പ്രതികരണങ്ങള്‍
NIKITHA XAVIER
2020-05-20 14:13:24 News
Super
Sudhir Panikkaveetil
2020-05-20 12:34:14 News
സമൂഹത്തിലെ അനീതിക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവൻ കവി, സഹജരുടെ സങ്കടങ്ങളിൽ പങ്കു ചേരുന്നവൻ കവി. എപ്പോഴും നന്മയും സന്തോഷവും ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ കവി. ശ്രീ ശങ്കർ ജീവിതത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ കേട്ട് തന്റെ തൂലിക ചലിപ്പിക്കുന്ന, പ്രതിബദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന കവിയാണ്. ഈ കവിതയുടെ ചിത്രം വളരെ വേദനിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ഒരിക്കലും ഉത്കൃഷ്ടമാണെന്നു പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന കവിയുടെ ചിന്തയോട് വായനക്കാരും യോജിക്കും. ശബ്ദം ഉയർത്തികൊണ്ടിരിക്കുക കവി. പേരിൽ തന്നെ ശങ്കർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാ തിന്മകളെയും സംഹരിക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ്.
യേശു
2020-05-20 10:40:12 News
നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും വരണ്ട ഞാൻ അങ്ങോട്ടും വരുന്നില്ല . നിങ്ങളെ ഏല്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദൗത്യം പൂർണ്ണമാക്കു . മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കു, നഗ്നരെ ഉടുപ്പിക്കൂ, വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്ക്, അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അഭയം നൽകു . എത്രയോ അഭയാർത്ഥികൾ കോവിഡിനെ ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ ആഹാരം കഴിക്കാതെ പുരക്കകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ ട്രംപിനെ അവതാര പുരുഷനായി കണ്ടുകൊണ്ട്, അയാളെ അധികാരത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. കഷ്ടം ! എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയത്? സ്വർഗ്ഗരാജ്യം ഭൂമിയിൽ സൃഷ്ടിക്കു സ്നേഹിതരെ. ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്ത സ്വർഗ്ഗത്തിന് ജാതിമതത്തിന്റെ അതിർ വരമ്പുകൾ ഇല്ല . പെന്തിക്കോസ്തു ബ്രദർ, യാക്കോബായ, കത്തോലിക്കാ മാർത്തോമ വിഭാഗീയത ഇല്ല . കോണ്ഫ്രന്സുകൾ ഉപക്ഷിച്ച് നിന്റെ അയൽക്കാരന് സൗഖ്യമാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക. സ്വർഗ്ഗരാജ്യം നിങളുടെ ഇടയിലാണ്
Reenu mary joseph
2020-05-20 10:37:29 News
Nice presentation
Jesus
2020-05-20 10:26:29 News
My kingdom cannot be defined by religious people.
സമാന്തര പ്രപഞ്ചം
2020-05-20 10:02:18 News
നമ്മൾ വസിക്കുന്ന ഭൂമി, ഭൂമിയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സൗര്യയൂധം, കോടിക്കണക്കിനു സൗര്യയൂദങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മിൽക്കിവേ, കോടിക്കണക്കിനു മിൽക്കിവേ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രപഞ്ചം- അനന്തം അജ്ഞാതം. ഇപ്പോൾ ഇതാ നാസ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നു ഇ പ്രപഞ്ചത്തിനു സമാന്തരം ആയി നെഗറ്റീവ് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ട്. അവിടെ സമയം പുറകോട്ടു ആണ്. സമയത്തെ പുറകോട്ടു കറക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗലീല കടലിലെ വെള്ളത്തിന്മേൽ നടക്കുന്ന യേശുവിനെ കാണാം, ഭാരത യുദ്ധം കാണാം, ദിനോസറുകളെ കാണാം, യേശുവേ, നീ വീണ്ടും വരണ്ട, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വരാം!- andrew
Tom Abraham
2020-05-20 09:45:40 News
Whatever. “ MAN PROPOSES, GOD DISPOSES” WHAT VISION, WHAT WITHOUT EFFECTVE VACCINE FOR WHICH MAY GOD HELP US ,
Ninan Mathulla
2020-05-20 08:52:37 News
Amazed by the work God did through him in a life time. Rest in peace!
Tulasi
2020-05-20 07:57:05 News
Excellent
Important Warnings
2020-05-19 19:52:48 News
I am glad the hydroxychloroquine is not an over the counter medication. If it was, the Trump supporters would have swallowed everything. Important warnings Child danger warning: Accidentally swallowing just a few tablets has been fatal in some children. Keep this drug in a child-resistant bottle out of reach of children. Worsened skin conditions warning: Tell your doctor if you have skin conditions, such as psoriasis or porphyria. This medication may make these conditions worse. Eye damage: This medication can damage your eyes, leading to vision problems that can be permanent. This damage is more likely when the drug is used in high doses. Heart damage: This medication can cause heart disease. Although uncommon, some cases have been fatal. What is hydroxychloroquine? Hydroxychloroquine is a prescription drug. It comes as an oral tablet. Hydroxychloroquine is available as the brand-name drug Plaquenil. It’s also available in a generic version. Generic drugs usually cost less than the brand-name version. In some cases, they may not be available in every strength or form as the brand-name drug. Hydroxychloroquine may be used as part of a combination therapy. That means you may need to take it with other drugs. Why it’s used Hydroxychloroquine is used to treat lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. It’s also used to prevent and treat malaria. How it works Hydroxychloroquine is an antimalarial drug. It treats malaria by killing the parasites that cause the disease. It isn’t fully understood how this drug works to treat lupus erythematosus or rheumatoid arthritis. However, it’s believed that this drug affects how your immune system works, which may be a benefit in lupus erythematosus and rheumatoid arthritis. Hydroxychloroquine side effects Hydroxychloroquine oral tablet doesn’t cause drowsiness, but it can cause other side effects. More common side effects The more common side effects that can occur with hydroxychloroquine include: headache dizziness diarrhea stomach cramps vomiting Mild side effects may go away within a few days or a couple of weeks. Talk to your doctor or pharmacist if they’re more severe or don’t go away. Serious side effects Call your doctor right away if you have serious side effects. Call 911 if your symptoms feel life threatening or if you think you’re having a medical emergency. Serious side effects and their symptoms can include the following: blurred vision or other vision changes, which may be permanent in some cases heart disease, including heart failure and issues with your heart rhythm; some cases have been fatal ringing in your ears or hearing loss angioedema (rapid swelling of your skin) hives mild or severe bronchospasm sore throat severe hypoglycemia unusual bleeding or bruising blue-black skin color muscle weakness hair loss or changes in hair color abnormal mood changes mental health effects, including suicidal thoughts Disclaimer: Our goal is to provide you with the most relevant and current information. However, because drugs affect each person differently, we cannot guarantee that this information includes all possible side effects. This information is not a substitute for medical advice. Always discuss possible side effects with a healthcare provider who knows your medical history. SUICIDE PREVENTION If you know someone at immediate risk of self-harm, suicide, or hurting another person: Ask the tough question: “Are you considering suicide?” Listen to the person without judgment. Call 911 or the local emergency number, or text TALK to 741741 to communicate with a trained crisis counselor. Stay with the person until professional help arrives. Try to remove any weapons, medications, or other potentially harmful objects. If you or someone you know is having thoughts of suicide, a prevention hotline can help. The National Suicide Prevention Lifeline is available 24 hours a day at 1-800-273-8255. During a crisis, people who are hard of hearing should call 1-800-799-4889. Click here for more links and local resources. Hydroxychloroquine may interact with other medications Hydroxychloroquine oral tablet can interact with other medications, vitamins, or herbs you may be taking. An interaction is when a substance changes the way a drug works. This can be harmful or prevent the drug from working well. To help avoid interactions, your doctor should manage all of your medications carefully. Be sure to tell your doctor about all medications, vitamins, or herbs you’re taking. To find out how this drug might interact with something else you’re taking, talk to your doctor or pharmacist. Examples of drugs that can cause interactions with hydroxychloroquine are listed below. Heart drug Taking digoxin with hydroxychloroquine may increase the levels of digoxin in your body. This may increase your risk of side effects from digoxin. Insulin and other diabetes drugs Hydroxychloroquine and diabetes drugs all decrease your blood sugar level. Taking hydroxychloroquine with these drugs could cause hypoglycemia (low blood sugar). Your doctor may need to reduce your dosage of insulin or the other diabetes drugs. Examples of other diabetes drugs include: chlorpropamide glipizide glimepiride glyburide repaglinide Drugs that affect heart rhythm Hydroxychloroquine should not be taken with other drugs that could cause heart arrhythmias (irregular heart rate or rhythm). Taking hydroxychloroquine with these drugs could cause dangerous arrhythmias. Examples of these drugs include: amiodarone chlorpromazine clarithromycin Certain malaria drugs Taking hydroxychloroquine with certain other malaria drugs can increase your risk of seizures. Examples of these drugs include: mefloquine Antiseizure drugs Taking antiseizure drugs with hydroxychloroquine can make the antiseizure drugs less effective. Examples of these drugs include: phenytoin carbamazepine Immunosuppressant drugs Taking methotrexate with hydroxychloroquine has not been studied. It may increase your risk of side effects. Taking cyclosporine with hydroxychloroquine can increase the amount of cyclosporine in your body. This may increase your risk of side effects from cyclosporine. Disclaimer: Our goal is to provide you with the most relevant and current information. However, because drugs interact differently in each person, we cannot guarantee that this information includes all possible interactions. This information is not a substitute for medical advice. Always speak with your healthcare provider about possible interactions with all prescription drugs, vitamins, herbs and supplements, and over-the-counter drugs that you are taking. Hydroxychloroquine warnings This drug comes with several warnings. Allergy warning Though rare, this drug may cause an allergic reaction. Symptoms can include: hives swelling trouble breathing If you develop these symptoms, call 911 or go to the nearest emergency room. Don’t take this drug again if you’ve ever had an allergic reaction to it. Taking it again could be fatal (cause death). Alcohol interaction warning Alcohol misuse can damage your liver, which can affect how hydroxychloroquine works in your body. If you drink alcohol, ask your doctor about whether it’s safe for you to drink while taking hydroxychloroquine. Warnings for people with certain health conditions For people with skin problems: This drug may worsen the skin conditions psoriasis and porphyria. For people with liver problems or alcohol misuse: Liver problems or a history of alcohol misuse can make this drug less effective. For people with certain enzyme deficiencies: This drug may cause red blood cells to rupture (break open) in people with low levels of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD). G6PD is an enzyme, which is a type of protein. Warnings for other groups For pregnant women: This drug should be avoided in pregnancy. Some studies show that the medication can be passed through the mother’s bloodstream to the baby. Talk to your doctor if you’re pregnant or plan to become pregnant. This drug should only be used during pregnancy if the potential benefit justifies the potential risk. If you become pregnant while taking this drug, call your doctor right away. For women who are breastfeeding: Small amounts of this drug pass through breast milk, but it’s not known what effect this may have on a child who is breastfed. You and your doctor should decide whether you’ll take this medication or breastfeed. For seniors: This drug is processed by your kidneys. Older adults with reduced kidney function may not be able to process this drug well, which can increase the risk of side effects, including vision damage. Older adults may require more frequent eye exams while taking this drug to monitor for signs of vision damage. For children: This drug can be dangerous to children. Accidentally swallowing even just a few tablets can lead to death in a small child. Keep this drug in a child-resistant bottle out of reach of children. Children shouldn’t use this drug for long periods. Children taking this medication for a long period of time may experience permanent damage to their vision and other side effects. How to take hydroxychloroquine All possible dosages and forms may not be included here. Your dose, form, and how often you take it will depend on: your age the condition being treated how severe your condition is other medical conditions you have how you react to the first dose Drug forms and strengths Generic: Hydroxychloroquine Form: oral tablet Strength: 200 mg Brand: Plaquenil Form: oral tablet Strength: 200 mg Dosage for malaria Adult dosage (ages 18 years and older) Acute attack: Typical starting dose is 800 mg. This is followed by 400 mg three times: 6 hours after the first dose, 24 hours after the first dose, and 48 hours after the first dose. Prevention: Typical dosage is 400 mg once per week, taken on the same day each week, starting 2 weeks before exposure to malaria. Continue using this medication during exposure and for 4 weeks after leaving the area that has malaria. Child dosage (ages 0–17 years) Acute attack: Dosage is based on body weight. The typical starting dose is 13 mg/kg (maximum dose: 800 mg). Additional doses of 6.5 mg/kg (maximum dose: 400 mg) should be given at the following times: 6 hours after the first dose, 24 hours after the first dose, and 48 hours after the first dose. Prevention: The dosage is based on body weight. 6.5 mg/kg (maximum dose: 400 mg) should be given on the same day each week starting 2 weeks before exposure to malaria. Your child should continue to use this medication during exposure and for 4 weeks after leaving the area that has malaria. Dosage for lupus erythematosus Adult dosage (ages 18 years and older) Typical maintenance dosage: 200 mg to 400 mg per day, given as a single daily dose or in two divided doses. Maximum dosage: 400 mg per day. Child dosage (ages 0–17 years) Dosage for children younger than 18 years hasn’t been established. Dosage for rheumatoid arthritis Adult dosage (ages 18 years and older) Typical starting dosage: 400 mg to 600 mg per day, given as a single daily dose or in two divided doses. Maintenance dosage: When your body responds well to the medication, your doctor may lower your dosage to 200–400 mg per day, as a single daily dose or in two divided doses. You may not see the best effect of this medication for several months. Don’t take more than 600 mg per day or 6.5 mg/kg per day (whichever is lower). If you do, your risk of eye problems will increase. Child dosage (ages 0–17 years) Dosage for children younger than 18 years hasn’t been established. Disclaimer: Our goal is to provide you with the most relevant and current information. However, because drugs affect each person differently, we cannot guarantee that this list includes all possible dosages. This information is not a substitute for medical advice. Always speak with your doctor or pharmacist about dosages that are right for you. Take as directed Hydroxychloroquine oral tablet is used for short-term treatment of malaria, but it may be used for long-term treatment of lupus erythematosus or rheumatoid arthritis. Hydroxychloroquine comes with risks if you don’t take it as prescribed. For malaria prevention: Start this medication 1 to 2 weeks before traveling to a country where malaria is present. Take it while you’re there, and continue to take it for 4 more weeks after you’ve left the area. Taking your medication as directed by your doctor will give you the best chance of not getting malaria. For treating lupus erythematosus: Take your medication as directed by your doctor, even when you’re feeling well. This will give you the best chance of treating lupus and avoiding problems with your skin, joints, and other organs. It will also improve your quality of life. For treating rheumatoid arthritis: Take your medication as directed by your doctor, even when you’re feeling well. This will help reduce swelling, pain, and stiffness in your joints and improve your quality of life. What to do if you miss a dose: If you miss a dose, take the missed dose as soon as you can. However, if it’s almost time for the next scheduled dose, skip the missed dose and continue your regular dosing schedule. Don’t take a double dose to make up for the missed one. You risk more serious side effects. How to tell if the drug is working: For rheumatoid arthritis, you should have reduced joint inflammation, and you should be able to move better within 6 months of starting the medication. For lupus erythematosus, you should have less joint swelling, less pain, fewer lupus-related rashes, and a better ability to move around. For malaria, your fever should go away, and you should have less diarrhea and vomiting. Important considerations for taking hydroxychloroquine Keep these considerations in mind if your doctor prescribes hydroxychloroquine for you. General Do not crush, cut, or break hydroxychloroquine tablets. Take each tablet with a meal or a glass of milk. Take this drug at the time(s) recommended by your doctor. If you take this drug at times other than the ones prescribed, the level of the drug in your body could increase or decrease. If it increases, you could have more side effects. If it decreases, the drug might lose its effectiveness. For treating malaria: Take this medication once weekly on the same day each week. For treating lupus and rheumatoid arthritis: Take this medication at the same times every day for the best effect. Storage Store this medication at room temperature up to 86°F (30°C). Keep the drug away from light and high temperatures. Don’t store this medication in moist or damp areas, such as bathrooms. Refills A prescription for this medication is refillable. You should not need a new prescription for this medication to be refilled. Your doctor will write the number of refills authorized on your prescription. Travel When traveling with your medication: Always carry your medication with you. When flying, never put it into a checked bag. Keep it in your carry-on bag. Don’t worry about airport X-ray machines. They can’t harm your medication. You may need to show airport staff the pharmacy label for your medication. Always carry the original prescription-labeled container with you. Don’t put this medication in your car’s glove compartment or leave it in the car. Be sure to avoid doing this when the weather is very hot or very cold. Clinical monitoring Your doctor will examine you to check your health and make sure that you aren’t having side effects from your medication. The tests they may do include: Eye exams. Your doctor may give you an eye exam when you start this drug and every 3 months while you’re taking it. Reflex tests. Your doctor may test your knee and ankle reflexes and check you for muscle weakness if you’re on this medication long term. Blood tests. Your doctor may order certain blood tests to monitor your health while you’re taking this medication. Heart tests. Your doctor may order certain tests, such as an EKG, to monitor your heart while you’re taking this medication. Hidden costs Beyond the cost of this drug, you may need to pay for additional eye exams and blood tests. The cost of these things will depend on your insurance coverage. Prior authorization Many insurance companies require a prior authorization for this drug. This means your doctor will need to get approval from your insurance company before your insurance company will pay for the prescription. Are there any alternatives? There are other drugs available to treat your condition. Some may be better suited for you than others. Talk to your doctor about other drug options that may work for you. Disclaimer: Healthline has made every effort to make certain that all information is factually correct, comprehensive, and up to date. However, this article should not be used as a substitute for the knowledge and expertise of a licensed healthcare professional. You should always consult your doctor or other healthcare professional before taking any medication. The drug information contained herein is subject to change and is not intended to cover all possible uses, directions, precautions, warnings, drug interactions, allergic reactions, or adverse effects. The absence of warnings or other information for a given drug does not indicate that the drug or drug combination is safe, effective, or appropriate for all patients or all specific uses. 3 sourcescollapsed Medically reviewed by Alex Brewer, PharmD, MBA on March 23, 2020 — Written by University of Illinois-Chicago, Drug Information Group. (posted by Anthappan)
RAJU THOMAS
2020-05-19 18:28:40 News
I am sure the previous comment, meant for some other piece, was entered here by mistake. This article is very rich, rich with history and references to literature. It is truly edifying.
Sandhya, Stephen, Calvin, Maxwell
2020-05-19 17:21:32 News
We are truly saddened by the loss of Dr. Ravi. His death is an enormous loss to this world. Our deepest condolences to the family.
നഷ്ടപരിഹാരം ആര്‍ കൊടുക്കും
2020-05-19 16:56:16 News
ഹൈഡ്രോക്‌സി ക്ളോറോക്ൻ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനിയുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആരൊക്കെ ?- ഇത് കഴിച്ചു മരിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നഷ്ട പരിഹാരം ആര് കൊടുക്കും? *കോൺഗ്രസിന്റെ അനുമതി ഇല്ലാതെ സൗദി അറേബിയക്ക്‌ ആയുധം വിൽക്കാൻ ആർ അനുമതി കൊടുത്തു? ഇതിൽ നിന്നും പൊതു ശ്രദ്ധ തിരിക്കുവാൻ ആണ് മലമ്പനിക്കുള്ള ഗുളിക കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. * അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കിയ ഇസ്രായേൽ / പാലസ്റ്റീൻ കരാറിൽനിന്നും പാലസ്റ്റീൻ പിന്മാറി. *
Believer
2020-05-19 16:34:19 News
Would he be able to sit on the lap of Abraham, Issac, or Jacob?
പ്രതികരണങ്ങള്‍
Ninan Mathulla
2020-05-25 21:39:05 News
Enjoyed listening to the video. Nothing comes from nothing, and there is a reason for everything. God is the reason behind everything. Also, blessed is the memory of the righteous according to Bible. If you do selfless service for humanity, then you will be rewarded with a blessed memory- for some possible even posthumous. Here Puthenkuriz is remembering some of our brothers and sisters who contributed to humanity. Good job!.
Palakkaran
2020-05-25 19:31:32 News
Please don't use your online paper for praising some people after taking money!
മതഭ്രാന്ത് അമേരിക്കന്‍ സ്റ്റയില്‍
2020-05-25 19:09:18 News
മതഭ്രാന്ത് വിതക്കുന്ന വിപത്തുകൾ # 1 { ആൻഡ്രൂ.സി } അമേരിക്കയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ തീവ്രവാദികളിലെ ഒരു വിഭാഗം ആണ് - അന്തിമ സമയക്കാർ - ട്രംപും യേശുവും നയിക്കുന്ന രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധത്തെ അന്തിമസമയക്കാർ സന്തോഷത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഒരു ഭ്രാന്തി എന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്ന ട്രമ്പിൻ്റെ ‘ആത്മീയ ഉപദേഷ്ടാവ്‘ പോള വൈറ്റ് പ്രകാരം, ഏതോ ഭ്രാന്തൻ എഴുതിയ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്ന പ്രകാരം ഉടൻ തന്നെ, ‘റാപ്ച്ചറിലേക്ക്’ { സത്യ വിശ്വാസികൾ ആകാശത്തിലേക്കു ഉയർന്നു യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ചേരുന്ന അവസ്ഥ } നയിക്കുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ മുന്നണി ഉണ്ടാകും. മുകളിൽ നിന്നും യേശു ഇവളെ അത് അറിയിച്ചു എന്നാണ് ഇവൾ പറയുന്നത്. -'' ഇന്നലെ രാത്രി ദൈവം എന്റെയടുക്കൽ വന്നു, സ്വർണ്ണവും വജ്രങ്ങളും കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കുതിരപ്പുറത്ത് ട്രംപ്, യേശുവിനോടൊപ്പം സവാരി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ദർശനം കാണിച്ചുതന്നു. ഇസ്‌ലാമിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നതിനാൽ, അർമഗെദ്ദോനിൽ { ലോക അവസാനത്തിനുമുമ്പ്ള്ള അവസാന യുദ്ധക്കളം} ട്രംപ് നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. ട്രംപിന് എന്തെങ്കിലും സൈനിക പരിശീലനം ഉണ്ടോ? [അദ്ദേഹം ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡോഡ്ജറായിരുന്നു.] ട്രമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ? കവു ബോയ്സ് ഫോർ ട്രംപ് എന്ന വെള്ളക്കാരുടെ വർഗീയ സംഘടന ഇപ്രകാരം വിശ്വസിക്കുന്നു . അവരുടെ കുതിരകൾക്കു അവരേക്കാൾ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് അനുമാനിക്കാം. എന്തായാലും, ദൈവം പോള വൈറ്റിനോട് സംസാരിച്ച അതേ സമയം, യുഎസ് ടെലിഇവാഞ്ചലിസ്റ്റ്- ജാക്ക് വാൻ- ജനുവരി 10 ന് ടെലിവിഷൻ പ്രഭാഷണം നടത്തി: ''ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂക്ഷിതമായ യുദ്ധമായിരിക്കും. 200 മൈൽ ദൂരം കുതിരകളുടെ കടിഞാൺ പൊക്കത്തിൽ രക്തം ഒഴുകും.'' എട്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം, 89 കാരനായ ജാക്ക് വാൻ മരിച്ചു. ഇയാൾ സ്വർഗ്ഗ സേനയോടു ചേർന്ന് എന്നാണ് പള്ളിക്കാരുടെ ഭാഷ്യം. -''70 വർഷത്തിലേറെ വിശ്വസ്തതയോടെ ശുശ്രൂഷയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അനുഗൃഹീതനായ ജാക് വാനേ രക്ഷകനും കർത്താവുമായ യേശു ആണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തത്.'' ഇന്ന് അമേരിക്കൻ ക്രിസ്തുമതത്തിൽ പലതരം ഭ്രാന്തൻമാരും ഭ്രാന്തൻ ഗ്രൂപ്പുകളും വളരെയധികം ഉണ്ട്. എന്നാൽ 2011 ൽ; ജാക് വാൻ, ട്രിനിറ്റി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്‌വർക്കിൽ (ടിബിഎൻ) നടത്തിയ ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിൽ തൻ്റെ ഭ്രാന്ത് വളരെയധികം തെളിയിച്ചു . ഇസ്‌ലാമിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ മിനിസ്റ്റെർസ്സ്സിനെ ആക്രമിക്കാൻ തുടങ്ങി… മെഗാചർച്ച് പാസ്റ്റർമാരായ റിക്ക് വാറൻ, റോബർട്ട് ഷുള്ളർ എന്നിവർ മുസ്ലീം ഗ്രൂപ്പുകളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. ക്രിസ്തുമതവും ഇസ്ലാമും അല്ലെങ്കിൽ 'ക്രിസ്ലാമും' ലയിപ്പിക്കുന്നത് രഹസ്യമായി ഇവർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് ജാക് വാൻ പറഞ്ഞു. എ പ്പിസോഡ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാൻ ടിബിഎൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ജാക് വാൻ നെറ്റ്‌വർക്കിൽ നിന്ന് വേർപെടുകയും ഇസ്ലാമിന് എതിരായി പ്രഷോഭണം തുടരുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരം പ്രവണത ഒറ്റപ്പെട്ട ഭ്രാന്തൻ ജൽപ്പനങ്ങൾ അല്ല. അമേരിക്കയിലെ ഏകദേശം 20+ % ആൾക്കാരുടെ മനോഭാവം ആണ്. ഇവർ ട്രംപിനെ പിന്താങ്ങുന്നു എന്നത് മാല പടക്കത്തിന് തീ കൊളുത്തിയതുപോലെ വളരെ അപകടകരം തന്നെ. - ആൻഡ്രു .സി. [തുടരും]
പൊങ്ങില്ല മക്കളെ!
2020-05-25 18:58:05 News
പന്ത്, പാമ്പ്‌, പഴംതുണി എന്ന മട്ടില്‍ ആണ് കേരള പോലിസിന്‍റെ ആക്ഷന്‍ & റിയാക്ഷന്‍- ഉത്രയെ കടിച്ച പാമ്പിന്റെ അമ്മവഴിയിലുള്ള അമ്മാവൻ പാമ്പിനെ വരെ കേരളാ പോലീസ് മിനിറ്റുവച്ച് സകല തെളിവുകളും അടക്കം പൊക്കും. പക്ഷെ പാമ്പ് കത്തോലിക്കാ പുരോഹിതൻ ആണെങ്കിലോ...? നനഞ്ഞ പഴംതുണി പോലെ!- andrew
ഹീന കൃത്യം
2020-05-25 17:36:47 News
പണം കൊടുത്ത് യോഗ്യതക്കുറവുള്ള പെണ്മക്കളെ വിവാഹം കഴിച്ച് വിടുന്നതും കേരളത്തിൽ പതിവാണ്. ഇവിടെ മുഴുവൻ യാഥാർത്യവും നമുക്കറിയില്ല. ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പിരിയുക എന്നല്ലാതെ ഇത്ര ഹീന കൃത്യം ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിൽ വരുമോ?
JACOB
2020-05-25 17:25:59 News
End this dowry system now.
JACOB
2020-05-25 17:16:58 News
Good reason to end the dowry system
Maliakel Sunny
2020-05-25 15:06:37 News
ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു
Pass it
2020-05-25 13:52:49 News
The BUFFETT Rule Let's see what people pressure is all about. Salary of retired US Presidents . . . . .. . . . . .. . $180,000 FOR LIFE. Salary of House/Senate members . . . . .. . . . $174,000 FOR LIFE. This is stupid Salary of Speaker of the House . . . . .. . . . . $223,500 FOR LIFE. This is really stupid Salary of Majority / Minority Leaders . . .. . . . .$193,400 FOR LIFE Stupid Average Salary of a teacher . . . . . . .. . . . . .. $40,065 Average Salary of a deployed Soldier . . .. . . .. $38,000 Here’s where the cuts should be made! Warren Buffett, in a recent interview with CNBC, offers one of the best quotes about the debt ceiling: "I could end the deficit in five minutes," he told CNBC. "You just pass a law that says that anytime there is a deficit of more than 3% of GDP, all sitting members of Congress are ineligible for re-election." The 26th Amendment (granting the right to vote for 18 year-olds) took only three months and eight days to be ratified! Why? Simple! The people demanded it. That was in 1971 - before computers, e-mail, cell phones, etc. Of the 27 amendments to the Constitution, seven (7) took one (1) year or less to become the law of the land - all because of public pressure. Warren Buffett is asking each addressee to forward this email to a minimum of twenty people on their address list; in turn ask each of those to do likewise. In three days, most people in The United States of America will have the message. This is one idea that really should be passed around. Congressional Reform Act of 2022 1. No Tenure / No Pension. A Congressman / woman collects a salary while in office and receives no pay when they're out of office. 2. Congress (past, present, & future) participates in Social Security. All funds in the Congressional retirement fund move to the Social Security system immediately. All future funds flow into the Social Security system, and Congress participates with the American people. It may not be used for any other purpose. 3. Congress can purchase their own retirement plan, just as all Americans do. 4. Congress will no longer vote themselves a pay raise. Congressional pay will rise by the lower of CPI or 3%. 5. Congress loses their current health care system and participates in the same health care system as the American people. 6. Congress must equally abide by all laws they impose on the American people. 7. All contracts with past and present Congressmen/women are void effective 3/1/22. The American people did not make this contract with Congressmen/women. Congress made all these contracts for themselves. Serving in Congress is an honor, not a career. The Founding Fathers envisioned citizen legislators, so ours should serve their term(s), then go home and go back to work. If each person contacts a minimum of twenty people, then it will only take three days for most people in the U.S. to receive the message. It's time! THIS IS HOW YOU FIX CONGRESS! If you agree, pass it on
JACOB
2020-05-25 13:36:26 News
I have seen this in immigrants from many countries including India. They see the opportunities and higher standard of living in America. They come through US education. job, family visa etc. America gives all the opportunities to succeed. I heard some H1Bs saying, I wish I could get a green card quicker by bribing somebody. They all got their cards and US citizenship. Then the issue is "America is not a good country." What changed? Many want America like their old country where they could get things done by seeing the local politician (I guess). They also try to bring their parents here and get them on food stamps, Social security and medicare. Then again, America is not a good country. "We wish we have socialism in America." Not a single one is returning to India.
My Friend Died
2020-05-25 13:00:11 News
WHO suspends trial of hydroxychloroquine as COVID-19 treatment over 'safety concerns. My friend passed away Sunday, He was COVID+; He took Hydroxychloroquine, lost consciousness and never recovered.
Tom Abraham
2020-05-25 12:38:30 News
American symbol of Eagle from the Roman, and Trump like our present Eagle has Ordered all Religious temples, churches or mosques to be reopened. The author has rightly presented Faith in the proper perspective. Eagle goes to the Rock, the center of Spirituality. There are Eagles in all religions.
Jose
2020-05-25 12:05:02 News
As I said before, politicians are a necessary evil. Whether we like it or not we have to live with them. After living in this country for many years, let me express my views on this issue of who is good and bad. You are free to make your own judgement as we have seen in this article. Up until the unfortunate and unexpected emergence of the "corona crisis", this country was going forward under the leadership of president Trump. He has the guts to go forward with a vision which is to make America great again. So, If we want to go forward with renewed energy and optimism, support President Trump. On the other hand, if we want to see this country go backward to a third world country standard, elect someone else. If one is uncomfortable living in this country, you are free to leave and live in any country of your choice. No one is forcing to stay. The freedom you enjoy in this country is such that you can even bite the hands that feed you. I hope you returned the stimulus check back to the IRS. Stay in one boat instead of two.
George Nadavayal
2020-05-25 11:17:44 News
Eureka: Ayush Kurian, Congratulations, proud of you. You proved that Malayalee youths can be inventors. You’re providing an effective answer to the following question I raised: “ Instead of bandhs, strikes, beverage addiction, film star fan war, different manushya changala, kiss strikes, criminal mind set TV serial watching, verbocities on political gimmicks, TV arguments, pondering on sex scandals; why couldn’t the Kerala Youths follow the mind set of daring inventors”? Thousands of applauses. George Nadavayal
വിദ്യാധരൻ
2020-05-25 10:48:14 News
സ്ത്രീകളോടുള്ള അസമത്വം ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല . അത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും കാണാം . ഇതിലേക്ക് പ്രധാനമായി സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രണ്ടു സംഘടനകളാണ് മതവും രാഷ്ട്രീയവും . രണ്ടു മേഖലയിലും പുരുഷാധിപത്യം തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു. ഇതിന് അറുതി വരുത്തണം എങ്കിൽ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഒന്നിച്ചു നിന്നുള്ള പ്രവർത്തനം ആവശ്യമാണ് . അത് വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കണം . ഭാര്യ, പെണ്മക്കൾ,ആൺമക്കൾ ഇവരെ തുല്യമായി സ്നേഹിക്കാനും ബഹുമാനിക്കാനും കഴിയാത്ത ഒരു പുരുഷൻ, സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവനെപ്പോലെയുള്ളവരുടെ വലിയ ഒരു സംഘത്തെ കാണാൻ കഴിയും. അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ ട്രംപിനെ നോക്കിയാൽ മതി. സ്ത്രീകളെ ചവുട്ടിമെതിച്ചിട്ടും അതിനെ വാഴ്‌ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന ചില മലയാളികളെ എനിക്കറിയാം . ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ്, വിവാഹ മോചിതർ, അമ്പലത്തിലും ദേവാലയത്തിലും, സ്വന്തം കഴിവ് തിരിച്ചറിയാതെ , കൈ മലർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ തന്നെക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഉള്ളവളും, കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ളവളുംമായ ഭാര്യയെ നോക്കി, മനസ്സിൽ അമർഷം കൊള്ളുന്നവർ, അമേരിക്കയിൽ വന്നിട്ടും ഒരു ഫോണിൽ കൂടി ഇംഗ്ളീഷിൽ സംസാരിക്കാൻ സ്വന്തം ഭാര്യയെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നവർ, മക്കളോട് ശരിയായി സംവദിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ, ഇവരെല്ലാം ട്രംപിനെപലെയുള്ളവരുടെ ബേസിൽ വന്നടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് . ഇവർ സ്ത്രീയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നതും, ബാലാൽസംഗം ചെയ്‌യുന്നതും പരുഷത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് . അങ്ങനെയുള്ളവർ അതിനെ വാഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തും . ഇത്തരക്കാരെ ഇനി റീഹാബിൽറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല . ചെയ്യതാൽ നല്ലത് . ഇവരൊക്കെയാണ് പാമ്പിനെകൊണ്ട് ഭാര്യയെ കടിപ്പിച്ചു കൊല്ലുന്നതും , ഫ്രാങ്കോയെപ്പോൽയുള്ള പുരോഹിതന്മാരെ തലയിലേറ്റി നടക്കുന്നതും, ശബരിമലയിലും, മെക്കയിലും , പള്ളിയുടെ അൾത്താരയിലും , അമ്പലത്തിലെ ശ്രീകോവിലും സ്ത്രീ കയറിയാൽ അശുദ്ധവുമാകും എന്ന് വാദിക്കുന്നവർ ഇക്കൂട്ടരാണ് . ആർത്തവ രക്തം ശ്രീകോവിലിനെയും , ബലിപീഠത്തെയും മെക്കയെയും അശുദ്ധമാക്കും എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഇക്കൂട്ടർക്ക് കാമാസക്തി തീർക്കുമ്പോൾ ഇതോന്നും ഒരു പ്രശനമല്ല . പുരോഹിതവർഗ്ഗവും ശാന്തിക്കാരനും, മുള്ളായും കാമശാന്തിക്ക് വേണ്ടി സ്ത്രീയെ ബലിപീഠത്തിലും , ശ്രീകോവിലിലും ഒക്കെ കിടത്തുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു ഉളിപ്പുമില്ല . മനഃശാന്തി തേടി വരുന്ന ഭക്തകളെ വശത്താക്കി, അവരോടൊപ്പം ലൈംഗികം വേഴച്ച നടത്തുന്ന പുരോഹിതന്മാരുടെ നാറിയ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് മടുത്തു. ഗർഭച്ഛിദ്രം വിശ്വാസങ്ങൾക്ക് എതിരാണെന്ന് വാദിക്കുകയും, സുപ്രീം കോർട്ടിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിക്കയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കൂട്ടർ എത്ര സ്ത്രീകളെ ഗര്ഭിണികളാക്കുന്നു എന്ന് അത് കാണുന്ന ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് മാത്രം അറിയാം ( ദൈവങ്ങൾ മിക്കതും പുരുഷന്മാരാണല്ലോ -സ്ത്രീ ദൈവങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് അവരുടെ വെപ്പാട്ടികൾ ആയിരിക്കും ) "കാപട്യകണ്ടകം കർക്കശത കൊടും കാളാശ്മകണ്ഠം നിറഞ്ഞതാണീ സ്ഥലം ഞെട്ടി തെറിക്കും വിടരാൻ തുടങ്ങുന്ന മൊട്ടുപോലുള്ള മനസിതു കാണുകിൽ " (ചങ്ങമ്പുഴ )