സുധിര്‍ പണിക്കവിട്ടില്‍ എന്ന ഭാവഗായകന്‍ (സാംസി കൊടുമണ്‍)- സുധീര്‍ പണിക്കവീട്ടിലിന്റെ രണ്ടാം പുസ്തകമയ “അക്ഷരക്കൊയ്ത്ത്’...
മരുഭുമിയിലെ നീരുറവകള്‍ വറ്റുമ്പോള്‍ (ചെറുകഥ: സാംസി കൊടുമണ്‍)- കുസുമം ... വയസ്സ് അമ്പത്തിമൂന്ന്. യജ്ഞസേനിയെപ്പോലെ...