പ്രതികരണങ്ങള്‍
സന്തോഷ്
2017-01-02 12:47:57 News
വായനക്കും നല്ല അഭിപ്രായത്തിനും വളരെ നന്ദി
സന്തോഷ്
നിരീശ്വരൻ
2017-01-02 11:39:00 News
നിങ്ങൾ യേശു കൃഷ്ണൻ എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾ വിട്ടിട്ട് മനുഷ്യനിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മ്മാവിനെക്കുറിച്ചു ബോധം ഉള്ളവരായിരിക്കുക. മനുഷ്യശരീരം ആത്മാവിനു വസിക്കുവാനുള്ള ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രമാവട്ടെ നശിച്ചുപോകുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചു ആകുലചിത്രമായിട്ടെന്തു കാര്യം. എന്നാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാശമില്ലാത്ത ചെതന്യവുമായി നിരന്തരം സമ്പർക്കം പുലർത്തുക. കാരണം നിങ്ങളാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ വസിക്കുന്ന ശക്തി പരിശുദ്ധമാണ്. 

വിവരം ഇല്ലാത്ത ഹൈന്ദവരും ക്രൈസ്തവരുമായ വഴക്കാളികളുടെ തലമണ്ടയിൽ കയറുമെങ്കിൽ ഞാൻ അല്പം ജ്ഞാനം നിങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ആധാരമാക്കി പറഞ്ഞു തരാം. സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസിലാകും മാത്തുള്ള തുടങ്ങിയവരുമായുള്ള നിരന്തര പോരാട്ടം അർത്ഥശൂന്യമാണെന്ന്.  യേശു എന്ന വ്യക്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അത് നമ്മളിൽ ഒക്കെ വസിക്കുന്ന ചൈതന്യത്തിനു വസിക്കാനുള്ള ക്ഷേത്രമായിരുന്നു എല്ലാ വേദങ്ങളിലും അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു 

അജ്ഞാനികളായ ഹൈന്ദവർക്കുവേണ്ടിയും ക്രൈസ്തവർക്കുവേണ്ടിയും മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടയും കൂടാതെ മതത്തിന്റെ അടിമകളായി നാടിനു നാട്ടാർക്കും ശല്യവും കഴുത്തവെട്ടും അക്രമങ്ങളും നടത്തുന്നവരുടെ ചിന്തയ്ക്കായി (ആ കഴിവുണ്ടങ്കിൽ) ചിലത് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു. 

ഭഗവത് ഗീതയിൽ ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗയോഗമെന്ന പതിമൂന്നാമദ്ധ്യായത്തിൽ മനുഷ്യ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചും അതിൽ വസിക്കുന്ന ആത്മാവെന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ പരാമർശമുണ്ട് 

"ഇദം ശരീരം കൗന്തേയ 
ക്ഷേത്ര മിത്യഭിധീയതേ 
ഏക ദ്യോവേത്തി തം പ്രാഹു
ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തദ്വിദഃ 
ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാപി മാം വിദ്ധി 
സർവ്വ ക്ഷേത്രേഷു ഭാരതഃ 
ക്ഷേത്ര ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം
യത്തത്‍ ജ്ഞാനം മതം മമ" 

ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രത്തെ യാതൊരുവൻ അറിയുന്നുവോ അവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന്, ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനേയും വേർതിരിച്ചറിയുന്നവൻ പറയുന്നു.എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും എന്നെതന്നെ (ആതാമാവിനെ )ക്ഷേത്രജ്ഞനായി അറിഞ്ഞാലും 
(ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനം -പരിപൂർണ്ണ ജ്ഞാനം  മനുഷ്യ രാശി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവിലുണ്ട് )


"നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആലയമാണെന്നും ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലേ ?"  (1 കൊരന്തിയർ 3:16)

മനസ്സുള്ളവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ . 'മൂഢന്റെ മുതുകിന് വടി '

ലിസിയുടെ ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആത്മാവിന്റെ സൗന്ദര്യം ദർശിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നതോടെ നിങ്ങൾ എല്ലാം മതത്തിന്റെ ചങ്ങലപൂട്ടിൽ നിന്ന് മോക്ഷം , രക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തി പ്രാപിക്കും 

പാസ്റ്റർ മത്തായി
2017-01-02 10:00:58 News
'ഒരു വായനക്കാരാ''  വീണ്ടും ജനിക്കാതെ റവ .ജോൺസൺ പറയുന്നത് മനസിലാകില്ല. മാസനസാന്തരപെട്ട് സ്നാനം ഏൽക്കണം.  മാത്തുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കി സ്നാനം ഏൽപ്പിച്ചാൽ താൻ രക്ഷപ്പെടും. പിന്നെ എന്തിനാ ഈ മലയാളിയെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നത്. ഇത് അഭിപ്രായ കൊളമാ അല്ലാതെ ലേഖനം എഴുതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല . മനസ്സുണ്ടങ്കിൽ വായിച്ചാൽ മതി. ഇനി മുതൽ പ്രതികരണത്തിൽ കണ്ടുപോകരുത്. തന്നെ അന്ധകാര പൂർണ്ണമായ നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിയിരിക്കുന്നു 
SANTA
2017-01-02 05:27:34 News
Nothing about me, my love for fun, kids or gifts. See you later this year. Ha, ha, ha
PRG
2017-01-02 05:21:47 News
കവിതയിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ഛ് നന്നായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു
അതിലെ സന്ദേശവും നന്നായിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരൻ ഭാഷാ ശൈലി.
ശങ്കർ സാറിന് അനുമോദനങ്ങൾ. ഒപ്പം ഇ മലയാളിക്കും
വായനക്കാർക്കും പുതു വർഷ ആശംസകൾ


വിദ്യാധരൻ
2017-01-01 22:10:16 News
പോയല്ലോ പതിനാറെ നീ ഇത്രവേഗം 
മോഹങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കിയുണ്ട് 
മോഹങ്ങൾ അവസാനം ചുടലവരെ 
എന്നോ ആരോ പാടിയതോർമ്മയുണ്ട് 
പോയതുപോട്ടെ പറഞ്ഞിട്ടെന്തുകാര്യം 
പതിനേഴുകാരി മാടി വിളിച്ചിടുന്നു 
മുഗ്ദ്ധ മനോഹരി സുന്ദരി കോമളാംഗി 
ഒളികണ്ണിട്ടു നോക്കുന്നു ഇടയ്ക്കിടക്ക്
പലവട്ടം നീ എന്നെ മോഹിപ്പിച്ചു 
പലവിധ അബദ്ധത്തിൽ ചെന്നു ചാടി 
വേണ്ട നീ എന്നെ വിളിച്ചിടേണ്ട
ഇനി എന്നെ ചതിയ്ക്കാൻ  നോക്കിടേണ്ട 
ചാരായം ഞാനിനി മോന്തുകില്ല 
കഞ്ചാവ് ഇനിമേലിൽ പുകയ്ക്കുകില്ല 
ചുറ്റില്ല ഡെൻവർ കോളിറാഡോ 
ടിക്കെറ്റ് ചീപ്പാണേലും  മേലിലിനി
വ്യഭിചാരം ചീട്ടുകളി മദ്യപാനം 
രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇല്ലേഇല്ല 
കുറുപ്പിന്റെ ഉറപ്പല്ല സത്യമാണേ 
കുറയ്ക്കും ഞാൻ തൂക്കം തീർച്ച തന്നെ 
ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങൾ എത്രയെന്ന് 
പിടിയില്ല അത്രയ്ക്ക് വയസ്സായി വ്യദ്ധനായി 
നല്ലൊരു  മനുഷ്യനായി ശിഷ്ടകാലം 
ഇവിടെ ജീവിച്ചു മരിച്ചിടേണം
'കാലപ്രവാഹമേ നില്ക്കു' നില്ക്കു 
പോവല്ലേ നീ ഇത്ര വേഗമെങ്ങും
നീട്ടി തരുക നീ ആയുസ്സല്പം 
ജീവിയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതെയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ    

PRG
2017-01-01 21:32:33 News
ഈയിടെ ഇമലയാളിയിൽ വായിച്ച ലേഖനങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ചത് എന്ന് തോന്നുന്നു. കള്ളുകുടി ഒരുതരം  രോഗം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനു ചികിത്സയും ഇല്ല.  ഈ പുതുവർഷ പ്രതിജ്‌ജന വെറും തനിയാവർത്തനം ആകാതെ ശുഭ ശകുനം കണ്ടു ആരംഭിക്കുന്ന ഈ വര്ഷം ത്രേസിയാക്കു മംഗളം ആയിരിക്കട്ടെ എന്നും ആസംസിക്കുന്നു.

ജ്യോതിലക്ഷ്മി -- അഭിനന്ദനം,  ഈ വർഷം പേരും പ്രശസ്തിയും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നും ആസംസിക്കുന്നു.  ഇനിയും എഴുതണം. വളരണം.....

Aniyankunju
2017-01-01 19:19:53 News
FWD: Excerpts from the statement by Sugathakumari on the subject: ".....എം ടി ക്ക് സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാന്‍ പാടില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ഈ നാട്ടില്‍ ആര്‍ക്കാണ് പറയാന്‍ അധികാരമുള്ളതെന്ന് സുഗതകുമാരി ചോദിച്ചു. എം ടി വാക്കുകളുടെ കുലപതിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെപ്പോലുള്ള ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല, ഈ നാട്ടിലെ ഏതു പൌരനും സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയാന്‍ അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുഗതകുമാരി പറഞ്ഞു. ...................... കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ പുതിയ സാമ്പത്തികപരിപാടി കാരണം സാധാരണക്കാരന്‍ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുവെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എതിര്‍ക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഭരിക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ എഴുത്തുകാര്‍ക്ക് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യോജിക്കാനും വിയോജിക്കാനും ഞങ്ങള്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ട്. നിന്ദയാകരുത് അതിനുള്ള മറുപടി. ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്യ്രം നേടിയത് എത്രയോ ദശവര്‍ഷങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിലൂടെയും കഠിനമായ ത്യാഗങ്ങള്‍ക്കു ശേഷവുമാണ്. സ്വാതന്ത്യ്രമെന്ന വാക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനതത്വം അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്യ്രമെന്നു കൂടിയാണെ......"

ദരിദ്രവാസി
2017-01-01 18:09:54 News
ആവോ മേരെ ദേശവാസി, ഹം തുമാരെ ദരിദ്രവാസി ബനായെംഗാ...എന്നാലും ആര്‍.എസ്.എസുകാര്‍ തുണക്കും. അല്ലാതെ മാര്‍ഗമില്ലല്ലൊ.
ആര്‍.എസ്.എസിനു പണി കൊടുത്ത മോഡിക്ക് സ്തുതി. രാജാവ് നഗ്നനാണെന്നു പറയാന്‍ ആര്‍.എസ്.എസ്.-ബി.ജെ.പിയില്‍ ആരുമില്ല 
oru vayanakaran
2017-01-01 15:39:07 News
What is rev. johnson talking about ?

 Have you guys noticed, or anyone reading these comments ?

A bunch of born again or evangelical people are attacking any and everybody.

When did e malayalee become a forum to preach religion.

This should stop. We like to read quality articles and we have few good writers.

Fascism has different faces like religion,politics etc.looks like some of these people are rubbing in with their christian group and attacks all those who criticize them. Preach your Jesus in your church. E malayalee is not your stage.

Plasticsurgeon
2017-01-01 14:10:39 News
The democratic group of American plastic surgeons can enhance her facial, breast and belly beauty at a reduced rate. Anthappan and internal beauty gang can pay us hundred dollar each. She needs external beauty also for a good partner in her life.
James Mathew, Chicago
2017-01-01 13:47:14 News
സുധീറേ, ലേഖനവും അതിലെ സന്ദേശവും നന്നായിരുന്നു. നല്ല സുന്ദരൻ ഭാഷാ ശൈലി.
അനുമോദനങ്ങൾ. ലേഖകനും, ഇ മലയാളിക്കും
വായനക്കാർക്കും പുതു വർഷ ആശംസകൾ
Rev.Johnson
2017-01-01 12:46:00 News
This is about the comments by Rev.Thomas Jacob.Are you really a Rev or acting like a RAVA?You are telling that Jesus is not the Christ who is in the Bible.There were many christs at the time of Jesus.Do you know what is the meaning  of Christ in the original Bible that is Greek Bible.In the Bible you can see a word LOVE in English.But in the original Bible there are FOUR words for love.1.Love between God and man,2.Love between man and man.3.Love between mother and child.4.Love between Husband and wife.All these loves are not the same.So When Jesus had his baptism by John when he came out of  water what Happened who came down from above,What was the sound they heard Why it happened at that time.How many other christs have this experience.So study the word of GOD as it is don't try to act like a fool thinking that you know everything in  the world because you got a RAVA.So give answer in Greek the original language of the Word of GOD the BIBLE.waiting for your reply.Thank you.
Vayanakkaran
2017-01-01 10:29:24 News
Is this a secular social Asoociation? Then how come a Christain priest is giving message. In churches all the time they are preaching. Now in our social association also they are the main speakers. What a pity?
Vayakkaran
2017-01-01 10:25:07 News
How come at Kerala Sahithya Acadamy Hall this religious function? Will they give this hall for Muslim Association or Christain Association? Just asking? What is happening in India? Is Sahithy a Acadamey is secular? All Kerala Tax payers money? 
പ്രതികരണങ്ങള്‍
JACOB
2020-03-30 14:02:11 News
There are two kinds of people: The comfortable and the expendable. The expendable do not have a voice because they have no voting rights in Kerala. I understand things are moving so fast no one has a perfect answer.
Vimal
2020-03-30 13:56:09 News
ലോക്ക് ഡൗണിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഒഴിവാക്കാൻ എഴുപത് കഴിഞ്ഞവർ മരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ടെക്‌സാസിലെ റിപ്പബ്ലിക്കൻ ലെഫ്റ്റ്നന്റ്‌ ഗവർണർ ഡാൻ പാട്രിക്ക്. കേരളത്തിൽ 88ഉം 93ഉം വയസുള്ള രണ്ടുപേർ സുഖം പ്രാപിച്ച് ആശുപത്രി വിട്ടു. “മിറ്റിഗേഷൻ മെത്തേഡിൽ” വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാമായിരുന്നവരാണ്. ധാർഷ്ട്യം അൽപം കൂടുതലാണ്. ഇത് കേരളമാണ്. ചോറിയുന്നെങ്കില്‍ അങ്ങോട്ട്‌ മാറിയിരുന്നു ചൊറിയുക.
T.M.I diculla
2020-03-30 13:38:23 News
I have gone through the writings of Tom Tharakan and I do feel what he wrote is almost correct and acceptable.
Elsy Thomas
2020-03-30 13:34:16 News
അമേരിക്കയുടെ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ - കൊ റോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിൽ കേരളം അമേരിക്കയെക്കാൾ മുമ്പിൽ തന്നെയാണെന്ന് അഗീകരിക്കേണ്ടി വരും.
Benny
2020-03-30 13:10:01 News
I think the number of tourists visiting India is more than 1 crore every year. More than 10 lakhs in Kerala itself.They had enough time to make sure to provide masks and other protective things to healthcare workers at the least.
ബൈബിളില്‍ ഇല്ല എങ്കില്‍
2020-03-30 12:59:09 News
ഞങ്ങളുടെ കിതാബിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ ഞമ്മള് വിശ്വസിക്കില്ല. ബെബിളിൽ ഇല്ല, ഖുർആനിലില്ല, വേദങ്ങളിലും ഇല്ല കൊറോണ എന്നത്. അതാണ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൾ കൊറോണ എന്ന വയറസ് ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങികരിക്കാതെ കൂട്ടം കൂടുന്നത്. അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡണ്ടും പറഞ്ഞു ഇത് ഡെമോക്രാറ്റുകളും മീഡിയായും നടത്തുന്ന കുപ്രചരണം ആണ് എന്ന്.
ദൈവം
2020-03-30 12:46:33 News
ഞാൻ ദുഷ്ടനും നീതിമാനും ഒരുപോലെ പ്രഭ ചൊരിയുന്ന നീതിസൂര്യനാണ് . എല്ലാവരും എനിക്ക് തുല്യരാണ്. കൊറോണാ വൈറസും എന്നിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കപ്പൊറുതിയില്ല. എന്നെ എന്റെ സൃഷ്ടിക്കെതിരെ ഇളക്കി വിടാനുള്ള പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ജനം. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിലധികം സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ദുർവിനയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മഹാമാരിയുണ്ടാകും. പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണേറിയ, എച്ച് ഐ വി , പട്ടി പനി, പന്നി പണി , എലി പനി ചിക്കെൻ ഗുനിയാ, തക്കാളി പനി എല്ലാം ഉണ്ടാകും . പ്രകൃതി വിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യ്കൾ ശുദ്ധമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല. പക്ഷെ അതിനെ ശുദ്ധമാക്കി നിറുത്തുക . ഈ മഹാമാരി നൽകുന്ന പാഠം എന്താണെന്ന് വായിച്ചെടുക്കുക .
ഗിരീഷ് നായർ
2020-03-30 11:59:35 News
ശ്രീ സുധീർ സർ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ദൈവം അല്ല നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ കാക്കണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരാണ് എന്തിനും ഏതിനും, ബാക്കി എല്ലാം സങ്കല്പങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലും കണ്ടീട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെവരെ ഇത്തരം മഹമാരികൾ അങ്ങ് ദൂരെ നിന്നു കണ്ടിരുന്നവർ ആയിരുന്നുഎങ്കിൽ ഇന്ന് അത്‌ നമ്മുടെ കണ്മുന്നിൽ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇല്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശരീരവും മനസും ശുദ്ധമായി സൂക്ഷിക്കുക. അന്ധവിശ്വാസം വെടിയുക. ദൈവങ്ങളൊക്കെ സ്വയം നിരീക്ഷണത്തിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു. മഹാമാരി വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുമ്പോൾ ദൈവങ്ങളെ കണ്ടോളു പക്ഷെ പാലഭിഷേകവും നോട്ടുമാലയുമായി ദൈവങ്ങളെ കാണാൻ പോകാതെ, ജീവിതം ഈ കാലം കൊണ്ട് ഇല്ലാതാകുന്നവരെ കാണു അവരെ ചേർത്തു പിടിച്ഛ് ഒന്നാശ്വപ്പിക്കു. മനുഷ്യർക്ക് മനുഷ്യരാണ് എന്തിനും ഏതിനും. ബാക്കി എല്ലാം സങ്കല്പം. സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണാതെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെങ്ങും ദൈവത്തെ കാണാൻ കഴിയില്ലയെന്ന ഗുണപാഠം ലേഖകൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.
Thomas Thomas Palathra STATEN Island New York
2020-03-30 11:39:42 News
My good friend George, Recalling our text messages of last week. I read this article with anxiety and heart beats. Such a heart breaking and informative article. I should say you wrote this from the bottom of your heart. I appreciate your good heart to find some time to share your experience. I have no words to express my feelings. Our prayers are with you for your life saving efforts. May god bless you and the 130000 Respiratory specialists and all the medical staff. With prayers and love. Your friend Thomachan, Thomas Thomas Staten Island.
കൊരോണയുടെ പതാക
2020-03-30 11:39:19 News
കോവിഡ് 19 ൻ്റെ പതാക പൊക്കി പിടിച്ചു ജയിത്ര ജാഥാ അമേരിക്കയിൽ നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്ടിയാനികൾ ആണ് , കൂട്ടം കൂടരുത് എന്ന് ഉള്ള കോമൺ സെൻസ് ഇല്ലാതെ ഇവർ കൂട്ടം കൂടുന്നു, കൊറോണ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറുന്നു. ഇ വിവരം കെട്ടവർ ട്രംപ് അനുയായികൾ ആണ്. യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത കുറെ മലയാളികളും ഇതിൽ ഉൾപെടും -
700 in WH
2020-03-30 11:30:09 News
trump and pence joined over 700 pastors on a conference call Friday to pray for strength and stamina amid the novel coronavirus outbreak. In a one-hour call organized by the Christian conservative activist group Family Research Council, Trump told pastors that the outbreak “came upon us so suddenly.
Pentecostal Corona
2020-03-30 11:26:55 News
Several members of an Illinois Pentecostal church are either at the hospital or in home quarantine after at least 43 congregants fell ill following a revival service two Sundays ago, and at least 10 of them have tested positive for the new coronavirus. In a Facebook post Wednesday night, Layna LoCascio, wife of pastor Anthony LoCascio who leads The Life Church of Glenview, said at least 43 of the approximately 80 people who attended a March 15 service at their church have fallen ill and everyone who has been tested for the new coronavirus has come back positive
Bindu Tiji
2020-03-30 10:19:45 News
ഞാൻ എഴുതിയതെല്ലാം സത്യമാണ് .... വേദന യാണ് . എഴുതാത്ത ന്യൂയോർക്ക് ഇനിയുമുണ്ട് .. എന്നെങ്കിലും ഇനിയും എഴുതുമായിരിക്കും . രണ്ടാൾക്കും നന്ദി ....be safe
കഥാകൃത്ത് -Joseph Abraham
2020-03-30 08:51:15 News
ഓൺ ലൈൻ ആയപ്പോൾ മറുഭാഷയിൽ വന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് തർജമ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാവരും ക്ഷെമിക്കുമല്ലോ “ Who lives in a pineapple under the sea? Sponge Bob Square pants. Absorbent and yellow and porous is he? Sponge Bob Square pants. If nautical nonsense be something you wish? Sponge Bob square pants. Then drop on the deck and flop like a fish? Sponge-Bob square pants. Sponge Bob square pant” (4)
Das
2020-03-30 07:48:10 News
Great Insight ! Notwithstanding the public health emergency, a joint efforts by WHO & other NGO consortiums must ensure humanitarian assistance and protection of the needy.