വായനയുടെ പ്രയാണം (എഴുതാപ്പുറങ്ങള്‍-14: ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാര്‍, മുംബൈ)- പുതിയ പുസ്തകങ്ങള്‍ ജനിയ്ക്കുമ്പോള്‍ പുസ്തക വായനക്കാര്‍ക്ക്...
അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ (ജ്യോതിലക്ഷ്മി നമ്പ്യാര്‍, മുംബൈ)- ഇമലയാളിയുടെ 2016-ലെ അവാര്‍ഡിനര്‍ഹരായ ...