നടവഴികളിലൂടെ (നിധുല ടി മാണി)- ഇന്ന് ഒരു വ്യക്തിയെ കാണുവാനിടയായി,...
തിരിനാളം (കവിത: നിധുല മാണി)- തിരിനാളം തെളിഞ്ഞു കത്തവെ ഇരുള്‍ പ്രാന്തങ്ങളില്‍ വെളിച്ചം...