Tom abraham 2018-10-28 18:18:28 News

Modi hoped a Republican would be the chief guest for the Republican day parade !!

ഡോ.ശശിധരൻ) 2018-10-28 17:55:37 News

നിങ്ങൾ സാക്ഷി മാത്രമാണെന്ന തോന്നലുകൾ വെറും തോന്നലുകൾ മാത്രമാണ് വിദ്യാധരാ .നിങ്ങളുടെ ദേഹത്തിൽ രണ്ട് ആത്മാക്കൾ കാണപ്പെടുന്നു .ഒന്ന് ) ജീവാത്മാവ്.ജീവാത്മാവുള്ളതുകൊണ്ടു കർമ്മം ചെയ്തേ മതിയാവു  . അതിനാൽ ,നിങ്ങൾ നാമധാരിയാണ്.മറ്റൊന്നിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കാൻ  നിങ്ങൾക്ക്ത് കൂടിയേ തീരു.രണ്ട് )പരമാത്മാവ്ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ചെയുന്ന ഓരോ കർമ്മത്തിനും പരാത്മാവ് സാക്ഷിയായിരിക്കുന്നു.  അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മമഹിമ ഫലമഹിമ എന്ന് ജീവിതത്തിൽ അടിവരയിടുന്നത് .

(ഡോ.ശശിധരൻ)

കാമദേവൻ 2018-10-28 17:11:38 News
രതിമന്ദിരത്തിൽ 
കാമദണ്ഡു കൊരുക്കണം
അത് മൂലാധാരമാണ് കവി 
അവൾ അധോഗതിയിലും 
നീ പുരോഗതിയിലും,
നീ അധോഗതിയിലും 
അവൾ പുരോഗതിയിലെന്നാലും 
സ്ത്രീ സ്ത്രീയും 
പുരുഷൻ പുരുഷനും താൻ കവി 
പെണ്ണൊരുമ്പെട്ടാണാകുന്നതും 
പെണ്ണാണകുന്നതും 
പരിണാമ ചക്രത്തിന്റെ 
മായാവിലാസങ്ങൾ
അപ്പോൾ രതിമന്ദിരം 
മലദ്വാരമന്ദിരമാകും 
കണ്ടെത്തിടും പ്രകൃതിയൊരുവഴി 
നില നിറുത്തിടാൻ അതിൻ 
രതിക്രീഡാ വിലാസങ്ങളെ
എങ്കിലും സ്ത്രീപുരുഷ 
സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടമാകാതെ 
കാമകേളികളിൽ ഏര്പ്പെടു നീ 

വായനക്കാരൻ 2018-10-28 16:50:35 News
'ഉള്ളിൽ വിളങ്ങുന്ന പൂർണ്ണത' എന്ന് വിദ്യാധരൻ എഴുതിയുതും നിങ്ങളുടെ പാണ്ഡയും തമ്മിൽ എന്താണ് ഡോക്ട്ർ ശശിധരൻ വ്യത്യാസം ? അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞത് ആത്മജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചാണെന്ന് സാധാരണകാരനായ എനിക്ക് മനസിലായി. ആത്മ ജ്ഞാനമുള്ളവന് വിനയം ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്  നിങ്ങൾ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വായനക്കാരെ പൊട്ടന്മാരാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് .  'എനിക്ക് എല്ലാം അറിയാം' എന്ന വിചാരം പാണ്ഡയുടെ ലക്ഷണം അല്ല . അത്, പാണ്ടൻ നായുടെ പല്ലിന് ശൗര്യം പണ്ടെപ്പലെ ഫലിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണ്.   വിദ്യാധരൻ നിങ്ങളുടെ എഴുത്തുകൾ വിടാതെ വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. നിങ്ങൾ പലരുടേയൂം മർമ്മത്തിൽ കേറി പിടിക്കുന്നത് കാണാൻ രസമാണ്.    
josecheripuram 2018-10-28 16:29:07 News
A very narrative writing which explodes our inner most sexuality,we always think/teach that sex is evil,if that's so we all are evil.Then  why we blame each other.
കള്ളന്മാർ ഉമ്മ വയ്ക്കുമ്പോൾ 2018-10-28 16:14:15 News
ട്രംപിന്റെ ഗുരുവായ പൂട്ടിന്റ കയ്യിൽ നിന്ന് യുദ്ധവിമങ്ങൾ വാങ്ങിയതിനു ശേഷം അതിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ നടക്കുമ്പോൾ, ശിഷ്യനായ ട്രംപിനെ സാക്ഷിയാക്കാൻ മോഡി നടത്തിയ ശ്രമം കൊള്ളാം. ഒരു നാഴി വേറൊരു നാഴിക്കകത്ത് കേറില്ല മോഡി.  കള്ളന്മാർ  ഉമ്മ വയ്ക്കുമ്പോൾ 
വിദ്യാധരൻ 2018-10-28 15:38:56 News
ഞാനൊരു വിദ്വാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല.  എന്നാൽ ഞാൻ സാക്ഷി മാത്രമാണ് . 

അഹം സാക്ഷീതി യോ വിദ്യാദ് 
വിവി ചൈവ്യ പുനഃ പുനഃ 
സ ഏവ മുക്തഃ സോ വിദ്വാൻ 
ഇതി വേദാന്തഡിണ്ഡിമഃ  (ബ്രഹ്മജ്ഞാന .8 )

ഞാൻ സാക്ഷിമാത്രനാണ് . എനിക്ക് യാതൊരു നാമരൂപമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ ബന്ധമില്ല (എന്റെ ഡിഗ്രിയോ, അക്കാദമിക്ക് യോഗ്യതകളോ  ) ഇക്കാര്യം ആരൊരാൾ വേർതിരിച്ചറിയുമോ അയാൾ മുക്തനാണ്. അയാളാണ് വിദ്വാൻ (നാമംകൊണ്ടല്ല) ഇത് വേദാന്തത്തിന്റെ പെരുമ്പറ ഘോഷണമാണ് .
ഡോ.ശശിധരൻ 2018-10-28 14:57:08 News

വിദ്യാധരൻ വിദ്വാനെപ്പോലെ എഴുതുകയും സാമൂഹ്യവ്യവഹാരത്തിൽ വികാരങ്ങൾക്ക് വിവേകത്തിന്റെ സഹായം ലഭിക്കാതെ അവിദ്വാനെപ്പോലെ  വിവരക്കേടുകളും,വിഡ്ഢിത്തരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.പാണ്ഡിത്യം ,പണ്ഡിതൻ എന്ന ശബ്ദങ്ങളുടെ ശരിയായ അർത്ഥം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പലരും അത് പ്രയോഗിച്ചുവരുന്നത് .‘പണ്ഡഎന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്നാണ് പണ്ഡിതൻ ,പാണ്ഡിത്യം എന്ന ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് .ആർക്കാണോപണ്ഡഉള്ളത് അയാളാണ് പണ്ഡിതൻ.പണ്ഡ എന്നാൽ ആത്മജ്ഞാനം.എന്താണ് ആത്മജ്ഞാനം?പരാവിദ്യയും അപരാവിദ്യയും ചേർന്നതാണ് ആത്മജ്ഞാനം.മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനവും (ആത്മാവിന് സംബന്ധിച്ച )വിജ്ഞാനവും (പദാർത്ഥങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച)ചേർന്നത് സംജ്ഞാനം. ആത്മജ്ഞാനം പൂർണ്ണജ്ഞാനമാണ്,സംജ്ഞാനമാണ്!അതുകൊണ്ടു പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ആരുടെയും ബഹുമാനം ആവശ്യമില്ല ,അവർ ആരോടും മത്സരിക്കുകയുമില്ല .അവർ ആനന്ദസ്വരൂപന്മാരാണ്(ആത്യന്തികമായ ജീവിത ദുഃഖ നിവർത്തി ലഭിച്ചവർ). ചിരന്തനസുന്ദരമായ ഭാരതത്തിൽ സംവാദങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രധാന്യമുണ്ട്.ആശയ വിനിമയങ്ങളിലൂടെ ഏതൊരാശയത്തെയും പരസ്പ്പരം കേൾക്കാൻ കഴിയുകയും അത് യുക്തിപൂർവം വിശകലനം ചെയ്ത് ,വാദത്തിലൂടെ (മത്സരത്തിലൂടെയല്ല ),സംവാദത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ചിന്താസരണിക്ക് നവ്യതയുണ്ടാക്കുകയും നവ്യത സാമൂഹ്യനന്മക്ക് ഉപകരിക്കുകയും ചെയുമ്പോൾ അവിടെ സംവാദം പൂർണ്ണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു.

(ഡോ.ശശിധരൻ)

Raju Mylapra 2018-10-28 14:26:47 News
In my opinion, this kind of anti-celebrations will only alienate the young people from the church.  Even if the church conducts this, the lower grades in schools will celebrate them. Don't confuse the little children.
(Many churches are celebrating Onam these days. I wonder if the churches will find some character to replace Mahabali). Any, all the wishes to the Holyween, even though the name sounds ridiculing the Christian beliefs.)
വേതാളം 2018-10-28 10:10:22 News
കുത്തി കയറ്റുന്നു നിങ്ങൾ 
കുഞ്ഞു മനസ്സിൽ 
ചെകുത്താനും ദൈവവും 
എന്ന കൊടിയ വിഷം 
ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു 
വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും 
ചെകുത്താൻ ഞാൻ 
ഉപായചിന്തനത്തിന്റെ സൃഷ്ടി 
എന്നെ ഒഴിവാക്കിയാൽ 
നിങ്ങളെന്ന വ്യക്തിയില്ല 
നിങ്ങളിലെ ഭാവം 
തന്നെയാണ് ഞാൻ 
ഞാൻ വേതാളങ്ങളുടെ 
വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞു 
വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെന്നെ 
രണ്ടു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിക്കു 
ഒരു രാത്രി കാൻഡി നൽകി 
മധുര താരമാക്കൂ 
നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് 
മാലാഖാമാരുടെയും 
ദൂതന്മാരുടെയും 
വേഷം കെട്ടാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ 
വെറുതെ വിടുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ 
കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ൦ -
യാകുന്നില്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾ സ്വർഗ്ഗരാജ്യം 
പ്രാപിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞ
എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ  
യേശുവിനെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചു 
ഞങ്ങൾ രണ്ടും ഒന്നാണ് 
ഒരു വശത്ത് സീസറും 
മറു വശത്തു ദൈവവും 
കോറിയിട്ട നാണയം പോൽ 
ദൈവത്തിനുള്ളത് ദൈവത്തിന് 
സാത്താനുള്ളത് സാത്താന് 

RACIST INDIAN 2018-10-28 09:38:04 News
Dinesh D'Souza, who was pardoned by Trump, retweets messages with and hashtags
UNBELIEVABLE! Less than 24 hours after the worst Antisemitic violence in US history, Trump features a tweet by freshly pardoned felon who was recently caught promotin’ the “BurnTheJews” and “BringBackSlavery” hashtags.
പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ 2018-10-28 09:35:49 News
അമേരിക്കയിൽ വളരേണ്ട പാവം കുഞ്ഞുങ്ങൾ!
VOTE THEM OUT 2018-10-28 09:34:14 News
CNN now has tapes of Trump saying that there will be violence if R's lose house. AWFDY? is the only answer. Help us Fight Fascism - Stop Trump. .
Holy Holy 2018-10-28 08:35:26 News
this is in addition to holy rape, holy sodomy, holy child abuse, holy sex with altar boys.

* church is a collection of different pagan customs, nothing is christian 
posted by a true christian who is afraid of being kicked out for telling the truth or not supporting the foolishness.


vincent emmanuel 2018-10-28 08:32:46 News
we have to do things always different. Christian religion started in middle east. They celebrate ash wednesday on wednesday . Syro malabar changed that to monday. We have to be different. We need to stand out from others. The leaders don,t understand , the confusion this creates in people. Many cultures tried to do that, and their churches went by by. When my daughter got married achen said"No english-Our Father " prayers in this malayalee church. Now there is a regular english mass iwith no problem. Churches have become somewhat an obstacle in the life of the congregation.It is halloween. No how you package it , it is halloween. They get dressed as different characters. Just like fancy dress. It doesn't mean , they are becoming ghosts.