വിദ്യാധരൻ 2014-07-29 19:28:25 News
കേരളത്തിൽ പോലും ജനം തഴഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന അഴുമതിക്കാർ, പെണ് വാണിഭക്കാർ, കടൽക്കൊള്ള , സി ഡി ചോരണം, അധികാര ദുരുപയോഗം തുടങ്ങിയവയിൽ കുപ്രസിദ്ധി നേടി നിയമപാലകർ, നക്സലൈറ്റുകൾ, തറപഞ്ചായത്ത്, മുന്സിപാലിറ്റി തുടങ്ങിയവയിലെ കുംമ്പകോണക്കാർ എന്നിവരെ കൊണ്ടവന്നു, കുഴലുവിളി, ചെണ്ടകൊട്ടു, ആന, അംമ്പാരി, കുഴല് വിളി, കുടമാറ്റം, താലപ്പൊലി എന്നിവ കൊടുത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ അമേരിക്കൻ സമൂഹം ഒന്നാകെ ഹരം പൂണ്ടു നില്ക്കുന്നു. പൂമാലകളുമായി ജനം വിമാന താവളങ്ങളിൽ കിടപ്പാണ്പിന്നെ . കൊച്ചമ്മമാരെ ഷോപ്പിങ്ങിനു കൊണ്ടുപോയി ഭാര്യ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടുവരുന്ന പണം ചിലവാക്കി സുഗന്ധ തൈലം, മസ്സാജു തുടങ്ങിയവ നല്കുന്ന വിടന്മാർ ഇതിൽ വിരുത് നേടിയവന്മാർ ആണെന്ന് പറയണ്ടാതില്ലല്ലോ? സരിതയും വലിയ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ ഇങ്ങു പറെന്നെത്തും എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട. പിന്നെ സ്വന്തം പടം പത്രത്തിൽ നോക്കിയിരുന്നു ആസ്വതിക്കുകയും, വർണ്ണാഭം, കർണ്ണാഭം തുടങ്ങി വായിൽ കൊള്ളാത്തതും മനസിലാകാത്തതുമായ വാക്കുകൾ നോക്കിയിരുന്നു പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയും തുള്ളി ചാടുകയും ചെയ്യുന്നു ചെയ്യുന്നു. കവി ഇത് നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ നാളായി എന്ന് കവിതയുടെ ഓരോ വരികളും വിളിച്ചു പറയുന്നു. പാട്ടിലെ വിധി കർത്താക്കൾ പറയുന്നത് പോലെ സംഗതികൾ വീണണ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ തന്നെ വീണു, ഭാവങ്ങളും ന്യുൻസും എല്ലാം കൊള്ളാം. പക്ഷെ, "കുവല മലരുടെ പരിമള സാരം, തവളകൾ അറിവാൻ സംഗതി വരുമോ" (നളചരിതം)' കവിക്ക്‌ അഭിന്ദനം
Anthappan 2014-07-29 17:30:50 News
In South Africa, Gandhi was kicked out of the train and beaten up by the White man. But that never deterred Gandhi’s internal decision to deal the problem proactively. Gandhi, as I understand, read the ‘Kingdom of Heaven is within you’ written by Tolstoy, inspired by the sermon of the mount by Jesus, many times. All these leaders crossed the barriers of religion, race, and color and that is why they stand out. I see the comment posted by someone about Obama as absurd. He is doing the right thing as the world is celebrating Ramadan which promotes tolerance, forgiveness, peace and love. We cannot blame Muslims, Hindus, Christians, Jews, or any other people for what a small fraction of their religion doing in this world. If we cannot come out of the box and enjoy the beauty of creation in its different colors and shape, then we won’t even understand the concept of God the truth and love. Unless and until people and their leaders find peace and love in their own heart they will never be able resolve the small and big problems in life and even the issues Christian raised.
mathi mo 2014-07-29 16:02:18 News
Looking to the comments from Christan,the christan community is the only coomunity in the world who are attacking by the other community. What about in Pakistan and Bengladesh. Thousand hindus are attacked by other people. What happend in Bosnia. The poor muslims were attacked by christan people and now they all are in USA
Christian 2014-07-29 15:59:17 News
Anthappan is correct. But here the problem is people driven out from their homes. They were asked to convert to Islam or leave the place. Otherwise they will be killed. Can we deal with such people peacefully?
If you are asked the same in India, what will be your feelings? Driven out from your home just because of your religion. or get killed or convert.
Anthappan 2014-07-29 13:46:26 News
Anybody can tell this to anyone if you really understand the teaching of Christ. If you talk to any laymen of any religion they are all peace loving people. A small faction of the people in religions around the world is creating this havoc around us because they are misguided by the leadership with hidden agenda. The question Christian raised is whether I would be able to talk to this people. Jesus showed the world how to approach different issues at different times. Jesus never advocated killing or violence to resolve any problems. All his actions to address any problem ceased before it took a turn to violence; either he kept quite or he left the place. First you have to isolate the problem and act according to each problem. As I said earlier Jesus took different approach at different time. He was very aggressive when he drove out the merchants from Jerusalem temple whereas he was quite in front of Pontius Pilate. He called King Herod a fox and he challenged the Jewish teachers and intellectuals for their skewed thinking and teaching about God. First you respect the fellow beings as human beings and deal with the problems. A Christian criticizing the Hindus for idolatry or generalizing the Muslims and blaming them for all the terrorism in the world or Vice- versa are not going to resolve any problem. With respect and love you can win anyone’s heart but there is cost for it and that is crucifixion, gets shot or at least criticism from the majority. Be a different Christian rather than following the crowd.
Christian 2014-07-29 11:22:34 News
Anthappan and Vidyadharan should tell these things to the Muslims who are committing the genocide and driving out people from their homes. Dont support the attackers. Support the suffering people, whether they are Christian or Muslim in Palestine. No Muslim in America spoke against these. Then why call them to the rally? We have seen the plight of Kashmiri Pandits driven out in Kashmir or Muslims pushed to ghettos in Gujarat.
Anthappan 2014-07-29 11:16:48 News
Why can’t you invite people from all religion and have a demonstration in front of UN Instead of turning your anger against Vidyaadharan? If you invite Christians, Hindus, Muslims, and Jews and have a peaceful rally, it will reflect the cardinal principal of all religion and bring glory to all Gods.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-29 11:08:02 News
ക്രിസ്തിയനു- ഞാൻ എഴുതിയത് ശരിക്ക് മനസിലായില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന് ഇവിടെ എന്ത് പ്രസക്തി എന്ന് ചോതിച്ച നിങ്ങലെപ്പോള്ളവരാണ് ഇന്നത്ത് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സർവ്വ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാള് മൈക്ക് കായിൽ എടുത്തു നേതാവാകും. അന്ധനെ അന്ധൻ നയിക്കുന്നു. ഇവരെ കുറിച്ചാണ് യേശു ദേവൻ പറഞ്ഞത്, ' കണ്ണ് ഉണ്ടായിട്ടു ഇവർ കാണുന്നില്ല ചെവി ഉണ്ടായിട്ടും ഇവർ കേൾക്കുന്നില്ല, മനസുണ്ടായിട്ടു ഇവർ ഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല" ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതിനോട് ഞാൻ യോചിക്കുന്നു. "എനിക്ക് എശുവിനെ ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ക്രിസ്ഥിയാനികൾ?"
Christian 2014-07-29 10:45:02 News
This is an issue of Christian genocide in Middle East. The Muslims are killing Christians in Iraq and other places or driving them out from their homes. Rathen than condeming it, why speak of Christ's message? What is the use of speaking peace to those do these crimes? If Israel attacks Palestinians, it is equally bad. Nobody agrees to that.
I dont know what Vidyadharan is saying. Christians should suffer without protesting? The so called Christian countries in the West and America do not do anything for fellow Christians
വിദ്യാധരൻ 2014-07-29 10:21:15 News
ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തിയാനികൾ മാത്രം എന്ന ഒരു ധാരണയാണ് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഇത് യേശുദേവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും മനുഷ്യജാതിയായി കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻറെ പിന്ഗാമികളകാൻ അത്യുത്സാഹം കാണിച്ചവരുടെ ഹൃദയവും ഉള്ളിലിരിപ്പും എവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിനു അറിയാമായിരുന്നു. അത്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ചോതിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കുരിശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും, ഞാൻ കുടിക്കുന്ന കപ്പിൽ നിന്ന് കുടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും. ക്രിസ്തിയാനി ആയാലും ഹിന്ദു ആയാലും മുസ്ലിം ആയാലും, ശ്രി. നാരായണഗുരു പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരെ ഒരു ജാതിയായി കാണാത്തടത്തോളം കാലം, യേശുപോലും ഇവരുടെ ഈ പൊള്ളയായ വേഷം കേട്ടലുകൾ കണ്ടു തലകുനിച്ചു കടന്നു പോകും. എല്ലാ മനുഷ്യ ജീവിതവും വിലപ്പെട്ടതാണ്‌. ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ എല്ലാവര്ക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. മതവും, രാഷ്ട്രീയവും, സാഹിത്യവും ഒക്കെ ഇന്ന് വികലമാക്കപെട്ട ചിന്തകളാൽ വഴിതെറ്റി സഞ്ചരിക്കുകയും അവരുടെ മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിക്കുകയുമാനു. മതത്തിനും, രാഷ്ട്രീയത്തിനും സാഹിത്യത്തിനും, നെതൃത്ത്വത്തിനുമൊക്കെ പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ ഉരുതിരിയുകയാണ്. വയലാര് പാടിയതുപോലെ നമ്മള്ക്കും പാടാം, "മാനിക്കയില്ല ഞാൻ മനുഷ്യ വര്ഗ്ഗത്തെ അവഗണിക്കുന്നൊരു തത്വശാസ്ത്രത്തെയും
From Catholic League 2014-07-29 10:12:44 News

Obama Praises Muslims For Human Rights


July 29, 2014

Bill Donohue comments on President Obama's remarks last night at the White House honoring Eid-al-Fitr, marking the end of Ramadan:
 
Last night the president said that Eid "reminds us of the many achievements and contributions of Muslim Americans to building the very fabric of our nation and strengthening the core of our democracy." He would have done us a service had he enumerated them. "That is why we stand with people of all faiths," he continued, "here at home and around the world, to protect and advance their rights to prosper, and we welcome their commitment to giving back to their communities."
 
No, Mr. President, you do not stand with "people of all faiths" in protecting and advancing human rights. As you speak, Christians are being beheaded all over the Middle East because they are Christians, and those carrying out this mass murder are doing so in the name of Islam. Yet you continue to say and do absolutely nothing about these unspeakable crimes. Do Christian lives mean so little to you?
 
When I type "President Obama Speaks Out," or "Speaks Against," in the search engines of Bing, Google, and Yahoo, the sentence automatically closes with such objects as "Trayvon Martin," "Kanye West," "Fox News," and "Bullying." I can search in vain to find you condemning the genocidal slaughter of Christians by Muslims.
 
Ditto for Jews. Muslim terrorists are killing Jews in Israel and their representatives have pledged to wipe Jews off the face of the earth. Yet your administration spends most of its time lecturing Israelis to be patient. About what? Being bombed because they are Jews? Do Jewish lives mean so little to you?
 
No one wants you to insult Muslim Americans in the White House, but you had an opportunity to at least call on them to speak out about what their people are doing in the Middle East, and you blew it. Instead, you decided to patronize them for all their contributions to human rights. 

Sreekumar Purushothaman 2014-07-29 10:10:49 News
മീനു ... അഭിനന്ദനങ്ങൾ .. ഇനിയും കൂടുതൽ എഴുതാൻ കഴിയട്ടെ ..
new yorker 2014-07-29 09:46:28 News
How about the Muslim children getting killed by Israel's army ? Why dont voice on that issue.
വിദ്യാധരൻ 2014-07-28 20:30:22 News
വായനക്കാരൻ ഭയപ്പെടുന്നത് ഞാനും ഭയപ്പെടുന്നു. സദ്യകൊടുത്തും കാശുകൊടുത്തും വലിയ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ അമേരിക്കയിൽ ആരെങ്കിലും സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാർഡു കരസ്ഥമാക്കുമെന്നതിനു സംശയം ഇല്ല. വളരെ വയ്കാതെ വിത്തപ്രതാപത്തിനുമുന്നിൽ സാഹി ത്യ അക്കാഡമി തലകുനിക്കും എന്നതിന് സംശയം ഇല്ല. അതിനു വേണ്ടി ഇനിയുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളെല്ലാം കേരളത്തിൽ വച്ചായിരിക്കും. കുഞ്ചൻനമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതുപോലെ, " ധനവാനെങ്കിലകത്തു കരേറ്റി, പനിനീർകൊണ്ടവൾ കാൽ കഴുകിക്കും" . എന്റെ സരസ്വതി ദേവിയെക്കൊണ്ട്, എഴുത്ത് പഠിക്കാൻ തുഞ്ചൻ പറമ്പിൽ പോയവന്മാർ കാലുകഴുകിക്കുമോ എന്നും ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. "വിത്തമെന്തിനു മർത്ത്യന് വിദ്യകൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ' എന്നത് ഇനിമുതൽ, "വിദ്യയെന്തിനു കൈവശം വിത്തമുണ്ട് ആവശ്യത്തിലതികമെങ്കിൽ' എന്ന് 'ചൊറിച്ചു മല്ലാം' ഇത് തലതിരിച്ചിലിന്റെ കാലമാണെല്ലോ?
vayanakaran 2014-07-28 18:11:29 News
വിദ്യാധരൻ മാഷിനു നമസ്കാരം,.മാഷറിയാത്ത
ഒരു കാര്യം.

 ലാനയുടെപരിപാടി കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കൻ മലയാളി എഴുത്തുക്കാർ  തത്തയെ കാഞ്ചന കൂട്ടിൽ
അടച്ച്  മടങ്ങിയാപ്പോൾ  ഇനിയും കേരള സാഹിത്യ അകാദമി അവാര്ഡ്
കിട്ടാത്ത നാട്ടിലെ എഴുത്തുക്കാർ പരിഭ്രാന്തയിലാണെന്ന് കേട്ടു. ഡോളർ
കയ്യിലുള്ള അമേരിക്കൻ മലയാളി
എഴുത്തുക്കാർ അക്കദമി അവാര്ഡ്
ഡോളർ കൊടുത്ത് വാങ്ങി കളയുമോ
എന്ന പേടിയിലാണ് ആ പാവങ്ങൾ. അമ്പത് വര്ഷം
മുമ്പ് എഴുതിയ കൃതികൾ പൊടി തട്ടി
നാട്ടിലെ ചില പാവം പട്ടിണി എഴുത്തുകാർ
തങ്ങളുടെ കൃതികൾ പരിഗണിക്കുമോ എന്ന്
അന്വേഷിച്ച് വന്നു
 വെറുതെ സദ്യ
ഉണ്ടു പോയി. പാവങ്ങൾ കയ്യിൽ ചിക്കിലി
ഇല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഡോളർ കയ്യിലുള്ള
മലയാളി ഇനിയങ്ങോട്ട് കേരള സാഹിത്യ
അക്കദമി അവാര്ഡ് ജേതാവാകും.