Ninan Mathullah 2017-07-20 16:40:42 News
RSS/BJP anonymous found new energy from andrew's posts that is irrelevant here considering the title of this article. Same old posts pasting here again. Please bring forth some new arguments if there are any.
vayankaaran 2017-07-20 14:25:13 News
സുധീർ - താങ്കൾ പറയുന്നു ഇവിടെ ഏഴു വായനക്കാരെ ഉള്ളുവെന്ന്.ഏഴു പേർക്ക് വേണ്ടിയാണോ താങ്കൾ ഇത്ര വലിയ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഞാൻ വായിച്ച് കേട്ടോ, കാരണം താങ്കളുടെ എഴുത്തും പുത്തൻ കുരിശ്ശിന്റെ കവിതകളും എനിക്കിഷ്ടമാണ്.
നിരീശ്വരൻ 2017-07-20 13:47:03 News

ജീസസ് ജീവിച്ചിരിന്നിരിക്കാം ഇല്ലായിരിക്കാം. ഒരു മനുഷ്യന് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽതന്നെ ജീസസ് എന്ന വ്യക്തി ചെയ്യിതിരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ വളച്ചൊടിതു പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും വച്ച് ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പറയുന്നവർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി മെനഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ ദൈവ പുത്രനായ യേശുവും സാധാരണക്കാരനായ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കഴയുന്ന യേശുവിന് ഒരു  ഒരു ബന്ധവുമില്ല  ആൻഡ്‌റൂസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഈ അമാനുഷികനായ ജീസസ് ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസിലാകുന്നത്. അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഗർഭം ധരിച്ചു ബേതലഹേമിലെ പുൽത്തൊഴുത്തിൽ ജനിച്ച യേശു. അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉറങ്ങി കിടന്നിരുന്ന ആട്ടിടയന്മാർ കുത്തി ഇളക്കി വിട്ട യേശു. അതും അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മുന്തിരി ചാർ അടിച്ചു കൊട്ടാരത്തിലെ അന്തഃപുരങ്ങളിൽ സുന്ദരികളായ സ്ത്രീകളും ഉരുമിച്ചു നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ കെട്ടിപ്പുണർന്നു കിടന്നിരുന്ന രാജാക്കന്മാരെ ഇളക്കി വിട്ട യേശു. അങ്ങനെ ഒരു യേശുവും അവന്റെ പിതാവുമൊക്കെ കള്ള ഹിമാറുകൾ മെനഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കിയ കള്ള കഥകളാണ്. ഇത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല.  പുരോഹിത വർഗ്ഗം ഉണ്ടായപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ്. മനുഷ്യനെ വെളിച്ചപ്പാട് തുള്ളിച്ച് അവന്റെ കവിളിണയിൽകൂടി ശൂലം കയറ്റുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പുരോഹിത വർഗ്ഗം ചെയ്യുന്നത്. മിക്കവാറും ഭക്തന്മാർ നട്ടെല്ല് ഇല്ലാത്തവരാണ്. ല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തതാണ്. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആണുങ്ങളെപ്പോലെ ജീവിക്കണം എങ്കിൽ ഈ തരികിട പരിപാടികൾ കളഞ്ഞു. ആംഡ്‌റൂസിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പിന്തുടരുകയോ ചെയ്യതാൽ . ആരുടേയും മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ ജീവിക്കാം.


Annamma Philipose 2017-07-20 13:25:27 News
My prayers are with you,as you are going to face new challenges every day,and you need power from
above.I know,Mr.Brown was depending on that power,so he did the right thing when his colleagues were
assassinated on 07/07/2016!!!
    ( This message is for Ms.Hall) the newly elected police chief of Dallas)
JEJI 2017-07-20 11:17:21 News
ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത ജനം, വാഗ്‌ദത്ത ഭൂമി തുടങ്ങിയ ആന മണ്ടത്തരങ്ങൾ സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചു. കൂടാതെ മിക്കവാറുണ് ഞായറാഴ്‌ചകളിൽ അച്ചന്മാർ കുർബാനക്കുശേഷവും വെച്ച് കാച്ചും ഇതെല്ലാം. എന്നാൽ അന്നൊന്നും എന്താണ് ഇ സംഭവം എന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. പിന്നീട് അല്പം ചിന്ദിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോ വായിക്കാൻ തോന്നി. വായിച്ചപ്പോ മനസ്സിലായി ഇതെല്ലാം വെറും ഉടായിപ്പാണെന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്രൂരനും പകയുള്ളവനും വിധ്വെഷം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവനും ആയ ഒരു ദൈവത്തെ ആ പേര് ചൊല്ലി വിളിക്കുന്നത് മറ്റു ദൈവങ്ങൾക്ക് (ഒന്നാം പ്രമാണം അനുസരിച്ചു വേറെയും ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ) പോലും അപമാനം ആണ്. സാമാന്യ ബുദ്ധി യിൽ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തോന്നുന്നതാണ്. അതി ബുദ്ധിയുള്ളവർ ക്ഷമിക്കുക. നന്ദി ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് താങ്കളുടെ  അറിവുകൾ പങ്കുവെച്ചതിനു. ചെവി ഉള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. 
andrew 2017-07-20 10:24:13 News

ദൈവ ജനം ...എന്തൊരു വിഡ്ഢിത്തരം

God's chosen !!!!! why just a few?

If god made humans in his own image why he chose just one small group?

Why did he waste his own image on others?

When I see humans – just bones and skin crawling & begging for food ;

women & children sold to slavery, prostitution & for body parts

defenseless humans are butchered to make the rich more rich & save the egocentric image of the killer's god..... where is that god who created them in his own image?

God's chosen as per the bible:

Abraham: native of the ancient place Ur. Bible describes him as a plunderer, he send his wife Sara twice for prostitution and became rich from the rewards. He had several children in his concubines but gave them very little of his wealth. Ismael, his first born was send out to the desert to die. His son in Sara – Issac was the product of his god's blessing. But he took him to the mountains to be butchered. Rest of his life, Issac had a 'vegetable' life . Fear dominated him and he became handicapped, was not able to choose a woman as his wife or had no ability even to recognize his own sons. His 2nd son Jacob, successfully tricked him & snatched most of his wealth cheating his own brother. Jacob continued his tricks, cheated his father-in-law & married both of his daughters, he had children in both +in their maids too. He had 12 sons & one daughter, Deena. Deena being a woman was humiliated for the rest of her life and disappeared from the bible very quickly. Now the villains, there were 12 of them, known to be the patriarchs of 12 tribes of Israel.

Why did this OT god discarded all except Yehuda,the father of Jews. Genesis gives a whole list of reasons why Yehuda was chosen above the rest. According to the Hebrew tradition, the eldest son gets 50% of father's wealth. But the eldest were kicked out and the 4th son Yehuda got 50% & the rest was given to 10 sons with no land to Levi. Yehuda even had a son in his son's wife Tamar; Yehuda thought her to be a prostitute and paid a lot to mate with her. Sons of Yehuda- Jews; inherited Judea the southern part of Israel and 10 of them inherited the northern territory – Samaria. The nation of Samaria ended in 720 BCE and Judea in 586 BCE. Legendary kings; David & Solomon are from Judea & priests claimed to be from Aron ,brother of Moses. A kingly Messiah from the clan of David coming to save them is still their dream. Messiah as a king dream later crawled in to Christianity and they in turn began to claim as the chosen one. But Jews still hold on to the claim they are the only chosen ones, such claims were made by Mayans, Vedic priests & even Nazis.

Northern province of Israel { Samaria} had heroes like Moses, Joshua,Samuel & Saul, & the priests claimed to be from Moses. But after the fall of the northern province early in 720 BCE, Judea survived until 586 BCE, during that time they re wrote the bible claiming that they are the only chosen ones and will be there until the end of times. But alas! They fell, their god too discarded them, priests & rich lords ended as slaves to the Babylonians. Babylonia was conquered and defeated by Persians, Judean slaves were a burden for Persians and so king Cyrus send them back to Jerusalem. The priests had no means to survive, so they started sacrifices to eat, drink & be merry without sweating for it. Common people ignored them even though the priests threatened, tortured, cursed ….them in the name of a god – a god who fell to all, even though he was the god of the war.

Later Herod built the last temple, it too fell to the Roman army in CE 70. god's chosen people went in exile several times, the god was helpless, his priests fled.

It is assumed some of them crawled into early Jesus movements and started the Apostolic claim of chosen ones.

Now there are more than 4000 different Christianity, they all claim to be the chosen one of god.

Many small sects of humans claimed they are the chosen one of god, many committed suicide,they all perished without much trace & god never came out to save any of them. Even the for the Jews, millions of them were killed by Nazis, but their mighty god was no where to save them.

It is barbaric & foolish to claim to be chosen by god, if a god choose few humans as his own, that is a god made by those humans. So far all known gods are product of egocentric men. Most cruel crimes in the World are done by 'the chosen people of god'. All human beings are not equal but you should not treat them as not equal.

All humans are unique, respect the difference & that is the only way for Peace, or Perish, let other animals & plants live in peace.

Johny 2017-07-20 08:45:26 News
നമ്മുടെ ഈ പഴയ നിയമം എന്ന കിതാബ് പള്ളീലച്ചന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നതു മാത്രം കേളകാതെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാൻ എന്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല. വെറുതെ ഒന്ന് വായിക്കൂ എന്നിട്ടു നമ്മുടെ സാമാന്യ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചിന്തിക്കൂ. പ്രാചീന ഗോത്രങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും തമ്മിലടിയും അല്ലാതെ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള ഒരു ദൈവത്തെ സങ്കല്പിക്കാൻ വിവേകമുള്ള മനുഷ്യന്  സാധിക്കുമോ . 
Annamma Philipose 2017-07-20 07:14:38 News
          "WISH YOU ALL THE BEST"
sudhir panikkaveetil 2017-07-20 04:42:18 News
ധാരാളം ബംഗാളികളും ഒറീസ്സക്കാരും പ്രതിദിനം വന്നു ചേരുന്നുണ്ടല്ലോ.  അവർ എണ്ണം തികച്ചുകൊള്ളും. അരി ഭക്ഷണവും മലയാള ഭാഷയും വളരെ വേഗം അപ്രത്യക്ഷമാകും. ദാൽ റൊട്ടി ഖാവോ, അള്ളാക്ക നാം ഗാവോ എന്ന് പാടുന്ന ജന സമൂഹത്തെ  പ്രവാസികൾക്ക് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണാം.
പൊതുജനം 2017-07-19 20:06:00 News
ദിലീപ് വന്നു പോയിട്ട് അധികം ആയില്ല. ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കേസ് അന്വേഷണത്തിന് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അയാളുടെ ഫോൺ ഇവിടെയുള്ള ആരുടെയെങ്കിലും കൈയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് . ആ സംഭവങ്ങളുടെ ചൂട് മാറുന്നതിനു മുൻപാണ് വീണ്ടും കുറെ നാടിനടന്മാരേം പൊക്കി മറ്റൊരു പരിപാടിയുമായി വേറൊരു സംഘം എത്തുന്നത്. ഇനി ഇവനൊക്കെ തിരിച്ചു നാട്ടിൽ ചെന്ന് എന്തൊക്കെ കുഴപ്പമാണോ സൃഷ്ടിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ആര് എന്ത് തോണ്ടി മുതൽ താന്നാലും സ്വീകരിക്കരുത്. പിന്നെ വല്ലാത്ത പൊല്ലാപ്പാകും .  എന്തായാലും വിദ്യാധരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നല്ല രണ്ടു ഉപദേശവും കൂടാതെ ദിലീപ് ഒപ്പിച്ച പരിപാടി പോലെ ഒപ്പിച്ചാൽ അമേരിക്കയുടെ പടി കയറ്റില്ലെന്ന് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും കൊടുക്കുക.
sudhir panikkaveetil 2017-07-19 17:44:04 News
ഹൃദയസ്പർശിയായ കഥ. ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വഴിക്കണ്ണുമായി കാത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളുടെ ദയനീയ രൂപം ഈ കഥയിൽ തെളിയുന്നു. വെറുതെ  ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി അതിഭാവുകത്വത്തോടെ പടച്ചുവിടുന്ന ആധുനിക കഥയേക്കാൾ ഇത്തരം കഥകൾ നല്ലത്
നീതിക്കുവേണ്ടി വാദിക്കുന്നവൻ 2017-07-19 17:30:51 News

വൻതോക്കു സിനിമാ കുറ്റാരോപിതന്  വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന തറ ആരാധകരിൽ ഒരാളാണ്  താങ്കളും  എന്ന്  താങ്കളുടേ  ഈ ലേഖനം  തെളിയിക്കുന്നു. താങ്കൾക്കും, ഇതിനു  മുൻപ്  ഇത്തരം  നീതി ബോധമില്ലാത്ത, ലോജിക്കില്ലാത്ത, മുടന്തൻ  നിയങ്ങൾ  പറഞ്ഞ  പി. സി. ജോർജ്, സക്കറിയ, അനിത നായർ, സുധിർ  പണിക്കവീട്ടിൽ  തുടങ്ങിവർക്കു  വിദ്യാധരൻ മാസ്റ്റർ  നല്ല ശരിയായ  ഉത്തരം  മുകളിൽ  കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വിദ്യാധരൻ  മാസ്റ്ററുടെ  വാക്കുകളോട്  നൂറു  ശതമാനവും യോജിക്കുന്നു. സൈമണും  നല്ല ഉത്തരം  തന്നിട്ടുണ്ട്.  മുഖം നോക്കാത്ത  നീതിക്കായി  നിലകൊള്ളുന്ന  നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്റ കൈയടി. എന്നാൽ ചതിയർക്കും, കൊള്ള  സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകൾക്കും, പീഡകർക്കും വേണ്ടി  തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്ന നീതി  നിസ്ഥയില്ലാത്ത  നിങ്ങൾക്കൊക്കെ  എന്റ  ഒരു  പത്തു  കൂവൽ  ഇവിടെ  തട്ടിവിടുന്നു. കു.. കു.. കു.... വാസുദേവും  മറ്റും  വല്ല ജഡ്ജിയും  മറ്റും  ആയാൽ  പിന്നെ  കുറ്റവാളികളുടെ  കൊയ്തു  കാലമായിരിക്കും.  പാവങ്ങളെ  നിങ്ങൾ  ക്രൂഷിക്കും. നാട്ടിൽ  ഇപ്പൊഴായാലും  ഇത്തരം  വലിയ  സൂപ്പർ കുറ്റവാളികളുടെ  വിളയാട്ടമാണ്. പിന്നെ നിങ്ങളുടമാതിരി  കുറച്ചുകൂടി  ആരാധകർ  കുടി  ചേർന്നാൽ  കേരളം  നരകമായിടും. അവർക്കു നീതി ബോധമില്ല. സകരിയ്ക്കൊക്കെ എന്ത്   പറ്റി. ബോധം  നഷ്ടമായോ. ഒരു സെൻസും  ലോജിക്ക്വ് മില്ല. കഷ്ട്ടം. ഒരു പാവം, ദരിദ്രൻ  കുറ്റമാരോപിതൻ  ആയിരുന്നെങ്കിൽ  ഇപ്പൊ പോലീസ്  അടിച്ചു  നിരപ്പാക്കുമായിരുന്നു. സക്കറിയാമാരും അതിനു കൂട്ടു നിൽക്കുമായിരുന്നു. വിദ്യധരൻ  മാസ്റ്റർ  കുറിച്ചതാണ്  ശരി. വിദ്യാധരൻ  മാസ്റ്റർ, അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട  പാവങ്ങൾ  വാഴുക.  Jai  jai  sathyam  neethi .  Down withu corruption, down with vettipidutham, down with Gunda raj.  Catch all the cinema super gods, political super gods, religious super gods. Catch them punish them.


Rev.Dr. Varghese 2017-07-19 17:16:24 News
Don't give too much emphasis on it Rev. Dr. Abraham. Jesus was fake like you and me .
Rev. Dr. Abraham 2017-07-19 14:45:25 News

At least below anthrayose admits Jesus from Cross called EL the God . Long ago, he would write " there was no Jesus "

Atheist 2017-07-19 13:07:27 News
Abraham was like Trump. He had several illicit relationship with women and Hagar stands out among them. Andrew is talking wisdom.  I feel sorry for the slaves  pray to the father of Abraham , Isaac and Jacob