image
ADVERTISE WITH US


image
അന്ത്രയോസ് സഹോദരാ, ഈ മനുഷ്യന് വയസ്സ് എൺപതായി. എങ്കിലും താങ്കളെ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, താങ്കൾ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞ ഉന്മാദവും ഉത്തേജനവും ഊക്കും നൽകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്തുവിലകൊടുത്തും സംഘടിപ്പിച്ചു ആഹരിച്ചു ഈ വയസാംകാലത്തു് ആമോദിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻറ്റെ പ്രയത്‌നം സഫലമാകാൻ ഞാൻ അടുത്തുതന്നെ ആലപ്പുഴക്ക് വിമാനം പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. കൃപാസനത്തിലെ നൃപനെ വണങ്ങി, പണക്കിഴിയും പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ഒരു നിയോഗ ഉടമ്പടിയും ഒപ്പിടുന്നതാണ്. കോവിഡ് ഒഴികെ ലോകത്തെയും ലോകരെയും അലട്ടുന്ന എല്ലാ വ്യാധികൾക്കും പ്രതിവിധി ഏകുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏക ആസനമാണ് കൃപാസനം എന്ന് ഏവരും അറിഞ്ഞാലും. കേൾക്കുവാൻ ചെവി ഉള്ളവർ കേൾക്കുക. അല്ലാത്തവർ അണ്ടിയും ചപ്പി അലയട്ടെ! കമ്പനി ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം.
Pro-Trump Lawyer Urges Trump To Declare Martial Law To Stop Biden From Becoming President. I wonder what happened to Malayalee trumpers?, Georgia attorney Lin Wood, who’s been involved in long-shot legal efforts to overturn the 2020 election results, is now calling on Donald Trump to declare martial law in order to keep control of the White House.
ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് സാർ ലേഖനം കൊള്ളാം.യോനിപൂജ എന്ന തട്ടിപ്പിലൂടെ കുറെ പേർ അതിനു തയ്യാറായ സ്ത്രീകളെ ആസ്വദിച്ചു. ഈ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ദൈവങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ചത്തുപോയി, സോറി മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും ആ പ്രേതങ്ങളെ തേടി അലയുന്നു. തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, കൊല്ലുന്നു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം അവതാരങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഇല്ല. മുടന്തൻ നടക്കുന്നതും കാൻസർ മാറുന്നതും വെറും തട്ടിപ്പാണെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കാം ആ ശക്തി മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമാണ്. ഇണ്ടൻ തുരുത്തി മന ഇപ്പോൾ ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ ഓഫീസാണ്. മതേതര ഭാരതത്തിൽ മത പരിവർത്തനം നടക്കുന്നു. ഹ.ഹാ. അതായത് ഒരാളുടെ മതം മറ്റവന്റെതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുക. അതിന്റെ പേരിൽ കലഹം. ഏതെങ്കിലും മതത്തിലെ ദൈവത്തിനു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഇതേവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ദൈവീക ശക്തി ദൈവത്തിനേയുള്ളു സ്വാമിമാർക്കും, പാതിരിമാർക്കും, പുരോഹിതന്മാർക്കും ആൾദൈവങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം.
Barr’s future in doubt after Giuliani and Trump campaign blast him for denying widespread election fraud. Donald Trump’s legal team blasted his attorney general, William Barr, for saying the Justice Department has found no widespread voter fraud.
WASHINGTON (AP) — Attorney General William Barr said Tuesday the Justice Department has not uncovered evidence of widespread voter fraud that would change the outcome of the 2020 presidential election. His comments in an interview with The Associated Press come despite impeached Ex- Donald Trump's repeated baseless claims that the election was stolen, Trump's effort to subvert the results of the 2020 presidential election and his refusal to concede his loss to President-Elect Joe Biden. isn't trump is the animal that shows pride & say lies in the revelations?
പത്മൊസ് ദ്വീപിലെ ദയനോസറുകൾക്കു എന്ത് പറ്റി. അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ നിലയങ്കി ധരിച്ച റെവ. മാത്തുള്ള ആൻസർ തരണം. 666 അത് സാത്താൻെറ സീക്രട്ട് കോഡ് അല്ലേ. ജാർട് കുഷ്ണറുടെ ന്യൂയോർക്കിലെ അപാർട്മെന്റ് ബിൽഡിങിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇത്. വെളിപാടിലെ സാത്താൻ അല്ലേ ട്രംപും അനുയായികളും. സ്ത്രീകളാൽ മലിനപ്പെടാത്ത കന്യൻ പുരുഷൻമാരെ മാത്രമേ കുഞ്ഞാട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പോകയുള്ളു. നയിനാനും യോഹന്നാനും ഒരേ പേര് അല്ലേ? ഇനി ട്രംപിനെപ്പറ്റി വെളിപാട് പറയുന്നത് നോക്കുക: ആദ്യയം 13: അപ്പോൾ പത്തുകൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്തു രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷ്ണനാമങ്ങളും ഉള്ളോരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു കയറുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2 ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്കു സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽപോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയും ആയിരുന്നു. അതിന്നു മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു. 3 അതിന്റെ തലകളിൽ ഒന്നു മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു; അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവു പൊറുത്തുപോയി; സർവ്വഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു. 4 മൃഗത്തിന്നു അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ടു അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്ക്കരിച്ചു: മൃഗത്തോടു തുല്യൻ ആർ? അതിനോടു പൊരുവാൻ ആർക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു. 5 വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന്നു ലഭിച്ചു; നാല്പത്തിരണ്ടു മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു. -ട്രംപിന്റെ 4 2 മാസത്തെ ഭരണം. 6 അതു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിന്നായി വായ്തുറന്നു.- അതല്ലേ എന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്
ഇണ്ടൻ തുരുത്തി മനയിലെ നമ്പൂരിയുടെ മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന മത വിശ്വസികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം. ഗാന്ധിജിക്കുപോലും അയാളെ മനം മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. സാക്ഷാൽ കടമറ്റത്തു കത്തനാർ വന്നാലും വിശ്വസിയുടെ തലയിലെ ഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയില്ല പിന്നല്ലേ അന്ത്രയോസ്. വിശ്വസി എന്നും വിശ്വസി ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ പാർട്ടിയിലോ. ഏതായാലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. ആസ്തേലിയ പോലെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം തീവൃവാദികളെ മുസ്ലീമുകൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സമാദാനം ഉണ്ടാവും. സർഡോണിയ തിന്ന വിശ്വസികൾക്കു ഇതൊന്നും തലയിൽ കയറില്ല. വാക്സീൻ വന്നാലും ചില വിശ്വസിക്കൾ അവ സ്വീകരിക്കില്ല, ഇപ്പോഴും കോവിഡ് കള്ളത്തരം ആണ് എന്നാണ് ട്രംപും അനുയായികളും പറയുന്നത് , അപ്പോൾ എങ്ങനെ കോവിഡ് മാറും. അമിതമായ സ്വാതന്ത്രം അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാരണം. എല്ലാ തീവ്രവാദികളെയും പിടികൂടി കഠിന ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. യൂറോപ്പിൽ കുടിയേറിയവരെ തിരികെ അയക്കണം.
Hopkins-നെയും Whitmaനെയും Alan GrGinsberg-നെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന നെടുനീളൻ വരികൾ. അതും താളത്തോടും പ്രസത്തോടുംകൂടി. എങ്ങനെ സാധിച്ചു?
അടിക്കട കപ്യാരെ കൂട്ടമണി
എല്ലാ വിശ്വസികൾക്കും ഓരോ ജപിച്ച ഏലസ്സ് അങ്ങോടു കെട്ടിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും
അന്ത്രയോസ് സഹോദരാ, ഈ മനുഷ്യന് വയസ്സ് എൺപതായി. എങ്കിലും താങ്കളെ പരിപൂർണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട്, താങ്കൾ പേരെടുത്തുപറഞ്ഞ ഉന്മാദവും ഉത്തേജനവും ഊക്കും നൽകുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ എന്തുവിലകൊടുത്തും സംഘടിപ്പിച്ചു ആഹരിച്ചു ഈ വയസാംകാലത്തു് ആമോദിക്കാൻ ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എൻറ്റെ പ്രയത്‌നം സഫലമാകാൻ ഞാൻ അടുത്തുതന്നെ ആലപ്പുഴക്ക് വിമാനം പിടിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നു. കൃപാസനത്തിലെ നൃപനെ വണങ്ങി, പണക്കിഴിയും പാദത്തിൽ സമർപ്പിച്ചു ഒരു നിയോഗ ഉടമ്പടിയും ഒപ്പിടുന്നതാണ്. കോവിഡ് ഒഴികെ ലോകത്തെയും ലോകരെയും അലട്ടുന്ന എല്ലാ വ്യാധികൾക്കും പ്രതിവിധി ഏകുന്ന ഭൂമിയിലെ ഏക ആസനമാണ് കൃപാസനം എന്ന് ഏവരും അറിഞ്ഞാലും. കേൾക്കുവാൻ ചെവി ഉള്ളവർ കേൾക്കുക. അല്ലാത്തവർ അണ്ടിയും ചപ്പി അലയട്ടെ! കമ്പനി ചേരാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം.
Pro-Trump Lawyer Urges Trump To Declare Martial Law To Stop Biden From Becoming President. I wonder what happened to Malayalee trumpers?, Georgia attorney Lin Wood, who’s been involved in long-shot legal efforts to overturn the 2020 election results, is now calling on Donald Trump to declare martial law in order to keep control of the White House.
ശ്രീ ആൻഡ്രുസ് സാർ ലേഖനം കൊള്ളാം.യോനിപൂജ എന്ന തട്ടിപ്പിലൂടെ കുറെ പേർ അതിനു തയ്യാറായ സ്ത്രീകളെ ആസ്വദിച്ചു. ഈ വിശ്വാസം മനുഷ്യനെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയും പുരോഗമിച്ചപ്പോൾ മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ച എല്ലാ ദൈവങ്ങളും വാസ്തവത്തിൽ ചത്തുപോയി, സോറി മരിച്ചുപോയി. പക്ഷെ ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ എന്നിട്ടും ആ പ്രേതങ്ങളെ തേടി അലയുന്നു. തമ്മിൽ തല്ലുന്നു, കൊല്ലുന്നു. ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിനുശേഷം അവതാരങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും ഇല്ല. മുടന്തൻ നടക്കുന്നതും കാൻസർ മാറുന്നതും വെറും തട്ടിപ്പാണെന്നു അറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരു പ്രപഞ്ച ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കാം ആ ശക്തി മനുഷ്യന്റെ ഭാവനയ്ക്ക് അതീതമാണ്. ഇണ്ടൻ തുരുത്തി മന ഇപ്പോൾ ചെത്തുതൊഴിലാളികളുടെ ഓഫീസാണ്. മതേതര ഭാരതത്തിൽ മത പരിവർത്തനം നടക്കുന്നു. ഹ.ഹാ. അതായത് ഒരാളുടെ മതം മറ്റവന്റെതിനേക്കാൾ നല്ലത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുക. അതിന്റെ പേരിൽ കലഹം. ഏതെങ്കിലും മതത്തിലെ ദൈവത്തിനു ശക്തിയുണ്ടെന്ന് ഇതേവരെ തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ മനുഷ്യന് ബുദ്ധിയുണ്ട്. ദൈവീക ശക്തി ദൈവത്തിനേയുള്ളു സ്വാമിമാർക്കും, പാതിരിമാർക്കും, പുരോഹിതന്മാർക്കും ആൾദൈവങ്ങൾക്കും ഇല്ല എന്ന് മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം അതല്ലേ എല്ലാം.
Barr’s future in doubt after Giuliani and Trump campaign blast him for denying widespread election fraud. Donald Trump’s legal team blasted his attorney general, William Barr, for saying the Justice Department has found no widespread voter fraud.
WASHINGTON (AP) — Attorney General William Barr said Tuesday the Justice Department has not uncovered evidence of widespread voter fraud that would change the outcome of the 2020 presidential election. His comments in an interview with The Associated Press come despite impeached Ex- Donald Trump's repeated baseless claims that the election was stolen, Trump's effort to subvert the results of the 2020 presidential election and his refusal to concede his loss to President-Elect Joe Biden. isn't trump is the animal that shows pride & say lies in the revelations?
പത്മൊസ് ദ്വീപിലെ ദയനോസറുകൾക്കു എന്ത് പറ്റി. അവിടുത്തെ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്തുപറ്റി. കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ മുക്കിയ നിലയങ്കി ധരിച്ച റെവ. മാത്തുള്ള ആൻസർ തരണം. 666 അത് സാത്താൻെറ സീക്രട്ട് കോഡ് അല്ലേ. ജാർട് കുഷ്ണറുടെ ന്യൂയോർക്കിലെ അപാർട്മെന്റ് ബിൽഡിങിന്റെ നമ്പർ ആണ് ഇത്. വെളിപാടിലെ സാത്താൻ അല്ലേ ട്രംപും അനുയായികളും. സ്ത്രീകളാൽ മലിനപ്പെടാത്ത കന്യൻ പുരുഷൻമാരെ മാത്രമേ കുഞ്ഞാട് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ട് പോകയുള്ളു. നയിനാനും യോഹന്നാനും ഒരേ പേര് അല്ലേ? ഇനി ട്രംപിനെപ്പറ്റി വെളിപാട് പറയുന്നത് നോക്കുക: ആദ്യയം 13: അപ്പോൾ പത്തുകൊമ്പും ഏഴു തലയും കൊമ്പുകളിൽ പത്തു രാജമുടിയും തലയിൽ ദൂഷ്ണനാമങ്ങളും ഉള്ളോരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്നു കയറുന്നതു ഞാൻ കണ്ടു. 2 ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളിപ്പുലിക്കു സദൃശവും അതിന്റെ കാൽ കരടിയുടെ കാൽപോലെയും വായ് സിംഹത്തിന്റെ വായ് പോലെയും ആയിരുന്നു. അതിന്നു മഹാസർപ്പം തന്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു. 3 അതിന്റെ തലകളിൽ ഒന്നു മരണകരമായ മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു; അതിന്റെ മരണകരമായ മുറിവു പൊറുത്തുപോയി; സർവ്വഭൂമിയും മൃഗത്തെ കണ്ടു വിസ്മയിച്ചു. 4 മൃഗത്തിന്നു അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ടു അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്ക്കരിച്ചു: മൃഗത്തോടു തുല്യൻ ആർ? അതിനോടു പൊരുവാൻ ആർക്കു കഴിയും എന്നു പറഞ്ഞു മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു. 5 വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വായ് അതിന്നു ലഭിച്ചു; നാല്പത്തിരണ്ടു മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു. -ട്രംപിന്റെ 4 2 മാസത്തെ ഭരണം. 6 അതു ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിന്നായി വായ്തുറന്നു.- അതല്ലേ എന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്
ഇണ്ടൻ തുരുത്തി മനയിലെ നമ്പൂരിയുടെ മനോഭാവം പുലർത്തുന്ന മത വിശ്വസികളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം. ഗാന്ധിജിക്കുപോലും അയാളെ മനം മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. സാക്ഷാൽ കടമറ്റത്തു കത്തനാർ വന്നാലും വിശ്വസിയുടെ തലയിലെ ഭൂതങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയില്ല പിന്നല്ലേ അന്ത്രയോസ്. വിശ്വസി എന്നും വിശ്വസി ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും മതത്തിലോ പാർട്ടിയിലോ. ഏതായാലും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു. ആസ്തേലിയ പോലെ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഇസ്ലാം തീവൃവാദികളെ മുസ്ലീമുകൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ സമാദാനം ഉണ്ടാവും. സർഡോണിയ തിന്ന വിശ്വസികൾക്കു ഇതൊന്നും തലയിൽ കയറില്ല. വാക്സീൻ വന്നാലും ചില വിശ്വസിക്കൾ അവ സ്വീകരിക്കില്ല, ഇപ്പോഴും കോവിഡ് കള്ളത്തരം ആണ് എന്നാണ് ട്രംപും അനുയായികളും പറയുന്നത് , അപ്പോൾ എങ്ങനെ കോവിഡ് മാറും. അമിതമായ സ്വാതന്ത്രം അല്ലേ ഇതിനൊക്കെ കാരണം. എല്ലാ തീവ്രവാദികളെയും പിടികൂടി കഠിന ശിക്ഷ കൊടുക്കണം. യൂറോപ്പിൽ കുടിയേറിയവരെ തിരികെ അയക്കണം.
Hopkins-നെയും Whitmaനെയും Alan GrGinsberg-നെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന നെടുനീളൻ വരികൾ. അതും താളത്തോടും പ്രസത്തോടുംകൂടി. എങ്ങനെ സാധിച്ചു?
അടിക്കട കപ്യാരെ കൂട്ടമണി
എല്ലാ വിശ്വസികൾക്കും ഓരോ ജപിച്ച ഏലസ്സ് അങ്ങോടു കെട്ടിയാൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീരും