പടിയിറങ്ങുന്ന പ്രവാസി (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്, റിയാദ്)- സാഗരത്തിലൊരു തുള്ളിയാമെന്നെ നീ അറിയുവാനിടയില്ല , പക്ഷേ.. പെറ്റു...
അമ്മക്കൊരു സ്‌നേഹഗീതം (കവിത - മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- നിറദീപപ്രഭ ചൊരിഞ്ഞെന്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന- പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണെന്നുമമ്മ....
ഭീരുവല്ല അംഗന' (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- പരിഹാസമേറ്റ് പിടഞ്ഞു തീരാനാവുകില്ലിനിയും, പതിന്‍മടങ്ങു പരിശ്രമത്തെയിരട്ടിയാക്കട്ടെ. ...
കവിതേ നിനക്കു പ്രണാമം (മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- വരിക നീയെന്നില്‍ വരമായ് നിറഞ്ഞിടാന്‍, ജാലകങ്ങള്‍ തുറന്നേ...
മതചിന്തകള്‍ക്കപ്പുറം (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്) - തിന്മയ്ക്കുമറയായി നന്മയെ ഘോ))ഷിച്ചു നന്മക്കു പാത്രരാം മര്‍ത്യന്‍റെ...