ത്യാഗോജ്ജ്വല താരകം (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- സത്യത്തിന്‍ സാക്ഷ്യമായ് മന്നിതിലെത്തിയ ദൈവത്തിന്‍ പുത്രനാമുണ്ണീ. നിന്‍റെ ജനങ്ങളാം...
പെണ്‍മനമൊരു ശിലയത്രേ (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ് റിയാദ്)- നിശ്ശബ്ദതയിലൊളിപ്പിച്ചു ഞാനെന്റെ നിശ്ചലതയോളമെത്തിക്കാം. ...
ചെണ്ട (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ് റിയാദ്)- കണ്ടും കേട്ടുമിരുന്നോളൂ, ചെണ്ട കണക്കേ കൊണ്ടോളൂ. ...
പടിയിറങ്ങുന്ന പ്രവാസി (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്, റിയാദ്)- സാഗരത്തിലൊരു തുള്ളിയാമെന്നെ നീ അറിയുവാനിടയില്ല , പക്ഷേ.. പെറ്റു...
അമ്മക്കൊരു സ്‌നേഹഗീതം (കവിത - മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- നിറദീപപ്രഭ ചൊരിഞ്ഞെന്‍ മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുന്ന- പ്രത്യക്ഷ ദൈവമാണെന്നുമമ്മ....
ഭീരുവല്ല അംഗന' (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- പരിഹാസമേറ്റ് പിടഞ്ഞു തീരാനാവുകില്ലിനിയും, പതിന്‍മടങ്ങു പരിശ്രമത്തെയിരട്ടിയാക്കട്ടെ. ...
കവിതേ നിനക്കു പ്രണാമം (മഞ്ജുള ശിവദാസ്)- വരിക നീയെന്നില്‍ വരമായ് നിറഞ്ഞിടാന്‍, ജാലകങ്ങള്‍ തുറന്നേ...
മതചിന്തകള്‍ക്കപ്പുറം (കവിത: മഞ്ജുള ശിവദാസ്) - തിന്മയ്ക്കുമറയായി നന്മയെ ഘോ))ഷിച്ചു നന്മക്കു പാത്രരാം മര്‍ത്യന്‍റെ...