വിദ്യ 2018-12-16 23:25:17 News
ദുർജനഃ പരിഹർത്തവ്യോ
വിദ്യയാഽലങ്കൃതോഽപി സൻ
മണിനാ ഭൂഷിതഃ സർപ്പഃ
കിമസൗ ന ഭയങ്കരഃ

ചീത്ത ആളുകൾ വിദ്യയാൽ അലങ്കൃതരാണെങ്കിൽ കൂടി നന്നാക്കാൻ പറ്റുന്നവരല്ല.
പാമ്പു രത്നം ധരിച്ചാലും ഭയങ്കരം തന്നെ അല്ലേ?
വേതാളം 2018-12-16 22:44:12 News
ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾക്ക് നന്നാക്കാൻ പറ്റില്ല സ്നേഹിത .പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് സ്വയം നന്നാകാം . അതുകൊണ്ട് .നിരീശ്വരവാദികളെ നന്നാക്കാൻ പോകാതെ ഒരു നിരീശ്വരവാദിയാകു . നമ്മൾക്ക് ഒരുമിച്ച്  ഈ മലയാളി പ്രതികരണകോളത്തിൽ  മത തീവ്രവാദികളെ ഓടിക്കാം   രണ്ടായി നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിനും നില നിൽക്കാനാവില്ല മാത്തുള്ളെ . രണ്ടു കൈയും തുറന്ന് നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു .  ഒരിക്കലും ഈ താളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ പോകരുത് . നിങ്ങളില്ലെങ്കിൽ പ്രതികരണകോളത്തിൽ ഒരു വെടിക്കെട്ടും നടക്കില്ല . നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വലിച്ചാണ് അന്തപ്പനും ആഡ്രയോസും  ജീവിക്കുന്നത് . നിങ്ങളാണ് അവർക്ക് വേണ്ട പ്രാണവായു നൽകുന്നത് 
Ninan Mathulla 2018-12-16 21:36:09 News
If emalayalee ado not remove abusive language post in the response column, no more posts or articles in emalayalee.
വിദ്യാധരൻ 2018-12-16 21:04:31 News
യാതൊരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കാതെ അറിവ് പകരാൻ സുധീർ പണിക്കവീട്ടിൽ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് നിഷേധിക്കുകയും, അദ്ദേഹത്തിന്റ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ദിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും, അതിനെ പരിഹാസത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ മനസ്സുകൾക്ക് വിദ്യ വളരെ ആവശ്യമാണെന്നും അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിനെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വളരെ വ്യക്തമാണ് .പണമുള്ളതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനും മാനിക്കപ്പെടുന്നില്ല . എന്നാൽ വിദ്യയുള്ളവൻ സർവ്വരാലും മാനിക്കപ്പെടുന്നു . ഉള്ളൂർ എസ്‌.പരമേശ്വരയ്യരുടെ ചിന്തോദ്ധീപകമായ കവിത വിദ്യയുടെ മഹത്വത്തെ എടുത്തു കാട്ടുന്നു 

വിത്തമെന്തിനു മർത്ത്യന്നു വിദ്യ കൈവശമാകുകിൽ
വെണ്ണയുണ്ടെങ്കിൽ നറുനെയ്‌ വേറിട്ടു കരുതേണമോ?
വിദ്യവിട്ടു നരന്നാമോ വിശ്വംഭരയിൽ വാഴുവാൻ
ആയുധം കയ്യിലേറാത്തോൻ അടരാടുന്നതെങ്ങനെ?
വിദ്യയാം പ്രാണനേവന്നു വേർ പെട്ടു നിലകൊള്ളുമോ
സമ്പത്തും മറ്റുമവനു ശവം ചാർത്തിന മാലകൾ
അജ്ഞനായ്‌ ജീവിതം പോക്കാൻ ആർക്കു ധാർഷ്ട്യമുദിച്ചിടും
വാലും കൊമ്പും വെടിഞ്ഞുള്ള മഹിഷം തന്നെയപ്പുമാൻ
കാണേണ്ടതൊന്നും കണ്ടീടാ; കേൾക്കേണ്ടുന്നതു കേട്ടിടാ
ഓതേണ്ടതോതിടാ; മേവുമജ്ഞനന്ധൈഡമൂകനായ്‌
മേനിയെത്ര തടിച്ചാലും വിദ്യാഹീനൻ വെറും തൃണം
മറിച്ചതു ചടച്ചാലും മനീഷിയമൃതാശനൻ
മണിയും ചരലും കല്ല്; മർത്ത്യൻ വിജ്ഞനുമജ്ഞനും
ഔജ്ജല്യത്തിൻ പ്രഭാവത്താലറിവൂ വേർ തിരിച്ചു നാം
പുറം കണ്ണു തുറപ്പിപ്പൂ പുലർ വേളയിലംശുമാൻ
അകക്കണ്ണു തുറപ്പിക്കാനാശാൻ ബാല്യത്തിലെത്തണം
അന്നമേകുന്നവൻ മോദമപ്പോൾ മാത്രമണച്ചിടും
ആജീവനാന്തമാനന്ദമരുളും വിദ്യ നൽകുവോൻ
കൊണ്ടുപോകില്ല ചോരന്മാർ, കൊടുക്കുംതോറുമേറിടും
മേന്മ നൽകും മരിച്ചാലും വിദ്യതന്നെ മഹാധനം.
അമ്മയ്ക്കൊപ്പം വളർത്തീടും, അഛനൊപ്പം ഹിതം തരും
വേളിക്കൊപ്പം സുഖിപ്പിക്കും; വിദ്യ സർവ്വാർത്ഥസാധകം
തൻ വീട്ടിലജ്ഞനും പൂജ്യൻ; തൻ നാട്ടിലരചാളുവോൻ
വിദ്യാസമ്പന്ന,നാരാദ്ധ്യൻ വിശ്വത്തിങ്കലശേഷവും
പഠിക്കണം നാമോരോന്നു ബാല്യം തൊട്ടു നിരന്തരം
പഠിത്തം മതിയാക്കീടാം പ്രാണൻ മേനി വിടുന്ന നാൾ
പിശുക്കാൽ പിഴുകും ലക്ഷ്മി; പേർത്തും ഗർവ്വാൽ സമുന്നതി
അനഭ്യാസത്തിനാൽ വിദ്യ; യമർഷത്താൽ വിവേകവും.
ബാലൻ തൻ വിദ്യയാലൊറ്റബ്ഭവനത്തിന്നിരുട്ടു പോം
ബാലൻ തൻ വിദ്യയാൽ വായ്ക്കും പ്രകാശം പലവീട്ടിലും.
വൈരമില്ലാ കരം തോറും; മൗക്തികം ശുക്തിയേതിലും
ചന്ദനം കാനനം നീളെ; സംഖ്യാവാനേതു ദിക്കിലും
വിദ്യ തന്നെ പരം നേത്രം, ബുദ്ധിതന്നെ പരം ധനം
ദയ തന്നെ പരം പുണ്യം, ശമം തന്നെ പരം സുഖം
വിശേഷബുദ്ധിയെന്തിന്നു വിരിഞ്ചൻ മർത്ത്യനേകിനാൻ
വിദ്യയാൽ ജ്ഞാനമാർജ്ജിപ്പാൻ, ജ്ഞാനത്താൽ മുക്തി നേടുവാൻ
അനന്തം വിദ്യയാം സിന്ധു, ആയുസ്സത്യന്ത ഭംഗുരം
പരത്തിലെത്തണം താനും, പ്രാപിപ്പാൻ പരമം പദം
അപവർഗ്ഗമിത്തീർത്ഥമാവോളം സേവ ചെയ്തിടാം
ഒക്കും മട്ടീ സമുദ്രത്തി, ലോടിക്കാം കപ്പലെപ്പൊഴും  
വിദ്യാധരൻ 2018-12-16 20:13:42 News
അരപ്പിരിയിളകിയതാര്‍ക്കാണ്
എനിക്കല്ലാ - എനിക്കല്ല 
എല്ലാര്‍ക്കും എല്ലാര്‍ക്കും പിരിയിളക്കം
പിരിയിളക്കം - ആ പിരിയിളക്കം
(അരപ്പിരി... )

പാരില്‍ നടക്കുന്നു രാവും പകലും
പണമെന്ന മൂര്‍ത്തിക്കു പൂജ (2)
പാമരനാട്ടെ പണ്ഡിതനാട്ടെ
പണമാണെല്ലാര്‍ക്കും രാജാ
ആ പണമാണെല്ലാര്‍ക്കും രാജാ 
(അരപ്പിരി... )

കാലില്‍ നടന്നും കാറില്‍ ഇരുന്നും 
കാലത്തുതൊട്ടേ ഓട്ടം
പണമാം മുന്തിരി കൊടുത്താല്‍ കാണാം
മനുഷ്യക്കുരങ്ങിന്റെ ചാട്ടം
ആ മനുഷ്യക്കുരങ്ങിന്റെ ചാട്ടം
(അരപ്പിരി... )

നഗരം തോറും നാടുകള്‍ തോറും
പണത്തിന്‍ മോഹിനിയാട്ടം (2)
അതിനു കൈമണി കൊട്ടാനായ്
അവനിയിലെല്ലാര്‍ക്കും നോട്ടം
അവനിയിലെല്ലാര്‍ക്കും നോട്ടം 
(അരപ്പിരി... )

(രചന :പി ഭാസ്‍കരൻ , യേശുദാസ് )

അത്യാഗ്രഹി 2018-12-16 17:45:30 News
സ്റ്റേജിൽ മഹർഷിവേഷം കെട്ടി വേദാന്തം ഓതുമെങ്കിലും പൈസയുടെ കാര്യത്തിൽ ഗാനഗന്ധർവൻ അത്യാഗ്രഹിയും ദാനത്തിൽ പിശുക്കനുമാണന്ന് പൊതുവെ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്.
നിത്യം 2018-12-16 17:30:12 News
‘ഞാനിവിടെയുണ്ട്’' എന്ന് നിത്യവും ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വല്ലതും എഴുതണ്ടേ ashih.
Simon 2018-12-16 16:17:53 News
ഹാലോ ashih, താന്തോന്നിയായ ഭാര്യയെ നിലക്കു നിർത്താൻ താങ്കൾ മാത്രം മതിയില്ലേ?  അതിന് പൊതുജനം വായിക്കുന്ന ഇ-മലയാളി പത്രം ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തണോ? താങ്കളെപ്പോലുള്ള വായനക്കാരുള്ളതുകൊണ്ടാണ് വിജ്ഞാനം പകരുന്ന പല മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെയും നിലവാരം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 

'ക്വീൻ എലിസബത്തിന്റെ അടിഭാഗം നനഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണമെന്തെന്ന്' കുറേക്കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഐ എ എസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അറിവിനെ വെറുക്കുന്ന ആഷിഹിനെപ്പോലുള്ളവർ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതിയാൽ ദുർവിചാരമായിരിക്കും ആദ്യം മനസിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. 'ക്വീൻ എലിസബത്ത്' ഒരു കാലത്ത് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പലായിരുന്നു. കപ്പലിന്റെ അടിഭാഗം നനഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന ചിന്ത പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ചിലർക്ക് വരണമെന്നില്ല.  

മനസ് ശുദ്ധമാക്കി താങ്കൾ 'പണിക്ക വീട്ടിലിലിന്റെ' ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ വായിക്കൂ. താങ്കൾ ഒരു അപ്പനാണെങ്കിൽ ഇത്തരം അറിവുകൾ താങ്കളുടെ മക്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും. മക്കൾ അറിവുള്ളവരെങ്കിൽ തോന്ന്യാസം നടക്കില്ല. പള്ളിയിലും ആത്മാവുണ്ടെന്നുള്ള താങ്കളുടെ വിഡ്ഢിത്വം വായിച്ചപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചുപോയി. ഹാ ഹാ !!!!
ashih 2018-12-16 14:45:57 News
ഇത്തരം ഉത്തരങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട്   എന്ത് കാര്യം .അലങ്കോലമയമായ   കുടുംബജീവിതത്തെപറ്റി ,  താന്തോന്നിയായ ഭാര്യ , തോന്ന്യാസം നടക്കുന്ന മക്കൾ ആത്മാവ് ഇല്ലാത്ത പള്ളികൾ ഭാവിയുടെ നാശം വല്ലതും പറയൂ  സുഹൃത്തേ .
make America great 2018-12-16 09:24:28 News
ട്രുംപിന്‍റെ കാമ്പയിൻ ചെയർമാനും ഡെപ്യൂട്ടി കാമ്പയിൻ ചെയർമാനും ദേശീയ സുരക്ഷാ ഉപദേഷ്ടാവും കുറ്റവാളികൾ എന്ന് കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവർ ജയിലിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റ ശിക്ഷയ്ക്കായി കാത്തുനിൽക്കുന്നു. ട്രുംപ്ന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ ജയിലിൽ പോകുന്നു. ട്രുംപ് അയാളെ പൂര്‍ണമായും തളളി കളഞ്ഞു. ട്രുംപിന്‍റെ ഉദ്ഘാടന സമിതി ഇപ്പോൾ ഫെഡറൽ ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിലാണ്. റഷ്യക്കാരി ബൂട്ടാന സത്യം പറയാന്‍ തയ്യാര്‍, കൂടുതല്‍ റിപ്ലബ്ലികാന്‍ നേതാക്കള്‍ കുടുങ്ങും. NRAയില്‍ കൂടി ആണ് റഷ്യന്‍ പണം ഇവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചത്.
മലയാള രണ്ടാന മനോരമ 2018-12-16 09:22:12 News

മലയാള മനോരമ തുടക്കം മുതല്‍ ‘മലയാള രണ്ടാന മനോരമ’ എന്ന് വായിക്കുന്ന ഒരു മണ്ട ബുദ്ടിമാനെ അറിയാം. ‘താങ്കളുടെ മകന്‍ എന്ന തുടക്കത്തില്‍  എഴുതിയ കത്ത് ‘തിങ്കളുടെ മകന്‍ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയില്‍ അ മന്ദ ബുദ്ദി വായിക്കുന്നത് കേള്‍ക്കാന്‍ രസമായിരുന്നു. ഇത് മലയാളികളില്‍ മാത്രം കാണുന്ന പ്രവണത അല്ല. അഭ്യസ്ത വിദ്യ്വാന്‍ എന്ന് നടിക്കുകയും പേരിന്‍റെ മുന്നിലും പുറകിലും സ്ഥാന മാനങ്ങള്‍, ഡിഗ്രികള്‍, ചെയിത ജോലികള്‍ ഒക്കെ കെട്ടി തൂക്കി ഇടുന്ന അനേകരെ പല ഇടങ്ങളിലും കാണാം, ഇ മലയാളിയുടെ കമന്റ്റ് കോളത്തിലും.

ഇവര്‍ പലരും പ്രതികരിക്കുന്നത് വായിച്ചതിനു ശേഷം അല്ല, പടം, പേര്‍ ഒക്കെ കണ്ടു കണ്ണടച്ച് അങ്ങ് കീച്ചും, ചത്തുകിടക്കുന്നവന്‍ ആരാണ് എന്ന് നോക്കാതെ പണ്ടെങ്ങോ കോപ്പി അടിച്ചു വെച്ച ചരമ പ്രസംഗം ചില കത്തനാര്‍മാര്‍ തട്ടി വിടുന്നത് പോലെ. ന്യൂ യോര്‍കിലെ വിചാരവേദി നടത്തിയ ഒരു പുസ്തക നിര്രുപണ ചര്‍ച്ചയില്‍ ഒരുവന്‍ വന്നു എഴുത്തുകാരനേയും പുസ്തകത്തിന്‍ ഉള്ളടക്കത്തെയും പൂച്ച മാന്തുന്നപോലെ വലിച്ചു കീറി വിമര്‍ശിച്ചു. പുസ്തകം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ ആണ് അ വിഡ്ഢി വിഞാനി വിമര്ശനം ചെയ്യിതത്- കാരണം അദേഹത്തിന്‍റെ വിശ്വാസത്തിനു എതിര്‍ ആണ് എന്ന് ആരോ പറഞ്ഞു പോലും.

വായിച്ചാല്‍ മനസ്സില്‍ ആക്കാന്‍ ഉള്ള കഴിവ് ഇല്ലാത്തതു ആകാം, മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സില്‍ ആക്കാന്‍ ഉള്ള സഹന ശക്തി ഇല്ലാത്തതു ആവാം, എന്നേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ മറ്റാര്‍ക്കും അറിവില്ല എന്ന മനോരോഗ ഭാവം ആവാം, ഞാന്‍ ഒരു വലിയ സംഭവം ആണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ദരിപ്പിക്കണം എന്ന പൊള്ള ഭാവം അവാം, അങ്ങനെ ഭാവങ്ങള്‍, വേഷങ്ങള്‍, കാപട്യം ഭരിക്കുന്ന മനുഷര്‍.

Sri. Sudhir ! you did a great job with a few sentences-

Andrew.

CART IN FRONT 2018-12-16 08:42:17 News
FIRST IOWA POLL by SELZER: BIDEN 32% SANDERS 19% BETO 11% WARREN 8% HARRIS 5% BOOKER 4% BLOOMBERG 3% KLOBUCHAR 3% DELANEY 1% SHERROD 1% CASTRO 1%
DON'T PUT THE CART IN FRONT OF THE HORSE.
posted by andrew
വീര വാദം 2018-12-16 05:41:10 News
തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിച്ച ശേഷം അല്ലേ  നാലു പേര്‍ ഹിന്ദു ആണ് എന്ന്  വീര വാദം അടിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇ പ്രസ്താവന അവരുടെ സമ്മതത്തോടെ ആണോ? വീണ്ടും ഹിന്ദു ടിക്കറ്റില്‍ മത്സരിക്കുമോ?
these people need to come out and announce publically their stand
illegal 2018-12-16 05:27:01 News
2 of my friends came in a fake international bike tour and never went back. They started some business like resturants and obtained permenant status -green card. What is wrong with that? They were smart and they did it. This land belongs to all.
പരേതൻ 2018-12-15 22:34:42 News
യാഥാർത്തിൽ ഞാൻ മരിച്ചിട്ടിലായിരുന്നു . ഞാൻ ശവപ്പെട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയായിരുന്നു . ഞാൻ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു വ്യാജ വൈദ്യൻ എഴുതിയ കുറിപ്പിന്റെ പുറത്താണ് അവർ എന്നെ കുഴിച്ചുമൂടാൻ കൊണ്ടുപോയത് .  അവൻ എന്നെ കുഴിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപ് പെട്ടി തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റിരുന്നു കരഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല എന്ന് . പക്ഷെ ആ ദ്രോഹി ഒരു കടലാസ്സ് എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു " കള്ള കാഫറെ നുണ പറയുന്നോടാ ? നീ മരിച്ചെന്നു പറഞ്ഞു ഡോക്റ്റർ തന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് ഇത് " എന്നിട്ട് അവൻ എന്നെ പിക്കാസ് കൊണ്ട് അടിച്ചു കൊന്നു .   ഇന്ന് ഒരു ഗതികിട്ടാ പ്രേതമായി ഞാൻ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടക്കുന്നു . ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചിലരുടെ ദേഹത്ത് കടന്നു കൂടി ചില കുസൃതി തരം കാണിക്കാറുണ്ട് . മോഹങ്ങൾ തീരാതെ മരിച്ച ഒരു പ്രേതമാണ് . ഒരിക്കൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേഹത്ത് കടന്നു കൂടി ചില വേലകൾ കാണിച്ചു തരാം  

ആരാണ് ആ പാടുന്നത് ? കള്ളിയംങ്കാടു നീലിയല്ലേ . എനിക്കവളെ പേടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നു 

ആ.... ആ.... ആ...

നിഴലായ് ഒഴുകി വരും ഞാൻ
യാമങ്ങൾ തോറും കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീലരാവിൽ ഈനീല രാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ 
നിഴലായ് ഒഴുകി വരും ഞാൻ
യാമങ്ങൾ തോറും കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീലരാവിൽ ഈനീല രാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ 

മലങ്കാറ്റു മൂളും മുളങ്കാടു പോലും
നടുങ്ങുന്ന പാതിരാവാണെൻ നൃത്ത രംഗം (മലങ്കാറ്റു.. )
കുടപ്പാല പൂക്കുമ്പോൾ മണം കൊണ്ടു മൂടും കള്ളിയങ്കാടാണെൻ സ്വപ്നതീരം
ഒഴുകി വരും ഞാൻ കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീലരാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ 
നിഴലായ്..... 

നറുംപൂനിലാവിൻ വിരൽത്താളമേറ്റി
പനങ്കാടു പോലും മയങ്ങുന്ന നേരം (നറുംപൂനിലാവിൻ..)
ഒടുങ്ങാത്ത ദാഹത്തിൻ പ്രതിച്ഛായയെന്നിൽ
വളർത്തുന്നൂ വീണ്ടും പ്രതികാരമോഹം
ഒഴുകിവരും ഞാൻ കൊതി തീരുവോളം
ഈ നീലരാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ ഈ നീലരാവിൽ