പ്രതികരണങ്ങള്‍
Anthappan
2016-11-06 20:49:50 News
Capt. Raju tells the truth
and Dump Trump cannot stand 
Trump will go wild like a rat 
and he is going to stink like skunk 
Kumar
2016-11-06 20:38:50 News
All the world’s a stage,
And all the men and women merely players;
They have their exits and their entrances;
And one man (Trump) in his election plays many parts, (William Shakespeare)
വിദ്യാധരൻ
2016-11-06 20:35:43 News
മതി മതി ട്രമ്പേ നീ അടിച്ച  
പണത്തിന്റെ  കഥ കേട്ട് മടുത്തു ഞങ്ങൾ
പതിനാലു വർഷമായി നീ നികുതി 
കൊടുക്കാതെ വിലസുന്നോ ?
എത്ര പ്രാവശ്യം നീ പാപ്പരായി 
എത്ര പേരെ പാപ്പരാക്കി ?
ബിസിനസ് വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചിടാൻ  
ട്രമ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി  തീർത്തിട്ടെന്തായി പോൽ?
പാവങ്ങൾ പലരും സ്വപ്നം കണ്ട 
നല്ലൊരു ജീവതം നീ തച്ചുടച്ചു 
സ്ത്രീകൾ നിന്നൊക്കൊരു കളിപ്പാട്ടാമത്രെ 
അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടാൻ ഒരു പാവയത്രെ 
ഒരു പെണ്ണെങ്ങാനടുത്തുവന്നാൽ 
ഉദ്ധരിക്കും നീ ഭ്രാന്തനാകും.
പരിസര ബോധം പോയി  നിന്റെ
കയ്യ്കൾ മെല്ലെ നൂണ് കേറും   
ഇനി നിന്നെ വിശ്വസിക്കില്ല ഞങ്ങൾ 
അത്രയ്ക്ക് ദാരുണം നിൻ പ്രവർത്തി .
മതി മതി നിന്റെ പൊള്ള വാക്ക് 
മതിയാക്കി സ്ഥലം വിടൂ വേഗമാട്ടെ .
ഇനി ഈ നാടിൻ ഭരണം ഹില്ലരിക്കാ 
വെറുതെ വെയിൽ കായാതെ സ്ഥലം വിട്ടിടൂ നീ .
 
Anthappan
2016-11-06 20:07:05 News

First, you need to understand about Procreation.

“Every sperm is sacred.

Every sperm is great.

If a sperm is wasted,

God gets quite irate,"

 

In fact, the average male will produce roughly 525 billion sperm cells over a lifetime and shed at least one billion of them per month. Only one sperm join with one egg and become a human being. Rest of the sperms are dead and men are responsible for the death.   Every man is guilty of killing sperms, a horrible sin, and deserved to be thrown into eternal fire per your Bible.  Most of the males masturbate including Trump and murder millions of sperms in life time and you know that the wages of sin are death.

 

If abortion is murder, then masturbation and killing of billions life worse than that.  You are killing billions of sperms in your life time without giving a chance for it to develop into the purpose of its creator.  Most of the evangelist are not trustworthy.  All they want is a comfortable life by making millions of people stupid. Trump is a master crook and now he is joining with the crooked religious leaders to loot the public.        

 

Radical Christians supported by radical Republican poke their dirty nose, in the name of God, into the freedom of women to abort the pregnancy. The millions of brainwashed Christians dance to the tune of the crooked fake religious leaders.

 

Trump is dangerous for this country so does the Radical Religions

 

Vote for Hillary Clinton.   

Mary Thomas & John Konkus
2016-11-06 16:18:22 News

A plea to the Tallahassee religious community on this the last Sunday before Election Day...

If you have not already, today after your church service lets out in Leon County, please go and vote early for the sake of our nation and our Constitutional right to practice our religious beliefs, freedom, and peace.

If we allow Hillary Clinton to become president of the United States the following attacks upon Christianity and American society will not only continue but grow worse:

• Unlimited abortions including gruesome murderous late term abortions will become the undisputed law.

• Hillary Clinton will appoint 2 to 4 or more Supreme Court justices who would hold up her trampling upon the Constitution, including our religious freedom which will become subservient to the will of government. This is the exact opposite of what our nation was founded upon.

• Hillary Clinton will expand Obamacare and its overreach into our private and religious lives. Conscious clauses will be torn to shreds and we will all be forced to bow down to the almighty government master. 

• Even our children will not be safe from Hillary Clinton's liberal, fascist rules which she has already supported during her long 30 year tenure in government. This includes common core, allowing boys to use girls bathrooms, forcing God completely out of the Pledge of Allegiance, and any hope of allowing children to pray in school. All of this will now be a long forgotten past of a once great nation.

Friends, if this vision of America frightens you, it should. Even more disturbing is that in 48 hours it could become a reality if you don't act today to save America.

Therefore I am urging you with every fiber in our moral beings to please vote early today after Church. 

If you somehow cannot make it to an early voting location today, please for the sake of our children and preserving this nation, the last best hope of mankind on Earth, vote on Tuesday, and vote for the only candidate who can defeat Hillary Clinton, vote for Donald Trump for President.

Sincerely,

Mary Thomas & John Konkus
Leon County for Donald Trump Chairs
Donald Trump Tallahassee Office Managers

vayanakkaran
2016-11-06 15:49:48 News
Ithokke oru nadakam!!!
Trump 2016
2016-11-06 15:06:54 News

Thanks for mentioning Hillary s email server blunder in a paragraph. Though an attorney, unlike Trump, why did she use a private server ? Why seek a third term for Bill Clinton and Obama ? What did they accomplish in the last 8 years ? Last but the least, doubling obamacare premium, ISIS in Orlando, lawlessness and police shootings :  is this good governance ? Kids are scared to go to schools !


Dump trump
2016-11-06 12:28:38 News
Trump thinks your a terrorist

And he wants you to go home 

It's 2016

Yes they are gay and lesbian people , get over it 

This is a new world, if it's too hard to adapt you might want to leave leave long Island or new Jersey and take a non stop back to india, land of a few opportunities 

Get out of America racists Indians 
Undeserving
2016-11-06 05:45:38 News
I agree. Why this long essay in this online newspaper ? Will the poor or rich read ?
Anything new, or revolutionary to end poverty of the undeserving ? Untouchables ?

George Varughese
2016-11-06 04:52:44 News
Thanks Kapiten. We never knew that Hilary is such a wonderful person. Keep writing such articles in emalayalee. Next time remember to publish a slightly bigger photo of yours with the article. We all thought Hillary is crooked, nasty, raked millions in bribe, support late term abortion, support man marrying man and woman marrying woman and many other things to corrupt the minds of the young children. Any way you published the article right on time. Hilary may appoint you in the cabinet!. If Trump wins he may appoint you  as Prison Guard to watch Hilary
Ponmelil Abraham
2016-11-06 03:51:10 News
Interesting study on Twin birth .
PRG
2016-11-06 03:47:51 News
വിവരവൂം വിദ്യഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തവർ ഏതു നാടിനും ശാപം ആണ്. എന്നാൾവിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉളളവർ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ചെയുന്ന ക്രൂരതയെ നാം എന്തു വിളിക്കും....... 
Easo Jacob
2016-11-05 22:38:41 News

നാഗരിക ഹൃദയം കടുപ്പമേറിയതാണ്. അവിടുത്തെ പ്രണയം കൃത്രിമവും, സമാഗമം ദുർഗ്രഹവും! ആത്മാർഥത അകലെയും! ഭക്തരെ അഭക്തർ നയിക്കുന്നു. 

നാഗരികതയിൽ ബുദ്ധിമതികളെ വിഡ്ഢികൾ വിലക്ക് വാങ്ങിക്കുണു! നിഷ്കളങ്കരെ നിഷ്ടൂരർ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. 

താളം തെറ്റിയ നാഗരിക ജീവിതത്തോട് അമർഷം ഉണ്ടായാലേ ധന്യത കൈവരൂ.
Practical
2016-11-05 19:33:01 News
Stop writing such a long article about poverty and do something,  We are tired of the BS 
Hillary 2016
2016-11-05 19:30:05 News
ഡിപ്രെസ്സ്ഡ് ആയിരുന്നപ്പോളാണ് ഒരു നല്ല ലേഖനം കണ്ടത്. ഒരു മാനസിക രോഗി പ്രസിഡണ്ടായാൽ ഈ രാജ്യം നശിച്ചതുതന്നെ.  ട്രംപ് പ്രസിഡണ്ടായാൽ കൂകൾക്സ് കാൻ ആദ്യം പിടികൂടി ഇടിക്കുന്നത് കൂവള്ളൂരിനെപ്പോലെയുള്ളവരെ ആയിരിക്കും.
പ്രതികരണങ്ങള്‍
josecheripuram
2020-02-20 10:07:49 News
People who are Great in their life never got married.For eg;Jesus Christ,Swami Vivekanadan,Sree Narayana guru ete.Marriage was an old concept any way.
josecheripuram
2020-02-20 09:57:20 News
We have to go deep in to such behaviors,don't make it an opportunity to express your personal opinions.No one knows what really was going through that woman's mind at that time.
വിധി
2020-02-20 09:15:46 News
ജോസേട്ടാ, പിന്നെയും പിന്നെയും തോൽക്കാൻ ആണു വിധിയെങ്കിൽ ഇക്വാലിറ്റിക്കെന്തു പ്രസക്തി?
വയസ്സർ
2020-02-20 09:11:36 News
താങ്കളുടെ ട്രംപച്ചെൻ വയസ്സനല്ലേ? അതോ മെലീനാ കൂടെ ഒള്ളതുകൊണ്ട് ട്രംപച്ചെൻ ചെറുപ്പം ആയോ?
Jose
2020-02-20 08:45:31 News
Very informative and useful article!
Lame Excuse
2020-02-20 08:45:13 News
Why write about male or female when somebody is talking about the quality and competence of the candidate? Be-gender-neutral and face the facts without coloring with sex!!
truth and justice
2020-02-20 08:16:05 News
What a pathetic condition.Bloomberg was good Mayor but for President I doubt.Joe Biden was a vice president acting for Obama that is it. Bernie is a good senator but soscialism will fail here his economic plans will not be working in USA.
josecheripuram
2020-02-20 08:14:02 News
May be a way to delay the death penalty?
Thanks to V.George
2020-02-20 08:10:12 News
''It is time for the American Malayalees to start units of Eesense Global/neuronz in America'' Thanks for the great suggestion. We have the following chapters already here:- Essense global -North America. Essense Global -USA & Canada. essense global USA - Thanks again- andrew
josecheripuram
2020-02-20 08:09:55 News
We all speak about Equality,but when it comes to Power we won't let it go to a woman.We saw that in USA,in Hillary's case.Why men are scared of women being in a leading post.Is it that they may prove better than men?
josecheripuram
2020-02-20 08:00:50 News
Mr Andrews is an expert in this area(psychology).Any abnormal behavior is to be taken seriously.A person inherit mental&Physical health from their parents,then in childhood growth,environment.All these aspects are not in our control.Any time,Any one can go through these type of criminal behavior.So give more importance to mental health.
BAR BARR
2020-02-20 07:55:47 News
'This could finally be the act that holds Barr accountable.' NYC Bar Assoc sent a letter to all 4 leaders of both chambers of Congress, urging them to initiate an investigation into Barr for partisanship... that would disqualify him from practicing law.
മംഗ്ലീഷ് ഭാഷ സ്നേഹികള്‍
2020-02-20 07:35:50 News
മലയാള ഭാഷയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ റെഡിയായി വരുന്നവർ പലരും ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുത്തും പ്രസംഗവും നടത്തി താൻ ഒരു വലിയ സംഭവം തന്നെ എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാണാം. എടോ കൂവേ ! മലയാളത്തെ വളർത്താൻ ഇന്ഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ! ഇതുപോലെ ഒരുത്തൻ മലയാള സാഹിത്യത്തെ വളർത്താൻ കൂടിയ ടെലികോൺഫ്രൻസിൽ വന്നു, തൻ്റെ എട്ടാം ക്ലാസ് ഇഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹം വിതറി. ആർക്കും അയാൾ പറയുന്നത് ആർക്കും മനസ്സിൽ ആകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ മംഗ്ലീഷിൽ പറയാം എന്നായി. മംഗ്ലീഷ് എഴുത്തു ഭാഷ ആണ് മാഷേ എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഷുഭിതനായി കിടക്കയും എടുത്തു പോയി.
V.George
2020-02-20 07:07:42 News
Most of the Malayalees who migrated to United States in the seventees were born before the independence of India. They were not much exposed to radio, television, news paper, telephone etc. during their childhood. All they knew were the things learned at the substandard schools and the nonsense from the mouth of under educated priests. Colleges were poped up in many parts of Kerala when they were teenagers and they had a chance to study science and humanities. However their brains were already embedded with religious superstitions. When they came to United States they came with their underdeveloped brains and they established Malayalam churches to promote their ignorance and superstition. The clever and cunning priests took advantage of this situation and exploited these innocent souls. This situation needs to be changed drastically. There is a ray of hope in Kerala with the progressive movement of 'Eesense Global/Neuronz.' Many many thanks to C. Ravichandran, Dr. Viswananthan, Dr. Vaisakhan Thampy, Dr. Augustus Morris, Jabbar Master and all others involved with this movement. It is time for the American Malayalees to start units of Eesense Global/neuronz in America to escape from the clutches of priests and churches. I encourage all e-malayalee readers to watch Eesense Global/neuronz videos and understand the truth about their lives and the world they are living.
George V
2020-02-20 06:13:34 News
ശ്രി ആൻഡ്രൂസിന്റെ ലേഖനത്തോട് പൂർണമായും യോജിക്കുന്നു. യഥാ സമയത്തു കൗൺസിലിംഗും ചികിൽസയും ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്ന ഒരു കൊലപാതകം അതാണ് നൂറു ശതമാനം സാക്ഷരർ എന്ന് വീമ്പു പറയുന്ന മലയാളികൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്പ്രസവ ശേഷം പെൺകുട്ടികൾ കുഞ്ഞിന് മുലയൂട്ടാതിരിക്കുക തുടങ്ങി എന്തെങ്കിലും അസ്സാധാരണമായ പെരുമാറ്റം ഉണ്ടായാൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. അവർക്കു കൗൺസിലിംഗും ചികിൽസയും ആവശ്യമാണ്ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ ചരട് കെട്ടാനും വട്ടായിയെ കൊണ്ട് തലയ്ക്കു പിടിപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കാനും ഓടുന്ന മലയാളികൾ ആണ് കൂടുതലും. അതുകൊണ്ടു ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ കേരളത്തിൽ ആവർത്തിക്കും പത്രങ്ങൾ അതാഘോഷിക്കും.