ന്യൂ ജേഴ്സിയില്‍ , സ്പ്രിംഗ് ഫീല്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുബത്തിന് ...
ന്യൂ ജേഴ്സിയില്‍ , സ്പ്രിംഗ് ഫീല്‍ഡില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുബത്തിന് 6 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ വീട്ടില്‍...
വിര്‍ജീനിയയില്‍ താമസിക്കുന്ന മലയാളി കുടുംബത്തിന് വീട്ടില്‍ താമസിച്ചു രണ്ടു കുട്ടികളെ (രണ്ടര വയസ്സും, അഞ്ചു മാസം പ്രായം)...
നാനിയെ ആവശ്യമുണ്ട്‌ ...
ന്യു റോഷലില്‍ ഓഫീസ് ജോലിക്ക് ആളെ ആവശ്യമുണ്ട് ...