Sportsman 2017-11-10 11:27:32 News
Congratulations and Good Luck
Lekshmy 2017-11-10 10:55:35 News
Congratulations, we wish you all the best for this hard working team. We are with you.
We need a team to work, not to make a thrisoor pooram convention in USA & later begging for money, or bring all money making swamies, but to do something for betterment for hindus.
Sathyamevajayathe.
Idiculla Mathews 2017-11-10 10:53:17 News
രാജു മൈലപ്രയിക്കു മാർത്തോമക്കാരോട് എന്താണിത്ര പുച്ഛം. യാക്കോബക്കാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്‌ മാർത്തോമാ സഭയിലെ സ്ത്രീകളെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം അറിയാമല്ലോ.
Mathew V. Zacharia, NEW YORK 2017-11-10 10:18:31 News
Cyril George: Assimilation and Participation. Congratulation! Cyril..
Mathew V. Zacharia, NEW YORK
Mathew V, Zacharia, St.Thomas Mar thoma Parishioner, NY. 2017-11-10 10:11:40 News
Raju Myelapra: Humorous and Satirical about Marthomite..
A fellow Mar Thomaite, Mathew V. Zachraia. NY.
observer 2017-11-10 08:56:56 News
സീരിയസ് വിഷയങ്ങൾ ലളിതമായി അവതരിപ്പിക്കുവാൻ മൈലപ്രയിക്കുള്ള കഴിവിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ലേഖനത്തിനിടയിൽ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും എയുന്ന അമ്പുകൾ എത്തേണ്ടടിതു എത്തുമെന്ന് കരുതുന്നു, മാത്തുക്കുട്ടി എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു സാധാരണ അമേരിയ്ക്കൻ മലയാളിയുടെ പ്രതീകമാണ്.
Tom abraham 2017-11-10 08:47:04 News
Who is spiritually dead here ? Let them bury the physically dead. 
Ninan Mathullah 2017-11-10 07:01:47 News

This is a type of itching. No doubt about it. It is a type of jealousy to see the face of people, or group in News Paper with a positive image. One can’t do public service in private. Just as you get ‘kakkan’ when you take oil out of coconut, public recognition is part of the game. Those who do not move a little finger in public service need not feel jealous about it. Jesus said that a city on the hill can’t be hidden from view or lamp is lighted and not put under a cover but on its stand for everybody to see the light of it. Instead of feeling jealous, get to the public square and move a little finger; spend your time and energy in public service. Public service can’t be done secretly.

About the comment on RSS, now we see to whom the subject is very sensitive as they responded to it. The subject is very dear to them. Any negative comment about RSS here, they will respond with different anonymous names. A group here is exploiting the freedom emalayalee is giving for propaganda purpose. People or groups or writing with a positive image will get a negative comment from them if the person, group or the author of the writing is not in their race or religion. Readers are watching this.

Disaster 2017-11-09 23:26:10 News
Sorry to see that KHNA is going into a Split.
More Trouble is coming to this group very shortly.....with more Law Suits .... in the mean time enjoy your victory party on Nov-11.
Ponmelil Abraham 2017-11-09 22:52:10 News
Congratulations Cyril. Great job.
observer? 2017-11-09 22:39:22 News
It is heard that another group has already approached the court. Things may not be as smooth as the so called leaders think
വിദ്യാധരൻ 2017-11-09 22:24:27 News
മരിച്ചവർ തങ്ങളുടെ മരിച്ചവരെ 
കുഴിച്ചു മൂടട്ടെ 
എനിക്ക് രസിക്കണം ഇവിടെ 
മരിക്കുവോളും
വിദ്യാധരൻ 2017-11-09 22:15:29 News
നിൽക്കൂ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളെന്തിനാ-
ണിങ്ങനെ ഗാന്ധി പ്രതിമകൾ തീർപ്പത് ?

എന്തനാണിങ്ങനെ വർഷങ്ങൾതോറും വന്ന് 
ചാർത്തുന്നു നാറ്റമുള്ളീ ഹാരങ്ങളൊക്കയും 

സ്വന്തമാതാപിതാക്കളെ വൃദ്ധസദനത്തിലാക്കി 
ഘോഷിക്കുകയോ  148 -)൦ ഗാന്ധി ജന്മദിനം  ?

അപ്പനും അമ്മയും ജനിച്ചദിനം ഘോഷിക്കാത്തവർ 
അവരെ വൃദ്ധസദനത്തിൽ  പോയി കാണാത്തോർ,

ഇന്നവർ മാലകൾ ചാർത്തുന്നു ഗാന്ധിപ്രതിമയിൽ
മിന്നുന്ന ക്യാമറ മീഡിയയ്ക്കായി പല്ലിളിക്കുന്നു 

"നിർദ്ധനർക്കായിമാത്രം പൊരുതിയ 
നിത്യ സത്യ പ്രാവാചകൻ ഗാന്ധിജി

മർദ്ദകരുടെ കീഴിൽ നിന്നിന്ത്യയെ 
മുക്തയാക്കിയ ധർമ്മഭടാഗ്രിമൻ

വിശ്വശ്വാശത പ്രേമമൂല്യങ്ങളെ 
വിസ്മരിക്കാത്ത ജീവിതഗായകൻ'"

ഇല്ലെനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല 
എന്തിനാണതിനീ പ്രതിമയും ഹാരവും ?

"പൊൻപ്രതിമകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങുമോ 
കർമ്മശക്തിതൻ വ്യാപക ചിന്തകൾ ?"

വേണ്ട സ്നേഹിതാ   നിറുത്തുകി  സ്മാരകം -
പണിയലും ഹാരങ്ങൾ ചാർത്തലും 

"ചോരയാറുകൾ സൃഷ്ട്ടിക്കുകയാണതാ 
സോദരന്മാർ കെടുമതപ്പോരുകൾ 

നാമവിടെക്കു ചെല്ലുക; ജീവിത 
പ്രേമസന്ദേശവാഹകരായിനി

മുന്നിലേക്കൊന്നിറങ്ങുക സോദരാ 
സുന്ദരമാമൊരേകലോകത്തിനായ് 

എങ്കിൽ മാത്രമേ ഗാന്ധിജിസ്മാരക 
മംഗളമഹൽക്കർമ്മം ശരിപ്പെടു !"

Airport Manager 2017-11-09 21:34:43 News
ഞങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളുടെ സാധനങ്ങൾ കാണാതെ പോകുന്നുത് റജി കയ്യാലെ ? ഞങ്ങളും ജീവിച്ചുപോട്ടെ സാറുമാരെ 

Johnny Walker 2017-11-09 21:30:45 News
ഒരു തവണ ഞാൻ 8 കുപ്പി കള്ളുമായി പോയപ്പോൾ അതുമുഴുവൻ അവര് അടിച്ചുമാറ്റി . കഴിഞ്ഞപ്രാവശ്യം കൊച്ചി എയർപോർട്ടിൽ എത്തുന്നതിനു മുൻപ് ശരിക്കടിച്ചു . അവസാനം അവര് എന്നെയും എന്റെ സാധനങ്ങളൂം എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പുറത്തു വച്ചു എന്നോടാ കളി -