പ്രതികരണങ്ങള്‍
അയ്യപ്പൻ
2017-01-22 18:24:15 News
എനിക്ക് സ്ത്രീകളെ ഇഷ്ടമാണ് 
എന്റെ ജനനവും അവരിലൂടെയാണ് 
പക്ഷെ എന്നെ ഭക്തൻമാർ ഈ കട്ടിൽ 
തളച്ചു കളഞ്ഞു, അതിൽ എനിക്ക് വിരോധം ഇല്ല 
ഈ വനത്തിന്റെ ഏകാന്തത എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് 
കിളികളുടെ കളകളാരവും, കുളിർക്കാറ്റും'  
ചിലപ്പോൾ  ഞാൻ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ "കാനന ചോലയിൽ 
ആടുമേക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ "
എന്ന ഗാനം പാടാറുണ്ട്. അതോടെ ഒരു അജ്ഞാതമായ 
ദുഃഖം എന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും 
സഖിത്വത്തിനുവേണ്ടി എന്റെ മനം തുടിക്കും 
"ത്യാജ്യം സുഖം വിഷയ സംഗമജന്മ പുംസാം 
ദുഃഖോപസൃഷ്ടമിതി മൂർഖവിചാരണൈഷാ "
വിഷയസംഗംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സുഖം 
വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്നത് മൂർഖന്മാരുടെ വിചാരമാണ് "
എന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രശനങ്ങൾ എന്റെ 
തലയിൽ കെട്ടി വയ്ക്കുകയാണ് . എനിക്ക് 
സ്ത്രീകളുടെ അടിമുടി ഇഷ്ടമാണ്. അംഗവടിവോടെ 
അവർ നടന്നു വരുന്നത് കാണുമ്പൊൾ ഞാൻ 
പ്രസാദിക്കും. സൃഷിടിയുടെ  പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളിൽ 
രതി ഒഴിവാക്കണം എന്ന് എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ സംഘർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ 
എന്നെ നിങ്ങൾ കരുവാക്കുകയാണ് 
എന്നിട്ട് അയ്യപ്പന്റെ പേര് പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ 
ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാതിരുന്നാൽ 
നിങ്ങളുടെ പ്രാത്ഥന ഞാൻ തള്ളിക്കളയും 
പ്രത്യകിച്ച് കുട്ടികൾ വേണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ 
മല ചവിട്ടുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ പ്രാത്ഥന 
ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ 
എന്റെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ അവർ നിങ്ങളോ

ഈ മലയിൽ സ്ത്രീകൾ ഇല്ലാതെ എന്തൊരേകാന്തത 
സർവ്വസുഖങ്ങളും അനുഭവിച്ചു കഴിയുന്ന ദേവസം ബോർഡ്കാർക്കും 
സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ വ്യഭിചാരം നടത്തുന്ന തന്ത്രിമാർക്കും അറിയില്ലല്ലോ 
വീർപ്പ് മുട്ടൽ . ങാ! ഒരു സ്ലോകം ചൊല്ലി  ദീർഘം ശ്വാസം വിട്ടു കിടക്കുകയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാം?  

"നർമ്മലാഭം ചുരുങ്ങി ജന സദസിമണം 
              ചേർന്ന മാനാക്ഷ വേഗാൽ 
കമ്രം  കാർകൂന്തലേന്തും പരിമളലളിതം 
              ചെന്നു കാലോടിടഞ്ഞു 
തമ്മിൽ തിക്കിത്തുടങ്ങി കുളിർമുലയുഗളം 
             നന്നുനന്നെന്നു വേണ്ടാ 
നിർമ്മയാം യൗവനശ്രീ സ്വയമലമകരോ 
             ദംഗനാ മൗലിമാലാം 

(അർത്ഥം വിദ്യാധരനോട് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു തരും 
അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ ഒരാശാനാ)

H1B
2017-01-22 17:16:01 News
Minimum salary is going to be 100K soon.... Whatelse anyone want?
A ruler cares about his own country. So proud.

വിദ്യാധരൻ അന്തപ്പൻ മാത്തുള്ള തുടങ്ങിയവരുടെ ജാഥ ന്യൂയോർക്കിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. തല മൊട്ടയടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണോ ആവോ?
Dr. Sasi
2017-01-22 17:05:24 News

ജീവന്റെ മായാജാലം എന്ന ശീര്ഷകമാണ് കൂടതൽ ഇഷ്ടമായത് !

സുഖ സാഹചര്യത്തിലും ,ദുഃഖ സാഹചര്യത്തിലും

സമഭാവ മുള്ളവർ തന്നിൽ തന്നെ  സ്വസ്ത്നായി  ഇരുന്നു  ഈ കാണുന്നതെല്ലാം  മായാണന്നു  സങ്കൽപ്പിച്ചു മനസ്സു നിർമ്മലമാക്കി

നമ്മെ  കരുത്തരാക്കുന്നു! നല്ല ചിന്താസരണി !!

Dr.Sasi

Mr. Pepper
2017-01-22 16:27:13 News
Pepper is equally good. Boil me with my friend Chukku and drink occasionally . You will feel better
Dr. Know
2017-01-22 16:22:58 News
Breaking Glass with Sound Rubbing the rim of a wine glass with a wet finger will cause it to resonate at its resonant frequency. The glass is placed in front of a speaker playing a sine wave, created by the function generator, of this same frequency. When the amplitude is turned up, we can see by shining a strobe light at the glass that this resonant frequency causes it to oscillate. When the glass becomes too stressed, it will shatter. Now Matthullla will claim that this is done by Jesus
Victor
2017-01-22 16:07:39 News
Mind you own business Joseph.  Let believers and followers comment on their own religion of Hindu, Muslim , christian etc. etc. that is the reality and honesty.    
Victor
2017-01-22 16:04:13 News
This Joseph thinks when he establish/comment  some Hindu Puraanam and few pictures , people will follow him, but you are wrong Joseph.  Some systems, rules, regulations stipulated  at temples, mosques, churches etc. etc. when it started that follows the believers.  If possible do something for your Church where you follow because there are
several problems existed too.  
വിദ്യാധരൻ
2017-01-22 15:58:16 News
കാമവും അർത്ഥവും ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റ നടുവിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആത്മസംയമനം ആവശ്യമാണ്. അത് ക്രിസ്ത്യാനി ആയാലും, ഹൈന്ദവരായാലും, മഹമ്മദിയരായാലും, ബുദ്ധവിശ്വാസികളായാലും സന്യാസി ആയിരുന്നാലും പുരോഹിതനോ ബിഷപ്പോ ഗവേഷണബിരുദധാരിയോ ആരായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും . കാമത്തെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് ലാളിക്കുമ്പോൾ അത് വളർന്നു വലുതായി നാശത്തിന് കാരണമായി തീരുന്നു .  കാമത്തെ പിന്തുടരുന്നവർക്ക് ധർമ്മത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. യുവതിയായ വേശ്യക്ക് അവളുടെ 'അമ്മ നൽകുന്ന ഉപദേശം താഴെ പറയും പ്രകാരമാണ്  (വൈശികതന്ത്രം )

മൂന്നല്ലോ പുരുഷാർത്ഥമിന്നിവനിമേ-
           ലമ്മൂതിലും ധർമ്മമേ 
മാന്യംമംഗലഗാത്രി, ധർമ്മമഴിയും- 
          കാമാർത്ഥ യോഗേ നൃണാം 
കാമാർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് ധർമ്മമെവിടെ 
          കാമനെ പോമർത്ഥമെ-
ന്നെല്ലാർക്കും നിയമം, നമുക്ക് മകളെ 
           അക്കാമമർത്ഥംതരും 

ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ മൂന്നാണ് പുരുഷാർത്ഥങ്ങൾ.  അവയിൽ ധർമ്മമാണ് മാന്യമായിട്ടുള്ളതും (മാനഹാനി വരുത്താത്തതും) . ഐശ്വര്യമുള്ളവളെ കാമവും അർത്ഥവും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ മനിഷ്യർക്ക് ധർമ്മം നശിക്കുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റ കാര്യം എന്തുമാകട്ടെ.  കാമവും അർത്ഥവും നമുക്ക് ഉള്ളതാണ്. കാമംകൊണ്ട് ധനം നഷ്ടപെടുമെന്ന് എല്ലാവർക്കുമറിയാം.  മകളെ നമുക്ക് കാമം തന്നെയാണ് ധനമുണ്ടാക്കി തന്നത്. ഇവിടെ അമ്മ മകളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് ധർമ്മ ചിന്തകൂടാതെ കാമംകൊണ്ട് ധനസമ്പാദനം നടത്തണമെന്ന്

ഞാൻ ഈ ലേഖികയുടെ ലേഖനത്തിന് അഭിപ്രായം എഴുതുമ്പോൾ അവരുടെ സർവ്വകാലാശാല ബിരുദത്തിന്റെ കാന്തിയിൽ മുങ്ങിയിട്ടല്ല, അവരുടെ മതമോ ജാതിയിലോ ആകൃഷ്ടനായിട്ടല്ല, നേരെമറിച്ച് സ്ത്രീകളുടെമേലും കൊച്ചു പെൺകുട്ടികളുടെ മേലും ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട പുരോഹിതരും സന്യാസിമാരും പുരുഷന്മാരും നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങളളിൽ രോക്ഷംകൊണ്ടിട്ടാണ്.   ഇവരുടെ ലേഖന പ്രാരംഭം അങ്ങനെയായിരുന്നല്ലോ.  

സ്ത്രീകളെ മാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാത്ത,  ധർമ്മത്തെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാത്ത  ഏതാചാര്യന്മാരാണ് ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്? ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തെ പുണരാൻ വേണ്ടിയാണ് വിവാഹജീവിതം വിട്ട് സിദ്ധാർത്ഥൻ കൊട്ടാരം വിട്ടോടിയതും ശ്രീ ബുദ്ധനായതും, ധർമ്മത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടാണ് യേശു ചോദിച്ചത് "നിങ്ങളിൽ ആർക്ക് പാപത്തെക്കുറിച്ച് എന്നെ ബോധവാനാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്" ധർമ്മമാർഗ്ഗത്തെ മാറോടു ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗാന്ധി ബ്രഹ്മചര്യത്തെ ആശ്ലേഷിച്ചത്, ധര്മ്മത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ നിന്നോടിയാത്.  

എന്നാൽ എന്നുള്ള പുരോഹിതരും സന്യാസിമാരും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡൻഡും ധമ്മത്തിന്റ മറവിൽ നിന്ന് കാമത്തെയും അർത്ഥത്തേയും താലോലിക്കുന്നവരാണ് .  അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ധന നഷ്ടം മാനഹാനി, ജയിൽവാസം തുടങ്ങിയ നിശ്ചയം 

ഒരുകാര്യം കൂടി - എനിക്ക് ഒരു മതത്തിലും താത്‌പര്യം ഇല്ല ഞാൻ ആരുടേയും വക്താവുമല്ല. എന്നെ വെറുതെ എന്തിനു നിങ്ങളുടെ ശണ്ഠക്കിടയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കുന്നു.  അതിൽ വന്നു വീഴാതെ ഞാൻ എന്നെ നോക്കിയെങ്കിലല്ലേ പറ്റൂ. പ്രത്യകിച്ച് വളരെ ശത്രുക്കൾ ഉള്ളതാണ്.
Tom abraham
2017-01-22 14:59:23 News

When did women get their right to vote in America ? Was trump responsible for that ? Trump has serious matters to attend to. Labor Law needs revamping. An employer can fire anyone with or without reason. Male or female. Some females block male promotions. Congress should get emails from all of us. Trump has 9 Indian -Americans in his cabinet with female representation as well.


വിദ്യാധരൻ
2017-01-22 14:51:59 News
കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വാദത്തിനെതിരെ 
ട്രമ്പും റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയും നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഇളക്കി വിട്ട 
'പൊടിപടലങ്ങൾ " ആവാം നിങ്ങളുടെ മേൽ വർഷിക്കപ്പെട്ടത് 
അതുകൊണ്ടായിരിന്നിരിക്കാം നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ 
കഴിയാതെ പോയത്, കോക്ക് ബ്രതേഴ്സ്സിന്റെ നെരിപ്പോട് കത്തി 
എരിഞ്ഞു പൊങ്ങുന്ന അഹന്തയുടെ കരിം പുകയുമാവാം 
സ്നേഹിതാ അവിടെ തങ്ങുന്നത് അപകടമാണ്.
പെട്ടന്ന് തന്നെ കഥ തീരും അത്രക്ക് പുകയാണ് ഞങ്ങൾ  തുപ്പുന്നത് 
അറിയാം, പക്ഷികളും അവരുടെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന കളകള നാദവും
 നിങ്ങളെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്ന് 
നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങു എന്നിട്ട്  മയ്ക്ക ആരണ്യ 
പൂങ്കാവാനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകു അവിടെ 
അവർ തുപ്പുന്ന പ്രാണവായു ശ്വസിച്ച് ശിഷ്ടകാലം 
പക്ഷി മൃഗാദികളോടൊപ്പം താമസിച്ചു 
കാല്പനിക കാവ്യങ്ങൾ രചിക്കൂ 
വിഷപ്പുകകൊണ്ട് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വാദത്തെ 
നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളെ  കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും 
പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും?
അവ പച്ച മനുഷ്യരിലൂടെ അവരുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുകയും 
ഒടുവിൽ അവർ കുഴിച്ച കുഴിയിൽ വീണ് മരിക്കുകയും  ചെയ്യും 
അന്ന് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിറകു വിടർത്തി 
ഈ അനന്തമായ ആകാശത്തിൽ പറന്ന് ഉയരും 
അതെ "അനന്തം അജ്ഞാതം 
അവർണ്ണനീയമായ"  ഈ നീലാകാശത്തിൽ 
Anthappan
2017-01-22 14:04:54 News

Jerusalem will fall to Nebuchadnezzar …...Russia?

 

Moving the capital of Israel to Jerusalem seems like Russian Plan and Putin is using Trump his salve to persuade Netanyahu, a rightwing Jew, into it.  Putin wants to get rid of Netanyahu enemy of Syria.  The KGB serpent not only hacked American election and now using his trusted comrade Trump to trap Netanyahu.     Proverbs 18:6-7 Fools’ words get them into constant quarrels; they are asking for a beating. The mouths of fools are their ruin; they trap themselves with their lips. (This for religious idiots and fanatics too)

Sara Abraham
2017-01-22 13:41:08 News
What news channel you are watching ? You think, 3.3 million women in US and thousands in rest of the world are fools? Let women decide what they want. Do you know, your mother,wife,sisters, daughters are all women. Women of the world will decide on what they want
James Mathew, Chicago
2017-01-22 13:21:51 News
കാര്യമായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും വായിക്കാൻ സുഖം.  കവിക്ക് എന്തോ അനുഭവമുണ്ടായി അത് നല്ലത് എന്ന് മനസ്സിലായി. അഭിനന്ദനം. 
James Mathew, Chicago
2017-01-22 13:18:18 News

അമേരിക്കയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി എഴുതുന്ന എഴുത്തുകാർ ഉണ്ട്.  ഒരു പക്ഷെ ഷീല കരുതി കാണും അവരെ എല്ലാവരും ബഹുഃമാനിക്കുന്നു,  അറിവുള്ളവർ എന്ന് കരുതുന്നു  എങ്കിൽ ഈ കൊച്ചന്മാർക്ക് തന്റെ അറിവിൽ ഉള്ളത് വിളമ്പി കൊടുത്തേക്കാമെന്നു. കൂടാതെ അറിവിന്റെ എൻസൈക്ളോപീഡിയ ആയ വിദ്യാധരന്റെ സപ്പോർട്ടുമുള്ളപ്പോൾ.  (ഡോക്ടർ എന്ന ബിരുദം ( one mother introduced her son who has done Ph.D. He is a doctor but not the kind that helps people) ഉണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾ അവരുടെ മുന്നിൽ തല ചൊറിഞ്ഞു നിൽക്കും)   പടന്നമാക്കൽ സാറിനെ പോലെ അറിവുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായം എഴുതുമെന്ന് അവർ സ്വപ്നേപി കരുതി കാണില്ല. എന്തായാലും ഇ മലയാളി വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ രസകരങ്ങളായ പല അറിവുകളും കിട്ടുന്നു.  മാത്തുള്ളയുടെ കടും പിടുത്തങ്ങളും അന്തപ്പന്റെ ന്യായങ്ങളും വായനക്കാരക്ക് എങ്ങനെ മറക്കാൻ കഴിയും. ഇ മലയാളി മാത്തുള്ളയ്ക്കും അന്തപ്പനും വാദിക്കാനായി ഒരു പംക്തി തുടങ്ങണം. സക്കറിയയുടെ, പുനത്തിലിന്റെ ആയിരം നോവലിനേക്കാൾ, മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ചെറുകഥയേക്കാൾ എത്രയോ ആവേശത്തോടെ വായനക്കാർ അതിനു കാത്തിരിക്കും.പടന്നമാക്കലിന്റെ നിരീക്ഷണം ശരിയാണ്.എന്തിനാണ് ഡോക്ടർ ലേഖിക വിഷയത്തിൽ തൊടാതെ കാട് കയറുന്നത്.
narman
2017-01-22 13:04:09 News
ഏയ്, വിരോധിയല്ല, ലമ്പടന്‍. കണ്ടാലുടന്‍ അവിടെയും ഇവിടെയും കയറിപ്പിടിക്കും 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Thomas Koshy
2020-04-07 09:31:35 News
Heartfelt condolences, Saji. May her soul rest in peace.
Elcy Yohannan Sankarathil. Thank you so much my dear ones for the lovely responses/ words of encoura
2020-04-07 09:28:52 News
V. J. Kumar
2020-04-07 08:59:48 News
Bharat Maata Ki Jay. Modiji Ki Jay
P P Cherian
2020-04-07 08:23:34 News
ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു ,
Bindu Tiji
2020-04-07 04:16:45 News
വിജ്ഞാനപ്രദമായ ലേഖനം. അമേരിക്കയിൽ എന്താണ് ഓടിച്ചെന്നാൽ മരുന്ന് കിട്ടാത്ത ത് . അവിടെയും ഇവിടെയും അങ്ങിനെയല്ലലോ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം . കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാതെ വിമർശനങ്ങൾ നടത്താതിരുന്നെങ്കിൽ . ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശരിയായി പഠിച്ചതിനു ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കാ നുള്ള സമചിത്തത കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ . Thank you Lakshmy .
Prophetic voice
2020-04-07 00:18:40 News
Most of the deaths are in Blue states. New York, California, Flordia, Illinois, New Orleans are some examples. Eight Republican Governors refused order lockdown in their states and stuck with the attitude of Trump. Even though the death rates are high in Florida, the Governor took days to order a lockdown. He didn't care if millions of them died. And, that is why he refused to order a nationwide lockdown and differed that responsibility to the Governers. Even though he had stockpiles of PPE, he said, the stock was depleted and blamed Obama for it. The corona pandemic will be over and his Christian supporters will bullshit about it and start looting people. If Americans won't vote this guy out, they will pay a high price for it. So next time you go to the polling booth, you vote for anyone other than this wretched guy. He is an anti-migrant racist.
Mathew Kochuvadakel.
2020-04-07 00:02:38 News
Heartfelt condolences to the bereaved family members. Our prayers to her soul rest in peace.. Raju n Gracy, Bahrain.
JACOB
2020-04-06 21:10:12 News
Orthodox Bishop in New York took Chloroquine and recovered. May be it is a good medicine.
JACOB
2020-04-06 21:07:07 News
Chief Minister Vijayan did not make fun of NRIs. He actually thanked them for their contributions (especially money from Gulf countries). CM has been acting very responsibly in this matter. Give credit where credit is due.
Raju Mylapra
2020-04-06 20:25:10 News
Very informative and interesting article.
Ninan Mathulla
2020-04-06 20:17:57 News
The death of dear and near ones is really painful. No philosophy can mitigate it. I felt it in 1993 when my father passed away. So, I also join in the pain of dear ones- family and friends. At the same time situation is not that hopeless. For believers in God, both Christians and Muslims, there a life after this and we will meet again there. For Hindus, life will continue as they believe in re-incarnation. No matter what you believe, truth is only one, and it is your job to find the truth. Personally speaking, I found that Jesus Christ is the Truth. Others must be in different stages of life in search of the Truth. Vedas talk of it as ‘Asatho ma Sathgamaya’. For those who are dead, all their problems in life are over. This is the way I look at death. It is not with your permission that you are born into this stage, and it is not with your permission that you are removed from this stage. There must be a reason for death. It can be Corona or accidents. What use about worrying about it especially, if the dead one is in a better position after this stage (after death- as you can be in paradise or a better life if you believe in Karma and if you did well)?
ലാല്‍ സലാം-ഇനിയും ഒരിക്കല്‍ കാണാം
2020-04-06 19:20:51 News
എവിടെ തിരിഞ്ഞങ്ങ് നോക്കിയാലൂം അവിടെ എല്ലാം കൊറോണ കൊറോണ മാത്രം. അതിനാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുൽ കുടിലിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നു. ലാൽ സലാം വായനക്കാരേ! ഇനിയും ഒരിക്കൽ അ യമുന തീരത്തു കാണാം!- നാരദൻ
Raju Mylapra
2020-04-06 18:37:42 News
Thank you for sharing your first-hand experience and comforting words and optimistic outlook. Our prayers....
അമേരിക്കൻ മലയാളി
2020-04-06 17:36:33 News
സാമ്രാജ്യത്വം തകരട്ടെ! ലോക പോലീസ് നശിക്കട്ടെ! കേരള മോഡൽ ലോക മോഡൽ ! എന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാലല്ലേ ഇനിയുംഭരണം കിട്ടൂ. വീണ്ടും ഭരണത്തിലെത്തണമെങ്കിൽ ആരോഗ്യം വേണ്ടേ? പുട്ടടിക്കാൻ കാശു വേണ്ടേ? അതിനു വിദേശപണം വേണ്ടേ? നല്ല ചികിത്സ വേണ്ടേ? ദീപസ്തംഭം മഹാശ്ചര്യം നമുക്കും കിട്ടണം പണം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നടത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയുന്നത് പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ നിന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ, നികുതിപ്പണം കൊണ്ടും നമ്മളൊക്കെ കൊടുത്തു ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിൽ നിന്നുമൊക്കെയല്ലേ?
Jose Thomas
2020-04-06 17:19:03 News
Please stop writing the nonsense. The expanding gap between rich and poor is not only widening the gulf in incomes and wealth in America. It is helping the rich lead longer lives, while cutting short the lives of those who are struggling. Income inequality has roiled American society and politics for years, animating the rise of Barack Obama out of the collapse of the financial system in 2008, energizing right-wing populism and the emergence of nationalist leaders like Donald J. Trump, and pushing the Democratic Party leftward. https://www.nytimes.com/2019/09/10/us/politics/gao-income-gap-rich-poor.html