വിദ്യാധരൻ 2017-05-22 08:26:01 News

ഭാഷാ സ്നേഹിക്ക്

എല്ലാം നമ്മൾക്കു കാണിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷെ ആരേയും ചിന്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ.  മനസ്സിൽ ഉദ്ദേശ്യ ശുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ നേരെയാക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് മുന്നിൽ നിന്ന്. അവർ നമ്മളെ തള്ളിയിട്ട് അവന്റെ ലക്ഷ്യ സ്ഥാനത്തേക്ക് കുതിക്കും. എന്നാലും നാം കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും പങ്ക് വയ്ക്കുക.

       ദ്രാവിഡഭാഷാ ഗോത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ആധുനിക  ഭാഷയാണ് മലയാളം. എ. ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്‌  മലയാള ഭാഷ തമിഴിന്റെ‍യോ ദ്രാവിഡത്തിന്റെയോ ഒരു ഉപഭാഷ എന്ന നിലയിൽ പ്രത്യേക ഭാഷയായി രൂപപ്പെട്ടത് എന്നാണ്‌ പൊതുവായ നിഗമനം. മലയാള ഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട രേഖ, ചേര ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന രാജശേഖരന്റെ പേരിലുള്ള വാഴപ്പള്ളി ശാസനം ആണ്‌ . എ.ഡി. 829 ൽ ആണ്‌ ഈ ശാസനം എഴുതപ്പെട്ടത്.അതേ നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ എഴുതപ്പെട്ട തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം മലയാളത്തിൻറെ ആദ്യകാല സ്വഭാവം വ്യക്തമാക്കുന്ന മറ്റൊരു രേഖയാണ്. 12ം ശതകത്തിൽ ചീരാമൻ എഴുതിയ  രാമചരിതം ആണ് മലയാള ഭാഷയിലെ ആദ്യത്തെ സാഹിത്യ കൃതിയായി കരുതപ്പെടുന്നത്.കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവയിൽ ഏറ്റവും പുരാതനമായ  കൃതി ഇതാണെങ്കിലും 11ം ശതകത്തിൽ തോലൻ രചിച്ചതായി വിശ്വസിക്കാവുന്ന മന്ത്രാങ്കംആട്ടപ്രകാരത്തിൽ അക്കാലത്തെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമുള്ള പദ്യങ്ങൾ കാണാവുന്നതാണ്. അതിനു മുൻപ് തന്നെ തമിഴ്-മലയാളങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ഭാഷകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായം ഭാഷാപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലുണ്ട്.

മലയാള ഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഇവയാണ്:
1 ഉപഭാഷാവാദം
മലയാളഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് 'ഉപഭാഷാവാദം'. തമിഴിന്റെ ഒരു ഉപഭാഷ എന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്ന് ഈ സിദ്ധാന്തം വിശദീകരിക്കുന്നു. എഫ്.ഡബ്ല്യൂ. എല്ലിസ്, ഹെർമൻ ഗുണ്ടർട്ട് തുടങ്ങിയവർ ഇക്കാര്യം ആനുഷംഗികമായി പരാമർശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കാൾഡ്വൽ ആണ് ഗവേഷണരൂപത്തിൽ ആദ്യമായി ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചത്
2 പൂർവ-തമിഴ് മലയാള വാദം
മലയാളഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഒന്നാണ്‌ 'പൂർവ്വ തമിഴ്-മലയാള വാദം'. പൂർവ്വദ്രാവിഡഭാഷയിൽ നിന്ന് കന്നഡവും തെലുങ്കും വേർപിരിഞ്ഞതിനു ശേഷം പൂർവ തമിഴ്-മലയാളം എന്ന ഒരു പൊതു ഭാഷാ കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് ഈ സിദ്ധാന്തം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പൂർവ്വ തമിഴ്-മലയാളത്തെ ഇരുഭാഷകളുടെയും പൂർവ്വഘട്ടമായി വിശദീകരിക്കുന്നവരിൽ പ്രമുഖർ എൽ.വി. രാമസ്വാമി അയ്യർ, കാമിൽ സ്വലബിൽ, എസ്.വി. ഷണ്മുഖം മുതലായവരാണ്‌.(വിശദ പഠനത്തിന് പൂർവ-തമിഴ് മലയാള വാദംനോക്കുക.)
3 മിശ്രഭാഷാവാദ
മലയാളഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് 'മിശ്രഭാഷാവാദം'. ചെന്തമിഴിൽ സംസ്കൃതം കലർന്നാണ് മലയാളമുണ്ടായത് എന്ന വാദമാണിത്. പ്രൊഫ: ഇളംകുളം കുഞ്ഞൻപിള്ളയാണ് ഈ ഭാഷോല്പത്തിവാദത്തിന്റെ സൈദ്ധാന്തികൻ.(വിശദ പഠനത്തിന്
മിശ്രഭാഷാവാദംനോക്കുക.)
4 സ്വതന്ത്രഭാഷാവാദം
മലയാളഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രമുഖ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാഷാവാദം . തമിഴിന്റെ ഒരു ഉപഭാഷ എന്ന നിലയിൽ രൂപപ്പെട്ട ഭാഷയാണ് മലയാളം എന്ന വാദഗതിയെ ഈ സിദ്ധാന്തം നിരാകരിക്കുന്നു. അതി പ്രാചീനകാലം മുതലേ മലയാളം ഒരു സ്വതന്ത്ര ഭാഷയാണെന്ന നിഗമനമാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാഷാവാദത്തിൻറെ വക്താക്കൾ മുന്നോട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പൂർവദ്രാവിഡഭാഷയുടെ സ്വതന്ത്രശാഖയായിട്ടാണ് ആറ്റൂർ കൃഷ്ണപിഷാരടി ,കെ. ഗോദവർമ്മ, ഡോക്ടർ കെ.എം. ജോർജ്ജ് ഉള്ളൂർ എസ്. പരമേശ്വരയ്യർ സി.എൽ. ആൻറണി(ഭാഷാസംക്രമണ വാദം) മുതലായ ഭാഷാപണ്ഡിതൻമാർ കണക്കാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഭാഷാപണ്ഡിതൻമാർക്കിടയിൽ തന്നെ അവരുടേതായ ചെറിയചെറിയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുമുണ്ട്.(വിശദ പഠനത്തിന് സ്വതന്ത്രഭാഷാവാദംനോക്കുക.
5 സംസ്കൃതജന്യ വാദം
മലയാള ഭാഷയുടെ ഉല്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തം. സംസ്കൃതപ്രഭവവാദികളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സംസ്കൃതമാണ്‌ മലയാളത്തിന്റെ മൂലഭാഷ. സംസ്കൃതം ദേവഭാഷയാകയാൽ മലയാളമടക്കമുള്ള ഭാഷകൾ സംസ്കൃതത്തിൽ നിന്നാണ്‌ ഉണ്ടായതെന്ന വിശ്വാസം ഒരു കാലത്തെ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്നു. മലയാളത്തിലുള്ള ഒട്ടധികം പദങ്ങൾ സംസ്കൃതപദങ്ങളോ സംസ്കൃതജന്യപദങ്ങളോ ആണ്‌ എന്നതാണ്‌ വാസ്തവം. ഈ സംസ്കൃതാതിപ്രസരമാണ്‌ പണ്ഡിതന്മാരേയും സാധാരണജനങ്ങളേയും ഒരുപോലെ ഈ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.(വിശദ പഠനത്തിന് സംസ്കൃതജന്യവാദംനോക്കുക.)
ഭാഷോല്പത്തി-നിഗമനം
പൂർണ്ണമായി തീർച്ചയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത ശരി തെറ്റുകൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അവ കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള വിവിധ തെളിവുകളുടെ അടിത്തറയിൽ ഊന്നി നിന്ന്, എ ഡി ഒൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വതന്ത്രവും വ്യതിരിക്തവുമായ ഒരു ഭാഷയായി മലയാളം രൂപപ്പെട്ടുതുടങ്ങി എന്ന നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാവുന്നതാണ്.
ഭാഷാപുരോഗതി പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ
ദക്ഷിണഭാരതത്തിന്റെ തെക്കേഭാഗം  ആദികാലം മുതൽക്കേ  ചേരം, ചോളം, പാണ്ഡ്യം എന്നീ പ്രധാന മൂന്നു രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ രാജവംശങ്ങൾ മൂവേന്തന്മാർ എന്നാണ് സംഘ സാഹിത്യത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്.   രാജവംശങ്ങളാകട്ടെ പരസ്പരം കലഹിച്ചും അന്യോനം മേൽക്കോയ്മ നേടിയെടുക്കാനുമുള്ള നിരന്തരശ്രമത്തിലുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാലയളവിൽ അധികാരകൈമാറ്റങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളും സാധാരണയുമായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാരണത്താൽ തന്നെ എല്ലാ തമിഴ്‌നാട്ടുകാർക്കും പരസ്പരസംസർഗ്ഗം ആവശ്യമായും വന്നിരുന്നു. ഐങ്കുറുനൂറു, ചിലപ്പതികാരം എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രധാന തമിഴ് കൃതികൾ കേരളദേശത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവയും ആയിരുന്നു. പാണ്ഡ്യചോളചേരന്മാരുടെ പ്രതിനിധിയായി മലയാളദേശത്ത് പെരുമാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്നതും ഈ കാലത്തു തന്നെയായിരുന്നു. രാഷ്ട്രകൂടർ, ചാലൂക്യർ എന്നീ ബാഹ്യശക്തികളുടെ ആക്രമണത്താലും ചില വംശങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലും പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻറെ അവസാനത്തോടെ പാണ്ഡ്യചോളചേരരുടെ പ്രതാപം അസ്തമിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് ഇതേ കാലയളവിലാണ്  അവസാനത്തെ പെരുമാളായ ഭാസ്കരരവിവർമ്മ ചേരമാൻ പെരുമാൾ സ്വരാജ്യം മുഴുവൻ മക്കൾക്കും മരുമക്കൾക്കും പകുത്തുകൊടുത്തതോടെ രാജ്യകാര്യങ്ങൾക്കായെങ്കിലും തമിഴ്‌നാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലാതാകുകയായിരുന്നു. ദുർഘടമായ കിഴക്കൻ മലകൾ താണ്ടി അന്യദേശങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയെന്നത് അപൂർവ്വവുമായി. ഭാഷാ‍പരമായി ദേശ്യഭേദങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതിനു ഈ അകൽച്ച ഒരു കാരണമായി എന്നു വേണം കരുതുവാൻ.

പദ്യഭാഷയും ഗദ്യഭാഷയും

മലയാളഭാഷയുടെ വളർച്ചയെ സാഹിത്യ ചരിത്രകാരൻമാർ പ്രധാനമായി മൂന്ന്‌ ശാഖകളായാണ്‌ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്‌. 1) പാട്ടു ഭാഷ 2) മണിപ്രവാള ഭാഷ 3) ഗദ്യഭാഷ. ഗദ്യഭാഷക്കു തന്നെ ശാസനഗദ്യം എന്നും നമ്പ്യാന്തമിഴ്‌ എന്നും പല തരംതിരിവുകളുണ്ട്‌.


വേണ്ടെനിക്ക് ഫലകവും
നീണ്ടതായ പൊന്നാടയും
വേണ്ടെന്നെ ഒതുക്കാനായ്
നോക്കണ്ട നീ ഭാഷസ്‌നേഹി
എനിക്ക് പേരില്ലഡ്രസ്സില്ല
പോസ്റ്റുബോക്സ് നമ്പരില്ല
ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സുമില്ല
എന്റെ ലക്‌ഷ്യം ഒന്നുമാത്രം
എഴുത്തുകാരെ ഇളക്കുക
കലക്കുകവരുടെ സാസ്ഥ്യചിന്ത
ഒളിഞ്ഞിരിക്കും കപടത
പുറത്തേക്കു വരുംവരെ
ഫലമില്ലാ ഫലകങ്ങൾ
വിറകായി കത്തിച്ചു നീ
തണുപ്പകറ്റൂ പൊന്നാടയാൽ
പൊതിയു നീ അടിമുടി 
 

CID Moosa 2017-05-22 07:48:40 News
Tharoor has his own problem with women and he must stay away from them. 
anti-RSS 2017-05-22 07:45:17 News

ACTOR-POLITICIAN PARESH RAVAL’S HINDUTVA WISDOM: TIE ARUNDHATI

ROY ON INDIAN ARMY JEEPMember of Indian Parliament and actor, Paresh Raval who is close to RSS and PM Modi hascome out with a shocking statement in a typical Hindutva tradition. He demandedthat authorArundhati Roy should be tied to an Army jeep instead of a stone pelter

[sic]

. He was surelyreferring to a

horrible incident in Kashmir where a protester was used as a “human shield” by

security personnel against a mob which was protesting against high-handedness of thesecurity forces. It is an obnoxious statement from Raval who brazenly preaching hatred and violence againstan individual, a world renowned author. Anywhere in the world such a statement would haveinvited severe punishment but Indian State under Hindutva hegemony is keeping mum forobvious reasons. The issue is not whether Arundhati Roy is right or wrong on Kashmir butwhether an individual like her should be asked to undergo such a punishment for her beliefs;a punishment which is banned by UN's laws of military engagement. Such a punishment isnot permitted even to an enemy's soldier. In fact, if Paresh Raval wants to experience what isfaced by Indian security personnel in the Valley, he should sit on the bonnet of a militaryvehicle. War may be a pastime for political leaders like Paresh but if even one per cent of political leaders had sent their wards for military service, wars which only kill and destroywould have ceased to happen long back. Then the ruling elites would have understood verywell that wars do not only secure wealth as kick-backs in arm deals but also get coffins ofdear ones.http://www.tribuneindia.com/news/nation/paresh-rawal-kicks-up-row-with-his-remark-on-arundhati-roy/411012.htm

 

Justice abraham 2017-05-22 07:35:38 News

The woman committed a violent crime.

Circumstantial evidence from 5 years,

She could have kept away from swami.

Mr Tharoor is right.

deigratia481@gmail.com 2017-05-22 07:06:13 News
what a pathetic condition of sasi tharoor. He has to think about his own sister or daughter
keraleeyan 2017-05-22 05:37:35 News
ഇനി എല്ലാം ശരിയാകും ശശികല അവതരിച്ചു കഴിഞ്ഞു 
WD (Women's Defense) 2017-05-21 20:38:18 News
ഇനി സ്ത്രീകളെ തൊട്ടു കളിച്ചുപോയാൽ
കളികാര്യമാകുമെന്ന സത്യം
അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നന്ന് 
പുല്ലിംഗവുമായി കറങ്ങും സന്യാസിമാരെ 
അരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തും നിന്റ ലിംഗമൊക്കെ 
സന്യാസി യല്ല ബിഷപ്പല്ല അച്ചനല്ല 
മന്ത്രിയല്ല തന്ത്രിയല്ല എംപിയല്ല എമെല്ലെയല്ല
ആരായാലും അറുത്തുമാറ്റും സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ 
കൂടാതെ പൊതിഞ്ഞു ഹോട്ടഡോഗാക്കി വില്ക്കും 

പുല്ലിംഗം 2017-05-21 20:26:35 News
കോഴികട്ടവന്റെ തലയിലല്ലേ പപ്പ് സ്വാമി ചെക്കലിംഗമേ ?
കൊല്ലൻ കുട്ടപ്പൻ 2017-05-21 20:23:42 News
ചുരുങ്ങിയ ചിലവിൽ ലിംഗകവചം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യം ഉള്ളവർ അളവ് അറിയിക്കുക  

ഹരിഹരോഹര 2017-05-21 18:45:15 News
ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ശിവലിംഗം പോലെ ഹരി ലിംഗം പൊന്തിവരാനും ജനം അതെടുത്ത് പ്രതിഷ്ഠിച്ചു സന്താന ലപ്തിക്കായി പൂജനടത്താനും  സാധ്യതയുണ്ട് .
സാമി ചൊക്ക ലിംഗം 2017-05-21 14:24:30 News
തരുരിനു  എന്താ ഇത്ര  പേടി ?
ബലാല്‍സംഗം  നില്‍ക്കും  വരെ  ലിംഗം മുറിക്കല്‍, പുളി  ഉടക്കല്‍  എന്നിവ തുടരട്ടെ .

Chackochi 2017-05-21 12:47:38 News
പെൺകുട്ടി നിയമം കൈയിൽ എടുത്തില്ലല്ലോ!
കത്തിയുമായി മുറിച്ച സ്വാമിജിയുടെ ജനനേദ്രിയമല്ലേ കൈയിൽ എടുത്തത്.
തരൂർ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണോ ജീവിക്കുന്നത്?
believer 2017-05-21 12:16:21 News
മന്ത്രിസഭയുടെ ഒന്നാം വാര്ഷികത്തോടനുബദ്ധിച്ചു
നടത്തിയ പത്ര സമ്മേളനം പാളി പോകാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സിപിഎം കരുതി കൂട്ടി ചെയ്ത പണി ആയിരിക്കുമോ ഇത്. അതല്ലേ പിണറായി ചിരിച്ചതും പെൺകുട്ടിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും.
overseas 2017-05-21 12:07:55 News
ബഹു. ശശി തരൂർ പറഞ്ഞതാണ് ശരി.
"ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആളുടെ ജനനേദ്രിയം അരിഞ്ഞുഎടുത്തു നിയമം കൈലെടുക്കുന്നതിനു പകരം ആ പെൺകുട്ടി പോലീസിനെ സമീപിക്കുക ആയിരുന്നു വേണ്ടത്. ഓരോ മനുഷ്യനും കത്തിയുമായി നീതി നടപ്പാക്കാനിറങ്ങുന്ന ഒരു പ്രവണത നല്ലതാണോ?" തരൂർ ചോദിക്കുന്നു.
ആലോചിച്ചാൽ ശശി പറഞ്ഞതല്ലേ ശരി.
Ponmelil Abraham 2017-05-21 08:33:26 News
Excellent as well as super report.  Congratulations Mr. Francis Thadathil for your eye opener report.