Thomas K>Varghese 2017-06-24 10:46:43 News

Very good poem.   Congrats.  Love and mercy are the greatest medicines for life.   As usual you

you draw the picture with appropriate words  decorated with "Prasam" and "Vritham".  Thank you for giving  a good poem and good memories of an artist and his wife and the inspirations they give to the world. 

വിദ്യാധരൻ 2017-06-24 10:20:56 News
  ആധുനിക കവിതകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തങ്ങാറില്ല.  ഒരു പക്ഷെ ആശയം നല്ലതാണെങ്കിലും അത് ജീവിതത്തിലൊരിക്കെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും പ്രയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് വച്ചാൽ അത് മനസിലേക്ക് ഒരിക്കലും തെളിഞ്ഞു വരാറില്ല. എന്നാൽ താള വൃത്ത അലങ്കാരങ്ങൾകൊണ്ട് ഭൂഷിതമായ ഒരു കവിത അനായാസമായി മനസിലിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു.   
                രൂപം പ്രമാണിച്ച് സാഹിത്യത്തിന് പദ്യം എന്നും ഗദ്യം എന്നും രണ്ടു വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് .  അതിൽ പദ്യം വൃത്തനിബദ്ധമാണ് . പദ്യത്തിൽ അക്ഷരങ്ങളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിക്ക് വൃത്തം എന്ന് പറയുന്നു വൃത്തനിബദ്ധമല്ലാത്തെതെല്ലാം പദ്യം എന്ന് പറയും ( ആധുനികത്തെ നപുംസക വൃത്തമെന്നു വേണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ). അർദ്ധസമവൃത്തങ്ങൾ, മാത്രാ വൃത്തങ്ങൾ, ഭാഷാവൃത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ വൃത്തനിബിദ്ധമായ കവിതകൾ എഴുതാൻ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 
                 ഉത്തമ കാവ്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവാച്യമായ ആഹ്ളാദം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു. സഹൃദയന്റെ ഹൃദയത്തിന് ആഹ്ളാദം ജനിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കവിത ധർമമാണ് ചമത്കാരം . ഉത്തമ കാവ്യത്തിൽ നിന്നും ആഹ്ളാദം അനുഭവിക്കുന്നതിന് അനുകൂലമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടിയവനാണ് സഹൃദയൻ. ആഹ്ളാദം രണ്ടു ഉപാധികളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു .  
                  1      ആഹ്ളാദം ജനിപ്പിക്കാൻ കാവ്യത്തിനുള്ള കഴിവ് 
                  2      ആഹ്ളാദം അനുഭവിക്കാൻ അനുവാചകാനുള്ള കഴിവ് 

ആഹ്ളാദ കാരണമായ ചമത്ക്കാരം ജനിക്കുന്നത് കാവ്യത്തിലെ ശബ്ദാർത്ഥങ്ങളിൽ നിന്നാണ് . "ശാപദാര്ഥങ്ങളിൽ രണ്ടിലൊന്നിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതും വ്യംഗ്യഭിന്നവും ചമത്കാരകാരകവുമായ വസ്തുവാണ് അലങ്കാരം "
                ശബ്ദത്തോടും അർത്ഥത്തോടും അടിസ്ഥാനമാക്കി അലങ്കാരം രണ്ടുവിധം 
                   1     ശബ്ദഅലങ്കാരം 
                    2    അർത്ഥാലങ്കാരം 

കൂടുതൽ വിവരിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള ഒരലങ്കാരം ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. അതായത് ഉപമ. ഇതിനെ വ്യാകരണത്തിൽ സാമ്യോക്തിയലങ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുന്നു .

"ഒന്നിനൊന്നോടു സാദൃശ്യം 
ചൊന്നാലുപമയാമത് "

'അഭിഷേകാർത്ഥമാം തീർത്ഥ-
ജലം പൊൻകലശങ്ങളിൽ 
നിരന്നു മിന്നി ചെന്തെങ്ങി-
ന്നിളനീർ നിരപോലവേ " 

വൃത്തതാള അലങ്കാരങ്ങൾ സ്‌മൃതിസഹായോപകരണങ്ങളാണ്.  അതുകൊണ്ട് കവികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ വളരെ വേഗത്തിൽ അനുവാചകനിലേക്ക് എത്തിക്കാനും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അവസരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്നു.  അതുവഴി അത് സാമൂഹ്യ പരിവർത്തനത്തിന് വഴിയൊരുക്കുന്നു. എന്നാൽ താളം തെറ്റി കവിതയെന്നു പറഞ്ഞു പടച്ചുവിടുന്ന കവിതകൾ പുതുമഴക്ക് പൊങ്ങുന്ന ഈയലുകളെപ്പോലെ അല്പം പൊങ്ങി താഴേക്ക് നിപതിക്കുന്നു.  

ലേഖന കർത്താവിന് ഇങ്ങനെയൊരു ലേഖനം തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിച്ചതിന് ഹൃദയംഗമായ നന്ദി .

ഒരിക്കൽ കൂടി പലപ്രാവശ്യം ഇവിടെ എഴുതിയതെങ്കിലും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു 

'കോൽത്തേനോലേണമോരോ പദമതിനെ നറും-
             പാലിൽ നീരെന്നപോലെ
ചേർത്തീടേണം വിശേഷിച്ചതിലുടനൊരല -
             ങ്കാരമുണ്ടായിവരേണം 
പേർത്തും ചിന്തിക്കിലർത്ഥം നിരുപമരുചി 
            തോന്നേണമെന്നിത്ര വന്നേ 
തീർത്തീടാവൂശിലോകം .....''

Kingmaker Agency 2017-06-24 06:48:30 News
പുസ്തകം വായിക്കാൻ സമയമില്ല എങ്കിലും ഒരു പൊന്നാടയും പലകയും ഉടനെ കൊടുത്തുവിട്ടേക്കാം. പിന്നെ നാട്ടിൽ ഒരു പൗര സ്വീകരണം.  തിരുവനതപുരത്ത് മന്ത്രിമാർ സാഹിത്യകാരന്മാർ തുടങ്ങിയവരെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ഒരു പത്ര സമ്മേളനം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൊക്കാന ഫോമ പ്രെസിഡൻഡ് സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു മത്സരാർത്ഥി.  ഞങ്ങളുടെ ഏജൻസിയുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക 
Dallas Vodka man 2017-06-24 03:21:37 News
Best wishes sunny. People who want to see your certificate for volunteering for 911 are like trump people asking for Obama's birth certificate ?
 he did work for the burger king, isn't it a service ? feeding the hungry and volunteers ?
Sunny has lot of awards on the wall of the resturant . take a few shots from the bar, order  Kappa & Meen or pork  and enjoy  and read all his awards.
Look at all the negative comments on Houston malayalee writers. if they are not there Malayalam will be dead. good job Houston
Malayalees are very Jealous people.
Peter 2017-06-23 19:06:05 News
Congrats. All the very best in your future assignments.
Indian 2017-06-23 16:07:58 News
India is turning a dangerous country with Hindu fanatics. They get protection from Modi and company. No law and order. How will go like this?
Korason Varghese 2017-06-23 15:06:34 News
Thank You Mr. Andrew for your poignant response and well explained. Many overlook the matter of poverty which is the root cause of all evil in the world. Church is addressing poverty but preaching the prosperity theory. Thanks again. Korason.  
Concerned 2017-06-23 13:23:15 News
വിദ്യാധരൻമാസ്റ്ററുടെ കവിത എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ നട്ടെല്ലുള്ള ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ മലയാള കവിതയെ നാറ്റിയ്ക്കുന്നവരെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ? അപ്പറെ ഒരു സ്ത്രീ പരുഷന്റെ അരക്കെട്ടിനെ കുറിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നു? വിദ്യാസമ്പന്നർക്കാണ് ഇപ്പോൾ കുഴപ്പം പി എച്ച് ഡി വാലിലുള്ളവർ ഇന്നുവരെയുള്ള കവിത പാരമ്പര്യത്തെ നശിപ്പിച്ച് അവരുടെ ഒരു ശൈലി ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മലയാള കവിത നശിക്കില്ല പ്രൊഫസറിൻമാരെ. കഷ്ടം തന്നെ 
andrew 2017-06-23 12:44:54 News

Heaven on this Earth - the only Heaven you can enjoy.

There are some rich who are sympathetic & empathetic but many or most are selfish, that is why they amazed riches. Rich boast about their ability to make money or some seek refuge in god and say god gave it to them. Wonder what ind of god is that which make few rich and leave others in poverty. Being born in richness is an accidental incident, so don't boast about it. Those who are born in poverty has done nothing to be a victim of poverty.

It is the ignorance of the rich to boast in richness and look down on the poor.

Regardless of the source of your richness, your ability or the blessings of your god; you must use your resources to uplift the poor. Poverty in any part of the World is a threat to civilization. Selfish will exploit the poor for their political, religious & social growth. Religion & politics need poor to survive. So they give them empty promises & keep them poor but fool them with false happiness.

when large majority or all humans attain self -sufficiency; religion & politics will wither away. First the religion & then politics in the present structure.

Present day classical example is the religious & political selfish leaders encouraging the poor & ignorant people to make more children. They are born in poverty, struggle in poverty & die in poverty for generations. Religion & politics use them to boost their support and the leaders & their future generations live in luxury.

So it is the responsibility of the rational & humanitarian humans to educate the poor, make them aware of the exploitation & emancipate them from slavery & poverty.

Carson was a talented Surgeon & got fame from separating the twins; the chance of survival was <7%. He was a candidate for the President of USA but revealed his inefficiency when he refused the Cabinet position stating he is not qualified for that job- but he ran for President . During the campaign and after he said many foolish things. Just because he was a famous surgeon doesn't make him a smart or educated person in other fields. But unfortunately efficient and knowledgeable people shy away from politics and the selfish, greedy, proud, ignorant rush in.

We all become victims of these ignorant leaders in politics & religion.

The rich must be like the Sun shine. Like the Sun shines on all, the rich must help all & share with all. That is Heaven, the heaven from you spreading out to all.

That is the only Heaven you can enjoy, all others are hollow myth, foolish fiction.

So create a heaven within you and then it will spread to others and they will radiate to others and the whole Humanity will enjoy Heaven.      

Philip 2017-06-23 12:27:15 News
ഇതൊന്നു പാരായണം ചെയ്തു കേൾക്കുവാൻ കൊതിയാകുന്നു... വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം ... മന്ത്രി വിചാരിച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും പാഠപുസ്തകത്തിൽ ചേർത്ത് കുട്ടികൾ പടിക്കട്ടെ... വീണ്ടും എഴുതണം...ചക്കക്കുരുവും മാങ്ങയും എന്ന ഒരു കവിത ഒന്നെഴുതുമോ ? 
Dallas Malayalee 2017-06-23 11:45:47 News
great job Sunny, you are a true leader & successful businessman.
hope your book has life in Alwaye, cycle ride, 
please post your appreciation certificate for working for days in New york after 911 tragedy.  show it to the jealous malayalee shrimps. These cowards won't do any thing but make fun of those who do.
hope your health is ok after inhaling all that toxic dust.
sunny you are a hero
വായനകാരി 2017-06-23 11:36:14 News
കൊല്ലാം  അല്ല കൊള്ളാം , ഇനിയും എഴുതണം ഇതുപോല  കവിതകള്‍ . വായിച്ചു  വായില്‍ വെള്ളം  ഊറി . അടുത്ത  പ്രാവിസം  പന്നി ഇറച്ചി  വാങ്ങി കൊടുക്കണം - അപ്പോള്‍ അവള്‍ പന്നി എന്ന് വിളിക്കും
പിന്നെ കാള  ഇറച്ചി  അപ്പോള്‍ അവള്‍  ................കാള , മുതു കാള  ......................................
പിന്നെ  ആട്ടു മുട്ടന്‍  ......................................................................
പിന്നെ  പശു  ഇറച്ചി ....................
അതോടെ  കവിതയും  മലയാള  ഭാഷയും  രക്ഷ പെടും.
നാരദന്‍ 2017-06-23 11:21:27 News
പേപ്പട്ടി  കൌണ്‍സില്‍ ?
വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 09:09:51 News
രോഗത്തിൻ പിടിയിൽപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ
ഭീതിയാൽ  കഴിയുന്ന വേളകളിൽ 
ആർദ്രമാം വാക്കാൽപ്രവർത്തിയാൽ 
സ്വാന്തനമരുളും മാലാഖമാരെ ഞങ്ങൾ
അരുളുന്നു വന്ദനം കയ്യ്കൾ കൂപ്പി
മതിയാവില്ല നിങ്ങടെ ശുശ്രൂഷകൾക്ക്
കയ്യ് നിറയെ പണമെത്രവാരി തന്നെന്നാലും
ജോലിക്കർഹിക്കും കൂലികൊടുത്തിടാതെ
പിച്ചചട്ടിയിൽ'   കയ്യിട്ടുവാരിടുന്ന 
യെജമാന വർഗ്ഗമേ നിങ്ങൾക്കായി
കുർബ്ബാന ചൊല്ലുന്ന പുരോഹിതന്മാരെ
അടിക്കാൻ സമയമായി ചാട്ടവാറിനാലെ. '  
നിങ്ങളെ കാക്കാത്തിവരുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം 
പുളയുന്നു വിഷമുള്ള രോഗാണുക്കളേറെ 
സർവ്വതും  കച്ചവടകണ്ണാൽ കാണും
ഇവരുടെ കണ്ണ് ചുഴലാൻ സമയമായി 
'കണ്ണുള്ളവരായി നരകത്തിൽ പോയിടാതെ 
കണ്ണുപൊട്ടിച്ചു സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വിട്ടിടേണം" 
ആവില്ല നിങ്ങൾ തൻ സമരത്തിലൊത്തുചേരാൻ
ഏകുന്നെങ്കിലും സർവ്വവിജയാശംസകളും

വിദ്യാധരൻ 2017-06-23 08:33:46 News

അടിമുടി പെരുക്കുന്നു ദേഹമാകെ
ചൊറിഞ്ഞങ്ങു കേറുന്നീക്കവിതകണ്ട്.
അല്ലല്ല ഇതോരു കവിതയല്ല
അളിഞ്ഞുപുളിഞ്ഞൊരു മീൻകറിയാ.
ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള
നാറുന്ന മീൻ ബന്ധം എന്തിനാണ്
കവിതയിൽ കുത്തിചെലുത്തിടുന്നു?
അയലയും മത്തിയും ചീഞ്ഞഴിഞ്ഞാൽ
അയലത്തെ വീട്ടിലേക്കെറിഞ്ഞിടാതെ
അവനവൻ കറിവച്ചു കൂട്ടിടേണം
വെറുതെ വിട്ടീടു കാവ്യാംഗനയെ
നാറ്റല്ലേ ചാളകഴുകിയ വെള്ളംകൊണ്ട്!
ഇതുപോലെ കവിതയെന്നു ചൊല്ലി
പടക്കല്ലേ പ്രഫസറെ കപിത മേലിൽ
'ആശാനക്ഷരം ഒന്നു പിഴച്ചാൽ
അമ്പത്തൊന്നു പിഴക്കും ശിഷ്യന്'