ഉടക്ക് വാസു 2013-05-27 14:11:28 News
അന്ധനായിരിക്കും ?

A.C.George, Houston 2013-05-27 14:11:12 News

Excellent Sibi David.  You expressed the real, legitimate wishes of NRI.  If the Pravasi Minister is indifferent to our request and requirement, he should resign. Why there is a Pravasi Ministry, just to spend tax payer’s money?.  Just abolish that ministry, save money. The existing foreign ministry will do the job. Creating more and more “Thastikas” or department will not solve our problem. If there are more department means they will kick us around. There are more troublesome windows. We need one window solution. There must be coordination between departments. So, please boycott this indifferent minster and kick him out from the ministry.

jobby joseph 2013-05-27 13:33:21 News
mr. anyian george, please stop all this. you are in USA. talk relevant matters and tell the truth. thanks.
Peachan 2013-05-27 13:16:11 News
What a shame!.. Sthaana. mohikal!.
Thomas T Oommen, Chairman, FOMAA Political Forum 2013-05-27 12:40:18 News
Dear Aniyar,
You are hurting our community .  your news makes no sense.  you are my friend. but your position is agiainst all malayalees. Stop this now
Thanks 
V.Philip 2013-05-27 12:18:07 News
Did Fomaa authorize its Chicago wing to give a reception to a pravasi "enemy" minister in the name of Fomaa? Fomaa Should not support the vested interest people for playing this kind game.
Tom Abraham 2013-05-27 11:51:12 News
In a public airport area, there should be some video surveillance, and a copy of it must show the scene of any altercation. Until such a strict proof material accuracy is before us, no jury can give a fair verdict. Airport management must cooperate to release it, if any. Rejini is right, Bijoy is right.
There is an allegation, and a valid defense. Will we ever get the video ? 
Abrahamji45@gmail.com. No secret
Nirvani Mallu 2013-05-27 11:19:22 News
രണ്ടാമത്തെ പടം നോക്കൂ, മന്ത്രി കയ്യിൽ പിടിക്കും പോലെയും, മന്ത്രി ബൊക്കെ കൊടുക്കുന്നപോലെയും ഉള്ള പടം! ഇദ്ദേഹത്തിനാണ് ബൊക്കെ കൊടുത്തതെന്ന് തോന്നും! ആ ചിരിയും സന്തോഷവും നോക്ക് ! അതു പത്രത്തിൽ അടിച്ചു കിട്ടണം. ഈ ശല്യം കൊണ്ടാവണം ന്യൂയോർക്കിൽ രവി സാറ് പോവണ്ടാന്നു വെച്ചതും. ക്യാമറയും ആയി കൈ പിടിച്ചു കുലുക്കാൻ ഒത്തിരി!
Benny Joseph, New Hyde Park 2013-05-27 10:01:22 News
Moncy's poem is right at the target.Congatulations! Is this God's own country or country of 'Thuthukunukki pakshikal'? Thalam pidickan kure policekarum! Evalethu koppile Rajavinte mola? Keralathilalle ethoke nadakku. 'Vinasa kale vivareetha buthya\\\'
Matt Paul 2013-05-27 09:17:49 News
Aniyan, all of us in the US know that the Pravasi Minister is only for the same's sake. In simple words "HE IS USELESS". He is not looking into the welfare of Prasasi's rather than travelling all over the world at India govn'ts expense. We need a capable minister.
A.C.George, Houston 2013-05-27 09:12:04 News

Is this Singer  Padmasri Yesudas in his young age. The picture is a good resemblance.. Just wondering. Any way every thing is good.
Tom Abraham 2013-05-27 08:25:13 News
If there was an airport video surveillance record, let it be public document. No final decision is possible with strict proof to acquit or convict anyone now. Brevity is the soul of wit.
susanth 2013-05-27 07:01:11 News
നനക്കെടനിവൽ കേരളത്തിന്റെ അതൊകൊണ്ട് നല്ല തല്ലു തന്നെ കൊടുക്കണം ആരുന്നു
 അല്ലെങ്ങിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തോഴി 
tomy 2013-05-27 06:53:07 News
മണിയുടെ  വ്യാഖ്യാനം തകർത്ത് ഉള്ള ലേഖനം . പക്ഷെ അടി തെറ്റി .  അന്ഗീകരിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്
tom 2013-05-27 06:36:53 News
Wonderful story. A great example for our children