നന്ദി (കവിത: നിധുല മാണി)- എനിക്കായ് സ്തുതി വാ ക്കെന്നും കേട്ട് നരനിവന്‍...
നാട്ടുവഴികളിലൂടെ (നിധുല മാണി)- ഒരു കുടുംബത്തില്‍ ചെന്നപ്പോള്‍ കണ്ടത് അവിടെ...
മറവി (കവിത-നിധുല മാണി)- മറവിയൊരു രോഗം ചികിത്സയുണ്ടോ അതിന് മറവി കാരണമാ- ക്കാന്‍...
നടവഴികളിലൂടെ (നിധുല ടി മാണി)- ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാനിടയായി,...
തിരിനാളം (കവിത: നിധുല മാണി)- തിരിനാളം തെളിഞ്ഞു കത്തവെ ഇരുള്‍ പ്രാന്തങ്ങളില്‍ വെളിച്ചം...