R 2019-07-18 20:19:59 News
നിങ്ങൾ ഓരോ പോക്കിരിത്തരം കട്ടികൂട്ടി കുഴപ്പത്തിൽ ആകുമ്പോൾ എന്നെ വിളിക്കും . എന്നാൽ ഇതിൽ ചെന്ന് ചാടാതിരിക്കാനുള്ള വഴി നോക്കുമോ അതുമില്ല. വെറുതെ എന്നെ വിളിച്ചു ശല്യം ചെയ്യണ്ട . ഞാൻ സീതയുമായി രതിക്രീഡയിലാണ് .

അവസരരഹിതവാണി 
ഗുണഗണസഹിതാ ന ശോഭതേപുംസാം 
രതിസമയേ രോദന്തം 
പ്രിയമപി പത്രം ശാപത്യഹോ ജനനി 

അവസരത്തിന് ചേരാത്ത ചോദ്യങ്ങളും വാക്കുകളും എത്ര ഗുണമുള്ളതാണെങ്കിലും നല്ലതല്ല .  സംയോഗ സമയത്ത് അമ്മ, കരയുന്ന പ്രിപ്പെട്ട കുഞ്ഞിനേയും ശപിക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ . വെറുതെ ശാപ വാക്കുകൾ കേൾക്കേണ്ട എങ്കിൽ സ്ഥലം വിട്ടുകൊള്ളുക . മൂർച്ഛിക്കാൻ സമയമായി പൊക്കോ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്നും . ഓരോ അവന്മാർക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കണ്ട സമയം 
You can ask me anything you want 2019-07-18 17:39:15 News
Men tend to lie when it comes to sexual conquests. You should hear some of the ego-driven lies my friends have told me: 'Swear to God, man -- the hooker gave the money back.'
Ramsaran 2019-07-18 17:10:45 News
മനുഷ്യർ ദൈവത്തോട് ചോദ്യം
ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല.  രാമനെ ഹിന്ദുക്കൾ
യുഗങ്ങളായി ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നു.
രാമൻ ദൈവമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
അപ്പോൾ പിന്നെ മനുഷ്യന്റെ
കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയുള്ള രാമന്റെ കുറവുക:ൾ
നിരത്തുന്നത് ശരിയല്ല. കഴിയുമെങ്കിൽ ഇ മലയാളിയുടെ
വായനക്കാർ ഈ കവിതയെ അവഗണിക്കുക.
ORTHODOX VISWASI 2019-07-18 15:14:19 News
YOUR CHURCHES ARE IN SYRIA 
Patriarch saba visvasi 2019-07-18 13:21:22 News
 you can keep your church. We need our churches back.
Anthappan 2019-07-18 13:13:56 News
Those who were holding flags and conducting strikes, harthal, and paralyzing Kerala are now doing the same thing in America. Now the color of the flag changed to yellow.  It doesn't matter, the dog always lick and drink. Hell with the religion and go back to Kerala if you are not a citizen.   
V.George 2019-07-18 12:27:52 News
Thobasalo! Still slaves of the Syrian Patriarch, Syrian Culture, Syrian Language. Why this syrian haters still pray in Syriac and wear the funny syrian costume. Be Indians and use the language spoken by Indians and embrace the Indian way of dress. 
ORTHODOX VISWASI 2019-07-18 10:32:26 News
PUTHENKURISH, IF YOU BUILD ANY CHURCH, YOU CAN GIVE IT TO THEM.WE KNOW HOW TO HANDLE OUR CHURCH ISSUES.
Anthappan 2019-07-18 10:20:30 News
You must invite President Trump to this great occasion and that will definitely boost your image in Christian world  
Anthappan 2019-07-18 10:12:33 News
"മെക്‌സിക്കോ വഴി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം 9000 ഇന്ത്യാക്കാരാണു അഭയം തേടി എത്തിയത്"
and most of them support Trump and say no more refugees 
Anthappan 2019-07-18 10:10:45 News
A dead man is always a good man . Funny politicians. Learned all the trick from Trump
Anthappan 2019-07-18 10:09:41 News
According to the amended Christian principal, you are not supposed to receive strangers or refugees and all evangelicals and Pentecostal people agree with it. 
Anthappan 2019-07-18 10:07:18 News
It must be stopped before 2020 election and give it to the people 
Anthappan 2019-07-18 10:01:01 News
Whatever Dalip singh and others achieved will be destroyed by the racist President if we let it happen. ("എഷ്യാക്കാര്‍ക്ക് കുടിയേറ്റം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങള്‍ ധൃതഗതിയില്‍ ഉണ്ടായി കൊണ്ടിരുന്നു. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ആക്ട് എഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തെ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു.") But,what happened to them? Nobody knows.  Hope, Trump will be vanished from the stage pretty soon.  A timely article. 
ampala poojari 2019-07-18 08:52:35 News
അച്ഛനെ അനുസരിക്കണം, ഒരു രാജാവിന് 
പ്രജകളാണ് അയാളുടെ കുടുംബത്തേക്കാൾ വലുത് 
ന്യായങ്ങളുണ്ടെണ്ടകിൽ ചില അധർമ്മങ്ങൾ 
ചെയ്യാം, ബ്രാഹ്മണനാണ് ദൈവം (സമ്പുകനെ കൊല്ലുന്നത് )
സമയമായാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ 
രാമൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.