Sudhir Panikkaveetil 2019-02-10 10:08:08 News
 പ്രണയം തുളുമ്പുന്ന വരികൾ !
Sudhir Panikkaveetil 2019-02-10 07:36:08 News
ധീരസമീരെ യമുന തീരെ വസതി വനേ വനമാലി 
ഗോപി പീനപായോധര മർദ്ദന ചഞ്ചല കരയുഗ സാലി 
രതിസുഖ സാരെ ഗതമപി സാരെ മദന മനോഹര വേശം 
നകുരു  നിതംബിനി ഗമന വിളംബന മനുസരിതം ഹൃദയേസം 


Ipe Valayil 2019-02-10 00:34:09 News
Heartfelt Condolences!
John 2019-02-10 00:29:19 News
വളരെ രസകരമായി ഭംഗിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് .വായിച്ചും വല്ലപ്പോഴുമൊക്കെ അടുത്തറിഞ്ഞതുമായ ടിപ്പിക്കൽ  അമേരിക്കൻ മലയാളിയുടെ പരിച്ഛേദം. പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പിള്ളര് വളർന്നുവരുന്ന അമേരിക്കൻ മലയാളി കുടുംബത്തിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒത്തിരിയുണ്ട് , അവരുടെ ഉള്ളിലെ തീ അവർക്കല്ലേ അറിയൂ ...
എ. സി. ജോർജ് , ഹ്യൂസ്റ്റൻ , ടെക്സസ് 2019-02-09 23:41:43 News
ആദരാജ്ഞലികൾ 
Sunny Koniyoor 2019-02-09 22:31:40 News
My heartfelt condolences to the family of Joy Chemmachel. The memories of the joyful times spent with my friend while participating in FOKANA and FOMAA activities are still fresh in my mind. Time and death will not wait for any one. Every one will get his turn in God's time. Rest in Peace.
Oommen 2019-02-09 22:25:45 News
Thank you Mr. John Kunthara for your article. 
josecheripuram 2019-02-09 21:44:36 News
When he was here in NEW YORK we had very little private talk about his desire to settle in Kerala.All Malayalees dream to go back,but, very few  cherish that dream.Is that our dreams worth or is it like only a dream?
Raju Mylapra 2019-02-09 21:24:34 News
നിറപുഞ്ചിരിയോടെ നിലാവ് പരത്തിയ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ ജോയി ചെമ്മാച്ചേൽ ഇനി ഓർമ്മകളിൽ..... FOKANA, FOMAA, PRESS CLUB സംഗമ വേളകളിൽ പങ്കിട്ട പൊട്ടിച്ചിരിയുടെ അലകൾ ഇപ്പോഴും കാതുകളിൽ മുഴങ്ങുന്നു…. പ്രിയ സുഹൃത്തിന്റെ അല്മമാവിന് നിത്യ ശാന്തി നേരുന്നു...
josecheripuram 2019-02-09 20:13:54 News
Dear Meenu,Your writings  are a challenge to our community it gives us food for our brain,Why we still keep our Old so called Traditions.Jesus said Love one another."It seems easy but it's hard to love&It's so easy to hate.We say our culture is so great,show me a priest who's sister or brother married to to a "PULIAN/OR PARAYAN.
വിദ്യാധരൻ 2019-02-09 20:04:51 News
 കഷ്ടം! സ്ഥാനവലിപ്പമോ പ്രഭുതയോ
സജ്ജാതിയോ വംശമോ
ദൃഷ്ടശ്രീ തനുധാടിയോ ചെറുതുമി-
ങ്ങോരില്ല ഘോരാനലൻ (ഘോരനാം മൃത്യു )
സ്പഷ്ടം മാനുഷഗർവ്വമൊക്കെയിവിടെ-
പ്പക്കസ്തമിക്കുന്നിതി-
ങ്ങിഷ്ടന്മാർ പിരിയുന്നു! ഹാ! -ഇവിടമാ-
ണദ്ധ്യാത്മവിദ്യാലയം! (ആശാൻ -പ്രരോദനം 
വിദ്യാധരൻ 2019-02-09 19:52:39 News
ആലുവാപ്പുഴയിലന്നവൾ
നീരാട്ടിനിറങ്ങുംനേരം 
കാറ്റങ്ങടിച്ചീടുകയാൽ
കൊണ്ടർവേണി 
ഉടുത്തിരുന്ന വസനം
പാറിപറക്കയാൽ 
കണ്ടേൻ ഞാൻ 
കാമൻ കളിച്ചു 
കൂത്താടിടുന്ന പുണ്യസ്ഥലം  
josecheripuram 2019-02-09 19:50:26 News
To soak up in rain which falls like tears of angels who are above'where there  no rain in heaven.And raw a boat through "VAIKOM KAyAL"is like being in Heaven'.
josecheripuram 2019-02-09 18:11:13 News
The most dangerous place is our home.Domestic violence is an unpredictable situation where anything can happen.Unless one person is passive(which use to be the style of our past the man controls& women submissive.Now I think The marriage is a constant fight between two individuals to gain control over one another.
josecheripuram 2019-02-09 18:00:07 News
When God created human, he gave them free will.He could created them with a will to do only what he wanted them to do.Then that's called Heaven.If the devil wanted  us to do evil things,then it's called hell.Why It's called Earth because Good&Bad Exists here.Jesus came to free the oppressed.Those days The high priests&the rulers Enjoyed the life where the poor had nothing.Now also the same thing is happening.The Rulers&The high priests make us slaves&We Pay them to be their Slaves.The Politicians&The High priests have no idea what's a poor persons condition,because they are far away from them.