RAJAN MATHEW DALLAS 2014-04-05 14:59:48 News
 തീർച്ചയായും ! 100 സീറ്റ്‌ കിട്ടാത്ത കോണ്‍ഗ്രസ്‌,  15 സീറ്റ്‌ കിട്ടാത്ത സീ പീ എമ്മിനോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ...30 സീറ്റ്‌ കിട്ടുന്ന മമതയോടോ, മായാവതിയിടോ , മുലായതിനോടോ  പിന്തുണ ചോദിക്കാമായിരുന്നു ...
S Madhavan 2014-04-05 14:46:39 News
Well said and understood KERALITE , But you need to reveal your Identity NAME & PLACE
to be ELIGIBLE to make these kind of COMMENTS.
Thankyou.
RAJAN MATHEW DALLAS 2014-04-05 14:43:26 News
 
 Poor comment ! People who live in the Gulf Area have to come back at any time ! They know that ! India is not China to live in a one bedroom...They worked hard... saved money...send to the home land... helped the home land grow...ready to come back at any time...made their dream house...please accept the good things they gave to their home land...gave workers good salary...donations to charity...churches...temples...mosque...food to poor people...rehabs...acceptances and awards to good writers...Respected teacher, we adore you...but please...please...accept the good things they did...every progress you see in Kerala are the blood and sweat of the poor kerala workers in foreign countries...otherwise Kerala will be worse than Bihar...the houses are for them to live when they come back...
keralite 2014-04-05 11:05:39 News
well said.
The government should impose high taxes on houses that are not inhabited. Also, government should not allow those settled in foreign countries to build houses in Kerala. Houses are only for those who live in Kerala. It is not a luxury item for the rich NRIs to show their wealth to the poor people of Kerala
Cherian Jacob 2014-04-05 09:42:43 News
Gujarat is not just Ahammadabad, where everyone praise the glory of development. Need to consider the entire state of Gujarat, otherwise it is not fair judgement. People in Jamnagar area still struggling for water. People of Gujarat are very hardworking and committed, otherwise they would not have accepted a Malayaalee Dr.Kurian (Amul Kurian) as their leader and proved to the world how india could sustain without their help. 

Remember, the wisdom of Dr.Kurian and Commitment of people of Gujarat made this in reality. 

Dr. Kurian could have become the chief minister, or even the prime minister, but he just focused on what was important for the country. Did Modi ever utter a word of appreciation even today whan he is about to take the national stage? Modi is an able leader, but his leadership lacks appreciation and respect for other human beings. During Atal Bihari Vajpayee's time, India made significant progress, but also messed up the relationship with Pakistan. They Started linking the roads, congress continued.

Congress failed to communicate the progress they made, If Dr.ManmohanSingh was not the prime minister, India would have suffered during the financial meltdown. PanchayathiRaj, Freedom of Information Act,Lokpal Bill, congress and UPA  created the fundamental structures in place. During the last 20 years, India made significant progress.

 Progress comes with corruption, it is unfortunate, but unavoidable. Even countries like USA is not an exception. Just see how the unemployment compensation and foodstamp programs are abused by few. But these are the programs supported the country during struggle. 

Beyond corruption, India faces the threat of disparities between the rich and the poor. Naxal movement is the danger country is facing today. It is happening because with current living conditions, poor will not be able to survive. If corporates like Reliance control every natural resource of India, more people will join the force on the other side. India will only shine when everyone get a fare share.

My point is, start recognizing the good part, create a space where people could respect and appreciate each other. Our views are just views, no one is right or wrong. We need someone who will lead this nation to new destinations who will appreciate and respect everyone in the society. 

I am sure, vice people of India will select able leaders in this election. Hope and pray for the best for our motherland.

josecheripuram 2014-04-05 08:58:31 News
The so called "sabha" is built on ordinary people like Prof:Joseph & his family .when in need if the Sabha discarded him he should leave the Sabha as well.
josecheripuram 2014-04-05 08:47:14 News
Dear Meenu, well written,you should focus more on our teens issues,than ourselves.One kid told me how they disggise drinks.Make a hole in the watermelon fill it with vodka the melon absorbs the alcohol, the cut a slice &eat you get high and people around including your parents think you eating watermelon.This the husbands who's wife is against drinking can try too.
George Thumpayil 2014-04-05 08:13:25 News
Thank you Thomas Sir and Biju.
കൃഷ്ണ 2014-04-05 06:43:19 News
I BELIEVETHAT ONLY 10% PEOPLE MAY BE RELIGIOUS FANATICS. THEY ARE NOT GOING TO CHANGE INDIA/S DESTINY. BUT UNNECESSARY PROPAGANDA BY THE SELFISH POLITICIANS CREATES HAVOC. IT NEEDS THE PUBLIC YO BE ALERT AND CAREFUL TO HAVE A SECULAR GOVERNMENT.
Thomas T Oommen, President ICF 2014-04-05 05:49:54 News
Heartfelt condolences for our family.  With love and prayers.
thomas koovalloor 2014-04-04 21:56:42 News
Condolences to the bereaved family and prayers to the departed soul. Thanks for Joseph Padannamackal's flashback about Simson family so that people like me know the Simson and Rosamma very well.
thomas koovalloor 2014-04-04 21:44:15 News
Nice Article Meenu. I really appreciate you. This is an eye opening article about  a great menace that is trying to destroy our younger generation. It is shameful that some of our leading politicians are trying to legalize it, and many of our children also supporting it. People like you can educate our children and even parents. Hope you write more articles like this and I wish you all success.
Biju Cherian 2014-04-04 21:17:11 News
Prayers and Condolences. May Lord grant him eternal rest and peace in Heaven
വിദ്യാധരൻ 2014-04-04 20:24:12 News
"സൂര്യനെല്ലി പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മൊഴി അവിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ലെങ്കിൽ" എന്ത്കൊണ്ട് കുരിയന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ച് കോടതിക്ക്  അന്വേഷിച്ചുകൂടാ? 
Jack Daniel 2014-04-04 20:16:22 News
Who is the  secret admirer?  Is it Tom Mathew? Or Is it a mistake?  I am totally confused!