeat such reactionary forces that block the development of the whole state. If a airport come to the area it will uplift the face of the whole area. The standard of living of the people in the area will get better as the amount of money or income generated from the airport and new job opportunities in the area and the whole state. Proportional to the population of the state, Kerala need additional airports. Taking care of nature is important. If a tree is cut down planting another tree elsewhere in the state is the solution to deforestion and Global warming.
Jack Daniel 2014-06-10 06:45:16 News
എന്തൊരു അച്ചടക്ക ബോധം! ബെവെരേജു ഷാപിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിന്ന് എല്ലാവരും അച്ചടക്കം പഠിച്ചു!